Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 3 EKİM 2005 PAZAR 8 HABERLERIN DEVAMI TURKIYE Istanbul Edıme Kocaeli Çanakkale Izmır Manisa Aydın Denızli Y PB Y PB B B B B 17 18 18 19 19 21 25 24 Zonguldak Y 14 Antalya Sinop Samsun Trabzon Giresun Ankara Eskişehir Konya Sıvas Y Y Y Y PB Y PB PB 1/ 16 18 16 16 16 20 18 Adana A 28 A 27 Kars Mersin Diyarbakır Şanlıurfa Mardin Siirt Hakkâri Van B B B B B PB PB 27 26 27 24 22 15 13 Yurdun kuzey kesım- len parçalı bulutlu, Mar- mara'nın doğusu, Kara- denız ve Doğu Anado- lu'nun kuzeyı ile Eskışe- hır, Çankın ve Sıvas çev- relerı yağışlı geçecek. Ya- ğışlar Karadenız bolgesı- nın ıç kesımlen ıle Doğu Anadolu'nun kuzeyınde karta kanşık yağmur, dı- ğer yerterde yağmur şek- lınde olacak.Hava sıcak- lığı bıraz azalacak DIS MERKEZLER Oslo Helsinki Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Paris Bonn Y PB PB Y Y PB Y B 10 6 10 18 20 20 20 21 Münıh B 194 Zürih Berlin Budapeşte Madrid Vjyana Belgrad Sofya Roma Atina HB PB Y PB PB PB PB PB 1b 18 17 18 22 20 22 24 PB 21 Şam Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bışkek Tiflis Kahire HB B PB PB PB PB Y PB 0 27 8 21 21 18 14 27 PB 28 Parçalı btılutlu Sıslı Bulutıij ^ Çok bulutlu • > Yağmurtu Sulu kar > Gök gurultulu GUNCELcÜÎVEYT ARCAYÜREK I Baştarafı 1. Sayfada bat'ta öğretim üyeliğinden uzaklaştınlanlan affet- meyi içeren torba yasayı hükümetin geri çekme- si koşuluyla... CHP desteğini esirgemedi. Bu kafa değişmez diyenleri haklı çıkaran man- zara, uzlaşmadan önce Meclis'te yaşananlar. Hükümet CHP'nin karşı çıktığı maddeleri geri çekerken AKP sıralarından "Bu maddeleri daha sonra tekrar (yasa olarak) yeniden getireceğiz" sesleri yükseldi. • • • AKP'de hava bu. Fakat CHP sütten ağzı yan- dığı için yoğurdu üfleyerek yiyor. Anayasa deği- şikliği gerçekleşmezse 2006 bütçesinin anayasa- ya aykın olacağı bilinciyle koşup gelen Başbakan Vekili Gül'e, Baykal; Başbakan'a güvensizliğini, RTE'den kaynaklanan kuşkuyu ifade ediyor. "Mutabakata vanlınca bu bozulmamalı" derken "bu mutabakatın ileride bozulması olasılığını" di- le getiriyor ve bir olayı örnek gösteriyor Gül'e: "Zina konusunda size verdiğimiz destek bizzat Başbakan tarafından bozuldu." Bu örnekle, partiler arası mutabakatı, bir çeşit centilmen anlaşmasını kullandıktan sonra bizzat Başbakan'ın çöpe attığını anımsatan Baykal'a Gül, "Böyle bir durum olursa (olmaz diyemiyor) ben gereğiniyapanm" diyon diyor ama, verece- ği güvence yok! RTE'ye karşı ne yapabilir ki... CHP'ye söz ver- miştim falan demekten başka... ...Ve CHP; RTE'nin Gül'ün hükümet adına ver- diği sözlü güvenceyi bozmasını bekliyor. • • • RTE inişe geçti; bu nedenle savunu düzeninde saldırgan. Anayasal kurumların hemen hepsiyle tartışma içinde. Cumhurbaşkanı, "Van ziyaretleri haklı. Buna (RTEgibi) başka anlamlaryüklemeyin" mi demiş? Başbakan'a göre Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Bayramı mesajını Van olayına indirgeyecek kadar "mariinalleştirmiş ". Ama RTE, marjinal bir sorunu, türban sorunu- nu laik cumhuriyetin yıldönümünde bile günde- minden eksik etmiyor. Ama RTE, geçmişi suçla- yarak, karalayarak örneğin SHÇEK'deki olaylan yatıştırmaya çalışıyor. Ortaya çıkan gerçek şu: Bu Başbakan, son üç yılda DDK'nin TBMM'nin ku- rumdaki ahlak ve insanlık dışı olaylan önleyici uyarıları ve önerilerini okumamış bile. Şimdi çıkmış orta yere; icraatının yetersizliğini aklamak için sorumlu bakanı siper ediyor. "Benim bakanım geçmişin faturalannı mı ödeyecek?" di- yor. Medyayı karşıya almak, gerçekte işlerin tıkınn- da gitmediğini kanıtlamak! Bu gerçeği unutmuş görünüyor. Ucuz yoldan bir başka savunu düzeninde; medyayı yargısız infaz yapmakla suçluyor. "Suçluyken güçlü görünmek"; yakışıyor RTE'ye, yakışıyor! AL GÖZÜM SEYREYLE IŞIL ÖZGENTÜRK Sözümügeri ahyorum • Baştarafı Arka Sayfada leye veriliyor ve en düşük fiyatı verenler işi alıyorlar. En düşük fiyatı verenler ne yapıyor, elemanlanna az para ve- riyor. Sonra kalite aranıyor. Bu mümkün mü? Tamam. bütün bunlar biliniyor. yapılacak hiç mi iş yok? Şimdi değişmenin, düzelmenin zamanı olmalı. Ön- celıkle bu tûr kurumların sorumluluğu yerel yönetimle- re devredilmeli, yerel yönetimler ise bölgelerindeki sivil toplum kuruluşlanndan en başanlı olanlanna sorumlu- luğu ve parayı devredip sadece kontrol etmeli. Çünkü ço- cuklar ve yaşlılarla uğraşanlann sadece işlerini iyi bili- yor olmalan yetmez, aynı zamanda toplumsal bır sorum- luluk duygusuna ve gönüllü ruhuna üıtiyaç vardır. An- cak o zaman çocuklann son durak olarak geldiklen Ço- cuk Esirgeme Kurumu'na bağlı yurtlar, korkutucu yetim- haneler olmaktan çıkar. Bu arada 4 Ekim'deki yazımda da belirttiğim bir gerçek olduğu gibi duruyor ve benim canımı acıtmaya devam ediyor. Gene tekrarbyonım, yurt- larda büyüyen çocuklar 18 yaşına geldiklerinde kapının önüne konuyor. İşleri yok, hıçbır yakınlan yok. Öyle ka- lakalıyorlar. Ne mi yapıyorlar. büyük bir kısmı karanlık barlarâ ve gecelere dalıyorlar. Çünkü yurtlarda ne doğ- ru dürüst bir eğitim verÛiyor ne de ahlaki ve etik değer- ler öğretiliyor. Bu durumun acilen değişmesi gerekiyor. Görülüyor ki yapılacak iş çok. Gene tekrar edelim: "Ço- cuklanmız koruyamıyorsak ne yapıyonız ki?.." Isilozgenrurkıa saperonline.com Yargı kararıyla yayını durdurulan yazı dizisi kttap olarak çıktı. HİKMET CETİNKAYA Yol arkadaşı Nurettin Vepeı anlatıyor FETHUUAH GÜLBJİN 40YIUJK SERÜVBYİ-2 FETHULLAH GULEN'IN 40mLIKSERÜT\İ-İ Eskilerin "fikri takip" dediUeri nedir?.. Hikmet Çetınkayo'nın Fehulkıh Gülen'e ilişkin yazı dizisi 1976 yılında Cumhuriyet'te yoyımlanıyor , Izmir, Kemalpoşo, Kazdaijlon'nda Fettıuiloh Gülen'in ö^rendler için kurduÇu irtica komplorı tanıtılıyor. Yıl 2005 i. Yine Cumhuriyet'te Hikmet'in koleminden "Fettıullahçılorda Iç Hesoploşmo'yı okuyocaksnız... Çeîinkoya'do fikr-i takip vor... İLHAN SELCUK Rice 'ın danışmanı Deutch, K. Irakdağlannın askeri müdahaleye uygun olmadığını söyledi 'PKK'ye operasyon zor' Dış Haberler Servisi - Irak'ın Kürt Bölgesi Başkanı ve Kürdis- tan Demokratik Partisi (KDP) li- deri Mesud Barzani'nın Was- hington ziyaretinde, PKK soru- nunun en üst düzeyde ele alındı- ğı ve Kürtlerin birleşik Irak'a bağlılıklanm açıkladığı belirtil- di. ABD Dışişleri Bakanı Con- doleezza Rice'ın Irak danışman- lanndan Robert Deutch , Was- hington'da Türk gazeteciler için Irak konulu özel bir toplantıda HOLLANDA Yangında ölenlerin ıkisı Turk AMSTERDAM (AA) - Hol- landa'nın Amsterdam Schiphol Havaalanı'ndaki bir gözaltı mer- kezinde üç gün önce çıkan yan- gında ölenlerden ikisinin Türk va- tandaşı olduğu bildirildi. Hollandalı yetkililer, yangında ölen Türk vatandaşlanndan biri- nin Kemal Şahin (51) olduğunu, diğerinin kimliğinin belirlenme- si için ise çahşmalann sürdüğu- nü bildirdiler. Hollanda'da yasa- dışı konumda bulunanlarla ülke- ye girmek isterken yakalanan uyuşturucu kaçakçılannın sınır dışı edilmek üzere tutulduğu gö- zaltı merkezinde, çıkan yangında 11 kişi yaşamını yitirirken biri ağır 15 kişi yaralanmıştı. Kemal Şahin, Türkiye'de iş- kence gördüğünü öne sürerek ge- çen mart ayında Hollanda'ya ilti- ca talebinde bulunmuş, ancak da- ha önce Macaristan'da kaldığı be- lirlenerek bu ülkeye gönderilmek üzere gözaltına ahnmışö. sorulan yanıtladı. Robert De- utch, "ABD'nin tutumu çok açık. PKK terörist bir grup ve Irak'ta tehdit oluşturuyor. Barzani'nın de bu görüşe iti- razı yok. PKK konusu bu haf- ta Barzani ile görüşmelerde eie alındı." dedi. ABD'nin askeri açıdan neden PKK'ye karşı harekete geçmedi- ğinin soruhnası üzerine Deutch, PKK'nin yuvalandığı K. Irak dağlannın operasyona uygun ol- madığını savundu. PKK'ye karşı ABD'nin Türki- ye ile çok iyi bir işbirliği olduğu- nu söyleyen Deutch, "Aslında ABD tarafından çok şey yapıl- dı ancak Türkiye tek bir şeye (askeri yöntem) odaklamyor, o olmayınca da hiçbir şeyin ya- pümadığı söyleniyor" dıye ko- nuştu. Türkiye'nin 199O'lı yıl- larda Kuzey Irak'a on binlerce askerini gönderdiğini, ancak P- KK'nin yine de silinemediğini Irak'ta intiharsaldınsı: 25 ölü Irak'ta Şiilere yönelik intihar saldırılanna bir yenisi daha eklendi. Başkent Bağdat'ın kuzeydoğusundaki kü- çük bir Şii şehri olan Hovaider'de bomba yüklü bir araç- la düzenlenen saldırıda en az 25 kişinin öldüğü, 40'tan fazJa kişinin de yaralandığı bildirildi.Polis kaynaklan, patlamanın, iftar saarinde meydana geldiğini kaydettiler. Kaynaklar, küçük bir kamyonetteki bombanın, bir cami- nin, marketin ve kahve dükkânının bulunduğu şehrin ana caddesinde infilak ettiğini belirttiler. (Fotoğraf: AP) belirten Deutch, "PKK'ye kar- şı öyle basit, kısa bir askeri operasyon yetmez" dedi. Deutch, "Bu soruna (PKK) yanıt verilmesi gerektiğini tak- dir ediyoruz. Bunun için de iki- li ve üçlü işbirliği gerekiyor" dedi. Deutch, yakalanan PKK üyelerinin, Irak yargısına teslim edileceğini bu aşamada Türki- ye'nin, suçlulann iadesi kapsa- mında tutuklu PKK üyelerini I- rak'tan isteyebilecegini belirtti. MESUD BARZANİ 'Bağımsız devlet hak/amız' Haber Merkezi - ABD Başka- m George Bush tarafından Be- yaz Saray'da askeri üniforma ile "Kürdistan Başkanı" sıfatıyla kabul edilen IKDP lideri Mesud Barzani "Kürdistan'ın bağım- sızlığı ve bağımsız bir devleti oluşturmak doğal bir hak ve Kürdistan nalkının istemidir." dedi. Barzani'nin "Diğer Kür- distan parçalannda Kürt soru- nunun çözülmesi bir zarurettir ve bu devletierin de çıkanna- dır" açıklamasını yapması dikkat çekti.Washington'da gazetecile- ren sorulannı yamtlayan Barzani, ABD Başkanı'nın kendisine "Kürdistan Başkanı" demesin- den dolayı Ankara 'dan gelen tep- kilere de yanıt verdi. Barzani şöy- le konuştu: "Irak'ta bir ülke ve Kürdistan Bölgesi denilen bir parça vardır. Kürdistan parla- mentosu var. O parlamento be- ni seçti. Bush da, Kürdistan halkmın verdiği karan söyledL" Hariri suikastı EsacVdan soruşturma emri ŞAM (AA) - Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, Lübnan'ın eski Başbakanı Refik Hariri nm öldürülmesinin soruşturulması talimatını verdiği bildirildi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak da Reuters ajansına yaptığı açıklamada, Hariri'nin öldüriilmesine bulaştığı sanılan Suriyeli yetkilileri soruşturmak için özel bir hukuk komitesi oluşturmakta olduğunu söyledi. Aynı kaynak, komitenin, üst düzey Suriyeli yetkililerin 14 Şubat'taki suikastla ilgili olduğunu gösteren BM soruşturması kapsammda Lübnanlı adli yetkililerle işbirliği yapacağmı belirtti. BM Soruşturma Komisyonu'nun başkanı Alman savcı Detlev Mehlis, Suriye'ye kendi soruşturmasını yurütmesi ve uluslararası müfettişlerle tam işbirliği yapması çağnsmda bulunmuştu. GUNDEM MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada Gazetecilerin bu yöndeki sorusuna Talat'ın yanıtı şu oldu: "Hiçbir konuda somut bir şey almadım." Talat, masada uzun süre kalmaktan felç olmuş Annan Planı ile ilgili olarak da planın Rumlann isteği doğrultusunda değişebileceğini söyleye- rek, Rum tarafının elini bir doz daha kuvvetlen- dirmiş oldu. Gezi bu bakımdan ver-imliydi! Bel- ki de ABD'ye uçmadan önce Rum tarafı ile yap- tığı aracılı görüşmelerde bu yönde ortak eğilim oluştu! Sonuç olarak, KKTC'deki Annancıların büyük umut besledikleri ziyaret, Talat'ın bir adım daha gerilemesiyle noktalandı. • • • Girişi sıcak gelişmelerle yaptık ama, bugünü Kıbns'tan insan manzaralanna ayıralım. Hafta başında Onur Öymen'le birlikte ART'nin "Kamuoyu" programına katılmak için Kıbrıs'taydık... KKTC'ye giden gitmeyen herkes, Lefkoşa'nın tam karşısında dağın eteğine kazınmış KKTC bayrağını bilir. O bayrağın hemen altındaki kö- yün adı Taşkent. 1974 sonrasında güneyden göçenlerin yerleştirildiği bir köy. Köyün o gün- lerdeki adı şuymuş: Erkeksiz köy! Zira, güneydeki köylerinde erkeklerin tümü öl- dürülmüş. Bir kişi kurtulmuş; Suat Kafadar. Ya- ralıymış, ölü sanmışlar. Şimdi 51 yaşında, 3 ço- cuk, 1 torun sahibi. Sora sora evini bulduk... Kafadar, 24 Nisan'daki referandumda "evet" oyu kullanmış. Nedenini şöyle anlattı: "Bu kez banş olur sandım..." Bugün ise şu görüşte: "Artık umudum kalmadı. Şu kanım kesinleşti: Araya büyük devletler girdiği sürece bu adaya banş gelmez..." Kafadar herkese kızgın. Denktaş dönemini eleştiriyor, şöyle diyor: "Türkiye'nin maddi desteği tüm ada halkına yayılmadı..." • • • Sonraki durağımız Girne'ydi. Dolaşarak git- tik... Yol boyu yeni yapıların, özellikle Ingilizlerin tercih ettiği villalann arasından geçtik. Akşam saatlerinde Girne'yi tepeden gören etekte Re- fet Ulusoğlu'nun yanında soluklandık. Çevre ona Refet Dayı diyor. 79 yaşında ama, kahvesi- nin önünü kendisi süpürürken bulduk. Nasılsınız, sorumuza şu yanıtı verdi: "Evladım salma davar giblyiz..." Anlamazdan geldim: - Ne demek istiyorsun Refet Dayı? Açtı ağzını yumdu gözünü: "Niyesi varmı? Ben Denktaş'/ bilir, Denktaş'ı izlerim. O da kenara çekildi. Bunlara da benim güvenim yok... Hani araziye salarsın ya davan, ne yöne gideceğini bilemez... Işte o haldeyiz. Buraya güneyden gelip giden oluyor. Gelsinler, gitsinler... Amabirbirimizekarışmayalım. Ben is- temiyorum. Olmaz. Bugüne kadar 10 defa ba- nştık ne oldu?" Kıbrıs'ta ödün verilir-verilmez, yeni adım atı- lır-atılmaz, AB ne der ne demez tartışmalarının arasında ikinci plana itilen bir gerçek var: Kıbrıs'ta insanlar da yaşıyor! Ve onlar umut yorgunu! ankcum(§ cumhuriyet.com.tr GUNIZI YAYINCILIK 0.212 512 11 71 tzmir 4.5'lik depremle sallandı • tZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Izmir'de, dün merkez üssü Ege Denizi olan 4.5 büyüklüğünde sarsuıtı meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kan- dilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitü- sü'nden alınan bilgiye göre, saat 17.48'de Ege Deni- zi'nde kaydedilen deprem, 4.5 büyüklüğünde oldu. Hesap tartışması: 2 ölü • ANTALYA (AA) - Antalya'da, market hesabı yü- zünden çıkan kavgada 2 kişi yaşamını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Altındağ Mahallesi'nde dekorasyon dük- kânında çalışan S.Ö (26), arkadaşı E.N. ile evinin karşısındaki apartmanda oturan M. Ç (26) ve H.Ç (28) kardeşlerle, kendi adına markete hesap yazdır- dıklan gerekçesiyle tartışınca kavga çıktı. Taraflar birbirine ta§, sopa, bıçakla saldınrken, S.Ö ile H.Ç öldü. M.Ç ise hafif yaralı olarak hastaneye kaldmldı. Akaryakıt operasyonu: 36 gözattı • EDtRNE (AA) - Edirne'de 15 akaryakıt istasyo- nuna düzenlenen operasyonda, kaçak akaryakıt ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken 36 kişi gö- zaltuıa alındı. Il Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Kapıkule yolunda düzenlediği operasyon kapsamın- da, toplam 11 akaryakıt istasyonuna yasal işlem ya- pıldı, 8 akaryakıt istasyonu ve bu istasyonlara ait 2 pompa ve 11 yeraltı tankı mühürlendi. Operasyonlar- da, 14 ters pompa düzeneği,, 4 tanker, 2 ruhsatsız ta- banca ele geçirildi, toplam 36 kişi gözaltma alındı. İstanbul'da gaspçı operasyonu • tstanbul Haber Servisi - istanbul'da düzenlenen 3 ayn operasyonda, cinayet, yaralama ve gasp olayla- rına kanştıklan ileri sürülen 7 kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen bir operasyonda, Küçükçekmece'de bazı ticari oto sürücülerinin gasp edihnesi ve bir sürücünün öldü- rülmesi olaylanna ilişkin 4 kişi gözaltına alındı. Şüp- helilerin sorgulan sonucu, geçen ay Küçükçekme- ce'de bir ticari oto sürücüsünün 3 kişi tarafından gasp edilerek öldürülmesinin yanı sua değişik tarih- lerde 3kişinin gasp edilmesi olaylan aydınlatıldı. Sayısal Loto çekildi • 6-11-20-38-42-47 KÜLTÜK • SANAT (0312) 293 89 7» W SHAKESPEARE 12. Gece11 Kasım Cuma 20 30 12 Kasım Cumartesi 20:30 13 Kasım Pazar 15:30 Memo'nun Önlenemez Yükselişi 30 Ekım Pazar 12 00/13 Kasım Pazar 13 30 Nasreddin Hoca 6 Kasım Pazar11 00 Izmit Süleyman Denıırel Kultür Merkezi SEMAVER KUMPANYA İ Çevre Tiyatrosu • Kotamusta(apa?a ~ Tel. (0212) 585 59 35 • www semaverkumpanya com İlanlarınız İçin (0212)293 89 78 perareklam@perareklam.com.tr- perareklam@superonline.com www perareklam.com.tr Ekim-Kasım 2005 Oyun Düzeni i s t a n b u I devlet t i ) i t r o s u . Taksim Sahnesi 22-23-24-25-26 »asım ÇokYaşaKomedi Yazan Anton Ç^wv Mufettiş Yazan N V Gogrt 1-2-4-S tam Kaktüs Çiçeği Yazan Banllet ve Gredj 8-9-18-11-12 Kasım Leenane'in Gûzellik Kraliçesi Yaza- Martır McBonagh 30 Ekım 6-13-28-27 Kljm Don Kişot AKM Oda Tiyatrosu 28-29 Ekm Kır Yazan Maıtın Crljnp 1 -2-4-5 Kasım Sersemler Evi Yazan Tob» «llsto S-9-10-11-12 15-16-17-18- Tek Kişilik Düet Yazan 7om Kempınskı 22-23-24-25-2S Kasıra Ful Yapraklan Yazan- Cıvan Canova KurşunAskerinUtancı Yuan H*!uK ^ık sut >-« AKM Aziz Nesin Sahnesi 8-9-10-1112-29-30 Uam Kamyon Yazan Memet Baydur 28-29-30 Ekım 22-23-24-25-2S Kasım Leenane'in Güzellik Kraliçesi Yazan Mart'n McDonagtı 1-2-4-5 lUsım Ben Ruhi Bey Nasılım Yazan Edıp Cansevef Yazao Nazım Hikmet 15-16-i7-!J-;3-20IÜ5im 6-13-27 bsım Benerci Kendini Niçin Öldürdü Kurşun Askerin Utancı AKM Böyük Salon Yazan Halukljık sulBOO T.C. Kültür ve Turlzm Bakanhgı İSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ .v.-.v. c:>Dalecorr Mudür ve Genel Sanat Vönetmeni A. Kerim SOYSAL F. Atakoğlu AĞIR ROMAN Dans tiyatrosu 2 perde Koreografi ve Sahneye Koyan: Aysun ASLAN / Muzik. Fahir ATAKOĞLL" 01 Kasım Sah 20.00 L. Bemstein WEST SIDE STORY Müzikal 2 p>erde Orkestra Şefi: Elşad BAGIROV / Sahneye Koyan: Altan GÜNBAY 02 -23 Kasım Çarsamba 20 00 / 01 Aıahk Perşembe 20.00 A. Adam GISELLE Bale 2 Perde Koreografi ve Sahneye Koyan• Georgy PRIBYLOV Orkestra Şefi. Elşad BAGIROV 05 Kasım Cumartesi 15.30 W.A. Mozart SİHİRLİ FLÜT Opera 2 perde Orkestra Şefi: Serdar YALÇIN / Sahneye Koyan: Aytaç MANİZADE 09 Kasım Çarsamba 20 00 / 17 Arahk Cumartesi 15.30 M. Dede GÜLDESTAN Müzik ve Dans 2 Perde Rejı ve Koreografi: Beyhan MURPHY 10 Kasım Perşembe 20.00 / 15 Kasım Salı 20.00 / 06 Arahk Salı 20.00 G. Bizet CARMEN Opera 2 perde Oıkestra Şefi: Fabnzıo VENTURA / Sahneye Koyan: Beppe De TOMASI 12 Kasım Cumaıtesı 15 30 / 30 Kasım Çarsamba 20.00 30 Efcm-13-27 Kasım Kuvayi Milliye Yazan Nazım H*met 6-20 Kasım Çayhane Yazan Veın SneKter Bıletlerwww.ıdobale.com da. www.dobgni.gov.tr de ve Alalurk Kiîltür Merkezi Oevlet Opera ve Balesi giselerinde satılmaktadıc AKM Gişesi: 0212 2-15 25 90.251 55 00 .'372 Taksim Sahnesi 0212 249 69 44 Basın Tanıtım Bûrosu: 0212 292 39 00 /119 Önerı. Oılek. Sıkayet Hattı- 0212 293 61 61 / 5 e-posta. istdt@istdt.gov tt www.istdt.gov.tr ttzüi 9m*ır: 5TO İSjts») - 4 m İSjüba: »zm tıma*ttnıa » «ı» Hafta içi 2000 Cumartesi 15:00 / 20:00 Pazar 15 DO Sanat Yönetmenı Tunç Günbay İlanlarınız İçln (0212)293 89 78 perareklam@perareklam.com.tr perareklam@superonline.com www.perareklam.com.tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog