Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 31 EKİM 2005 PAZARTE: 14 J V U JLJ J. U M\ kultur(Ş cumhuriyet.com.tr Ünlü Ingiliz oyuncu Peter OToole 1964'teki ilk gelişinden 41 yıl sonra ikinci kez Türkiye'deyd 60'lann altın kuşağından... 73 yaşındaki oyuncu Peter O'Toole, uluslararası ününii Türk karşıtı Arabistanlı Lavrens filmiyle yakalamıştı. ASH SELÇUK Ülkemize ilk kez 1964'te gelen Irlanda kö- kenli Ingiliz oyuncu Peter O'Toole, 42. Altın Portakal'da onur ödülünü almak için 41 yıl sonra ikinci kez Türkiye'deydi. 14 yaşında okulu bırakan O'Toole, Leeds Civic Tiyafro- su'nda amatör olarak sahneye çıktığında 17 yaşındaydı. 1955'te 23 yaşındayken Ingilte- re'nin ünlü tiyatrosu Bristol Old Vic The- ater'ın en genç yeteneği olan sanatçı, 1960 'ta ikinci rollerle sinemaya geçti, 60'iardan son- raysa zorlu dramatik rollerin aranan başanlı oyunculan arasındaydı artık. k Lord JinT (1965), 'Generallerin Gecesi' (1967), 'Kış Aslam' (1968), 'Elveda Mr. Chips' (1969), •Mançalı AdanT (1972), k Man Friday' (1975), 'Dublör1 (1980), k Son İmparator' (1987), 'Troya' (2004) fılmlerinde unutulmaz yorumlar sunan 73 yaşındaki oyuncu, ulusla- rarası iinünü Türk karşıtı 'Lawrence of Ara- bia' (Arabistanlı Lavrens/1962) fîlmiyle ya- kalamıştı. Atatürfc hayranı... - 'Arabistanlı Lavrens'ten ve Türkiye'ye ilk geliş serüveninizden söz eder misiniz? PETER O'TOOLE - Lord Byron'ın de- diği gibi bir gecede ünlendım. Sıradan bir ti- yatro oyuncusuyken birdenbire yüzüm her yer- deydi. Tüm basın da peşimdeydi. Roma'da tam bir karabasan yaşadım, otel odamdan dışanya adımımı atamıyordum. Italyan yapımcı dos- tum ve ekibi fstanbul'a gidiyordu, bana "Odanda saklanacagına kalk bizimle Istan- bul'a gel, kimseye baber vermejiz" dedi. Menajerime bu yolculuğun çok gizli oldugu- nu, basına hiçbir haber sızmaması gerektiğini söyledim. Gelin göriin ki îstanbul havalima- nına indigimizde pist gazetecilerle doluydu, yapımcı arkadaşınun yüzünde de korkunç bir gülümseme vardı. Gümrükten geçerken üni- formalı bir görevli, Ingilizce, bana "Hangi ce- saretle Türkiye'ye geliyorsun?" dedi. Arap LavTens olmaİda Türkleri karşıma almıştım, sonra Türk yetkililerden özür dileyerek bunun sadece bir rol olduğunu, filmde aİcan kanların da sahte olduğunu söyledim. Hızlı bir Sulta- nahmet turunun ardından hızla Ankara'ya geç- tim. Çünkü gençliğimden beri beni çok etki- leyen bir adamı görmek, onu ziyaret etmek is- tiyordum: Mustafa Kemal Atatürk. Çok ya- kışıklı, çok etkileyici bir kumandan ve devlet adamıydı. 20. yüzyılın en büyük kişilerinden biri olan Atatürk'ün yattıgı Anıtkabir'i ve Hi- görmek istedikleri iyi bir oyuncu. Artık kitle yapımlan üretiliyor. Şimdi önemli olan kitle- nin arasından özel olarak sıynlıp çıkmak de- ğil, kitleye kanşıp onunla bütünleşmek. Buna karşın uıgiltere'de az sayıda da olsa Oaniel Day Lewis gibi oyuncular da var. - 'VVhat's New Pussycat?" (Evlenmekten Korkuyorum/1965), 'How to Steal a Milli- on?' (1966), Casino Royale' (1966) gibi ba- şanlı komedilerde oynadınız. Oyunculuk açısından komedi ile dram arasındaki temel aynm nedir sizce? ' O'TOOLE -18. yüzyılın başında biri "Öl- mek çok kolay, komedi ise çok zordur" de- • "Istanbul havalimanına indiğimizde pist gazetecilerle doluydu, yapımcı arkadaşımın yüzünde de korkunç bir gülümseme vardı. Gümrükten geçerken üniformalı bir görevli îngilizce 'Hangi cesaretle Türkiye'ye geliyorsun?' dedi. Arap La\xens olmakJa TürkJeri karşıma almıştım. Türk yetkililerden özür dileyerek bunun sadece bir rol olduğunu, filmde akan kanJann da sahte olduğunu söyledim. Hızlı bir Sultanahmet turunun ardından hızla Ankara'ya geçtim. Çünkü gençligimden beri beni çok etkileyen bir adamı görmek, ziyaret etmek istiyordum: Mustafa Kemal Atatürk." tit Müzesi'ni gezdikten sonra Türkiye'den ay- nldım. - 1960'larda Ingiliz sinemasında olağa- nösrii bir dönenı yaşandı. Richard Harris, Alan Bates, Albert Finney, Richard Burton ve sizin gibi çok önemli bir oyuncular kuşağı yetişti. Günümüz İngiltere'sinde iyi ovuncu- İar olsa bile sizler gibi bir kuşak yok, neden? O'TOOLE - BLZ hepımiz tıyatrodan gel- dik. Bugünün Londra'suıda tiyatro yaşamı bü- yük bir mezarlığa dönüşmüş durumda. Yeni to- murcuklanmalar yok, çeşme artık kurudu. 60'Iarda 'yaratıcı sinema' yapılıyordu. Şim- diyse, ne yazık ki, insanlann sinemada en son mişti. Komedi için bazı teknik yetenekler ge- rekir. Neyin komik olduğunu adamakıllı bil- melisiniz. Komedide zamanlama çok önemli- dir. Gençken bir şovmeni izlemeye gitmiştim. Sahnede tek başınaydı, gösterisi salt sözcük- lerden kuruluydu, binlerce kişi onu izliyordu; kırmızı, takma, gülünç bir burnu da yoktu. Salt seçtigi sözcüklerinden, zekice zamanlamasın- dan destek alıyordu. Tıpkı benim öğrendiğim gibi birçok oyuncu Max Miller, Lenny Bru- ce benzeri tarunmış şovmenlerden çok şey öğ- renebilir. - Sahnede ve beyazperdede çok savıda ta- rihi kişUiği, değişik karakterleri canlandır- dınız. Oynamak istediğiniz bir karakter kaldı nu? O'TOOLE - Biz tiyatro oyuncuJan iyi bir rol için canımızı bile veririz. Aslında her şey yazara bağlıdır, her şey onda başlar ve biter. Sinema ve tiyatro oyunculan olarak bizler as- lında denizin üstünde süzülen küçük karlangıç- lar gibiyiz. Oynayacağımız rol ancak yazann yaratıcı kaleminden çıkar. ÖnerrHI olan kültür ve uygarlıktır1 - Son filminiz 'Lassie'den söz eder misi- niz... O'TOOLE - 16 Aralık 2005' te gösterime girecek. Yönetmen dostum Charies Sturrid- ge'in filmi, iyi bir senaryosu, köpek de içinde olmak üzere iyi bir oyuncu kadrosu var. Ço- cuklar ve köpeklerle oynamak zordur. Film boyunca üstü açık bir arabayı sürerken hem ço- cuk oyuncuyla, hem de köpekle konuştum; yol üzerindeki atlan da ezmemem gerekiyor- du. Bedenimin ve yoğunlaşmamın tümünü kullandığım bir çalışma oldu. iyi bir yeni çev- rim yaptık. - Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katüma- sı konusunda ne düşünüyorsunuz? O'TOOLE - Ben sizin yerinizde olsam Av- rupa Birliği'ne girmek için hiçbir sıkıntıya kat- lanmam. - 1. Uluslararası Avrasya Film Festiva- li'yle ilgili yorumlannız neler? O'TOOLE - iyi bir düşünce. Filipinjer'in Başkanı bir zamanlar bana sınemanın Batı'nın bilinçaltına nasıl işledığınden söz ederek "Si- nema günümüzde insanlan Cengiz Han'dan daha çok etkiliyor" demişti. Küçük bir güç harcayarak insanlann el ele vermesini, daya- mşmasını sağlayabiliriz. Tuttuğun eli sevme- se bile o eli tutandan yanayım ben. Şiddet yan- lısı değilim, insanlık için önemli olan kültür ve uygarlıktır. HAFTANIN SANAT ÇIZELGESI • Hoca AN Rıza Retrospektif Sergisi - 6 Kasım'a dek - Dolmabahçe Saravı Müzayede Salonu (0212 25: 47OOı • Haluk Akakçe, Pilar Albarracin, Ghada Amer, Janine Antoni, Christian Boltanski, Monica BonvJcini, Louise Bourgeois, Anish Kapoor, Gütsün Karamustafa, Rem Koolhaas, Jeff Koons, Juan Munoz, Kemal Örtsoy, Santiago Sierra, Richard Wienworth, Maaira Wirkkala - 8 Ocak'a dek - Çekım Merkezı" - lstanbuJ Modera. (0212334 73_ 27) • Ender Güzey - 'Kum' - restm' 5 Kasım'a dek - Vakko Be>oğlu Sanat Galensı (0 212 251 40 92) • Mithat Şen - 'Son tşler' -resim- bugûn sona eriyor - Modem and Contemporary Art GalJer>. 10212 343 85 40) • Hakan Esmer - resim - 7 Kasım'a dek - Leonardo Sanat Galensı'nde (I) 212 280 H3 94) • Nezir Aydın, Şive Neşe Baydar, Utku Dervent - 'Soyut Boyut' - tş Sanat Kibele Sanat Galerisi - 12 Kasım'a dek. (0 212 2T 29 99) • Gül llgaz, Nazan Azeri, Nancy Atakan - °Hayat ve Kör Talıh 19 Kasuna dek - Karsı Sanat Çalışmalan. (0 212 245 15 0R) • Bedri Rahmi - Eren Eyuboğlu - 9 Kasım'a dek - Dınman (0 212 291 34 3") • Barbara - Zafer Baran -' Verviîzü Hazlan Bahçesı -12 Kasım'a dek - Borusan Sanat Galensı. (0 212 336 32 80) • 'Tunç Çağının Gizemli Kadınlan' - 30 Mart'a dek - Yapı Kıedı Vedat Nedun Tör Müzesi"nde (0212 2524 y 00) I Nebahat Şimşek - bugün sona enşor- Lran ^-^ w—» j - > s~-< -f- I K.iiltur\e Sanat Merkezı. (0216 4^4 9" V") C!> J Z Î / K . V J X I • Özdemir Altan - 30 Kasım'a dek - Kjpl • Sanat Galensı 'nde (0 216 651 49 (H» • Cavit Attnaca, Fahri Sümer, Hasan Rastgeldi -resim- 30 Ekım'e dek - Galen Bin\ ıl. (0212 244 91 41) • Kemal Seyhan - 25 Kasım'a dek • Millı Reasürans (II212 230 IV "6, • Ortıan AJgök, Ditek Işıksel, Galip Nahit Noyan - resim, hevkel - 10 Kasım'a dek - Ares Sanat E\ ı m 216 345 11 62) • Filb Başaran - resim ve seramık - 3 Aralık'a dek - Galen Apel III212 292 72 36ı • Dürnaz Akşrt - 5 Kasım'a dek - Taksım Metro tstasvon Bınası • Abidin Dino - Sahne ve Kostüm Tasanmı" - 26 Kasım'a dek - Yapı Kredı Kültür Merkea Sermet Çıfter Salonu. (0 212 252 4 r 00) • Bosna Ouirt Atötyesi - dokuma resımlen - 11 Kasım'a dek - St. George Gallene. (0 212 313 49 00) • Mehmet Güleryüz - resim -12 Kasım'a dek - Tevfik thtıyar Sanat Galensı. (0 212 224 74 31) • Ekin Saçlıoğlu - 'Bıraz Daha Yakından' - 26 Kasım'a dek - Galen X-ist. (0 212 291 7 7 84) • Rahmi Artemiz, Althan Enson, Remzi Irem, Turan Bülent - 'Dojumundan Ölümüne Kadar Atatürk Sergısı' - 1" Kasım'a dek - Gırgın Pıvano ve Sanat Galensı. (0 212 227H6 40) • 'Bizden ve Onlardan' - karma - 2 Aralık'a dek - Tem Sanat Galerisi. (0 212 247 0S 99ı • Istanbul Şehir Tiyatrolan Harbı\e Muhsın Ertugru) Sahnesı'nde 'Ferhad ile Şiruı"; Kadıköy Haldun Taner Sahnesı'nde bugün. yarın. çarsamba günü 'Yağmur Sıkıntısı'. perşembe. cuma. cumartesı vepazargünü '8aba'; Cskûdar Müsahipzade Celâl Sahnesı'nde 'Kım Kimı Kimmle'. Fatih Reşat Nun Sahnesı'nde •KıraJıJt Konak' Cmraniye Sahnesi'nde Dosya'. Gazıosmanpasa Sahnesı'nde 'Sa\aş ve Kadın' ızlenebılır. • Isianbul Devlet Tiyatrosu Oda Tıyatrosu'nda 'SersemlerEvı': TaJcsım Sahnesi'nde "Kaktüs Çiçeği'; Aziz Nestn Sahnesi'nde 'Ben Ruhi Bey Nasılım': Büyûk Salon'da 'Çayhane' izlenebilir. • Oyuncular Tryatro Grubu'nun 'Binbir Gece' adlı oyunu her cumartesı saat 20.00'de Cem Satran Sahnesı'nde izlenebılecek. (1)212 245 13 İ4ı • Akbank Sanat Prodüksiyon Tryatrosu'nda Aşk Delısi' adlı oyun her pazar saat 15.30 ve 18.00'de sahnelenecek. ' ^ T İ Y A T R O İ lOyunAtölve» cuma. cumartesı saat 20.30'da. pazar günü saat 16.00'da 'Othello' adlı oytınu sahneleyecek. (0216 345 39 39) • Yunus Emre ve Turhan Tuzcu Sahneleri'nde cumartesi günü saat 11.00'de 'Çıçek Patron \e Böcek' (ç.o). pazar günü saat 11 .OO'de 'Banş Ormanında Yanş' (ç.o). cumartesı günü saat 20.30'da \ e pazar günü saat 16.00'da 'Lütfen Kızımla Evlenır mısıniz' adlı o>unlar sahnelenecek. (0 212 661 38 94-95) • Ortaoyuncular cuma. cumartesı günü saat 20.00'de. pazar günü saat 15.00'te •Kiralık Oyun' izlenebilir (021225118 65ı I Dot'ta 'FrozenDonmuş' adlı oyun cuma \e cumartesı günlen saat 20.30'da ve pazar günü ıse 16.00'da ızlevıcısiyle bulusacalc (0212 251 45 45) • Tiyatro Stüdyosu bugün. yann saat 20.30'da 'Teşzem \e Ben' Oyun Atölyesi'nde sahneleyecek. (021232742 98) • Studio LJve-Taksim'de çarsamba günü saat 22.OO'de Demır Demırkan. perşembe günü saat 22.OO'de Kargo dinlenebılır (0 216 556 98 00) • Balans Music & Performance Hall'de çarşamba günü saat 23.00'te Repertuar Köpekleri. perşembe günü saat 22.00'de Ayvuka&Sakın&Ddr. cuma günü saat 23 59'da Cool Nıghts With Chantage. pazar günü saat 18.00'de Rock Alive^Zardanadam&DeM&Pickpock etdınlenebılır (0 216 556 98 00) • Yeni Melek Gösteri Merkezi nde perşembe günü saat 20 OO'de Hot Party. cuma günü saat 19.30'daDuman. cumartesi günü saat 22.00'de Burhan Öcal&Murat Uncuoğlu dinlenebilir (0 216 556 98 00) • Abdi Ipekçi Spor Merkezi'nde perşembe günü saat 21.00'de Phil Ooilıns'ın Fırst Fınal Farevvell Tumesi dinlenebilir. (0 216 556 98 00) • Hamam Beyoğlu nda cuma günü saat 20.00'de Sugar Party Live Perforraance dinlenebilir. (0 216 556 98 00) M Babyton da cuma günü saat 23 OO'te Shantel. cumartesi günü saat 23.00'te Oldıes But Goldies dinlenebilir. (0 216 556 98 00) • KaVe'de yann. çarşamba. perşembe günü saat 20.30'da. cuma, cumartesi günü saat 20.00'de Cemal Özerinç, cuma \ e cumartesi günü saat 23.00'te Bob Jester&Ricky Ford dinlenebilir. (0 212 251 43 38j OPERAJIBALE • AKM'de Istanbul Devlet Opera ve Balesi yann saat 20 OO'de 'Ağır Roman' dans tıyatrosunu. çarşamba günü saat 20.00'de 'West Sıde Story' muzikaJını. cumartesi günü saat 11.00'de 'Uyuyan Güzel" çocuk müzıkalını, cumartesi günü saat 15.30'da 'Gıselle' balesını sahneleyecek. (0212 251 56 00) SARAY İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI (SARAY İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN) Dosya No: 2005 1 sanş Satümasına karar veriJen taşmmazın cinsi, niteligi, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1- Tekirdağa Üi, Saray îlçesi, Yenimahalle, Papatya Sokak. Tapuda 153 Ada, 24 Par- sel'de kayıtiı ve Papatya sokaktan 9 numarası olan, 240.24 m2 miktarlı tarla vasfinda ka- yıth olup taşınmaz üzerine 9 kapı nıanaralı zemin kat+1 normaj kattan tnüteşelddl, B.A.K. tarzda inşa edilmiş, teras çanlı dış cephesi sıvalı bina, aynk nizam %30 ınşaat emsalı 3 kat imar dunımludur. Mevcut bina zeminde 9.50 mt.x 8.5Ö mt: 80.75 m2 onırum alanına sa- hip, zemin ve 1. normal karta yan cephede balkon çdanası, 1. normal katta ek olarak arka cephede 1.50 mt. açık balkon, ön cephede 1 mt. kapalı çıkma teşkil edilmiş, kariannda bi- rer daire olmak üzere ceman iki daireli. zemin katta bulunan daire arka kısmından müsta- kil girişe sahip, birinci normal kat dairesi bina dışından harici merdiven ile çıkışlı, daireler hol üzerinde 2 oda, salon, mutfak, banyo wc, ile balkon mahallennden müteşekkil, zemin katta bulunan daire 93.59 m2, 1. normal katta bulunan daire 177.25 m2 mesahalı, ıslak ha- cim zeminleri karo mozaik, salon ve oda zeminleri marley kaplamalı, duvarlan sıvah ve boyaü, mutfaklannda sabit tezgâh ile evye ve ahşap mutfak dolaplan, du\Brlan kısmen fa- yans olan, banyolannda ise sıhhi tesisat armatürleri ikmal edilmiştir. Dairelerde kapı ve pencere dogramalan ahşap ve yaglı boyali olup taşınmaz dahıiınde elektrik ve sıhhi tesi- satlar mevcut, normal soba ısıtmalıdır. 240.24 rn2 miktarh taşınmaz üzennde mevcut bina- nın kapalı aianlan itibariyle toplam inşaat alanı 210.74 m2 civannda olup taşınmaz bulun- dugu konum itibariyle belediye ve altyapı hizmetlerinden istifade etmektedır. Anılan taşın- mazın tamamı tapuda Arslan Erdoğan adına kayıtlıdır. Mevcut bınarun toplam degeri: 87.000-YTL.'dir. 2- Tekirdag lli Saray îlçesi, Yenimahalle, 153 Ada, 36 Parselde kayıtiı taşınmaz Papatya Sokaktan 9 kapı numarası alan 153 Ada, 24 Parsel sayılı 240.24 m2 miktarb taşııımazın arkasında yer almakta olup herhangi bir kadastral yola mahreci bulunmamaktadır. Haüha- zır durumda 9 kapı numaralı taşınmazın arka bahçesi olarak kullanılınakta, imar ve parsel niteliği yapılaşma izni bulunmamaktadır. Bu taşınmaz tapuda Arslan Erdo|an adına kayıt- lıdır ve taşınmazın toplam değeri: ö.OOO.-YTL.'dir. Satış şartlan: Tekirdag lli Saray llçesi, Yenimahalle, Papatya Sokak tapuda 153 Ada, 24 Parselde kayıtiı taşınmazın; Satış 13.12.2005 günü saat lO.OÖ'den 10.15'e kadar, Tekir- dağ ili Saray llçesi, Yenimahalle, Ada 153, Parsel 36'da kayıtiı taşınmazın; Satış 13.12.2005 günü saat 10.20'den 10.35'e kadar Saray Icra Dairest'nde; açık arttırma sure- tiyle yapılacaktır. Bu armrmada tahmin edilen kıymetin %60'uu ve rüçhanlı alacakhlar \arsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyîa 23.12.2005 günü ay- nı yerde 153 Ada, 24 Parselde kayıtiı taşınmaz saat 10.00'dan 10.15'e kadar, 153 Ada, 36 Parselde kayıtiı taşınmaz aynı gün aynı yerde saat 10.20'den 10.35'e kadar ikinci arttırma- ya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da rüçhanlı alacaklJann alacağını ve satış giderlerini geç- mesi şarüyla en çok artırana ihale olunur. 2- Arttinnaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nisbetinde pcy akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Ahcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, ta- pu harç ve masraflan ile alıcıya aitrir. Birikmiş vergiler sanş bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilüerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklanru özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde da- iremize bildinneleri lazımdır. Aksi takdirde hakJan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaş- madan hariç bırakılacaklardır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse lcra ve Iflas Kanununun 133'üncü maddesi gerereğuice ihale feshedilir. Dd ihale arasındaki farktan ve %10 faizden aücı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edi- lecektir. 5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebümesi için daire açık olup gideri ve- nldiği takdirde isteyen ahcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayüacakla- a başkaca bilgi almak isteyenlerin 2OO5''l satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze basvurmalan ilan olunur. *) llgililer tabirine irrifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 51074 TÇ ÇORLU I. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN (İZALEYİ ŞÜYU SATIŞ MEMURLUĞU) SATILARAK ORTAKLIGIN GİDERILMESİNE KARAR VERİLEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI 2005 4 Satış Tapu Kaydı: Çorlu llçesi, Karamehmet Köyü, Pafta No 1, Ada 17, Parsel No 22'de kayıtiı bulunan taşınmaz. Halihazır Durumu ve Kıymeri: Söz konusu taşmmaz. 1822 m2 arsa üzerinde bulu- nan iki adet tek katlı kagir ev, ahır ve samanlık ve ahırdan ibarettir. Ev 90.91 m2 olup. yıpranma payı düşuldükten sonra 2005 yılı Bayındırlık fiyatlanna göre değeri 27.273.00.-YTL. ikinci ev 88 m2 olup, yıpranma payı düşuldükten sonra 2005 yılı Bayındırlık fiyatlanna göre değeri 26.400.00.-YTL.'dir. Ardiye briketten yapılmış olup, 24 m2"dir. Yıpranma payı düşüldükien sonra değeri 2.400.00.-YTL.'dir Ahır ve samanlık briketten yapılmış olup. 224.90 m2'dir. Yıpranma payı düşuldükten sonra değen 22.490.00.-YTL.'dir. Ahır 60.50 m2'dir. Yıpranma payı düşüldükten sonra de- ğeri. 6.050.00.YTL.'dir. 22 No'lu parsel üzerindeki toplam yapıların değeri 84.613.00.-YTL.yir. Arsanın bulundugu konum itibariyle piyasa fîyatı, 18.220.00-YTL.'dir. .Arsa ve üzenndeki yapılarla birlikte taşmmazın toplam değeri 102.833.00.-YTL.'dir. SATIŞ GÜNÜ VE SAATİ: Birinci Satış: 05.12.2005 tarihinde saal 14.10-14.30 arası İkinci Satış: 15.12.2005 tarihinde saat 14.10-14.30 arası GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTLARI 1- Birinci satış Çorlu 1 lcra Müdürlüğii'nde açık arftırma suretiye yapılacaktır. Bu arttırma da tahmin edilen kıymetin %60'uu ve rüçhanlı alacakhlar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile en çok arttırana ihale olunur. Böyle bir bedelle ahcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyîa 2 arttınna- ya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da tahmin edilen kıymetin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklarm toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarım geçmesi lazımdır. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, yurtıçinde bir adres göstermek koşulu ile tahmin edilen kıymetin %20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir banka- nın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, emlak vergisi ve cezala- n, ihale pulu. tapu harç ve masraflan ile KDV tahliye ve teslim giderleri öncelikle müşteri tarafindan ödenir, birikmiş emlak vergisi ve cezalan ve ile tellaliye ve tapu satım harcı satış bedelinden müşteriye iade edilir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diger ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki hakla- rraı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildinneleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit ol- madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan füm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasında- ki farktan ve dığer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsiîen mesul ola- caklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için daire açık olup gi- deri verildiği takdirde isteyen ahcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayı- lacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukanda yazılı dosya numarası ile müdür- lüğümüze basvurmalan ilan olunur. 7- Satış ılanı ilgililerin dosya ve tapuda yazılı adreslerine tebliğe göndenlmiş olup, adrese tebligat yapılamaması halinde ilgililere yine bu adrese 7201 sayılı Tebli- gat Kanununun 35. maddesine göre tebligat çıkartılacagı, adresleri bilinmeyenler için de gazete ılanının, ilanen tebligat yenne kaim olacağı ilan olunur. *)llgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 50907 TC ÜMRANİYE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI 2005/3428 TAL. Satılmasına lcarar verilen taşınmazuı cinsi, kıymeti. adeti, evsafı: Istanbul ıli, Ümraniye llçesi, Atatürk Mah. kâin 11/1 Pafta, 1867 Ada, 8 Par- sel sayılı 1778 m2 miktarlı arsa üzerindeki 10/200 arsa paylı tapu kaydına göre 3. kat 14 No'lu mesken satılacaktu". Taşınmazuı Atatürk Mah. Yıldınm Beyazıt Caddesüıe cepheli yol sokakta bulunan blok halindeki binalı parselin 14 No'lu dairesidir. Parsel üzerinde yaklaşık 19 yıl önce inşa edilen bodrum kat, zemin kat ve dört narmal kattan ibaret 3. suııf A grubu yapılardan olan betonarme kar- kas blok binalar vardw. Bahse konu 14 No'lu bağımsız bölüm takribi 100 m2 in- şaat alanlı olup, üç oda, salon, mutfak. banyo, ruvalet ve balkon mekânlanndan müteşekkildir Inşaatta standart malzemeler kullanılmış olup ilave bir dekoras- yon uygulaması yapılmamıştır. Ümraniye Belediye Başkanlığı'nın 21.06.2005 tarih ve 2005/8272 sayılı imar durum bilgilerine göre 13.02.1998-15.01.1999/34 tasdik tarihli 1/1500 ölçekli Ümraniye Revizyon Uygulama planında aynk nizam, H; 15.50 metre irtifaİı ve konut alamnda olduğu belirtilmektedir. Borçluya ait 11 '1 Pafta, 1867 Ada. 8 Parsel sayılı 100 m2 miktannaki 14 No'lu dairenin kıymeti 60.000.00.-YTL.'dir. Satış şartlan: 1- Satış 12.12.2005 günü saat 11.30'dan 11.40'a kadar Ümra- niye 1. lcra Dairesi'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tah- min edilen kıymetin ?/<>60'ını ve rüçhanlı alacakhlar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çık- mazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyîa 22.12.2005 günü aynı yerde ve ayru saatte ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere art- tırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'uıı buhnası ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazundır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar milli bir bankamn teminat mektubunu vermeleri la- zundır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan ahcıya aitrir. Bi- rikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklanm hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildinneleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- thaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin fes- hine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsi- len mesul olacaklardır. îhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmak- sızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alı- nacaktır. 5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen akcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan. başkaca bilgi almak isteyenlerin 2005/3428 TAL. sayılı dosya nu- marasıyla müdürlüğümüze basvurmalan ilan olunur. 26.10.2005 (*) llgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 51039
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog