Bugünden 1930'a 5,447,002 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 31 EKİM 2005 PAZARTESİ 10 DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr Zanzibar'ıja olaylı seçim • ZANZİBAR(AA)- Tanzanya'ya bağlı yan özerk Zanzibar'da muhalefet, devlet başkanlığı seçiminde "yaygın usulsüzlük" yapıldığını ve 6 görevlisinin kaçınldığını iddia etti. Birleşik Yurttaş Cephesi (CUF) yetidliJeri. muhalefet lideri Seif Şerif Hamad'ın iki yardımcısıyla şoforünün, adanın Stone Tovvn bölgesinden 3 muhalefet yetkilisiyle birlikte dün sabah yetkililerce "kaçınldığını" öne sürdü. Beta hızlanarak geliyor • Dış Haberier Servisi - Nikaragua'nın doğu kıyılanna ulaştığı bildirilen Beta kasırgasının şiddetinin 3. kategoriye yükseldiği açıklandı. Ordudan yapılan açüdamada, 3. kategoriye ulaşan kasırganın ülkenin doğusundaki Puerto Cabezas'ın 100 kilometre güneyinde bulunan ve halen yaklaşık 3 bin kişinin bulunduğu Karawala kasabasına ulaştığı belirtildi. Açıklamada, bölgeden daha önce yaklaşık 2 bin kişinin tahliye edildiği kaydedildi. Kadın kilisesi yeniden açıldı • BERLİN(AA)- Almanya'nın Dresden kentinde tkinci Dünya Savaşı'nda müttefık uçaklan tarafından bombalanan Kadın Kilisesi (Frauenkirche), yaklaşık 11 yıllık inşaat ve restorasyon çalışmasından sonra yeniden ibadete açıldı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Horst Köhler, Başbakan Gerhard Schröder ve yeni kurulacak hükümetin başkanı olması beklenen Angela Merkel ile çok sayıda bakan katıldı. Iran Cumhurbaşkanı, nükleer programın tamamen askıya alınmayacağını söyledi Ahmedinecad ipleri geriyorDış Haberier Servisi - tran Cumhurbaş- kanı Mahmud Ahmedinecad, ülkesinin nük- leer programının tamamen askıya alınma- yacağuıı ve Batı'nın bu tür güven arttıncı önlemler talep etmesinin kabul edilemez ol- duğunu söyledi. Israil'in haritadan silin- mesi gerektiğini söyleyerek şimşekleri üze- rine çeken sertlik yanlısı Ahmedinecad, dün yaptığı açıklamayla ipleri iyice gerdi. Siyasi gözlemciler, Tahran'ın uluslararası toplum tarafindan tecrit edilme tehlikesiy- le karşı karşıya olduğu uyansını yapıyor. Cumhurbaşkanı Ahmedinecad, "Uran- yum zenginleştirme çahşmalanna başlan- nutfını desteklhoruzve bunu sürdüreceğiz'" dedi. Fransa, Almanya, tngiltere arasında yürütülen görüşmeler sonucunda Iran, Ka- sım 2004'te uranyum zenginleştirme etitin- liklerinin askıya alınmasmı kabul etmişti. • İran'ın sertlik yanlısı lideri Mahmud Ahmedinecad, "îsrail yok edilmeli" sözlerinin ardından şimdi de nükleer programı gündeme getirerek Batı'ya karşı sertleşeceği mesajlan veriyor. tran lideri, "Onceld hûkümet güven arttı- ncı önlemler adına gönüDü olarakyakıt üre- timini askıya almışü. Ancak hükümet, gü- ven arttıncı önlem taJebinin yanhş olduğu- nu fark etti'' diye konuştu. Siyasi gözlemciler, Ahmedinecad'ın Is- rail'e ve nükleer programa ilişkin son çı- kışlannın ülkesini tecrit edilme tehlikesiy- le karşı karşıya bıraktığı uyansmda bulu- nuyor. îran Dışişleri Bakanlığı önceki gün "ls- rail'i vurmaya niyetimiz yok" şeklinde bir açıklama yaparak Ahmedinecad 'ın Îsrail ile ilgili sözlerini yumuşatmaya çahşmış- tı. Ancak gözlemciler ve diplomatlar, bu açıklamaya karşın Iran'm Batı ile ilişkile- rinin büyük hasar gördüğünü belirtiyor. Ço- ğu diplomat, Iran ile 3 yıldır nükleer prog- ramın askıya ahnması ve tsrail-Filistin so- rununa iki devletli çözüm bulunmasına ik- na yönünde yürüttükleri görüşmelerin ar- hk sona erdiği görüşünde. 'Iran poiitikamız öldü' Bir diplomat, "Iran ile iüşki poBtikamız zaten komadaydı. Arük öldüğünü ilan ede- bffiriz" dedi. Ingiltere SaMinma Bakanı John Reid, "lran'ın uluslararası topluluğa sorun oluş- turduğunıT söyledi. Reid, "Iran'ın, ulus- lararası topluluğa meydana okumaya çab- şıyor göründüğünü" ifade etti. "Hiç khn- senin, şimdi karşı karşıya buhınulan sonın- lara karşı bir askeri girişimde bulunulma- sını konuşmadığını" belırten Reid, Ahme- dinecad'ın Israil'e ihşkinsözleriyle ilgili ola- rak, "bunun keshuHde BM'ye karşı bir mey- danokumaolduğunu" kaydetti. Reid, "tüm taahhütierini, tüm yükümlülüklerini ihlal ederek nükleer silah geüştiren ve bir başka devfetiharitadan sflmekletehdkeden bir BM üyesinin ohnayacağmı'' söyledi. Îsrail ıse BM Genel Sekreteri Kofi An- nan'ın Iran'a yapmayı planladığı ziyarete sert tepki gösterdi. BM Büyükelçisi Dan- ni GiDerman,"Buziyaret, bir devfeti yok et- mekisteyen bir başka devlete, Işine devam ef demek, hatta ona meşruiyet kazandır- mak anlamındarhr" görüşünü savundu. ÎNGÎLÎZ BASINI Berlusconi Blair çiftini hediyeye boğmuş Dış Haberier Servisi - Italya Baş- bakanı Sflvio Berlusconi'nin son 4 yılda Başbakan Tony Blair ve eşi- ne, 18 değerli kol saati ile kolyeler, küpe ve bilezikler armağan ettiği id- dia edildi. Bu savı ortaya atan In- giliz Mail on Sunday gazetesi, bu değerli armağanlann veriliş nede- nini sorguladı. Berlusconi isminin üzerinde tar- nşmalar bulunduğunu da yazan ga- zete, 69 yaşındaki zengin işadamı Başbakan Berlusconi'nin, Blair çif- tine verdiği armağanlann çokluğu- nun Italyan basınının da dikkatini çektiğini ifade etti. Gazete, bazı Italyan gazetelerinin Blair çiftini, 44 Berlusconi size bu kadar çok şey armağan ediyorsa karşıhğında mut- laka bir şey isteyecektir" diye uyar- dığını yazdı. Cherie Blair'in son üç yıldır tak- tığı birbirinden değerli saatler ara- sında, Berlusconi'nin hediyesi olan 8 bin sterlinlik Cartier, 2500 ster- linlik Locman ve çeşitli Gucci sa- atler bulunduğunu belirten gazete, Blair çiftinin bu armağanlan dev- letin ilgili birimlerine bildirip bil- dirmediğini de sordu. Mail gazete- si, geçen aylarda da Cherie Blair'in Çin'den getirdiği inciler için güm- rük vergisi ödemediğini yazmış ve gazetenin yayınlan üzerine, Blair çif- ti gerekli vergileri ödemişti. ABDSavunma Bakanl^ı'nın son raporuna göre, direnişçüerin saknnlan giderek arüyor. Mart2003'ten beri ölen ABD askeri sayisı da 2000'e uİaştt ABD, kendi askerlerinin öldürdüğü Irakhlann sayısuu ise açıklamıyor. (Fotoğraf: AP) ABD askerinin öldürdüğü Irakhlann sayısı yine açıklanmadı Pentagon'un 'kayıp' raporu Dış Haberier Servisi - ABD Savunma Ba- kanlığı (Pentagon), 2004 yılının başmdan bu yana Irak'ta direnişçilerin düzenlediği saldmlarda 26 bin dolayında Iraklmuı öldü- ğünü ya da yaralandığını, günlük kayıp sa- yısunn da giderek arttığmı bildirdi. Penta- gon'un Kongre'ye sunduğu raporda, ABD birliklerinin öldürdüğü Iraklılar ile ilgili bil- gi yine yer almadı. 1 Ocak-31 Mart 2004 arasında günlük ölü ya da yarah sayısı ortalama 26 iken bu raka- mın 29 Ağustos-16 Eylül 2005 arasında 64'e çıktığı belirtilen raporda, saldınlann yakla- şık yüzde 80'inin koalisyon güçlerini hedef aldığı, ancak ölen ya da yaralananlann yüz- de 80'inin Iraklılar olduğu ifade edildi. Ba- kanlık, ABD güçleri tarafindan öldürülen ya da yaralanan Iraklılann sayısınıysa açık- lamadı. Mart 2003 'ten bu yana ölen Amerikan as- keri sayısı geçen hafta 2000"e yükselmişti. Irak'taki El Kaide örgütü, ölen ABD askeri sayısının, açıklanan 2 bin rakamının 10 ka- tı olduğunu öne sürdü. Örgütün bir internet sitesinde yayunlanan bildirisinde, "Haçb ordusunun kayıplannın. bu rakamdan on kat fazla olduğunu söylemekle abartmı- yoruz" denildı. Bildiride, cesetlerin çölde- ki toplu mezarlara gömüldüğü, nehirlere atıl- dığı ya da yakıldığı iddia edildi. Kuzeyde helitopterler ve bir savaş uçağı- nm desteklediği ABD güçlerinin hava saldı- nsuıda 6 direnişçi öldü. Başbakan tbrahim Caferi'nindanışmanlanndanGalibAbdülel Mehdi dün Bağdat'ta aracma yönelik saldı- nda şoforüyle birlikte öldürüldü. El Mehdi, Devlet Başkanı Yardımcısı Adil Abdül el Mehdi'nin kardeşiydi. Ticaret Bakam Yar- dmıcısı Kays Davud Hasan. dün konvoyuna düzenlenen bir pusuda yaralandı. Direnişçilerin düzenlediği çeşitli saldınlar- da 6 Iraklı yaşamını yitirdi. GlZLİAJANVEEŞÎ Türk elçi sayesinde âşık oldular • Ünlü casus Plame ile eşi Wilson, birbirlerine ilk görüşte âşık olmuş. Dış Haberier Servisi - ABD Başkan Yardımcısı Dkk Cheney'nin başdanışmanı Lewis libby'nin büyük skandal yaratarak kimliğini sızdırdığı CIA ajanı Valerie Plame'nin, eşi Büyükelçi Joseph VVTlson ile Washington'daki Türk büyükelçisince verilen bir resepsiyonda tanıştığı ortaya çıktı. Ingiltere'de pazar günleri yayunlanan The Observer gazetesi, "Casus olarak üstün performans gösteren aptal sanşın" başlıklı haberinde, "ABD'nin en ünlü casusu" haline gelen Valerie Plame'nin öyküsünü yazdı. Gazete, Plame'nin eşi Büyükelçi Joseph VVilson ile VVashington'daki Türk büyükelçisi tarafindan verilen bir resepsiyonda tanıştığını, aralannda "ilk bakışta aşk" olduğunu belirtti. Plame'nin ajan olarak ilk yurtdışı görevini 27 yaşındayken Atina'da üstlendiğini kaydeden gazete, Atina'nın, Amerikan karşıtı olan eski ABD vatandaşı Andreas Papandreu'nun başbakanlığı döneminde ilginç bir yer olduğunu belirtti. Gazete, AK-47 makineli tüfeği kullanmakta büyük bir yetenek gösteren Plame'nin casus olarak iyi bir performans gösterdiğini ve sonuç almak için "aptal sanşın" rolünü oynamaya hazır olduğunu yazdı. Plame'nin Yunanistan'dan Londra'ya geçerek ünlü London School of Economics'ten mezun olduğunu belirten gazete, daha sonra Brüksel'de enerji işine girdiğini anlattı. Emekli bir subay olan babası, ailesi ve dostlannın Plame'nin gerçek kimliğini bihnediğini, çifte ajan Aldrich Ames'in, Plame'yi de Ruslara ihbar etmiş ohnasmdan korkulduğu için Plame'nin ABD'ye geri ahndığmı belirten gazete. "Orada Türk büyükelçisi tarafindan verilen bir resepsiyonda gözlerini odada gezdirirken ABD Büyükelçisi Josep VVilson'a iüşti" diye yazdı. Wilson için, "Ondan 13 yaş daha büyüktü, başarüı ve yakışıkh kü" ifadesini kullanan gazete, Plame'nin VVilson'a ajan olduğunu birkaç hafta içinde yatakta aşk yaparken açıkladığmı kaydetti. YOZGAT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL AÇIK AKITIRMA ÎLANI DosyaNo: 20014590 Esas Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedı, evsafi: 1- Yozgat merkez inceçajTr köyü Ada: 111, Pİarsel: 103'te kayıtlı 17200 m2 mesahalı taşınmaz ûzerine kurulu 2 adet açık besi ahın ile birlikte 1 adet 60 m2 ûzerine 3 katlı çoban evi ve yine 1 adet tek katlı 30 m2 üzerine bekçi kulübesi buhmmakta- dır. Çatılan uçmuş, duvarlan çatlamış ve yer yer yıkılmış durumda olup, kullamlamaz haldedır. Enkaz Bedeli....: 10.000.00- YTL. Taria Değeri....: 43.000.00.- YTL. 53.0OO.OO.-YTL.'sı değer taşımakta olup, burasının tamamı 53.000.00.-YTL.'sı muhammen bedelle saülıkör. Birinci Saüş Gönü: 09.12. 2005 günü saat: 09.00-09. 05'te tkinci Satış Günü: 19.12. 2005 günü saat: 09.00-09.05'de 2- Yozgat Merkez Medrese mahallesi Ada: 316, Parsel: 18'de kayıtlı ABCDE Blokhı kargir apartmanuı (Adnan Menderes Bulvan Istiklal Cad. Yeni Çagn Sitesi) A Blok zeminde 19 no'lu bağunsız bölümdeki dükkân olup, rtiiUfânm 72 nû kullanım alanı olmakla yerier mozaık kaplı, duvarian sıvalı, kaloriferli, elektrik ve suyu mevcut tüm altyapı hizmetlerinden faydalan- maktadır. Burasının tamamı 40.000.00.-YTL.'sı muhammen bedelle saolıktır. Birinci Saüş Günü: 09.12. 2005 günü saat: 09.05-09. 10'da Ücinci Saüş Günü: 19.12. 2005 günü saat: 09.05-09. 10'da 3- Yozgat Merkez Medrese Mahallesi Ada: 314, Parsel: 55'de kayıtlı Kargir Apartrnanın (Abide Işhanı) 1. kat 341 no'lu bağımsız bölümündeki dükkân olup, 18 m2 kullanım alanına sahiptir. Yerler karo mozaik kapUdır. Bütün altyapı hizmetlerin- den faydalanmakta olup, bakım gerekünnektedir. Burasının tamamı 7. 750.00.-YTL.si muhammen bedelle saülıkür. Birinci Saüş Günü: 09.12. 2005 günü saat: 09.10-09.15'te tkinci Saüş Günü: 19.12. 2005 günü saat: 09.10-09. 15'te Saöş şarttan: 1- Birinci Saüş 09.12.2005 günü saat 09.00- 09.15'Te Adliye Binası tcra Müdürlüğü önündeki koridorda açık artürma sureüyle yapılacalâır. Bu arürmada tahtnin edilen bymetin %60'ını ve rüçhanlı alacakhlar varsa alacaklan mec- muunu ve sattş masraflanm geçmek şarü ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arüranın taahhüdü baki kal- mak şarüyla 19.12.2005 günü aynı yerde ve aynı saarte ikinci artınnaya çıkarılacakür. Bu arürmada da bu miktar elde edil- memişse gayrimenkul en çok arüranın taahhüdü saklı kalmak üzere arürma ilanında gösterüen müddet sonunda en çok arüra- na ihale edilecekür. Şu kadar ki artınna bedelinin malın tahmin edilen bymeünin %40'ını bulması ve saüş isteyenin alacağı- na rüçhanı olan alacaklann toplammdan fezla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaşürma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa saüş talebi düşecekür. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymeün %20'si nisberinde pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Saüş peşin para iledır. Aücı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebüir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan ahcıya aittir. Birikmiş vergüer saüş bedelinden ödenir. 3- tpotek sahibi alacakhlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle feiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanagı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacakiardu. 4- thaleye kaühp daha sonra ihale bedelini yaürmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif etükleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zarariardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul ola- caklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark teminat bedelinden aknacakür. 5- Şartname ilan tarihinden iübaren herkesin görebümesi için daire açık olup gideri verildiği takdirde isteyen ahcıya bir ör- neği gönderilebiür. 6- Saüşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecaünı kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2001/ 4590 esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 17.10.2005 (*) tlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 51364 SULTANBEYLİ tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN MENKULÜN AÇIK AKTIRMA tLANI Savı 2005 1524Talımat Bir borçtan dolayı hacizlı \e aşağıda cms, miktar ve kıymetleri vazılı mallar satışa çıkanl- mıştır. Birinci artırma 01.12 2005 günü saat 11.00-11.10'da Sultanbeylı Turgut Reis Mah. Fatih Bul. Malazgırd Cad. No 12de yapılacak ve o günü kıymetlerin o o60'ına istekli bulunmadığı takdirde 06 12.2005 günü aynı yer \e saatte 2. artırma yapılarak satılacağı. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin 0 o40"ını bulmasının \e satış isteyenin alacağına rüç- hanı olan alacaklının toplamından fazla olmasının \e bundan başka paraya çevirme \e paylann paylaştırma masraflannı geçmesının şart olduğu, mahcuzun satış bedeli üzerinden °o 18 ora- nında KD\"nın alıcıya aıt olacağı \e satış şartnamesınin ıcra dosyasmda görülebileceğı. mas- rafı verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebıleceği, satışta yüzde yirmi oranında teminat isteneceği. fazla bilgi almak ısteyenlenn yukanda vazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmalan nca olunur. 27.10.2005 Muhammen kıymeti Cinsi (Manhiveti ve önenıli nitelikleri) Kolı Fıde marka kanşık taze fasulye. Türlü salça 5 kilogramlık. 0.5 kg 24 koli Fide marka salça. 20 kg'lık Korona marka küp şeker. Fıde marka salça 6x5 kg'lık. 24"lü kolıler halınde Arko marka tıraş köpüğü. Fıde marka 10 kg'lık teneke halınde Koli Konna marka küp şeker 15 kg. 5 kg'îık Arbel marka makarna. Basm: 512^8 Lira 8.115 0O.-YTL 225.00.-\TL. 5.56O.OO.-YTL 1.200.00.-YTL 6.000.00.-YTL 2.250.00.-YTL 825.OO.-YTL. 128.00.-YTL. Adedi 541 adet 15 adet 278 koli 80 koli 250 kolı 450 adet 55 128 adet GÖLCÜK İCRA DAÎRESİ'NDEN TAŞINIRIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2005/532 Esas Bir borçtan dolayı hacizlı ve aşağıda cinsi, miktar ve değerleri yazdı mallar satışa çıkanlmış olup; Birinci arttırmanın 09.11.2005 gün saat 11.10-11.20'da Gölcük Belediye kapalı otoparkı anıtpark yanı Gölcük'te yapı- lacağı ve o gün kıymetlerinin %60'ına istekli bulunmadığı takdirde 14.11.2005 günü aynı yer ve saarte 2. arttırmanın yapı- larak satılacağı; şu kadar ki, arttınna bedelinin malın tahmin edilen değerinin yüzde 40'ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve paylann paylastırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; mahcuzun satış bedeli üzerinden %... oranında K.D.V.'nin ahcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasında görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebilece- ği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukanda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmalan ilan olunur. Takdir Edilen Değeri Lira 20.000.00.-YTL. Krş. Adedi 1 Adet, Cinsi 41 HV 673 Plaka sayılı Peugeot marka Hususi oto 206 XTL 1.4. 16 tipi oto motor No: 10FE010042330 şaşe No: VF32AKFUF4384837 Basın: 50986 EYÜP 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞESMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI DosyaNo: 2004 2382 T. Satılmasına karar \ erilen taşınmazın cınsı. nıteligi. kıymeti, adedi önemlı özellikleri Tapu kaydi' Eyüp Topçular Mah. Kışla Cad 65 pafta. 246 ada 45 parsel sayılı taşınmazda 402 nolu bağımsız bölüm İtK 133 maddesı gereğınce satışa konudur. tmar durumu: Belediye imar müdürlüğünün mevcut vazılannda 45 parselin 2.7.1998 tasdik tarihli I 1000 öl- çekli E>-üp uygulama imar plaranda kısmen imar volunda kısmen meslek teknik lisesi alamnda kısmen A ile işa- retli küçük sanayı nc. ve hizmet alanında kalmakta olduğu büdırılmıştir. Halihazır durumu. Mahallen japılan inceleme 45 parselde 402 nolu bağımsız bölüm 2 normal katta iç dağıhm yolunda 5 m. cepheli olup 50 m2 alanlıdır. Ön cephesi demir doğrama ıç cephe duvarlan sıvah ve badanah zemı- nı dökme mozaık ara bölmeleri kaUhnlmıştır ,\na bınada elektrik su yük asansörü mevcuttur. Büırkışı ile takdir edilen kıymen 30.000.00 YTL'dlr. Taşmmaz ÜK. 133. maddesı gereğınce satılmaktadır. Sâüş sartlan: 1- Satış 1411 2005 günü saat 14.00'ten 14.20'ye kadar Eyüp 2. Icra Müdürlüğü'nde açık artır- ma suretıyle yapüacaknr. Bu arönnada tahmm edilen değenn jüzdeo o60'ını ve rüçhardı alacakhlar varsa alacak- lan toplammı ve sauş giderlerini geçmek şarn ile ihale olunur Böyle bir bedelle alıci çıkmazsa en çok amranın ta- ahhüdü baki kalmak şartı ile 24 11 2005 günü aynı yerde \e aynı saatierde ikmci artırmaya çıkanlacaktır. Bu ar- tımıada da bu miktar elde edılmemışse gayrimenkul en çok amranın taahhüdü saklı kalmak üzere arorma ılanm- da göstenlen müddet sonunda en çok arürana ıhak edilecektır. Şu kadar kı arürma bedelınin malın tahmm edilen ki)Tnetinın o o40'mı bulması ve sanş isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevırme ve paylaşürma masraflanm geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa sanş talebi düşecekrir. 2- Amrmaya işörak edeceklenn, tahmin edilen kıymetinO o20'si nısbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubunu vermelen lazımdır. Saüş peşm para iledır. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebılır. KD\, tellalıve resmı. damga \ergısı. tapu harç ve masraflan üe alıcıya aittir Bı- rikmış \ ergıler sanş bedelinden ödenir 3- fpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (* I bu gayrimenkul üzerinde- ki haklannı hususiyle faız ve masrafa dair olan iddialannı dayanagı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bil- dırmelen lazımdır. Aksı takdirde haklan tapu sicili üe sabit olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacakur. 4- Saüş bedeli hemen veya \erilen mühlet içinde ödenmezse Icra \e Iflas Kanunu'nun 133. maddesı gereğınce ihale fes- hedilır. tki ihale arasındaki farkıan ve taızden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmaksızın kendilennden tahsil edılecektir 5- Şartname ilan tanhinden ıtibaren herkesin görebibnesı için daire açık olup gi- derlen venldığı takdirde isteyen alıcıya bir ömeği gönderilebilir. 6- Saüşa ışürak edenlerin şarmamevi gömıüş ve münderecanru kabul etmiş sayılacaklan. başkaca bılgı almak isteyenlerin 2002 2382 T. sayüı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 25.10.2005 (*) tlgililer tabtnne ırnfak hakkı sahiplen de dahildir. Basın: 51286 DENİZLİ 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2003 1221 Satılmasına karar verilen gayrimenkulün: Tapu Kaydı: Denizli Merkez tlçe. Çaybaşı Mah Salihağa Mevkıi, 45^ ada. 6 parselde kayıtlı. 9 katlı kargir apartman vasıflı taşınmazda, 28 1092 arsa paylı, 2. katta. 5 bağımsız bölüm no'lu mesken. Bulunduğu Yer Oğuzhan Cad. Köprülüköşk Apt. No: 111 K: 2 D: 5 adresinde. İmar Durumu: Denizli Belediyesı imar durumuna göre Ticari alanda. bitişjk nizam. kat adedi 8 kat mevcut bina vardır yazılıdır. Önemlı Özellikleri: 5 BB no'lu mesken apartmanın 2. katmda- dır. Mesken 3 oda bir salon. mutfak. banyo ve tuvaletten ibarettir. Brût 165 m2. alanında olduğu beyan edilmiş olup. salon tabanı parke kaplı, odalar tabanı halı kaplamalı. ıslak zeminler kalebo- dur kaplı. duvarlar yağlıboyah. iç ve dış doğramalan ahşap doğ- ramalı. asansörlü ve kaloriferli meskendir. Mesken Mimar Sinan Caddesine cepheli dairelerdendir. Yaklaşık 18-20 yıllıktır. Mer- kezi bir yerde Mımar Sman Caddesi ile Oğuzhan Caddesinin ke- siştiğı kavşaktadır. Mevlrii olarak okullara, çarşıya, pazara. resmi kuruluşlara ya- km. sosyal ve kültürel yönden gelişmiş bir mevkidedir. Ulaşımı rahattır. Muhammen Bedeli: 56.000.00 -YTL. (56.000.000.000.- TL.) Sanş şartlan: I- Satış 12.12. 2005 günü 15.00'den 15.10'a kadar. Denizli Adliyesi thale Odası'nda açık artırma suretiyle ya- pılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin °i>60'ını ve rüç- hanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 22.12 2005 günü av- nı yerde ve a>™ saatte ikinci artırmaya çıkanlacaktır. Bu artırma- da da bu miktar elde edılmerruşse gaynmenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında göstenlen müddet sonunda en çok artırana ihale edileceknr. Şu kadar ki artırma be- delinin malın tahmin edilen kıymetinın o o40'ım bulması ve saüş isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplammdan fazla ol- ması ve bundan başka paraya çevirme ve paylastırma masraflan- nı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış tale- bi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin. tahmin edilen kıymetin %20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir ban- kanın teminat mektubunu vermelen lazımdır. Satış peşin para ile- dir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehıl verilebılır. Tellaliye resmi. ihale pulu. tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergıler sanş bedelinden ödenir KDV %18"dır. 3- Ipotek sahibi alacakhlarla diğer ilgililenn (*) bu gayrimen- kul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddi- alannı dayanagı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildir- meleri lazımdır Aksı takdirde haklan tapu sicili ile sabit olma- dıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yaflrmamak sure- tıyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar \e kefilleri teklif et- tikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zarar- iardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklar- dır. thale farkı ve temerrüt faizı aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak. bu fark teminat bedelinden almacak- tır. 5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebılmesi için daire açık olup gideri \ erildıği takdirde isteyen alıcıya bir ömeğı gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlenn şartnameyi görmüş ve münderecaü- nı kabul etmiş sayılacaklan. başkaca bilgi almak isteyenlerin 2003 1221 E. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvur- malan ilan olunur. 12.10.2005 (*) tİgıliler tabınne irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın-51083
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog