Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

30 EKİM 2005 PA2AR CUMHURİYET SAYFA HABERLER TBMMÎnscmHaJdanKomisyonu 6 Sonmları bakana aktarmıştık9 SELAHATTtN GÖKATALAY MALATYA - TBMM însan Haklan In- celeme Komısyonu Başkanı MehmetEl- katmış çocuk yuvalannda yaşanan olum- suzluklarla ılgılı zaman zaraan duyum al- dıklannı belırterek 20 Ekım 2005'te Dev- let Bakaıu INiroet Çubukçu'yu komısyo- na davet ettıklennı ve bu tur konulan ak- tardıklaruıı belırttı Malatya Çocuk Yu- vası'nda şıddete maruz kalan ve "ciddi psikolojik travma içinde okhüdan" belır- tılen 40 çocuk ıçın, îstanbul da SosyaJ Hızmetlen e Çocuk Esırgeme Kurumu'na bağlı bır yuvanın hazırlandığı bıldınldı TBMM însan Haklan înceleme Komıs- yonu Başkanı Mehmet Elkatmış ıle komıs- yon uyelen Erzurum Mılletvekılı Mıica- hitDaloğu ve Gazıantep Mılletvekılı An- met Yılmazkaya dun Malatya Valısı Os- man Derya Kadıoglu'nu zıyaret ettı El- katmış vaptığı açıklamada, "Buolaj mej- dana gelmeden once Sayın Bakanı komis- yonumuza davet ettik ve bu konulan ak- tardıkSonrasındabuola>oJdu~dedı El- katmış, bu turolaylann engellenmesı ıçın rapor hazırlayacaklannı kaydettı Erdoğan'ın 'Çocukları cinsiyetine göre ayıracağız' açıklamasınaüniversiteden tepki gekü: Yurtlar tarikat evinedöner HEfETi MALATYA D Aıleden sorumlu eskı Devlet Bakanı Melda Baver'ın de bulunduğu DSP heye- tı de çocuk yuvasına gıderek yetkıhlerle goruştu Bayer, şunlan soyledı "Buçocuk- lar hepimizindir. Yolunda gjtme>en olav lan \e burada yaşananlan şiddede kını\o- ruz. Çağdısı birdunım. Onemli olan.kad- ro sorunudur. Kalifive elaman eksiköği had saflıadadır." 1 Îstanbul II Sosyal Hızmetler Mudur- luğu yetkılılennden alınan bılgıye gore SHÇEK Genel Muduru İsmail Banş'ın talımatı uzenne, çocuklara psikolojik destek \e terapı ıçın tstanbuî Anadolu Yakası'ndakı bu- yuvada hazırlık yapıl- dı Yetkılıler, bugun Îstanbul 'da olacak- lannı soyledıler HIDIROĞLU ( AKP olarak suçluyuz' BURSA (Cıunhnriyet) - AKP Bursa Mılletvekı- lı ve TBMM Însan Hak- lan Komısyonu Uyesı Za- ferHıdıroğhı, Malatya'da yurtta bannan çocuklara ışkence yapılmasından kendı partısını sorumlu tuttu Hıdıroğlu, "Bunu söylemekten gocunmuyo- rum. Hukumet olarak biz suçluyuz" dedı Hıdıroğlu, yerel gazete- lere yaptığı açıklamada kadın \e aıleden sorum- lu Bakanlığın 3 yıldır to- parlanamadığını \oirgu- ladı Hıdıroğlu, "bdbakan degjşti, kaç genel müdür ve daire başkanı; olmadı, olmadT dıye konuştu Hıdıroğlu, TBMM în- san Haklan Komısyonu olarak 3 yıldır Çocuk Esırgeme Kurumu yurt- lan uzennde araştırma yaptığım, geçen yıl mıl- letvekıllenne mektup ya- zarak çocuk yuvalanna gonullu anne ve baba ol- malannı ıstedığım anım- sattı Hıdıroğlu, Avrupa standartlannda her çocu- ğun bakıcısının ayn ol- duğunu, Turkıye'de ıse 20-30 çocuğa bır ya da ıkı bakıcı duştuğununu de sozlenne ekledı İHD: Malatya'daki olaylar işkence lS!A]VBUL/lZMİR(Cumhuriyet)-tn- san Haklan Deraeği (İHD) tstanbiıl Şube- si, Malafta'da Sosyal Hizmetier Çocuk Esirgeme Kurumu'nda bannan çocukla- ra işkence ve kotu muamele u\ gulanmasa- nı îstanbul Ü Sos>-al HizmetJer Mudüriû- ğü önünde protesto etti (yanda). tHD'Hkr, çocuklara \-apilanlann "işkence" kapsa- mında olduğunu betirterekişlenen suçada- irsonışturmanın,işkenceyapan gore\1iler- le sınırü kalmamasuu, kurum yoneticüeri vesorumlulan kapsayacak şekÛdegenişle- tilmesini istedi. Ote yandan CHP Izmir Mi0et\«kili Turkaa Miçooğullan da Dev- letBakanıNimetÇubukçu'nunyaıııÜamaa istemrvie verdiği önergede, bakanhğa bağ- h \etiştirme ve çocuk yurtlannda befir- lenensorunlannne kadannınçozüidüğünü sordu. (Fotoğraf ŞULE KOKTURK) MAHMUTGURER i SHÇEK Genel Müdür Vekili Banş, 'Mustafa Kemal' olan adını değiştirmiş Ata'nın adınıbeğenmedi ANKAR4/tSX\.\BirL (Cumhuri- >«t) - Malatya'daki çocuklara yonelık şıddet goruntulennın ardından yenı- den gundeme gelen Sosyal Hızmetler \e Çocuk Esu-geme Kurumu'nun ve- kâleten gore\ yapan genel muduru İs- mail Banş'ın -Mustafa Kemal" olan adını mahkemeye başMirarak "İsma- il" olarak değışhrdığı ortaya çıktı CHP Mıllehekıh Gıildal Okudu- cu'nun 23 Mart 2005'te donemın De\ let Bakanı Gıildal Akşit'ın yanıt- laması ıçın TBMM Başkanhğı'na verdığı soru onergesınde de ad değı- şıklığı doğrulandı Akşıt, önergede yer alan, "Genel mudur vekilinin, Mustafa Kemal olan adını değiştirdıği- ne iüşkin gazete baberi doğru mudur" şeklmdekı soruya şu yanıtı verdı "KocaeU Gölcük AsK\e Hukuk Mah- kemesi'nin Esas No; 1984/191, Karar No: 1984/183 sa>ih karan ile isün kan- şıkhğı nedenhle ağabe>i ile karşıhkü olarak isim degisikliği vapümışüıf llahıyat Fakultesı'nden mezun ol- an Banş, Fazılet Partısı'nden (FP) Golcuk Beledıye Başkanı olmuştu Banş, 3 Kasım seçunlen oncesı ıse AKP'den mılletvekılı aday adayıydı DSP lıden Zeki Sezer, yaptığı açık- lamada SHÇEK'te yaşanan olaylann kadrolaşma ve kayırmanın sonucu ol- duğunu bıldırdı DYP Genel Başkan Yardımcısı Saffet Ankan Bedük, açıklamasında Başbakan'ın çocuklar- la sahıp çıkmak yenne yurtdışından olaylardan 4 gun sonra donen bakana sahıp çıkmasını sert bır dılle eleştırdı DISK Genel Başkanı Süleyman Çe- lebi de Malatya Çocuk Yuvası'ndaJa çocuklara uygulanan şıddet goruntu- lennın vıcdanlarda denn yaralar açtı- ğını kaydettı Tekırdağ'dabırtuğlafab- nkasında çocuk ışçılenn çalıştınldığı yonundekı haberlen de anımsatan Çe- lebı, "Çocuklan kann tolduğuna çâhş- maya zorlamak vkdansızbk ve utanç verid bir dunımdur" dedı ANKARA-Hacettepe Unıversıtesı So s- yal Hızmetler Yuksekokulu Öğretım Uy e- sı Doç Dr ibrahimCüga, Sosyal Hızme t- ler ve Çocuk Esırgeme Kurumu (SHÇEB L) yetıştırme yurtlannda Başbakan 'm soyle *- dığı gıbı kız ve erkek çocuklannın aynil- ması durumunda buralann "tarikat evk ^ rine" doneceğını vurguladı Malatya'daki SHÇEK yurdunda çocuk - lara yonelık şıddet goruntulennın ortay< ı çıkmasının ardından Başbakan Recepı Tayyip Erdoğan' ın soruna yonelık çozum onensı tepki çektı HÜ Oğretım Uyesı Doç Dr Cılga, çocuklann cınsıyete gore aynlmalan durumunda SHÇEK yurtlan- nın tankat evlenne doneceğını soyledı Cılga, "Bu tür düzenlemelerle özeffikle tarikat evleri ve çağdışı yapılarm ortaya çı- kanhnaya çabşıldığı anlaşıtayor. Kafalan- nın gerisinde daha geleneksel, gerici bir ba- kmı sistemi kurma çabası var" dedı Cılga, hukumet tarafindan hazırlanan yasa taslaklannnı bılım çe\Telen ıle pay- laşılmadığuıı ıfade ederken bu taslaklann da çağdaş eğıtım öngormedığuıı soyledı Cılga, şoyle konuştu "Vurt modellerinde bu cinsiyet avrnncı- hğıçocuklardaolmaz.\edenidegayrtaçık; çünkıi bunlar çocuk'. Cinsiyetfcre göre aynima, ergenlik dönemiyie başlar. Daha önce yapılan ayırma çocuğu ohımsuz etki- ler. Ama çocukyuvalannda, çahşanlan da cinsnet vönünden gruplandırma>a yöne- ük bir hareket gözleniyor. Başbakan'ın açıklamalan, SHÇEK'i nasıl bir zihniye- tin yonettiğmi de ortaya koyayon" Başbakan Erdoğan Ingıltere donuşunde uçakta yaptığı açıklamada, SHÇEK'ın çoktuğunu ıfade ederken "Çok açık söy- löyorum, kız ve erkek çocuklann bir evde kalması asla mumkün değü. KızJarm kal- dığı çocuk esirgeme yurtlannda erkek öğ- retmen, müdür olamayacak. Malarya'da- kflerden dahabüyük yaşlardaki kız öğren- cilerin erkek öğretmenleri oiabihyor. Her türhı şey olabüıyor. Bildiğim şeyler var" açıklamasını yapmıştı »Sağlam zemınde estetık ve deprem guvenlıklı »Ozel havuz »BısıUet ve yuruyuş parkuru »Çocuk oyun alanı «Kapah otopark •Çeşıtlı so$\al ımkanları ve spor tesısı »24 saatguvenlık hızmetı 3 800 m 2 'lık alan uzerınde yenı bır yaşam kompleksı Polat Güneyçam Konutları, 3 blokta çıft asansorlu, 130 m 2 'lık 60 mustakıl daıre ıle gunluk yaşamımızda gozumuzden kaçan ayrıntılar, ses, ısı ve su yalıtım sıstemı, ebeveyn banyosu, jenerator, su deposu, doğalgaz kombısı gıbı avantajlarla sızlen Polat İnşaat kalıtesı ve guvencesı ıle aynı çatı altında buluşturuyor. P O L A T POLAT GAYRIMENKUL PAZARLAMA 0216 469 68 08 www.polatguneycam.com E N G İ N P O L A T KocacevızCad No 34 Polat Güneyçam Konutları m.wmwwm w w b H Kuçukbakkafkoy-Kadıkoy/ISTANBUL SAN. V8 TtC. A.f. T: 0 216 469 64 36 F: 0 216 469 64 37 i K O N U T L A R I "Kaliteli ve Güvenli Yaşam"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog