Bugünden 1930'a 5,470,688 adet makaleKatalog


«
»

y'Cumhuriyet & . K İ T A P L A R I ATATÜRKÇÜLÜĞÜN KÖKENÎ ETKİSÎ VE GÜNCELLÎĞ1 Menter Şahinler ÇajPazarlamA.Ş Tmkoogı Cad. No 39 41 (34334) a&Uoglu-lsanMTel (212) 514 0196 Cumhuriyet y " Cumhuriyet ^ K İ T A P L A R I 82. YIL SAYI: 29244 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) Demokrasi îçin... Cumhuriyet Bayra- mı'nın 82'nci yıldönü- mü manzaralan televiz- yonlardan yurt düzeyine yansıtıldı. Görüldü ki 'Devleti' temsil edenlerle, 'Hükü- met'i temsil edenler ara- sında derin bir uçurum var. Bu uçurum siyasal arenada iktidar ile mu- halefeti temsil edenler arasında da var. Oysa Cumhuriyet Bayramı kapsamında ne Devlet ile Hükümet, ne de iktidar ile muhalefet arasında bir çelişki söz konusu olmah. Cumhuriyetin kurulu- şu var oluşumuzun te- melini oluşturur. Clke- mizin tüm kurumlan bu kavram ve anlam çerçe- vesinde bütünleşip birle- şemiyorlarsa, durum en azından 'vahim' sözcü- ğüyle dile getirilebilir. • Avrupa din devleti dü- zeninden kurtulab yüz- lerce yıl geçti, bilindiği gibi demokrasi ancak la- iklik temeli üzerinde yükselebilir. Biz bu bakımdan laik Cumhuriyetimizin üstü- ne titremeliyiz. Bugün Batı demokra- silerinde din üzerine tar- tışmalar siyasal yaşam- da ne bir değer ne de bir önem taşır; dincilik çok- tan tarihe gömülmüştür. Ne yazık ki Türldye'de bu tartışma sıcaklaşıp güncelleşmiş, laik Cum- huriyetin varüğını tehdit edebilecek düzeye yük- selmiştir. Cumhuriyetin 82'nci yıldönümünde televiz- yondan yurt düzeyine yansıyan manzaralann kökeninde ne yazık ki bu neden yatmaktadır. • Demokrasinin var olu- şu büyük çapta fikir ve i- nanç özgürlüğüne daya- bdır. Buna karşın Avru- pa'da kimi ülkelerin fa- şizm propagandasına yasal engeller koydukla- rı, hatta demokratik re- jiminden kuşku duyul- mayacak kimilerinde "Ermeni soykırımı yok- tur" düşüncesini dile ge- tirmenin bile yasaklan- dığı biliniyor. Türldye'de ise dincilik politikası serbest bıra- kılmıştır. Dış kaynaklardan maddi ve manevi destek- lerle beslenen "Ilunlı Is- lam Devleti Modeli" gün- cel politikada ve iktidar- da alternatife dönüş- müştür. Laik Cumhuriyet dev- letinde Cumhuriyetin kuruluşunun 82'nci yıl törenlerinde ortaya çı- kan manzaralara şaşır- mak gerekmiyor. Cumhuriyet Bayra- mı'nı el ve gönül birli- ğiyle kutlayamayacak bir duruma düşülmüş- tûr. Dünyada hiçbir ülke laiklik sorununu çözme- den demokrasiye ulaşa- mamıştır. tslam dünya- sında demokratik devlet jokluğu bu yüzdendir. Ülkemizde gerçekten demokrat olan kişi ve kuruluşlann bir an önce el ele vermeleri bu açı- dan tarihsel ve yaşamsal bir önem taşıyor. Cumhuriyet KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) AB Komisyonu tarafından hazırlanan Katılım Ortaklığı Belgesi'ni açıklıyoruz Türkiye'ye ağır ödev İLERLEME RAPORU'NDA BÎRÇOK KONUYA VURGU YAPILDI Yoğun eleştirigeliyor AB, Katılım Ortaklığı Belgesi'yle birlikte yayımlayacağı Ilerleme Raporu'nda Tür- kiye'ye sert eleştiriler getirecek. Raporda, mallann serbest dola- şımı alanında ılerleme sağlama- dığı vurgulanan Türkiye'nin, li- manlanna Kıbns Rum Kesimi'nin gemi ve uçaklannı sokmadığı belirtili- yor. Türkiye'nin bu tutumunun Gümrük Birliği'ne aykırı olduğu vurgulanıyor. Raporda bireysel işkence olaylarına hâlâ rastlandığına dikkat çekilirken temel hak ve özgürlükler konusunda sınırlı ilerle- me sağlandığı ve uygulamada sorunlar olduğu belirtilıyor. AIHM'nin Abdul- lah Öcalan'a yönelik karannın hatır- latıldığı raporda, Türkiye'nin adil yargı hakkını ihlal ettiğı savunuluyor. Raporda, Güneydoğu'daki durumun kö- tüleştigine ışaret ediliyor. M 8. Sayfada Kısa vadeli öncelikler Güney Kıbns Rum Kesimi 'ne limanlannızı açın. •/ Rum Kesimi dahil tümAB ülkeleriyle aranızdaki ilişkileri normalleştirin. \/Devam eden sınır anlaşmazlıklannı çözme yönündeki çabalannızı sürdürün. t/ Tü'rkçe dışındaki dillerde de radyo ve televizyon yayını yapılmasını sağlayın. 1/ Sivil ve asker kesimleri arasındah. ilişkileri AB ülkelerindeki düzeye getirin. 1/ Savunma harcamalan konusunda TBMM'nin kontrolünü sağlayın. %/ Yüksek Hâkimler Konseyi veyargıç atamalarında yargı bağımsızlığını sağlayın. %/ însan hakları ve temel özgürlüklerden; dil, siyasigörüş, ırk, cinsiyet, etnikköken, din ve cinselseçim aynmı olmaksızın tüm bireylerin yararlanmasını sağlayın. 1/ Dernekkurma ve gösteri yapma haklanna yönelik tüm reformlan uygulayın. t/ Gayrimüslimleri gözeten, Avrupa standartlarındayasalar getirin. f/ Bu topluluklann düsünce, vicdan ve din özgürlüğüne yönelikyasaları geçirin. %/ Düsünce suçlulan için adım atın. ELÇtN POYRAZLAR'm haberi İZCİLERDEN CUMHURİYET YÜRÜYÜŞL - İstanbuFun 32 ilçesinden gelen yaklaşık 3 bin izci,Tünel ile Taksim arasında "Cumhuriyet Yü- rüyüşü" gerçekleştirdi. 10. Yıl Marşı'nı söyleyen izciler, ellerindeki Türk bayraklan ve Atatürk resimleriyle yağmura karşın Taksim'e kadar yürüdüler. Gerginlik bayrama yansıdı ÎSLAM HUKUKU ÖVÜLDÜ, LAlKLtK ELEŞTÎRİLDÎ TRT'de 'şeriat'sözleri Mim Kemal Öke'nin sunduğu 'Düsünce Iklüni' programın- da konuşan Yeni Şafak gazetesi yazan Hayrettin Karaman, Kuran'a göre miras paylaşımını savunurken laik Cumhuriyet devletinin hukuk sistemini eleştirdi. Karaman, kadınuı yaşamak için çalışmasına gerek olmadığını da söyledi. Laikliğin bölünme yarattığım savunan Karaman'ın konuşmalanyla TRT Yasası'nı, RTÜK Yasası'm, Türk Ceza Kanunu'nu ve anayasayı çiğnediği belirtildi. • 5. Sayfada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın önceki günkü kutlamalanna "selamlaşma gölgesi" düştü. Meclis'teki ilk törende ve Cum- hurbaşkanı Sezer'in verdiği resepsiyonda Başbakan Erdoğan, TBMM Başkanı Annç, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Öz- kök ve CHP Genel Başkanı Baykal'ın birbirlerine selam ver- memeleri, tokalaşmamalan ve konuşmamalan dikkat çekti. Resmi törenlerde yaşanan sıkıntının aksine yurttaşlar bayramı bü- yük bir coşkuyla kutladı. Soğuk ve yağışlı havaya karşın Türk bayraklan ve Atatürk posterleriyle meydanlan dolduran yurt- taşlar, düzenlenen etkinliklerde Cumhuriyet sevincini bir kez da- ha yaşadı. Beşiktaş ve Kadıköy'de düzenlenen fener alaylarına katılanbinlerce yurttaş 'Cumhuriyet' sloganlan attı. • 8. Sayfada • 'ABD IRAK'TA ÎSTEDlĞÎNl ALAMADF • 8. Sayfada Galatasarayzirveyi Ankara'dabıraktı Süper Lig'de F. Bahçe ile zirve yanşına gi- ren G. Saray, ilk yenilgisini Gençlerbirli- ği'nden aldı. Ankara ekibine 2-1 yenilen San-Kırmızılılann F. Bahçe ile arasında- ki puan farkı da üçe çıktı. Üst sıralardan uzaklaşan Beşiktaş ise Ankaragücü'nü 4-2 yendı. Diğer maçlarda ise şu sonuçlar alındı: Samsun-Kayseri Erciyes: 1-1, Kayseri-Konya: 1-0, Ç. Rize-Sıvas: 1-0, Diyarbakır-V Manisa: 0-2. MSpor'da Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... 'ArabistanlıLavrensy Atatürk hayranı Uluslararası ününü Türk karşıtı 'Arabistan- lı Lavrens' filmiyle kazanan Ingiliz oyun- cu Peter O'Toole, 41 yıl önce Türkiye'ye geldiği sırada 20'nci yüzyılın en önemli kişilerinden biri olarak gördüğü Atatürk'ü Anıtkabir'de ziyaret ettiğini söyledi. O'To- ole, Türkiye'nin AB üyeliğiyle ilgili olarak da "Yerinizde olsam AB'ye girmek için hiçbir sıkıntıya katlanmam" de£i. ASLI SELÇLK'un söyleşisi • 14. Sayfada Çocuk yurdunda dayak Bakan beş gün sonra Malatya9 da Devlet Bakanı Çubukçu, Malatya yetıştırme yurdunda ortaya çıkan dayak skandalmdah beş gün sonra kente giderek incelemelerde bu- lundu. Çubukçu, soruşturma için kapatılan MGV Başkan Yardımcı- sı'nm atanmasını "Görevlendın- len kişi SHÇEK'in 15 yıllık mü- fettişi" şeklinde değerlendirdı. Olayda siyasi sorumluluğu bulunma- dığını belırterek ıstifa etmeyeceğinı vurgulayan Çubukçu, "Bunun bır siyasi linç kampanyasına dönüşmüş olmasını siyasi tavır olarak görüyo- rum" dedi. Çubukçu, bulunduğu makamın sorumluluğuna uygun davrandığını söyledi. SELAHATTİN GÖKATALAYın haberi • 3. Sayfada Bayrampaşa'da iki ölü htanbuVdaU mafya savaşı devam ediyor İtalya'da öldürülen çete liden Hüse- yin Saral'ın adamlan ile bu cinayet- ten sorumlu tutulan Sedat Şahın grubu arasındaki hesaplaşma devam ediyor. Sedat Şahın'in adamlanndan olduğu öne sürülen Savaş Ersın ve yanında bulunan Harun Yılmazer Bayrampaşa'da kimlığı belirsız ıkı kışı tarafından vurularak öldürüldü. Bu olaydan bırkaç saat sonra Orta- koy'deki bir otoparka ateş açıldı. Saldırganlann attıklan el bombası patlamadı. Şahın'in adamlanna yö- nelik saldınlarda Umut Davası sanı- ğı Muzaffer Dağdeviren, eski Beşik- taş Ülkü Ocağı Başkanı Cüneyt Ko- çak ve Şahın'ın avukatı Atalay Ce- besoy öldürülmüştü. • 7. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Azerbaycan Seçimleri... Bu hafta sonu Azerbaycan'da genel. seçimler var. Bağımsız devlet sürecinin ilk 10 yılını tamamlayan Azerbaycan ve Orta Asya cumhuriyetleri, ikinci on yıllarını iç düzeni çağa uydurma mücadelesiyle geçi- riyor. Azerbaycan, ilk on yılda darbe girişimlerinden iç- dış dengelere kadar bir dizı deneyım yaşadı! Başkent Bakû'dan son 15 gündür gelen haberler bu deneyim- U.lrkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog