Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

30 EKİM 2005 PAZAR + CUMHURİYET SAYFA HABERLER Şeriatçı Hizb-ut Tahrir örgütü, elektronik posta ile hilafet devleti propagandası yaptı Veldflere tehdit mesajı• Şeriatçı örgüt tarafından gönderilen mesajın hükümetin bu konuya yaklaşımı nedeniyle önemsenmesi gerektiğini belirten CHP'li Ince, 'Hizb-ut Tahrir üyelerinin mahkemeye çıkanlmasını gözlerinizin önüne getirin, bir de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü'nün gözaltına alınışıru' dedi. YÂLOVA (Cumhurr«*)-Curn- huriyet'm 82. kuruluş yıldönü- münde şeriatçı Hizb-ut Tahrir ör- gütü milletvekıllenne elektronik posta göndererek tehditlerini yi- neledi. "Selam, hidayete tabi olanla- nn üzerine obun" diye başlayan postada "Raşid-i hilafet devieti tekrar veryüzüne hâkün olacak. SLderbiınuengeflerseniz,Aflah'm o şiddetü azabıen kısa süredeula- şacakür: Bundan da emin olabi- tiraniz" ıfadeleri yeraldı. Mıllet- vekillerine ulaşmak ıçın her yo- lu deneyeceklenni belirten şeri- RUH Karakola roketli saldın SttKT/MERSİN (Cumhuriyet) - Siirt'in Eruh ilçesıne bağlı Erenkaya köyüjandarma karakoluna PKK'lilerce düzenlenen roketatarh saldın sonucu geçici köy korucusu Irfan Katmış öîdü, 4 güvenlik görevlısi de hafif yaralandı. Güvenlik güçleriyle PKK'liler arasında çıkan çatışmada da 1 militan öldüriildü. Mersın'de de Kurdali Mahallesi'nde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ait sivi] polis otosuna molotofkokteylli saldın düzenlendi. Polis memurlannın yara almadan kurtulduğu olay sırasında, araçta maddi hasar meydana geldi. atçı örgüt üyeleri, postada şöyle dedıler: "Sizlerin de fîkir ve yorumla- nnıadikkatealacağnnızdanemin oJabüirsiniz. Çünkü bizler toplu- mun değişimini, onlardaki fikir- duygu-nizam bütünlüğündeki or- taya çıkan ilişkilerin düzdmesiy- le olacağma inanmaktayız. Bu uğurda da bizler53 vıldır kimse- ye cebir ve şiddet kuJknoıadığh mızherkestarafından bilinmesi- ne rağmen, bizleri terör örgütü kapsanuna sokmakla bizlereifti- ra kaznpanyasına başladınız." CHP Yalöva Milletvekili Mu- harremlnce, zaman zaman Cum- huriyet karşıtlanndan bu tür e- postalaraldığını belirterek "Bun- lan kişisel olarak önemsemiyo- rum ama hükümetin bu tür or- ganizasyonlara yaklaşunuu gör- dükçe, en küçük faatiyeti dikka- te almakgerek" dıye konuştu. Alatürk'ün 13 Ağustos 1924'te TBMM'nın açılışında yaptığı ko- nuşmada "Devietin birtikve asa- yişibozmaya veftenenler, deviedn bütün kuvvederini karşılannda bulmandıriar'" sözlerini anımsa- tan tnce, şunlan söyledi "Hizb- utTahriradh örgütünİstanbuTda bir camimizdeyapüğı eylenıi ha- üriayın. Bugün £1 Kaide ve Hiz- buflah örneğinde ofduğu gibi ir- ticai örgütier. ulusJararası faalrvet yürütÜTOr. PKK.üçbeşçapuİcu dne küçümsenmiş, arkasındaki uluslararası Uişkiler görüleme- mişti. Hizb-ut Tahrir örgütünün üyelerinin mahkemeye çıkanJ- masuıı gözlerinizin önüne geti- rin, bir de Van Yüzüncü Yıl Uni- versitesi Rektörü'nün gözaltına ahnışuu. Ortada bu vebuna ben- zerörnekler var iken, bu bir ma- üdir diye geçemejiz." ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART BU TUTTU... BU VURDU... BU ACITTL. BU ATADI... BUDA "MÜNffERİT HADİSE" DEDt... Y BÎRDEBA5INI f SUCLAYAN VARpI...1 AMA O ŞİMDİ BURADA DEĞtL!.. musakart@yahoo.com Maslak'takibombalarna Gözaltına ahnanların sorgusu sürüyor İSTAIVBUL (AA) - Maslak'takı bır benzüı istasyonunda 15 Ekim 2005 gü- nü meydana gelen patlamaya ilişkin Is- tanbul ve Dıyarbakır'da gerçekleştiri- len operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişının sorgusu sürüyor. İstihbarat Şube Müdürlüğüve Terör- le Mücadele Şube Müdürlüğü ekiple- rinin OPET Maslak Istasyonu'nda 5 kişininyaralanmasıyla sonuçlanan pat- lamaya ilişkin yürüttükleri soruşturma kapsamında, Istanbul ve Dıyarbakır'da eşzamanlı operasyonlargerçekleştiril- di. Operasyonlann Istanbul bölümün- de E.A, E.S, L.D. ve N.I. adh kışiler gö- zaltına alındı. Dıyarbakır'da gözaltına ahnan ve PKK adırıa bomba yüklü aracı benzin istasyonuna bıraküğı ilen sürülen K.A. ile kuryelik yaptığı ıddıa edilen L.Y de Istanbul'a getinldı. POLTltKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Sen Uşüme Çocuğum... Seniözlüyorum... Yaşamın o ince çizgisinde beyaz bulutlann ötesinde. Belki bir ırmak kenannda, gece yansı, sabaha kar- şı... Seniözlüyorum, çığlıkçığlığayım... Çocuk gözlerini kısıp öyle bakıyor- sun!.. Korulan düşünüyorum!.. Solgun çayıriann çiçeklendiği mev- simleri ararken seni özlüyorum... Kumazlığın, kaygısızlığın kötülük- le birieştiği saatlerde sen çıkıyorsun karşıma... Bazen bir çocuk yuvasında, ba- zen büyük kentterin meydanlannda, bazen dört duvar arasındasın... Sen çocuksun!.. Seni özlüyonjm çocuk bakışlann- da... Seni özlüyorum!.. Yüreğimde herkıvnm seni anyor, bi- liyor musun? Ben birgencim... Sanmayın ki acımaya değer biri- yim. Ülkem için vardım, 12 Mart'larda, 12 Eylül'lerde kırdılar beni, anlıyor musunuz? Ülkem için bin kez öldüm, bin kez dirildim... Sevdalarla büyüdüm, hüzünlerie yoğruldum, siz bilmezsiniz!.. Işkenceden geçtim, hapis yattım yıllarca... Bakmayın 40 yaşında iki büklüm gezdiğime, yaşadıklarım acının ta kendisidir... Ben denizin mavi dumanında tuhaf birgemiydim... Denizlere açıldım bir mayıs saba- hı. ölümlergördüm mayıs çiçekteri gi- bi başlan kopanlan... • • • Mevsimler geçiyor, seni anyonjm çocuğum... Attilâ llhan'ın o eski liman kahve- sinde anılanmı topluyorum: "gözümden yere bir damla kan damladı knmzı /adım adım şehrin ışık- lannı yaktım sokak sokak I içimde sonrasız biryolculuğun iç bulantısı" Seniözlüyorum!.. Bir akşamüstü yağmurunda Üm- raniye'de ambulanslann, siren ses- lerinin arasında sen çıkmıştın karşı- ma... Çocuktun, öfkeJiydin? Kızıl alacası şafakta koşmaktan yo- rulmuştun. Maviden yenı doğmuş bir beyazlık icindeydin. Kadıköy Iskelesi'nden Umraniye'ye gelmiştin... Yan yorgundun.'.. Elinde Atatürk posteriyle koşturu- yordun... Unutulmuş bir albümden çıkardım fotoğraflarını. Uzun uzun baîrtım. Bir kırmızı gül kırgınlığında üşümüştün. Gözlerinin altı çüriik ve gölgeliy- di. Ah çocuğum bir daha göremedim seni... Birdüşünce ormanında gezinirken tarihin derinliklerine indim... Kanlı 1 Mayıs'lan gördüm, Kazan- cıYokuşu'nda öldüm!.. AdımTank't), Mehmet'ti, Cihan'dı, Deniz'di, Sinan'dı, Ulaş'tı... Duru su bahann, ilk çiçek toprağın... Yan uykulann güneşler? maviydi se- nin saçın gibi... Gecede iki gökje gibi yalnız ve yüz yüze... Inan seni özledim!.. Tutsak kentlerdesin belki, oralarda yannlara kafa tutuyorsun. Sessizsin, hiç konuşmuyorsun!.. Ah bir bilse seni çocuğum yıldızlar, ah anlasalar çocuğum seni büyük- ler... Anlamazlar ki!.. • • • Birkırlangıç sürüsü havalansa, bir tren kalksa o tenha istasyondan. dumanlar gerisinde sen belirsen... Getirsen el değmemiş aşklan!.. Beyaz bulutlar geçse üzerimden... Kendi çocuMuğumu düşünsem ak- şamüstferi... Karanlık denize akarken üşüsem. Sen hep üşüyorsundur çocuğum... Yan uykunun güneşleri evreni ısıt- madıkça hep üşüyeceksin. Sözcükleryasak, şarkılaryasak sa- na... Solgun çayınann çiçekJendtği mev- simleri beklerken kumazlığın, kay- gısıziıkla kötülüğün birleştiği saatler- de çıkma karşıma çocuğum, koruya- mam seni... "Şimşekler seni getirse Tutsak kentlerin içinden Seni yıldızlar bir bilse Böyle yakamazdı yürekten." Yüreğimde her kıvnm, her haykınş seni anımsatıyor bana... Seni özlüyorum... hikmetcetinkaya'' cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/343 72 64 opet - forö yok/C güvence sfstemi 2 yoşınöo! On binlerce Ford kullanıcısı 2 yıldan beri güvenli yolculuklar yapıyor. Çünkü Opet'i tercih ettikleri için araçları akaryakıt kaynaklı arızalara karşı koruma altında. ep beraber nice yıllara, nice 'güvenceli' yaşlara...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog