Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

31 EKİM 2005 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA kultur@cumhuriyet.com.tr 15 ÇAĞRIŞIMLAR AYŞE EMEL MESCİ Alışmayalım...Başlık bana ait değil. llhan Sel- çuk'un sanınm 1995'te yayımlanan bir köşe yazısından ödünç aldım. As- hnı arşivimde, fotokopisini de hep def- terimin içınde saklanm bu yazının. Ay- dın olmanın belki de en önemli özelli- ğini, kanıksamamayı, kalabalığa uy- manın rahatlığını değil bilincinin ve yüreğinin sesini dinlemenin zorluğunu seçmeyi, bu seçimin insanı insan yap- maktaki önemini hatırlatır bana. O dönemde Güneydoğu'da köylerin boşaltılıp yakılması haberleri karşısın- da llhan Selçuk'un insan yüreği, na- muslu aydın vicdanı isyan etmiş ve şu satırlan kaleme almış: "Üç beş gaze- te başlığı, beş on televizyon haberi. birkaç köşe yazısından sonra olay kanıksanmava başladı. Oysa zorun- lu göç olayı karşısındayız. Parlamen- to ne yapıyor? KöyJerin boşaltıldığı ve yakıldığı bölgede milletvekilleri, partiler, liderler ara seçime hazırla- nıyorlar, toplumun yüreği nasırlaş- tı, tepki yok..." (vurgu bana ait). Bu makalenin siyasal tavnndan çok, nere- deyse bir çığlık gibi yükselen vicdani '•carşı çıkışı ilgilendiriyor beni: "Peki, alıştık mı? Yazarlann hap- sedilmesine, köylerin yakılmasına. köylülerin siirülmesine alıştık mı? Ne olur alışmayalım. Yüreğimiz na- sırlaştıkça vicdanımız pörsür, aklı- mız törpülenir, insanlığımız eksi- lir... Ne olur alışmayalım. Zulüm görenlerin yardımına koşmak, ken- di insanlığımızı korumak anlamı- na gelir." Gergedanlaşma Hiç kendimizi kandırmayahm. Na- sırlaşma -lonesco'dan hareketle 'ger- gedanlaşma' da diyebiliriz- batık tan- kerlerden dağılıp tüm deniz yaşamını mahveden, çüriiten, öldüren petrol gi- bi tüm toplum katlanna dağılıyor, he- pimizi saran, ruhlanmızı kemiren, in- sanlıklanmızı ahp götüren bir kara bu- Komet'in bir yapıtı. . ullanılan şiddetin türü, ölçeği, kurallan değişse bile, işin özü, genel ortamı belirleyen kültürel atmosfer değişmiyor. Baskı asla devletle sınırlı kalmıyor. Toplumdaki her 'iktidar' mercii, parti liderlerinden apartman yöneticilerine, legal partilerden illegal örgütlenmelere, okuldaki müdürden ailenin reisine vanncaya dek, herkes 'muhalif ini aynı yöntemle susturuyor. Ana tema, susturmak... Başlıca araç şiddet... Tek değişen, şiddetin türü ve miktan... lut, bir afet halini alıyor. Acıyı kanıksıyoruz, felaketi kanık- sıyoruz, dolayısıyla nıhumuzun çü- rümesini, yok olmayı kanıksıyoruz, alışıyoruz... Bu öyle kötü bir tohum ki, heryen etkiliyor. Şiddet, karşısın- dakini 'görme(me)'nin tek yolu hali- ne geliyor. 'Yukarısf ve 'aşağısı' di- ye bir aynm kalmıyor zaten o nokta- da. Kullanılan şiddetin türü, ölçeği, kurallan değişse bile, işin özü, genel ortamı belirleyen kültürel atmosfer değişmiyor. Baskı asla devletle sınır- lı kalmıyor. Toplumdaki her 'iktidar' mercii, parti liderlerinden apartman yöneticilerine, legal partilerden ille- gal örgütlenmelere, okuldaki müdür- den ailenin reisine vanncaya dek, her- kes 'muhalif'ım aynı yöntemle sus- turuyor. Ana tema, susturmak... Baş- lıca araç şiddet... Tek değişen, şidde- tin türü ve miktan... Bursa Devlet Tiyatrosu'nda Arthur Miller'ın 'Orkestra' adlı oyununu ça- lışırken, yararlandığım ana kaynaklar- dan biri Primo Levi'ydi. Toplama kampı cehenneminin içeriden, doğru- dan tanıklığının ötesinde, inanılmaz ağırkkta bir baskıya maruz bırakılan insan ruhunun derinliklerine ilişkin mesafeli bir felsefı bakışın sonuçlan vardı onun kitaplannda. Yukandan sis- temli biçimde yayılan baskının aşağı- ya doğru inip, zaman içinde de sürek- lilik kazandikça nasıl içselleştirildigi- ni, en ağır baskıya maruz kalan tutuk- lunun kendi koğuş arkadaşına, bir an- lamda kader arkadaşına karşı nasıl cel- lat kesilebildiğini irdeliyordu Primo Levi. Kamksamanın, alışmanın, insan ıstırabına giderek duyarsızlaşmanınru- hu nasıl çürüttüğünü, Nazilerin yuka- ndan aşağıya doğru dayattıklan bu ah- laksızlaşmaya direnebilenlerin insan- lıklannı koruyabildiğini anlatıyordu. Genel manzara Evet, insanın çektiği acılarakarşı du- yarsız kalmamak, nasır bağlamamak, alışmamak... Siyaseten ne tarafta olur- sak olalım, güncel ve günlük tavırlann üstüne çıkabilen bir tarzda, vicdani karşı çıkış potansiyelimizi hep koru- mak... Hayır, bu olamaz, bu yapılamaz, diyebilme gücünü içimizde hep saklı tutmak... O dürtüyü, haksızhğa isyan etme dürtüsünü, kapkaranhk bir mağa- rada yeraltı esintileri arasında titrek alevini koruyan çelimsiz bir mum ışı- gı gibi sürdürmek... Bunu olabildiği kadar yaymaya uğraşmak, kalabalıkla birlikte davranmanın rahathğına dire- nebilmek... Aydın olma, hatta insan ol- ma sorumluluğu biraz da bu bence. Pe- ki, o makaleden bugüne geçen on yıl- da insanlaştık mı? Bu sorunun yamtı başımızı kaldınp çevremize baktığı- mızda, gördüğümüz toplum manzara- sında yatıyor aslmda: Her on kişisin- den biri silah taşıyan, şiddet kültürü- nün sunaklannda gencecik kızlannı ve delikanlılannı töre diye, erkeklik diye, kahramanlık diye, şehitlik diye, diye diye kurban eden; bu tuhaf kültürü da- ha da tuhaf dizilerle meşrulaştınp sey- reden; bunlan ödüllendiren, katilleriy- le de 'gurur duyan'; siyasi tutuklusu- nu hapsettiği cezaevinde; okusun diye üniversiteye gönderdiği gencini karn- pusta veya sokakta; mini minnacık yavrusunu baküsın diye bırakıldığı yu- vada kıstınp döven, söven, Iinç eden, işkence eden, katleden bir toplum manzarasıyla karşılaşıyorsak eğer... Alıştığımız, kanıksadığımız, nasırlaş- tığunız içindir. Gergedanlığımız cüm- lemize hayırh olsun. Sinatra sahnede yaşaülacak • LONDRA (BBC) - Frank Sinatra, Londra'nın ünlü West End semtinde The London Palladium'da sahnelenen bir müzikalde, ölürnünden yedi yıl sonra 'başrol' oynayacak! Şubat ayında sahnelenmeye başlanacak olan müzikalde, teknolojinin olanaklan kullanılacak ve Sinatra, sahnedeki müzisyen ve dansçılann arasında görülecek. Sanatçırun 35 mm. çekimlerinden yararlanılan gösteride, Sinatra yaşamöyküsünü, ünlü parçalannın eşliğinde anlatacak. Gösteride, 3D canlandırma yönteminden de yararlanılıyor. Kullanılan 35 mm. filmlerinin çoğunu, Sinatra, 1950'li yıllarda kendi kaydetmiş. Ressam Kemal bcesu öldü • Kültür Servisi - Ressam Kemal Incesu 21 Ekim Cuma günü saat 22.25'te Içerenköy'deki evinde yaşamını yitirdi. 9 Eylül 1922 doğumlu Incesu 22 Ekim Cumartesi günü Ümraniye Yeni Mahalle Mezarlığı'na defhedildi. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü, Leopold Levy Atölyesi'nden mezun oldu. Levy'nin 'Küçük Rafael' adını taktığı Kemal tncesu, aralannda kardeşleri ressam Ihsan Incesu ve heykeltıraş Vahi Incesu'nun yer aldığı Avni Memedoğlu, Marta Tözge gibi ressamlann oluşturduğu 'Yeni Dal Grubu'nun en önemli üyesiydi. Kerem Görsev Bursa'da • BURSA (AA) - Cazın usta isimlerinden Kerem Görsev, bugün Bursa'da konser verecek. Konak Kültür Evi'nde saat 20.30'daki konserde, Kerem Görsev'e basta Volkan Hürsever, davulda Cengiz Baysal eşlik edecek. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (BTSO) yapılan yazıh açıklamaya göre BTSO bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Birliği Bilgi Bürosu ve merkez Nilüfer Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen konser, AB Bilgi Bürolan Destekleme Programı kapsamında, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından da destekleniyor. tSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Dosya No: 2005 2280 Borçluya ait ve bir borçtan dolayı (hacizli) bulunan ve aşağıda tapu kaydı. kıymetı. satış gün ve saatı ve önemli özellikleri ile satış şartlan beltralen, Istanbul, Beşiktaş. Ortaköy Mah.'sinde kaın, 39 pafta, 395 ada. 28 parsel sayılı 930.00 m2 miktarlı kat irtifaklı taşınmazda: 1-) 30 2000 arsa paylı 4. katta 57 bağımsız bölüm nolu büronun tamamj. 2-) 302000 arsa paylı 4 katta 58 bağımsız bölüm nolu büronun tamamı. tst. 10. tcra Müdürlügu Kalemi'nde açık arttırma suretıyle satılarak paraya çevrilecektir. 1- 1İK. 127. Md. göre s»tış ilanının tebliği: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara. gönderilen teblıgatlann tebliğ imkânsızlığı halinde ışbu satış ılanı tebliğ yerine kaım olmak üzere ilanen tebliğ olunur 2- İtK. 151,142. Mad. göre sıraya şikiyet ve itiraz: Uygulama aykınlığı nedeniyle. alacaga mahsuben ihalenin yapılması veya satış bedelinin ttK. 138. mad. cûmlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda. alakadariann satışı takıp ederek ItK. 142. md. göre şikâyet veya itirazlan olanın. bu hakkını 7 giin içinde kullandıldanna dair dosyamıza derkenar ibraz etmelen ItK. 83. 100. 142. 151. MK. 789. 777. md. göre aynca ilanen tebliğ olunur. 3- Satılacak taşınmazın tapu kavdı: tstanbul. Beşiktaş 1. Bölge Tapu Sıcil Müdürlüğü'nûn 03.08.2004 tarih ve 5622 sayılı yazısında Beşiktaş ilçesı. Ortaköy Mah 'sinde Arna- vutköy şosesınde bulunan 39 pafta. 395 ada. 28 parsel sayılı 930.00 m2 miktarlı kat ımfaklı arsanın 30 2000 arsa paylı 57 bağımsız bölüm ile 30 2000 arsa paylı 58 nolu bağımsız bölümlere tekabül eden 60 2000 hısse Eren Inşaat ve Tesısat AŞ adına kayıtlı olup. kaydında dosya haczi ile çeşitli takyıdatlar mevcut olduğu bildirilmiştır. 4- Imar durumu: Dosyasında mevcut Beşüctaş Beledıye Başkanlığı Imar ve Planlama Müdürlüğü Planlama \e tmar Durum Bürosu'nca tanzım \e tasdik edilmiş 20.05.2005 ta- rih \e 2050 651 sayılı imar durum belgesine göre Beşiktaş ilçesı, Nıspetiye Mah 'sınde 39 pafta, 395 ada. 28 parsel sayılı yer. 18.06.1993 onanlı 1 5000 ölçekli Boğaziçi Nazım lmar Planı ve 10 12 1993 onanlı 1 1000 ölçekli Bogazıçi Uygulama İmar Planı kapsamında ve bu planla getırilen değışıklıkler dışında şartlan a>nen korunan J3.03.1967 onaalı 1 1000 ölçekli mevzı imar planında blok başı inşaat nizamında h= 15.50 m. irafada yapılanma hakkı almakta olup. mahalli ticaret alanında kalmaktadır denihniştir. 5- Taşınmazın halihazır durumu >e evsafi: Satışa konu taşınmaz, tstanbul ılı, Beşiktaş ilçesı, Nispeüye Mah.'sinde Aytar Cad'sinde \e Nispeti>e Cad.'sinde tapunun 39 pafta, 395 ada. 28 parsel numarasını teşkıl eden \e A\1ar Cad.'smden 3. Nispetıye Caddesi'nden 6 kapı numarası alan 930.00 m2 miktarlı arsa dahilındekı kargır Levent İş Merkezi'nde 30.2000 arsa paylı 4. katta 57 bağımsız bölüm numaralı l kapı nolu büronun tamamı ile 302000 arsa paylı 4. katta 58 bağımsız bölüm numaralı 2 kapı nolu büronun tamamı nıteli- ğindedir 3 bodrum kat+zemin kat^asma kat-4 normal kattan müteşekkil BAX tarzda \e blok nizamda 2. sııuf malzeme ve isçilik kalitesi iie inşa edıimiş elektrik. sıhhı tesısat asansör ve kalorifer tesısatlan mevcut. Nispetiye Cad.'sinden ve Aytar Caddesi cephesinde 3. bodrum kattan olmak üzere ikı girişi tamamı işyeri ve bürodan ibaret ana binanın 4. normal katın- da \e Nıspetiye Cad.'sı cephesinde yer alan mezkûr taşınmazlar. 57 bağımsız bölüm numaralı l kapı nolu bûro. 4 normal katta ve asansör kovasınm bitişiğinde yer almakta olup. iç ölçüleri itibariyle 35.45 m2 net alana sahip, zemini halı kaplı duvarlan sıvalı ve boyalı alüminyum doğramalı ve ginş kapısı çelık kapı olup büro dahılınde lavabo mahalli mevcut elektrik ve sıhhi tesısatlan ikmaj edilmış faal durumda olmayan merkezı sıstem kalonfer tesisatlıdır. 58 bağımsız bölüm numaralı 2 kapı nolu büro. 4. normal katta ve ] kapı numaralı büronun bıtişıgınde yer almakta olup. iç ölçüleri iobanyle 36.46 m2 net alana sahip. Tek hacim şeklinde zemini halı kaplı duvarlan ahşap lambnli 57 bağımsız bölüm nolu büro ile ıçenden ırtibatlı alüminyum doğramalı ve gıriş kapısı ahşap ve yağlıboyalı olup. bûro dahilinde elektrik tesisatı me\ cuttur. Taşınmazlar bulunduğu konum itibariyle ait \ e üst yapısı tamamlanmış her türlü belediye ve sosyal imkânlardan ıstifade edecek konumda. Ana arter üzennde. civann talep gören ticaret alanında yer almaktadır. Taşınmazlar halen borçlu şirket tarafından kullanılmaktadır. 6- Tapu ka>dında varsa mükellefıyetler: Voktur. 7- Muhammen kıvmeti: l -1 30 2000 arsa paylı 4. katta 57 bağımsız bölüm nolu büpnun tamamına 100.000.00.-YTL. "sı, 2-) 30 2000 arsa paylı 4. katta 58 bağımsız bölüm nolu büronun tamamına. 100.000.00.-YTL'sı kıymet takdir edılmiştir. 8- Satış şartlan: Yukanda açık tapu kaydı. imar \e halihazır durumlan ile kıymetleri belirtilen taşınmazın: Birinci Satışı: 20 Ara'lık 2005 Salı günü; l-) 30 2000 arsa paylı 4. katta 5^ bağımsız bölüm nolu büronun tamamı saat: l l.30'dan 11 45'te. 2-) 30 2000 arsa paylı 4. katta 58 bağımsız bölüm nolu büronun tamamı. saat: l3.30"dan 13 45'e kadar. tstanbul 10. Icra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmın edılen kıymetin yüzde 60'uıı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve saöş masraflannı geçmek şarn ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz- sa. en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla. 2. Saüşı 30 Aralık 2005 Cuma günü. aynı yer aynı saatlerde ikinci artürmaya çıkanlacaknr. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelinin malın tahmın edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması \ e satış ısteyenın alacağuıa rüçham olan alacaklann toplammdan fazla olması % e bundan başka paraya çe\irme ve paylaştuma masraflann] geçmesi lazmıdır. Böyle fazla bedelle ab- cı çıkmazsa satış talebi düşecektir. a- Arttırmaya ıştirak edeceklenn. tahmin edılen kıymetin ve alacağa mahsuben iştirak edeceklenn kendinden önceki suada bulunan alacaklılann alacağınuı. (muhammen bedelin j'üzde 20'siyle sınırlı olarak) yûzde 20'sı nisbetınde pey akçesi (nakit memleket parası) ve\a bu miktar kadar mılli bir bankanm "şartsız. kesin \e süresiz" teminat mektubunu \er- meleri lazırndır. Vabancı para kurunda günlük değışımler olması ve 805 sayılı kanunun 1. maddesine göre (dövız) temmat olarak kabul edılmez. b- Satış. peşın para iledir. alıcı istediğınde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. thaleye itiraz vaki olması halinde dahi, (alacağuıa tekabüi eden satış bedelini müşteri sıfa- tıjla ödemekte ımtina suretiyle alacağına mahsuben ihaie yapılmamış olması şartı ile) satış bedelı nakden icra veznesine yatınlır (md. 134 4). Tellaliye resmı. ihale pulu. tapu harç ve masraflan ile Katma Değer Vergisi (150 m2'ye kadar olan net meskenlerde yüzde 1. mesken olmasına rağmen işyeri olarak kullanılmıs dairelerde. metruk durumda olan binalar- da. tarla. bına. han. otel ve arsalarda yüzde 18 olarak KDV müştenden tahsil edilır). tahliye ve teslim giderleri öncelikle müşteri tarafindan ödenir. Birikmış emlak vergisi. cezalan ve ferileri ile. tellaliye ve tapu satım harcı satış bedelinden müşterive iade edilir. c- thale\e ıştirak edenlerin icra satış dosyası. tapu kaydı. şartname. ilan ve tebligatlan incelemek suretiyle ihaleye katıldığını kabul ettiği. Satılacak taşınmazın tapu kaydında var- sa: taşınmazın bütünleyici parçalannın (MİC md. 684. 862). taşınmazın eklentilerinın (MY. Md. 686, 862). hukukı semerelerinin (MK. md. 8^9). Taşmmazın birleştıriİmesi duru- munun (MK. Md. 859)'. ttK. 128. md. göre taşınmaz mükellefiyetierinin (intifa hakkı MK. m. 7 94. oturma hakkı MK. m. 823. üst hakkı MK. m. 834. kaynak hakkı MK. m. 837, ırti- fak haklan MK. m. 838. kaydi hayatta ölünceye kadar bakma akdı BK. m. 507).. mükellefiyetleri nazara aldığı kabul edilır. d- Uygulamada rehin bedelinin ödenmesinde \ e alacağa mahsuben satışta ItK. 140, 151. 268. md. emredici hükmüne rağmen sıracetvelı düzenlenmemekte olduğundan; taşınma- zın üzennde hacız. ipotek. satış \aadı \esair haklan olan ilgililerin ihaleyi takip ederek satış tanhınden ıtibaren yedi gün içınde tlK. md. 100. 151 ve 268, 4792 sayılı S.S. Kurumu K md 21. 1479 sayılı Bağ- Kur K. Yasası md. 17, 3065 sayılı Katma D.V. Kanunu'nun 55. Amme Alacağının Tahsili Hakkındaki Kanunun md. 21. MK. 766, 789, 777,2, 796; 1 ttK.83 c-2. 100. 142 1, 15Î. maddelerine göre sıra ve alacağın aslına yönelik şikâyet ve itiraz dava haklannı kullanmalan ve ıcra dosyasına dava açüklanna dair derkenar ibraz etme' leri gerekir. e- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gaynmenkul üzerindekı haklanhı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialaruıı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde daire- mıze bildirmeleri lazımdır. Aksi takdırde haklan tapu sıcili ile sabit olmadıkça paylaşrnadan hariç bırakılacaklardır. f- thaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yaürmamak suretiyle ihalenin feshıne sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri. teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve dığer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. thale farkı ve temerrüt faizı aynca hükme hacet kalmaksızın daıremizce tahsil olunacak. burark,\ar- sa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. g- Şartname. ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi ıçın dairede açık olup tebligat pul masrafi verildiği takdirde istey'en alıcıya bir örneği gönderilebilir. h- Satışa iştirak edenlenn şartnameyi görmûş \s mûnderecatını kabul etmiş sayılacaklan. başkaca bilgi almak isteyenlerin 2005/2280 Esas sayılı dosya numarasıyla müdür- lüğümü/e başvurmalan ilan olunur. 18.10.2005 (•) tlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildır. Yönetmelik Örnek No: 27 Basın: 51187 KADIKOY 7. ICRA MUDURLUGU'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA tLANI Sayı 2005-954 Tal. Bir ipotek borcundan dolayı satılmasına karar verilen gayrimenkulün cınsi. niteliği, kıymeti, adedi. önemli özellikleri; tstanbul tli. Kadıköy ilçesı. Tuğlacıbaşı Mahallesı, 149 Pafta, 586 Ada, 1 Parsel sayılı 6341 m2 miJrtanndaki bahçeli kargir apartmanın 1076900 arsa paylı A Blok, 17. kat, 33 no'lu meskenin tamamı ipotek borcundan dola\ı Kadıköy 7. tcra Müdürlü- ğü'nde açık artırma suretiyle satılacaktır. Kadıköy Belediye Başkanlığı tmar Müdürlüğü'nûn 22. 06.2005 tarih, 2005487478 sayılı imar durumu yazısında söz konusu 1 no'lu parselin 29.08 1980 t.t 'li 1 1000 ölçekli imar planında, Bına yüksekliği H: Serbest irtıfada, kat alanı kat sayısı Kaks: 2.07, taban alanı kat sayısı Taks. 0 25 yapılanma şartlarında aynk nızam iskan sahasında kaldığı, parsel demiryoluna bıtişık olduğundan D.L.H.'dan görüş ahnmadan uygulama yapılamayacağı ve parselde eskı eser bina olduğundan Kuruldan görüş alınması gerektiği bildırilmiştir. Gaynmenkulün Evsafi: Söz konusu gayrimenkul Kadıköy İlçesı. Tuğlacıbaşı (Feneryolu) Mahallesi, Feneryolu Caddesi'nden Mahallen 46 kapı nolu. betonarme karkas sistemde bir bodrum, bir zemin, on yedi normal katlı ınşa edilmiş Prenses Atiye Sıtesi B Blok. on yedıncı normal (son) kat 33 no'lu datresıdır. Daireye gınşte ta\andan spot aydınlatmalı, portmantolu hol. hole açılan açık denız manzaralı, balkonlu, şömınelı, gızlı panjurlu salon, karşıda granit tezgâhlı \e tezgâh altı üstü dekoratif dolaplı mutfak ile soldan bir koridorda bın balkonlu \e ebeveyn banyolu dört yatak odası ile jakuzılı kü\etlı. özel yapım hilton la\abolu ve klozetlı banyo mahallen me\cuttur. Döşemeler ıslak zemınlerde seramıkle, salon \e odalar ahşap parke ile kaplıdır Daire 180 m2 sahalıdır Bına vasat üstünde malzeme ve işçilikle ınşa edilmiş olup binada su. elektrik. kalorifer ve çift asansör tesisatı vardır. Bina koru- malı, otaparklı, sosyal tesıslı bir sıte içensindedır. Her türlü belediye hızmetlennden ıstifade eder konumdadır. Ulaşımı kolaydır. Gaynmenkulün Kıymetı: Bulunduğu semt, semt içindekı yeri, imar durumu. ınşa tarzı. halihazır vazıyeti. bu civardakı daire alun. satım rayıçleri, kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi, binanın yıpranma payı, kıyTnetıne etkı eden tüm hususlar ile günün ık- tisadi koşulları da göz önünde bulundurularak dairenin tamamı 400.000.00 (dörtyüzbin) YTL'si kıymetındedir. Satış şartlan: 1- Satış 16.12.2005 Cuma günü saat 11.00'den 11.15e kadar Kadıköy 7. tcra Müdürlüğü'nde açık artırma suretiyle yapılacak- tır Bu artırmada tahmın edilen değenn %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan topiammı \e satış giderlennı geçmek şartı ile ihale olunur Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü bakı kalmak şartıyla 26.12.2005 Pazartesı günü Kadı- köy 7. Icra Müdürlüğü'nde Saat: 11.00-11 15'te ikıncı artırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklılann alacağını ve satış giderlennı geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin °o40'ını bulması ve satış ısteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması \e bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin. tahmın edılen değenn o o20'sı oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektu- bunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı ıstediğınde 10 günü geçmemek üzere mehıl verilebilir. Tellaliye resmi, dam- ga vergisi. tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- tpotek sahibi alacaklılarla dığer ilgililerin (*) bu gaynmenkul üzenndekı haklannı özellikle faız \e giderlere dair olan ıddı- alannı dayanağı belgeler ile on beş gün içınde daıremize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sıcili ile sabıt olmadıkça paylaş.madan hanç bırakılacaktır. 4- thaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefineri teklif ettik- len bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan \e diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. thale farkı v e temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın daıremizce tahsil olunacaktır. Bu fark teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname ilan tanhinden itibaren herkesin görebilmesi için daire açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bılgı almak isteyenlerin 2005 954 Tal. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 27.10. 2005 (*) tlgililer tabirine irtifak hakkı sahiplen de dahildir. Basın: 51260 SAKARYA ASLİYE 3. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 2004 316 E. 2005/278 K. Davacı Hüseyin Kardan tarafından açılan gaiplik davasının mah- kernemizde yapılan yargılaması sonunda; Sakarya iîi, merkez ilçesi Maltepe Mahallesi 9 cilt 16 hane nu- marada nüfusa kayıtlı Hüseyin ve Nafiye'den olma 03.07.1970 do- ğumlu Ihsan Kardan'ın mahkememizin 05.10.2005 tarih ve 2004/316 Esas 2005'278 Karar numaralı ilamıyia gaiplığine karar verilmiştir. ilan olunur Basın: 50785 İSTANBUL 1. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ'NDE tFLASEV KAPATILDIĞINA DAİR İLAN Dosya No: 2003 16 îstanbul Asliye 2. Ticaret Mahkemesi tarafindan 2002/505 Esas sa- yı ile 01.07. 2003 tarihüıde iflası açılan Yeni Elvan Plastik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkındaki iflas karan aynı ticaret mahkeme- sinin 2005'329 Esas, 2005 641 sayılı ilanı ile 19.10.2005 tarihüıde llK'nun 254. maddesi gereğince kapatılmıştır. İlan olunur. 28.10.2005 Basın: 51282 SAMSUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ İZALEİ ŞÜYU SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN Dosya No: 2005/14 Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi. kıymeti, adedi, evsafi: Samsun, Ulugazi Mah. ada: 492 parsel: l'de kayıtlı 401.75 m2 taşınmaz üzennde bulunan kargir ev 602. 801.00 YTL. muhammen bedelle satılacaktır. Satış şartlan: 1- Satış 12.12.2005 günü saat 14.00-14.05 arasında Samsun 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu'nda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60'mı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taah- hüdü baki kalmak şartıyla 22.12.2005 günü aynı yer ve aynı saatte ikinci artırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka pa- raya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artınnaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nisbetınde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdrr. Satış peşin para iledir. alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Resmi ihale pulu, alıcı hissesi, tapu hârcı ile Katma Değer Vergisi alıcıya aittir. Birikmiş ver- giler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. .Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefil- leri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden mü- teselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil oluna- cak, bu fark teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname ilan tanhinden itibaren herkesin görebilmesi için daire açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alı- cıya bir örneği göndenlebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak is- teyenlerin 2005 14 sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. (*) llgililer tabirine irtifak hakkı sahip'eri de dahildir. Basın: 51149
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog