Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30 EKİM 2005 PAZAR CUMHURIYET'IN 82. YILI Sonsuza kadar yaşatacağtzCumhurbaşkanıAhmetNecdetSezer, Anıtkabir ÖzelDefteri'neyazdığı mesajda, "Türk ulusu,yüce kişiliğiniri laik, demokratik Cumhuriyetimid, ilke ve devrimlerinidher türlü tartışmanın üstünde tutmaya kararlıdır"de ANKARA (CumhuriyetBürosu)- Cum- huriyet Bayramı, Ankara'da coşkuyla kut- landı. Kutlamalar dün saat 08.45'te Cum- hurbaşkanı Ahmet NecdetSezer başkanlı- ğındaki devlet erkânının Anıtkabir'i zıya- reti ile başladı. Atatürk'ün mozolesıne çe- lenk bırakan Sezer, daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Sezer, mesajın- da şunlan kaydetti: "Türk ulusu çağdaş dünyada yer alma- suu sağlayan Cumhuriyeün 82. vihna ulaş- manuı onurunu ve övüncünü yaşamakta- dır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti, kuruluş ükelerinden aldığı güç, benimsediği evren- seldeğerlerveçağdaşaçıhmlanile her alan- dailertemesinisürdürmektedir. Uusumu- zun Atatürkçü düşünce sistetninegöniilden bağhuğı, çağdaş yaşam kararhhğı, aydın- lanma çabaJannda en büyük gücümüzdür. C umhuriveti içseüeştiren erdemli bireyler olarak Cumhuriyetin yeni eserierie viicel- mesi ve sonsuza kadar vaşaması jçüı efimiz- den gelen her şeyi yapacağız. Bunun tarih- ten gelen bir sorumluluk olduğunun büin- cindeki Türk ulusu, yüce kişjliğini/i, laik, demokratik Cumhuriyetiınizi, ilke ve dev- rimlerinizi her türlü tarüşmamn üstünde tutmaya kararhdır. Ulusça birlik ve dirlik içinde yaşayacak, gösterdiğiniz hedefleri muüaka gerçekleştireceğiz. Bu en anlamh gündeulusolarak vüksekanınız önündesav- gryia eğih'yor, şükranlanmta sunuyoruz." Anıtkabir'dekı törene. Cumhurbaşkanı Sezer'ın yanı sıra, TBMM Başkanı Bülent Armç, Başbakan RecepTayyipErdoğan. Ge- nelkurmay Başkanı Orgeneral HünıiÖzkök, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal. Bakan- lar Kurulu üyelen, TBMM başkanvekılle- ri, yüksek yargı organlannın başkanlan, kuvvet komutanlan, DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar, Ankara Valisi Kemal Önal ile bazı sıyası parti temsilcileri ile diğer asken ve mülkı erkân katıldı. Ankara'daki törenler sırasında Başbakan Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Sezer'ınelıni sıkarken "is- teksz" davTanması dikkat çekti. SEZER'E ARMAĞAN Anıtkabir'de düzenlenen törenin ardın- dan TBMM'ye geçen Sezer'ı, Meclis Baş- kanı Annç asken törenle karşıladı. Bura- da tebrikleri kabul eden Sezer, daha son- ra yabancı misyon şeflerini ağırladı. Tay- land Maslahatgüzan Pornpimon Chandee ise tokalaşması sırasında Sezer'e boncuk- lar ve Atatürk rozeti verdi. Sezer tebrikle- ri kabulünün ardından, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene katılmak üzere Meclis'ten aynlırken Başbakan Er- doğan bazı bakanJarla bir araya geldi. Soğuk havaya karşın Atatürk Kültür Merkezi 'ne akın eden yüzlerce yurttaş, tö- renleri ilgiyle izledi. Devlet protokolü ve askeri erkânın bulunduğu AKM'deki tören- de, Cumhurbaşkanı Sezer'in eşi Semra Sezer, Genelkurmay Başkanı ÖzkÖk'ün eşı Özenç Özkök ile kuvvet komutanlan- nın eşleri de yer aldı. Öğrencilerin sundu- ğu tören programı ile başlayan AKM'de- ki kutlamalarda, daha sonra Türk Hava Kurumu paraşütçülerinin gösterileri izlen- di. Resmi geçit töreni, Türk Yıldızlan'nın gösterilerle sona erdi. Şeref tribününün karşısındaki tepenin iki yanına THK'ye ait gazlı balonlar yerleştinlirken çevrede- ki binalarda dev Atatürk posterleri ve Türk bayrakJan ile donatıldı. SHP Ankara il ve ilçe yöneticileri ise H Başkanı Cetalettin Koç başkanlığında Ankara'da 250 bin bro- şür dağıtarak başkentlilerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. ÇANKAYA KÖŞKÜ'NE ÇIKTILAR Rektörlerden resepsiyona büyük ilgi ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu)- Cumhurbaş- kanı AhmetNecdet Sezer, Cumhuriyet'in kuruluşu- nun 82. yıldönümü dola- yısıyla Çankaya Köş- kü'nde resepsıyon verdı. Resepsiyona davet edilen rektörlerin tamamına ya- kını katıldı. Cumhurbaşkanı Sezer ve eşi Semra Sezer, da- vetlileri Büyük Resepsi- yon Salonu'nun kapısın- da karşılayarak, tek tek tokalaştı. Resepsiyona, TBMM Başkanı Bülent Armç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Genel- kurmay Başkanı Orgene- ral Hilmi Özkök, Anaya- sa Mahkemesi Başkanı TütayTuğcu, Dışışleri Ba- kanı ve Başbakan Yardım- cısı AbduflahGül Devlet Bakanlan Beşir Atalay ve Kürşad Tüzmen, Millı Eğıtim Bakanı Hüseyin ÇeKk, Içışleri Bakanı Ab- dülkadir Aksu, Ulaştırma Bakanı Binaü Yıldınm, kuvvet komutanlan, Emekli Orgenreral Hur- şitTolon, Yargıtay Başka- nı Osman Arslan, Danış- tay Başkanı EnderÇetin- kaya, Yargıtay Cumhuri- yet Başsavcısı Nuri Ok, MGK Genel SekreteriYi- ğit Alpoğan, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Anavatan Partisi Genel Başkanı Erkan Mumcu, DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, DYP Genel Başka- nı Mehmet Ağar, Halkın Yükselişi Partisi Genel Başkanı Vaşar Nuri Öz- türk, eski Başbakan Bû- lentEcevk, CHP VE Ana- vatan Partisi'nden çok sa- yıda milletvekilı, Ankara Valisi Kemal Önal, Bü- yükşehir Belediye Başka- nı Melih Gökçek, ATO Başkanı Sinan Aygün, ASO Başkanı ZaferÇağ- byan, TESKBaşkanı Der- viş Günday, TOBB Baş- kanı Rifat Hisarcıkhoğlu, Hak-Iş Genel Başkanı Sa- üm Uslu, DlSK Genel Başkanı SüJeyman Çeie- bi, TBB Başkanı Özde- mir Ozok, dıplomaük mis- yon temsilcileri, Yıldız Kenter, Rengin Gökmen, Nejat Uygur, Beyazrt Öz- türk, Tekin Akmansoy, Bedri Baykam ve Rahmi Saltuk'un da aralannda bulunduğu sanatçılar, Tür- kiye'deki azınlık cemaat- lerinın dinı temsilcileri, sporcular ve AKUT Baş- kanı Nasuh Mahruki ka- tıldı. VanlOO.YılÜniversi- tesi Rektörü Prof. Dr. Yü- celAşkm'm cezaevine ko- numıası tartışmalan son- rası Cumhurbaşkanı Sezer tarafından davet edilen üniversite rektörlerinin ta- mamına yakını da resep- siyonda hazır bulundu. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç, Üniversi- telerarası Kurul Başkanı Prof. Dr. Emin Ahcı da rektörlerle birlikte resep- siyonda yer aldı. Resepsi- yona yaklaşık 1800 kişi- nin davet edildiği ve yak- laşık 1500 kişinin katıl- dığı öğrenildi. Cumhur- başkanı Ahmet Necdet Sezer ve eşi Semra Sezer, konuklan karşılama sıra- sında yaklaşık 55 dakıka tokalaştı. TBMM Başkanı Annç ile eski Başbakan Bülent Ecevit ve eşi Rahşan Ece- vit tokalaşma sırasında beklememeleri için yan kapıdan salona alındı. Cumhurbaşkanı Sezer, Ecevit ve eşi Rahşan Ece- vit'le tokalaşma sırasın- da hatırlannı sordu. Se- zer ve eşi Semra Sezer, Ecevitve eşi Rahşan Ece- vit'le birlikte gazetecile- re özellikle poz verdi. "Dosüar zjyaretjnde' Cumhurbaşkanı Se- zer'in verdiği resepsiyo- na davetli olduğu halde katıhnayan Adalet Baka- nı Cemil Çiçek, Kara- bük'ün Safranbolu ilçe- sinde tarihi Cinci Han'da- ki iftar yemeğine katıldı. Çiçek, Safranbolu'ya "dosfJannı zryaret" için geldiğini söyledi. GenelkurmayBaşkanı: Medyada TürkSilahlı Kuvvetleri aleyhineyazan kişi kendisini aslan terbiyecisisanıyor Ozkök: Rahatsızhklarmıız varANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Genelku- may Başkanı Orgeneral Hilmi Ozkök, genel gi- dışle ilgıli rahatsızlıklan olduğunu belirterek, "Biz hükümete med>a üzerinden mesaj verme- yiz, bunun ilgüi alanian var. 28 Şubat'ta ben ko- mutanolsanı beUd ben konuşacaküm.Her döne- min kendikoşuüan\'ar" dedi. Genelkurmay Baş- kanı'nın bakana bağlanması tartışmalanna katıl- madığuıı vurgulayan Özkök, "Türkiye'nin gde- nekleri var. Ozel koşuDan var" dedi. Özkök'e yöneltilen sorular ve yanıtlan şöyle: -29 Ekim mesajmızdaki değeriendirmeler hü- kümete yöneük miydi? • Genel mesajlardı. Rahatsızlıklanmız var, onlan dile getirdik. Tarzımı anlamışsınızdn", hü- kümete medya üzerinden mesaj vermem. Ögili kurullan var. Oralarda gereken söylenir. - Rahatsızuklar derken neyi kastediyorsunuz? • Medyada Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhine yazan kişi kendisini aslan terbiyecisi sanıyor. - Hangi yayınlardan söz ediyorsunuz? • Özellikİe bazı internet kanallanna bakıyor- sunuz baştan aşağıya ülke aleyhine. Bu tür du- rumlarda suç duyurusunda bulunuyoruz. Arzu et- tiğimiz bir şey değil ama, mecbur kahyoruz. - Zaman zaman size yönelik eieştirfler ohryor. 'DOKUNULMAZLIKLARSİYASİLERDEN BAŞLAMAK ÜZERE TÜM ALANLARDA KALDIRILMAU' Cumhurbaşkanı Sezer tten dokunulmazlık uyarısı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, siyasilerden başlamak üzere tüm yar- gı dokunulmazlıklannın kalkması ge- rektığini söyledi. Sezer, Adalet Baka- m ve müsteşannın HSYK'de bulun- masını öngören anayasa maddesinın değiştinlmesi gerektığıni vurguladı. Sezer, Çankaya Köşkü'nde verdiği re- sepsiyonda gazetecilerin sorulannı ya- nıtladı. Sezer, gazetecilerin rektörlerola- yıyla birlikte gündeme gelen yargı do- kunulmazlığı konusundaki görüşlerini şöyle açıkladı: "DokunulmazhJdann siyasilerden başlamak üzere tüm alan- da kaldırdması gerekir. Siyasidokunul- mazuğı bir kenara kovııp öteki alanlar- da düzenlenıe vapmak hukuka uygun olmaz. Konu kamuovunun dikkatinde- dir." Sezer, yargı bağımsızlığına iliş- kin bir soruyu yanıtlarken şöyle konuş- tu: "Anavasanm 159.maddesiHSYK> Adalet Bakanı'nın başkanhk etmesini öngörmor. Adalet Bakanhğı Müsteşa- n da bu kurulun üyesL Bu durum böy- le kaldığı sürece yargı bağımsızlıgı tar- nşma konusuolmayadevunı eder.Ana- yasanm bu maddesi değişmeii, bakan ve müsteşarnun doğal yapısmda göre- vini yapması gerekir.'' KonuşmuvT)r deniyor. ^ Her dönemin kendine göre de koşulu var. Eskiden de genelkurmay başkanlan fazla konuş- mazdı. 28 Şubat'ta da dönemin koşullan bunu ge- tirdi. O dönem ben görevde olsam, belkı ben öy- le konuşacakhm. -GendkurmavBaşkam'nınMHKSavunma Ba- kanı'na bağlanması yönünde AB'den de gelen telkinler var. Bu konuda göriişünüz nedir? ^ Ben asken kurumlar üzennde sivil bir de- netimden yanayun. Bu görüşüm değişik şekiller- de karşılanıyor. Eleştiren oluyor ama, ben bunu ciddiye alıyorum. Ancak Türkiye'nin özel koşul- lan var. Bunlargöz ardı edilemez. Konuya şekil- cı açıdan yaklaşmamak lazım. Türkiye'nin bu ko- nudakı durumu aynca değerlendirilmeli. Kimi- len de hem askerin siyasetteki rolünün kaldınl- masından söz edıyor hem de siyaseti bize soru- yor Ben de bu çelişkiyi kendilerine söylüyonım. - Rektörlerin Van'a v apnğı ziyaretöneesi stdn- le görüştüğü söyienij'or, doğru mu? */ Ben, toplu halde, eylem olarak bana ziya- ret yapılmasını kabul etmem. Ama tek tek tabii ki ziyaret edebilirler. - tran'ın nükleer faahyederi de var. Bu durum Türkiye'ye tehdit mi? - İran'ın faaliyetleri Türkiye için tehdittir. Kim bu faaliyette bulunursa tehdittir. - Kuzey Irak'ta yerel hükümetin başkanı Bar- zaniBushdüzeyindekabulgördü.Ne diyorsunuz? f/ Barzani'yi bir aşiretin başındaki kişi ola- rak gördük. Öyle görmeye devam etmek istiyo- ruz. Durumlar değişti. Talabani, devlet başkanı olarak Türkiye'ye geldiğinde ne yapacağız? - Bush düzeyinde kabul görmesi normal mi? - ABD'nin farklı bir tarzı var. Onlar, Ingilte- re'nin bölücü bulduğu Irlandah Adams'ı da ka- bul etmişlerdi. Resepsiyona katılan Kara Kuvvetleri Komu- tanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt da terörle ilgili sorulan yanıtlarken "3 yd önce suurianmız için- de bir terör olayı meydana geldiğinde bunun st- nuianmız dışında uzantdan varsa takip edebiK- yorduk. Şimdi edemi>t>ruz. En önenıh" değişikük bu." Büyükanıt, MGSB ile ilgüi haberlerin sız- ması konusunda "Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ûn MTT'i göreviendirmesinden rahatsız mı- smız" sorusuna, "Hayu- değUim. O konuyla flgi- Kilk haberin hangi gazetede çıknğma bakın. Ko- nu anlaşüu-" yamtını verdi. Bu konudaki ilk ha- ber Yeni Şafak gazetesinde çıkmıştı. Büyükanıt, Genelkurmay Başkanı'nın "sabnmızı sınama- ym" değerlendirmesinin sorulması üzerine de, "Be- nim sabnmın dibi yok" karşılığını verdi. Büyü- kanıt, MGSB ile ilgıli haberlerin sızması konu- suna Özkök'ün de olumlu bakmadığını söyledi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog