Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

3O EKİM 2006 PAZAR CUMHURİYET SAYFA ClMHURİYET'tN 82. YILI lsDENİZLİ L .1STIKBAL Ste e YAS Cumhuriyet'in kuruluşunun 82. yıldönümüyurtgenelindetörenlerlekutlandu Diyarbakır ve Çorlu'daAtatürkposterikriziyaşandı Tüm Türkiyebayramyeri"YurtHaberleri Servisi-Cumhuriyet'in kuruluşu- nun 82. yıldönümü yurt genelmde törenlerle kutlandı. Diyarbakır ve Tekirdağ'ın Çorlu il- çesındeki kutlamalarda Atatürk posteri krizı yaşandı. Dıyarbakır'da ADD'lilerin açtığı Ata- türk posterlen polisın uyansıyla indinldi. Çor- Ju'da da resmı törenJer sırasında asılan poste- rin Atatürk'e benzemetnesı tartışma yarattı. Konya'da kutlamalar sırasında bayılan asker, kaldınldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bursa Valiliği tarafindan Kültürpark Altın Cey- lan tesislerinde düzenlenen Cumhunyet Balo- su'na çok sayıda türbanJının da katılması dik- kat çekri. AKP il yönetıcileri ve yerel meclis- lerdeki üyelerin baloya türbanlı eşleriyle gel- dikJen görüldü. Diyarbakır'da Valilik önünde gerçekleşrinlen kutlamalar sırasında ADD üyeleri 3 adet Ata- türk posteri açtı. ADD Şube Sekreteri Ozgür Anafartalar, posterleriyle protokol tnbünü- nün tam karşısındakı Atatürk Anıtı önüne geç- tikleri sırada bazı sivıl polislerin uyansıyla karşılaştıklannı söyledi. "MustafaKemal Ata- türk'ün resimlerine hazunsızlık mı var" diye sorduklannı anlatan Anafartalar, "Polisler ise bize 'provokatifkonuşmayın' dîyerek çıkısn. Da- ha sonra fotoğraflan kaidırmak zorunda kal- dık" dedi. Diyarbakır Valisı EfkanAla ıse böy- le birolay yaşandığına ilişkin kendisine bır bil- gi gelmedigini belirttı. Ozgür-Der üyesı bir grup da türban eylemi yaptı. Harem-selamlık duran grup, "Tekbir, Allahu ekber" diye ba- ğırdı. Grup, açıklamanın ardından dağıldı. Çorlu'da yağış nedeniyle törenJer spor salonun- dagerçekleştirildı. Salonda asılı olanposterin Atatürk'e hıç benzememesi tartışma yarattı. ILK KEZ IHL'Lİ KIZ ÖĞRENCİLER KATILPI Ordu'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulurken Saadet Partisi ile Kamu-Sen'in adı açıklan- masına karşın çelenkleri koyacak kımse bu- lunamadı. Beledıye görevlilen de bu çelenk- leri anıta koymayınca, iki çelenk bir köşede kaldı. Ordu'dakı kutlamalann en ilginç yanı ise imam hatip lısesi kız öğrencılerinm 15 yıl aradan sonra ilk kez Cumhuriyet Bayramı kutlama törenlenne katılması oldu. Geçen yıl kutlama etkinliklerine katılımm az olması ne- deniyle bırgenelge yayımlayarakprotokolün dikkatini çeken Vali KemaJ Yaacıoğlu nun talünatı üzerine bu yılki kutlamalarda proto- kol tam tekmil yerini aldı. AKPLI BELEDIYE BAŞKAN KATILMAPI CumhuriyetBayramrnın 82. yılı, Adana'dada coşkuyla kutlandı. Adana Valisi CahitKıraç, laikliğe ve devletin üniter yapısına vurgu ya- parken öncekı gün Atatürk Anıtı'ndakı töre- ne katılmayan AKP'li Seyhan Belediye Baş- kanı Azim Oztürk, Uğur Mumcu iMeyda- nı'ndaki törene de katılmadı. Antalya'daki kutlamalar bu yıl yıne iki ayn mey- danda yapıldı. Il kutlama Kurulu geçen yıl ol- ciuğu gıbi bu yıl da trafiğı gerekçe göstererek kutlamalan, AtatürkAnıtı'nın bulunduğu Cum- huriyet Alanı'ndan, Konyaaltı Caddesi'ne ta- şırken karara tepki gösteren sıyası partı ve si- vil toplum örgütleri de Cumhuriyet Alanı'nda 29 Ekım'i kutladı. Ellerindeki bayraklar ve Onuncu Yıl Marşı eşliğinde parti önünden ha- reket eden CHP'liler, Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüdü. Alanda bir araya gelen CHP, DSP, DYP ve MHP'lılerile sıvil toplum örgüt- len bin kişilik bir grup oluşturdu. TunceJi'de Cumhuriyet Bayramı kutlamalan kap- samında Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi. MoğultayMahallesi"nde Hastane Caddesi'nden başlayan Cumhuriyet Yürüyüşü, Munzur Ma- hallesi'ndeki Celal Doğan Parkı'nda son bul- du. Yaklaşık 3 bin kişınin ay yıldızlı bayrak- larla katıldığı yürüyüşün ardından havai fişek gösterisi sunuldu. Konya'da kutlamalann yapıldığı Atatürk Sta- dı'nda, şeref tribünü bölümünde görev yapan inzibat er Zeki Bargin, fenalık geçırerek ba- yıldı. Hastaneyekaldınlan Bargin, burada ya- pılan müdahaleye karşın kurtanlamadı. Mersin'dekı kutlamalarda S. A. (15) adlı öğren- ci baygınlık geçırerek bayrak flama grubunun bulunduğu yaklaşık 2 metrelik platformdan aşağı düştü. Adıgüzel, hastaneye kaldınldı. Bingöl Şehir Stadı'nda düzenlenen törene katı- lan öğrencilerden bazılan, soğuktan fenalık geçirmesi üzerine tören alanında hazır bekle- tilen ambulansa götürüldü. İZMİR VAÜSİOĞUZ KAAN KÖKSAL Cumhuriyet 9 e sahipçıkalım tZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Cumhuri- yetin 82. yıldönümü lz- mir'de de coşkulu etkin- liklerle kutlandı. Cumhuriyet Alanı 'nda dün sabah gerçekleştın- len törenlere Izmır Vali- sı Oğuz Kağan Köksal Ege Ordu Komutanı Or- general Feihi Remzi Tun- cet IzmırBüyükşehır Be- lediye Başkanı Aziz Ko- caoglu. Güney Deniz Sa- ha Komutanı Koramiral AJev Gümüşoğlu. Hava Eğinm Komutanı Korge- neral EroiOrtam, ilçe be- lediye başkanlan, rektör- ler, siyasi partı ve sivil toplum örgütü temsilcile- n ile çok sayıda yurttaş katıldı. Valı Köksal tö- rende yapuğı konuşmada, yurttaşlan rejıme sahip çıkmaya çağırdı. Yakın tarihe bakıldığında, cum- huriyeti ve demokrasiyi yıkmaya yönelik iç ve dış çabaların sürdüğünün açıkça görülebileceğini belirten Köksal, "Millet oJarakvarhgmiEJsürdür- menin otmazsa obnazko- şuhınun cumhuriyet re- jimiolduğu bfliıuneiidir n dedi. Yurttaşlann yoğun alkışlan arasında geçit törenı yapıldı. Büyükşe- hir belediyesinin düzen- lediği etkinlikler kapsa- nnnda dün Ismet Inönü Sanat Merkezi'nde "GımhuriyetFazilettir" konulu panel yapıldı. Ak- şam da Cumhuriyet Ala- nı'ndan başlayan ve Gün- doğdu Meydanı'na dek süren feneralayına, yurt- taşlar yoğun ilgı göster- di. Burada oluşturulan dev sahnede, "Cumhu- rjjeteDair" başlıklı slayt gösterisi sunuldu. Izmır Dance'n Sport Gru- bu'nun tango gösterisi- nin ardından, BüJentOr- ta^i ve ZuhaJOfcay kon- ser verdi. tzmir Cumhuriyet Okurlan'nın (CUMOK) ve Cumhuriyet Kadınla- n Derneği Izmır Şube- si'nin ayn ayn düzenle- dikleri "Cumhuriyet re- sepsjyoıdan" yapıldı. Harlem Kıraathane- si'ndeki yurttaşlar da "Cumhuriyet resepsiyo- na" verdiler. Geleneksel olarak 14 yıldır kıraat- haneye gelenlerin katılı- mıyla yapılan törenlerin bu yılki bölümünde de, Cumhuriyerin kazanım- lannın korunması isten- di. Kıraathane sahibı Ke- rimYümaz, 1991 yıluı- dan bu yana kıraathane- de Cumhuriyet coşkusu- nu kutlamayı bir gelenek haline getirdiklerini be- lirtti. Yümaz, bu yıl ger- çekleştirilen etkuılikle- rin daha coşkulu geçme- sini arzuladıklannı söy- ledi. Kıraathanedeki re- sepsiyona Konak Bele- diye Başkanı Muzaffer Tunçağ da katıldı. Vatan CaddesVndedüzenlenen resmigeçittörenisoğuk veyağışlı havaya karşınyurttaşlardan büyük ügigördü İstanbıü'u Cumhuriyet ısıttı SHP'den yürüyüş SHP lstanbul Ü Örgütü, Cumhuri- yetHn 82. kuruluş yddönümünü, "Cumhuriyet, demokrasi ve laikfik" yürüyüşü Ûe kudadL Tünel Meyda- nı'nda bir araya gelen SHP'iiler, Tak- sim Meydanı'na kadar yürüyüş yapü. Yürüyüşün ardından, SHP Geneİ Baş- kanı Murat Karayalçui, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koydu. Buradaki tö- ren, saygı duruşunda bulunubnası ve fstiklal Marşı'nm okunmasn la sona erdi (Fotoğraf: GÖKCE UYGUN) îstanbul Haber Servisi - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 82. yıldönümü. Istanbul'da resmi ku- rumlar, büyükşehır ve ılçe beledi- yelerinin yanı su^ çeşitli sivil toplum kuruluşlannın düzenlediği etkınlik- lerle kutlandı. Yurttaşlar, Vatan Cad- desı'nde resmı geçit törenini soğuk ve yağışlı havaya karşm büyük bir coşku ile izledi. lstanbul Valisi Muammer Güler, 1. Ordu Komutanı Orgeneral tlker Başbuğ ve Büvlikşehir Beledıye Baş- kanı Kadir Topbaş, sabah erken sa- atlerde lstanbul Valiliği'nde tebnk- leri kabul etti. Buradaki törene, as- keri erkânın yanı sıra Emniyet Mü- dürü CelaJettin Cerrah ve lstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cen- giz Engin, Fener Rum Patriği Bart- holomeos'un da aralannda bulundu- ğu dinı cemaat temsilcileri, II Milli Eğitim Müdürü Ömer Bahbey, Şiş- li Belediye Başkanı Mustafa Sangül, lstanbul'da görev yapan konsolosluk- lann temsilcileri ile kamu kurumla- nnın yönetıcileri katıldı. Törene, Fransa'nın tstanbul Başkonsolosu Jean-ChristophePeaucelk, 8 yaşın- dakı oglu Matthieu ile geldi. Elinde Türk bayrağı olan küçük Matthieu, Güler, Başbuğ ve Topbaş ile bay- ramlaştı. Peaucelle, basm mensup- lanmn sorulan üzerine, Cumhuri- yet Bayramı 'nı oğlu ile kutlamak ıs- tediğini belirtti. CUMHURIYETE BORÇLUYUZ' Vatan Caddesi'ndeki geçit töreni ise saat 10.30 sıralannda Istanbul Valisi Güler, 1. Ordu Komutanı Or- general Başbuğ ve lstanbul Büyük- şehırBelediye Başkanı Topbaş'ın, as- keri bir araca binerek halkın bayra- mmı kutlamasıyla başladı. Güler, tö- rende yaptığı konuşmada, "Bizler özgür bireyler olarak geleceğe gü- venle bakabfliyorsak, bunuyüce Ata- türk'ün kurduğu Cumhuriyet'e ve onun kazanımlanna borçluyuz" de- di. lstanbul "un, Cumhunyetı "kan kaybetmekte olan bir şehir" olarak karşıladığını anunsatan Güler, "İs- tanbul'u bir dünya kenti yapabflmek, tarihive kühürel mirasalajıkıj la sa- hip çıkmakve dış dünyaya açmakgi- bi vizyonlara sahip olmayı gerektiri- yor. tstanbul'un geleceği demek Tür- İdye'nin geleceği demektir'' diye ko- nuştu. Güler, şöyledevam ettr "Ka- zanımlaruiıızın bizlere vüklediği en önemli görev; Cumhurhet'in temel nitefiklerine, milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukakdevleti olan Tür- ldyeCumhuriyeti,Atatürkilkevein- lolaplanna sahip çıkmak ve onu ge- leceğe güvenle tâşunaktır.'" Yağmur nedeniyle yurttaşlara şem- siye dağıtılan tören, öğrenciler, mu- harip gaziler, bazı sivil toplum ku- ruluşlan temsilcileri, askeri birlik- lerin geçişiyle sona erdi. Üsküdar'da düzenlenen törende öğrenciler ve askerler sahil yolun- da resmi geçit yaparken balıkçılar da bayraklarla süsledikleri teknele- nyle Boğaz"dan geçtı. Bağdat Cad- desi'nde sabah yapılması planlanan tören, soğuk ve yağışlı hava nede- niyle Kadıköy Halk Eğitim Merke- zi'nde gerçekleştirildi. TİYATROLU KUTLAMA FMV Özel Ayazağa Işık Lisesı'nin önceki akşam düzenlediği ve Aya- zağa'daki okul büıası önünden baş- layan yürüyüşe yaklaşık 2 bin öğren- ci, öğretmen ve veli katıldı. Büyük- dere Caddesi'nde ellerinde meşale ve bayraklarla yaklaşık 1 kilometreyü- rüyen grup okul binasına döndüğün- de fstiklal Marşı okudu. Özel lstanbul ÇevreOkullan, Cum- huriyet Bayramı'nı, "Cumhuıiyet'in ian edffişmi" konu alan bir tiyatro gös- terisi ile kutladı. Gösteride, öğret- menler, öğrenciler ve veliler birlik- te rol aldı. Törene katılan velilerden bazılan gözyaşlannı tutamadı. Kut- lamalara onurkonuğu olarak katılan 1925-1938 yıllan arasında Atatürk'ün şoförlüğünü yapmış olan 106 yaşın- dald Sevfettin YağE ise öğrenci ve ve- lilenn büyük ılgısiyle karşılaştı. DÎSK Başkanı Süleyman Çelebi, Atatürk'ün "Cumhurrvet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir'' sözlenm anımsatarak "Cumhuriyetimizin 82. yıldönümünü kutiadığınuz bugün, sosyal devletanlayışınm ortaya çıkq>, önce çocuklannuza ve halkınııza sa- hip otnıası gerekmektedir" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog