Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

31 EKİM2006PA2ARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞHABERLER dfshab@cumhuriyet.com.tr 11 Azerbaycan Cumhurbaşkanı, 6 Kasım'daki seçimde hiçbir sorun yaşanmayacağını söyledi Aliyev'den demokrasisözüBARIŞDOSTER BAKÛ-Azerbaycan Cumhurbaşkanı ftham AByev, 6 Kasım'da yapılacak parlamento se- çimlerinin demokrasi, katıhm ve saydamlık açı- sından hiçbir tartışraaya yer bırakmayacak dü- zeyde geçeceğini vurgulayarak hızla kalkınan ülkesinin, demokratik gelişme konusunda da bü- yük adunlar attığııu belirtti. Aliyev, Dağlık Ka- rabağ sorununu da Azerbaycan 'ın toprak bütün- lüğü çerçevesinde çözecekJerini ifade etti. Seçimlere bir hafta kala, Başkanlık Sara- yı'nda bir grup Türk gazeteciyi konuk eden Aliyev, kısa süre önce iJd bakanın görevden aJı- nıp tutuklanmasuıın tamamen yasal olduğunun altını çizdi. Aliyev, bu iki bakan hakkında. "Ya- sadışı işlere ne zaman başladıklannı kestirmek zor. Ama ülkemizde (raJaıkun üsrünJüğü esas- ür, yasalar berkese eşit uvgulanır. Önlem alma- saydık, ülkemizde kanşıkhk yaratabikcek şey- ler yapabffirterdi" şeklinde konuştu. Ülkesin- de istikrar, iktidar ve halk arasında birlik ve ekonomik gelişme olduğunu anlatan Aliyev, • Parlamento seçimlerine 1 hafta kala Başkanlık Sarayı'nda bir grup Türk gazeteciyi konuk eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dağlık Karabağ sorununu kesinlikle çözecekJerini belirtti. Ilham Aliyev, Azerbaycan'ın dünyanın en hızlı gelişen ülkelerinden biri olduğunu ifade etti. muhalefetin bir bölümûnün, Gürcistan ve Uk- rayna'daki gibi bir "tunıncu devrim'' hazırlığı içinde olmasına da sadece güldüğunü söyledi. Aliyev, "Başka ülkelertteki eylemleri taküt etmek kimseve yarar getinnez. Sorunlar dBya- logia, masa başında çözülür. Taşla, meydanla değfl. O devir kapandı. Hiçbir yabancı destek, hiçbir etki yapmaz. Halkın iradesi benim ar- kamda" diyerek muhalefetin, dışandan destek aldıgıru yayarak güçlü görünmeye çalıştığını savundu. "Bizbağımsızbir ülkeyiz.Azerbaycan siyaseti Azerbaycan'da yapıhr. Dışandan gelen desteğegüvenmenin anlamı yok" dıyen Aliyev; gerek AB, gerekse ABD ile de karşılıklılık ve eşitlik temelinde iyi ilişkileri olduğunu vurgu- ladı. Cumhurbaşkaıu Ahmet Necdet Sezer ve Başbakan RecepTayyipErdoğan'la kîşisel dos- tuklan olduğunu, fırsat buldukça telefonlaştık- lannı anlatan Aliyev, Türkiye-Azerbaycan dost- luğunun zirvede olduğuna işaret etti. Dağlık Karabağ sorunuyla 10 yıldjr uğraştık- lannı anımsatan Aliyev şunlan söyledi: u Soru- nun çözümü için öncehkJe ErmeniişgaK son buJ- maJı, Azerbaycan'ın toprak büfüniüğü konın- maJı ve işgal nedenryle topraklannı terk eden 1 mihttndan faziaAzeri,topraklarmadönmefi. Çö- züm kapsammda Dağlık Karabağ için yüksek düzeyde özerkük tarüşılabüir ama toprak bü- fünlüğümüz taruşılamaz. DağhkKarabağ'a ba- gımg/hk verilmesi, bu amaçla bir halkoylama- sıyapılması kabuledUemez.Ermenistan"uıvap- ttğf, uluslararası anlaşmalara aykındır." Çözüm için Ermenistan'la yaptddan görüş- melerden umutlu olduğuna işaret eden Aliyev, "Çözüm için hem Azerilerin, hem Ernıenüerin, hem Dağhk Karabağ'daldkrin hem de oradan kovnJanJann söz sahibiolduğu bir süreç esas ol- mah. Ermenilerin, meseleyibir paket oiarak abp çözmeye kalkması ve bölgeye özgüriükverilme- sini istemesi kabul edüemez" dıye konuştu. Türk cumhuriyetleriyle ilişkilerinin çok iyi ol- duğunu ifade eden Aliyev, karşılıklı işbirliğine daha çok ihtiyaç olduğunu söyledi. Ülkesinin ticaret ve sanayisi en hızh gelişen ülkelerden bi- ri olduğuna işaret eden Aliyev, Ermenistan'ın devlet oiarak zayıfolmasına karşın güçlü dias- porası sayesinde dünya siyasetinde öne çıktığı- nı, buna karşı Türkler ve Azerilerin birlikte mü- cadele etmesi gerektiğini söyledi. Pakistan ve Hindistan, yardımlann ulaşması için tarihi bir adım attı Deprem Keşmir sııurmı açtırdı Ihş Haberler Servisi -Pakistan ve Hindistan, 56 binden fazla kişinin öldüğu 8 Ekim depre- minden kurtulanlara yardım etmek için Keşmir'i ikiye böien sının açmaya karar verdi. Korkunç deprem, iki komşu ülke arasındaki gerginlik- leri biraz olsun yumuşattı. Öci ülkenin dışişleri bakanlığı yetkilileri ara- sında Islamabad'da saatler süren görüşmelerden sonra önceki akşam yayımJanan ortak açıkla- mada, taraflann Keşmir'i ikiye bölen 'Kontrol Hattı'nın 5 noktadan açılmasuıı kabul ettikle- ri kaydedildi. Bu geçiş noktalarmın 7 Kasun'da açılacağı belirtilen açıklamada, yardım malze- melerinin sınınn her iki tarafına gönderilebiJe- ceği ve bu 5 noktadaki yerel yetkililere teslim edüebüeceği bildirildi. Açıklamada, sınırdanya- ya geçişlerine de izin verileceği, ancak bu ko- nuda ikiye bölünmüş ailelere öncelik tanınaca- ğı ifade edildi. Bu karann, yaklaşan kış göz önüne alınarak ve daha fazla Keşmirlinin aç- lıktan ve soğuktan ölmemesi için alındığı be- lirtildi. Pakistan ve Hindistan tartışmaJı Keşmir bölgesi yüzünden 3 kez savaştı, defalarca da ça- tışmanm eşiğine geldi. 1949'da ateşkes bölgesi oiarak kurulan 'Kont- rol Hatü', ilk kez geçen yıl Keşmir otobüsünün 60 sene sonra yeniden seferlerine başlaması üzerine açıhnıştı. Keşmir'in iki tarafindaki halk, karan sevinçle karşılayarak "Hükûmetferim*- zin biztere verebikceğj en güzel armağan" diye nitelediler. Sınırın açıhnasıyla yıllardırbirbiri- ni göremeyen bölünmüş aileler de bir araya ge- lebiJecek. Birleşmiş Milletler, Hindistan ve Pakistan'ın, depremzedelere yardım amacıyla Keşmir sını- nnı açma kararından memnuniyet duyduğunu Muzafferabad'da Kızılay tarafindan kurulan sahra hastanesinin önünde kuyruklar oluşuyor. {AP) bildirdi. BM Acil Yardım Koordinatörü Jan Vandemoortele, karardan memnuniyet duydu- ğunu belirtti, ancak büyük zorluklann bekledi- ği uyansında da bulundu. 'BinJerce ldşi ölebilir' Sınınn açıhnasının bir zaran olmayacağını, ancak bunun karşı karşıya olduJdan lojistik so- runlan çözmeye yarduncı da olmayacağını ifa- de eden Vandemoortele, "Olumlu bir gelişme, ancak dağlan ovalara dönüşrûnneyecek" de- dı. BM Çocuk Fonu (UNICEF) Başkanı Ann Veneman ise depremden etkilenen bölgelerde- ki binlerce insanın, daha fazla yardım gelme- diği takdirde hastalık, ishal ve yaralanndan öle- bileceğini söyledi. Keşmir'in Pakistan"uı denetimindeki kesi- mini ziyaret eden Veneman, ölü sayısının, sağ kalanlar tıbbi yardım, çadır ve battaniye ahna- dığı takdirde artabileceği uyansında bulundu. BOMBALI SALDIRILAR Delhi 'de bilanço 61 ölü Dış Haberier Servisi - Hindistan 'ın başkentı Yeni Delhi 'de önceki gün peş peşe düzenlenen saldınlarda ölenlerin sayısı 61 'e yükselirken eylemi, adı daha önce duyulmamış Keşmirli bir örgüt üstlendi. Yeni Delhi televizyonu, "İnfcüap" adlı örgütün, Cammu-Keşmir'in yazlık başkenti Şrinagar'daki bir haber ajansını arayarak saldınlann sorumluluğunu üstlendiğini duyurdu. Yeni saldın tehdidinde de bulunduğu belirtilen örgütün daha büyük bir örgütün paravanı olup olmadığı bilinmiyor. Güvenlik uzmanlan, bu çaptaki bir saldınyı, Pakistan merkezli Leşker-i Tayyibe ya da Ceyş-i Muhammed örgütlerinin düzenleyebileceğini belirtiyor. Polis, bombalı saldınlarda 61 kişinin öldüğunü, 188 kişinin yaralandığını açıkladı. Güvenlik güçleri başkentteki küçük otellere düzenlediği baskınlarda 150'den fazla kişiyi gözaltma aldı. Polisin olağanüstü hal ilan ettiği kentteki tüm pazaryerlerinin kapatıldığı da kaydedildi. BOZCAADA SULH HUKUK MAHKEMESİSATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN AÇIK AKTI1RMA tLANI Dosya No: 2005/11 Satış Satıhnasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi ve önemlı özeilikle- ri: Çanakkale tli, Bozcaada Ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde ve tapunun 188 Ada, 84 Parselde kayıtlı 43.31 m2 miktannda, kargir mağaza vasfinda taşınmaz üzerindeki muh- tesatlan ile birlikte hissedarlar arasındaki ortaklığın giderilmesi için açık arttırma suretiy- le saülacakür. Imar Durumu: Taşuunaz, nazım planında kentsel sit alaru ve 3. derece arkeolojik sit alanında, imar planında konut alamnda kalmaktadır. Takdir olunan Muammen Kıymeti: 25.0O0.-YTL. Sahş şartlan: 1- Birinci satış 15.12.2005 günü saat 10.45 ile 11.00 arasında Bozcaada Hükümet Konağı A Blok 2. katında duruşma salonunda açık arttırma suretiyle yapılacak- ür. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %60'ı ve masraflan dahil bulmadığı takdirde ihalede en çok arttıramn taahhüdü baki kalmak kaydıyla ikinci açık arttırma tarihi olan 25.12.2005 tarihinde günü aynı saatte ve aytıı yerde yapılacak olup ikinci arttırmada tek- lif edilen bedel taşınmazın muhammen bedelinin yüzde 40"ını bulmasının ve satış isteye- nin alacağına rüçhanı olan aiacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme.ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelie alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para ile- dir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Damga ihale vergisi, Tellaliye resmi,tapu harç ve masraflan ile KDV alıcıya aittir. Birikmis vergiler satış be- delinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialanru dayanağı belgeler ile on beş gün içinde da- iremize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakJan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaş- madan hariç bırakılacaklardır. 4- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatınnamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefılleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark var- sa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebitaıesi için daire açık olup gideri ve- rildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebüir, ihaleye iştirak edenler şartnameyi okumus ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılırlar, Başkaca bilgi almak için memurluğu- muzun 2005 11 sayılı satış dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur. Basm. 50934 TC SARAYİCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMAİLANI Dosya No: 2005/4 SATIŞ Satılmasına karar veıilen taşınmazın cinsi, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: Tekirdağ lli, Saray Ilçesi, Pazarcık Mahallesi. Kavak Degirmeni mevkii, 48 Ada, 12 Parsel No"lu taşınmazın yüz ölçümü 9071 m2 olup, yapılan ölçü ve incelemelerde komşu parsel üzerindeki yapılardan ahınn 124 m2'lik kısmı, evin de 30 m2'lik kısmı 12 No'lu parsele (aşmaktadır. Taşınmaz Galata Deresine olan yakınlığından dolayı sulu tarun yapılabilecek özelliktedir. Toprağın tekstürel yapısı kumlu-tınlı toprak yapısındadır. Eğün yönünden tanmsal meka- nizmaya uygundur. Taşınmaz tarla vasfinda olup halihazırda yonca ekilidir. 1- Satış 13.12.2005 günü saat 10.50'den 11.05"e kadar, Saray îcra Dairesi'nde; açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen değerin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakJan toplarrunı ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelie alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 23.12.2005 günü aynı yerde saat 10.50'den 11.05'e kadar ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da rüçhanlı alacaklılann alacağını ve satış giderilerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Taşınmazın 1 m2'sinin 2.5 YTL. oldugu hesabıyla taşınmazın toplam değeri; 9071 m2 x 2.5 YTL: 22.677.5 YTL.'dir. 2- Arttumaya ıştirak edeceklerin. tahmin edilen kıymetin %20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil veri- lebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masraflan ahcıya aittir. Birikmis. vergiler satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diger ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa da- ir olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakJan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse lcra ve Iflas Kanununun 133'üncü maddesi gereğince ilahe feshedilir. iki ihale arasındaki farktan ve ?'ol0 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için daire açık olup gideri verildigı takdirde isteyen alıcı- ya bir örneği gönderilebüir. 6- Satışa iştirak edenlerin şarrnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak iste- yenlerin 2005 4 satış sayıh dosya numarasıyla müdürlüğümüze baş\Tjrmalan ilan olunur. *) îlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basuı: 51074 SAKARYA 4. İCRA DAİRESİ'NDEN MENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2005-1010 Talimat Bir borçtan dolayı hacızlı ve aşağıda cinsi, miktar ve kıymetleri yazıh mallar satışa çı- karümıştır. Birinci arttuTnada 16.11.2005 günü saat 11.00-11.10'de yediemin adresi olan yediemin Şevki Tüzen LJğur Çekici Garajı Bosna Cad.'si Sakarya adresinde yapılacak ve o günü kıymetlerin %60'ına istekli bulunmadı|ı takdirde 21.11.2005 günü aynı yer ve saatte 2 arttırma yapılarak satılacağı. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymeti- nin yüzde kırkını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklının topla- mından fazla olmastnın ve bundan başka paraya çevirme ve paylann paylaştırma masraf- lannı geçmesinin şart olduğu, mahcuzun satış bedeli üzerinden %...18... oranında K.D.V.'nin alıcıya ait olacağı ve satış sartnamesinin icra dosyasında görülebileceği. mas- rafı verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, fazla bilgi al- mak isteyenlerin yukanda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmalan ilan olunur. Muhammen Kıymeti Lira 25.OOO.-YTL., Adedi 1, Cinsi (Mahiyeti ve önemli özellikleri) 54 AT 696 plaka sayılı 2005 model Fiat Doblo, 1,9 motor, gri renkli kamyonet cinsinde faal araç Not: Satış ilanı tebliğ edilemeyen diğer haciz alacaklılanna da tebliğe kaim olmak üzere iiandır. Basm: 51096 DENİZLİ 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2004 5921 Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti. vasfı: Tapu kayıtlan: Denızli Musa Mah. Salihağa mevkii 18k-2 pafta. 435 ada, 4 parselde kayıtli 338. 7 5 m2 miktarlı vasıflı taşınmazın 2. lcatta 14 225 arsa payiı 3 bagımsız bölüm nolu meskendir. Önemli özellikleri: Taşınmaz Oğuzhan Cad. Özgür Apt. No: 114 K: 2 adresindedir. Denizlı Belediyesi imar durumuna göre ticari alanda bitişik nizam. kat adedi 8 kat bina vardu yazılıdır. Mesken binanın 2. kanndadır. 3 oda. 1 salon. mutfak. banyo ve tuvaletten ibarettir. Ahşap dogramalı arka balkon camekân şeklinde kapatılmiş. abanlar parke kaplı. ısiak zemınler kaiebodur kaplı. duvarlar saten boyalı. 140 m2 kul- lanım alanında yaklaşık 28-30 yıllıktır. Asansörlü ve kaloriferlıdır. Mevkii oiarak merkezi yerde ulaşımı rahattır. Değeri: 65.000.00 YTL'dır. (Alonışbesbin ^TL.) Satış günü: Taşınmazın birinci satış günü 09.12 2005 günü saat 11.00'den Il.I5'e kadar Denizli Adliye Sarayı K: I Nb: 102 Satış Salonu'nda açık artırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60"ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa mecmuunu ve satış masraflannı geçmesi şarhyla en çok arttırana ıhaie olunur. Böyle bir bedelie alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla taşınmazın 2. satış günû 19.12.2005 günü saat 11 00'den 11.15'ekadar 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın te- minat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. KDV, res- mi ihale pulu, tapu alım harcı ve masraflan gayrimenkulün teslim masraflan, alıcıya aittir. Birikmis vergiler. tellaliye harcı, tapu sa- tım harcı satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialan- nı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça pay- laşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettiklen bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerriit faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce lahsif olunacak. bu fark teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için daire açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir ömeği gönderilebüir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş \e mûnderecahnı kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2004 5921 satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüöümüze başvurmalan ilan olunur. (*) Îlgililer tabinne irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 51362 BIÇAK SIRH EROL MAftİSALI Islamcı Siyaset, Cumhupiyet ve Baö... "llımlı Islam Cumhuriyeti", Türkiye Cumhuriye- ti'ne atternatif oiarak düşünülmekte ve hazırianmak- tadır. Bu düşünce "Iran modelinden" ve eski Ba- as rejimlerinden çok farklıdır. Çünkü her ikisi de an- ti Amerikan ve antiemperyalist kimliklere sarıiptir- ler. Türkiye'de istenen ise, "ABD (ve Batı) ile işbir- liği yapan Islamcı bir dokunun" oluşturulmasıdır. Peki, ABD (ve Batı) için Islamcı doku neden önem taşıyor? Bu Islamcı doku "toplumsat ve top- lumcu siyasi ve iktisadi gelişmelerin önlenmesi için düşünülüyor". Batı kapitalizmi bunu, toplumcu (halkçı) oluşumlara karşı "birpanzehir" oiarak de- ğerlendiriyor. Brezilya'daki, Latin Amerika'daki son gelişme- lerin, Türkiye'de ve Ortadoğu'da ortaya çıkmama- sı için ılımlı (ve Batıcı) Islam cumhuriyetleri tercih ediliyor. önemli olan, "toplumcu olmamalan; Is- lamcı ve Batıcı olmalandır". Ankara'da bir büyük partinin başdanışmanı bu nedenle, "Batı'nın ve bizim taleplerimiz, nihayet birteşti" dediâi zaman işte bu örtüşmeyi kastetmek- teydi. Ilımlı Islam Cumhuriyeti hem kendilerinin hem de Batı'nın isteğiydi. önlerindeki engelleri de birlikte kaldıracaklardı. ABD veAB'nin Atatürk'ü ve onun kurcluğu Cum- huriyeti karşılanna alan tutumlannın arkasında ya- tan neden işte buydu: Türkiye Cumhuriyeti'nin do- ğusundaki halkçı ve antiemperyalist felsefe, ABD ve AB için bir tehdit oiarak algılanmaktadır. Batı'nın yeni Türkiye politikası ABD ve AB Türkiye'de, "kendilerinde olduğu gibi rejimler veyönetimler" istemiyorlar. Ulusal çı- karlarımızın korunması demek, "onların çıkarian- nın engellenmesi" sonucunu doğuruyor. Oysa on- lann istediği, "Türkiye'ninyolgeçenhanınaçevril- mesi". Şirketlerinin, askerlerinin, misyonerlerinin ci- ritatması... AB ve ABD'deki kurum ve komisyonlann Türki- ye'ye ilişkin kararlannı alt alta koyunca, bu gerçe- ği hemen görürüz. Onların bu yeni Türkiye politi- kalan, "Ilımlı Islam Cumhuriyeti" ile örtüşmekte- dir. Halkçı ve toplumcu politikalar yerine Islamcı (ve Batıcı) esaslann bulunduğu birdüzen isteniyor. Varoşların ve kırsal alanın denetim altına alınma- sı için tarikatlann siyasette ağırlıklı oiarak yer aJ- malan zorunlu. Sermaye partileri, artık varoşlan ve köylüyü kontrol edemiyorlar. İşte, Islamcı siya- silerin kritik görevleri burada başlıyor. Batı ve Islamcı siyasiler, ortak düşmanlan karşı- sında birleşiyorlar: Cumhuriyet rejimi ve Atatürk il- keleri karşısında... Aynen 1919 ve 1923 arasında olduğu gibi... O zaman da tarikatçılar ve bölücü- \er emperyalistlerle ve Yunanla işbiriiği yapmadı- larmı? ABD ve AB bugün de aynı şeylere karşılar: Bu nedenle almış olduklan kararlarla, yaptıklan dayat- malarla Lozan'ı tasfiye etmeye çalışıyorlar. Bu ne- denle tarikat liderleri "Batı'nın himayesi altında" tu- tuluyorlar. Şu "Ilımlı Islam" deyimi de çok ilginç: Boynu bü- kük veya işbirlikçi sözcükleri yerine kullanmış ol- malılar... Mustafa Kemal'in kurduğu Türkiye Cumhuriye- ti halkçı, laik ve antiemperyalist kimliği ile tarihte- ki yerini almıştır. Tarikatçılann, bölücülerin ve gay- ri milli sermayenin tüm işbirlikçi faaliyetlerine rağ- men hâlâ ayaktadır. Batı yeniden, Ilımlı Islam Cumhuriyeti formülü ile "tarikatlann, bölücülerin ve işbiriikçi kimi serma- ye çevrelerinin" egemen olduğu bir düzen kurma çabasındadır. Halkımızın, "kimlerin hangi tarafta bulunduğu- nu" iyi görmesi ve değerlendirmesi gerekir... www.istanbul.edu.tr/iktisat/emanisali PERTEK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2003 28 - Karar No: 2005 107 Dava Konusu: Nüfiıs Kaydının Silinmesi Da\-acı: K. H. Davalilar: Zevnep Sulu, Zanfe Sulu. Ali Rıza Sulu, Meh- met Sulu. Elif Sulu. Pertek îlçe Nüfus Müdürlüğü Davacı K. H. tarafindan davalilar aleyhıne mahkememizde açılan Kayıt Silinmesi da\^sının yapılan açık dunışması so- nunda \ erilen karar gereğince: Pertek Cumhunyet Başsavcılıgınm 22.04.2003 tarih ve 2003 29 Esas. 2003 1 davaname no'lu davaneme ile Mahke- memıze açılan Kayıt silinmesi davasında bütün araştırrnalara rağmen adresleri tespit edilemeyen davalilar. Temür kızı. 1340 dlu. Pertek Yeniköy Köyü nüfusuna kayıtlı Zeynep Sulu, Mustafa Kızı. 1332 dlu. Pertek Yeniköy KÖyû nöfiısuna ka- yıtb Zanfe Sulu, Mustafa oğlu. 1927 dlu, Pertek Yeniköy Kö- >-û nüfusuna kajıtlı. Ali Rıza Sulu. Mustafa oğlu 1933 dlu, Pertek Yeniköy köyü nüfusuna kayıtlı Mehmet Sulu, Mustafa oğlu, 1940 dlu. Mustafa kızı 1936 dlu Pertek Yeniköy Köyü nüfusuna kayıtlı Elif Sulu"nun yapılan adres tahkikatında ad- reslen lespıt edilememıştır. Mahkememızce verilen 27.09.2005 tarih. E: 2003-28 ve K: 2005 107 sayılı ilamı ile davanın kabulüne, Da\alılar:Tımcelı lli Pertek Ilçesi Dere Köyü, Cilt: 24, Ha- ne: 37, B. S. No: 17'de nüfiısa kayıtlı. Mustafa ve Harice kızı, 1916 Pertek D. lu. Zarife Sulu (Toylak), TC No: 62953311886. Tunceli lli Pertek Ilçesi Yeniköy Köyü. Cilt: 51, Hane: 12, B. S. No: 14"de nüfusa kavıtlı. Temür \e Anı kızı. 1924 Pertek Dlu. Zeynep Sulu. TC NÖ: 52984644282. Tunceli lli Penek tlçesi Yeniköy Köyü. Cilt: 51. Hane: 12, B. S. No: 4'de nüfiısa kayıtlı. Molla Hüse>in ve Safıye kızı. 1894 Pertek D.lu. Hadıce Sulu. TC No: 35729219402. Tunceli lli Pertek Ilçesi Yeniköv Köv-ü, Cilt 51, Hane: 12, B. S. No: 7"de nüfusa kayıtlı, Mustafa ve Hadıce oğlu, 1927 Pertek D.lu. Ali Rıza Sulu, TC No: 35723219620. Tunceli lli Pertek Ilçesi Yeniköy Köyü. Cilt: 51, Hane: 12, B. S. No: 9'da nüfusa kayıtlı, Mustafa ve Hadice oğlu, 21.11.1916 Pertek D.lu. Ismail Sulu, TC No: 35717219858. Tunceli Ilı Pertek liçesi Yeniköy Köyü, Cilt: 51, Hane 12, B. S. No: 10'da nüfusa kayıtlı, Mustafa ve Hadice oğiu, 03.12.1933 Pertek D. lu. Mehmet Sulu. TC No: 35714219912 Tunceli Ilı Pertek îlçesi Yeniköy Köyü. Cilt: 51, Hane: 12, B. S. No: 12"da nüfusa kayıtlı, Mustafa ve Hadice oğlu, 01.01.1940 Pertek D. lu, Abdulkadir Sulu. TC No: 35708220108. Tunceh tlı Pertek Ilçesi Yeniköy Köyü, Cilt: 51, Hane: 12, B. S. No: 11 'de nüfusa kayıtlı, Mustafa ve Hadice kızı, 15.03.1936 Pertek D.lu, Elif Sulu, TC No: 35711220034'deki mükerrer kayıtlannın ıptaline. davanın niteliği ıtibariyle her- hangi bır harç almmasına yer olmadiğına, yapıJan yargılama giderlerinin davanın niteliği itıbanyle kamu üzerinde bırakıl- masına. dair karar verilmış olup iş bu hüküm ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün içeristnde temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceği hususu Tebligat kanunu'nun 28. maddesi ve müteakip maddeleri sereğince ilan oiunur. 19.10. 2005 Basın: 51333
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog