Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet hatiyaz Sahibi: CUMHURtYET YAKFI adma ÎLHA> SELÇUK Genel Yayın Yonetmenı fbrahim Yıldız # Yazıışlen Muduru Salim Alpaslan # Sorumlu Mudur Mehmet Sucu#Haber Merkezı Muduru Hakan Kara Istıhbarat Cengız Y ıldınm • Ekonomı Hasan Erış • Kultur Egemen Berköz • Spor Ab- dülkadır V ücelman • Makaleler Samı Ka- raören • Duzeltme Abdullah \azıcı# Bıl- gı-Be!ge Edıbe Buğra • Yurt Haberlen Meb- met Faraç • Avrupa Temsılcısı Güra> Öz Ya\mKurulu tlhan Selçuk (Baş- kan), Emre Kongar (Başkan Yardımcısı) Orhan Erınç, Hık- met Çetınkava, Şükran Soner, fbrahim \ ıld'ız, Orhan Bursaü. Mustafa Balbav, Hakan Kara. Ankara Temsılcısı Mustafa Balbav Ataturk Bulvan No 125 Kat4 Bakanlıklar Tel 4195020 (7 hat) Faks 419502^ • Izmır Temsılcısı S«rdar Kıak, H Zı>aBlv 1352 S 2 3 Tel 4411220 Faks 4418745 • Adana Temsılcısı Çeüo lığenoğiu, înonû Cd. 5 S Akso|an îş H Kat 1 Tel 3631211 Faks 363 12 15 Antalya Temsılcısı \hmet Oruçotğlu Denız Mah Çelıkbaş ls Merkea Kat 6 Tel 0242 2480057 Faks 24S"51" • idanveMalıtşler Büknt^ener • San$ F zılet Kuza 0 Cumhunvet Reklam # Gen Mudur Ozlem \\den 9 Genei Mudur \ ardın cısı Nazende Pal Tel (0212)251 98 "4 " 251 98 81 82 Faks (0212) 2M 98 68 Reze >as>on (212j343 72 74Faks 212343 72 53 \ıvımhru \eniGunHaber ^jansjBasaneYav Bukı. Merkez Gazete Dera Baam \ avıncüık San. ılık A.İ Prof NuanaMazharOtaelSs \o 7 34381 Şışlıkanbul Te] ıft2Pı343 "^"4(2Chai) Faks 02I2[ H3 ^ TK J\Ş Fanh Mah. Hasan Basn Cad Samndıra Karalisanbui Dığrtan Merkez Daâöm Pazariama San \e Tic \ Ş 4'Vavgın surelıvayuı v cumhumet eom tr Îmsak458 Gûneş 6 25 Ögle 1M5 İkındı 14 43 Akşaml712 Vatsı İ8 3 64 yıllık serüvenle gelen 'Gerilla Desenleri', Ankara Galeri Nev'de sergileniyor Dino'dandirenişinçizgileri ANKARA (Cumhumet Bürosu)- Anka- ra GalenNev,Abidin Dino'nun 1941 yılında çızdığı ve 64 yıllık bır seru- venden sonra ük kez sergûenen "Ge- riBa DesenterPne ev sahıplığı yapıyor 23 Kasım'a kadar sanat- severlenn zıyaretıne açık kalacak olan ser- gıde, yıne Genlla De- senlen adını taşıyan veRasihNıırilleri'nın kaletne aldığı bır kıtap da bulunu- yor Genlla Desenlen dızısınde Abıdın Dıno, Ikıncı Dunya Savaşı sırasında Hit- kr'ın Rusya'yı ışgalıne karşı dırenen Vıyazma halkını resmedıyor Abıdın Dino'nun eserlen 23 Kasım'a kadar Ga- len Nev'de zıyarete açık kalacak Öancı Dunya Savaşı sırasında Tûrkıye'de bu de- senlenn sergılenme olanağının olmadığını anla- yan Duıo, Amenkalı arkeolog VVhftmore aracı- lığıyla resunlen yurtdışına gondermeye karar ve- nr Resımlen goturmekten vazgeçen VVhıtmore, onlan havaalanında Fahrünnisa Zeid'e teslımeder Resımleryülar sonra aı- leye aıt bu^ apartmanın ta- vanarasındabulunur Fa- kat Dıno, bulunan resım- lenn sergılenmesı- nı uzunca bır su- re erteler Rasıh Nun Ile- n'nın deyuruyle Fah- runnısa Zeıd'ın '^ava arasında farderin kemi- rici eieştirisine terk etti- ği" resımlen, aradan geçen 64 yıldan sonra Ankara Ga- len Nev, sanatse- verlenn beğenısıne sunuyor Shields, ikinci çocuğuna hamile A merikalı aktris Shields'in ikinci bebeğine hamile olduğu biIdirildL Access Holly>vood dergisine konuşan Shields çok heyecanh olduğunu,kıa Rowan'm da kendisine kardeş getmesi nedenhle çok sevind^jni söviedi Shieids'inhallda OtşkUer sonmılusu Abn Eichorn, bebeğin ilkbaharda dünyaya geteceğinisovledi Broadv\a> "de 9 Eytfil'deo beri Chicago müzikah°nde Roxie Hart rolünü oynayan Shields ik yazar ve yapuncı eşi Chris Henchy'nin Rcmao Francis adında bir kızianvar. BODRUM Komşuları buluşturan ortak resim sergisl BODRUM (AA)- Bod- rum'da, KKTC ıle Kıbrıs Rum kesımınden gelen ıkı sanatçı resım sergısı açtı Kıb- ns Rum kesımınden Andre- as Charalambous ve KKTC'den Emin Çizenel, Bodrum Gumuşluk Akade- mısrnın organıze ettığı "Kül- türelBoru Haft Projea" kap- samında, Bodrum Osmanlı Tersanesı'nde eserlennı sa- natseverlenn beğenısıne sun- dular Charalambous ve Çı- zenel'ın sergısı, 1 Kasım'a dek açık kalacak Turk-Rum ruhunu aynı or- tamda sergılemek ıstedıkle- nnı belırten Charalambous, U KKTC ile savaştan başka banş gibi şeylerde konuşuyo- nız. Kz bunu anlarük" dedı KADINLARDA DAHA YAYGJN__ Tansiyonu yüksekbir toplıımıız ANKARA (AA) - Turk Hıpertansıyon ve Böbrek Hastalıklan Derneğı'nın arashrması, Tûrkıye'de 18 yaş ustu enşkınlenn yuzde 31 8'uıın "hipertansir', bu kışılenn de ancak yuzde 40'ının kan basıncı yukseklığuun farkında olduğunu ortaya koydu 7 coğrafi bolge ve 26 ılde yapılan arastırma, Tûrkıye'de yuksek tansıyon hastalığı ıle ılgüı çarpıcı sonuçlar ıçenyor Turk Hıpertansıyon ve Bobrek Hastalıklan Dernegı Baskanı Prof Dr ÇetinTurgan "Hipertansifkişilerin beslentne ve yaşam tarzma dikkat etmemeleri, tansiyonun kontrol alüna ahnmamagndaki en buyük etken" dedl OBEZLERIN BUYUK KiSM! Yûksek tansiyonun aşın kılolularda daha fazla ortaya çıktığını ıfade eden Turgan, "Obezlerin büyük bir kısını hipertansir dıye konuştu Kadınlarda obezıte sıklığının erkeklere oranla daha fazla gorulduğunu belırten Turgan, "Yüksek tanshon kadmiar arasında daha yaygm" dıye konuştu Kentlerde yaşayan kadınlaruı yuzde 35 2'sı, kırsal kesunde yaşayan kaduılann ıse yuzde 38 1 'ı yuksek tansıyonluyken kentlı erkeklenn yüzde 26 7'sı, kırsal kesımde yaşayan erkeklenn ıse yüzde 27 5'ı bu hastahğa sahıp Hıpertansıf kışılenn bolgelere gore dağıhmı ıse, Iç Anadolu, Marmara ve Karadenız dıye sıralanıyor AL GÖZÜiVl SETOEYLE IŞ1L ÖZGENTÜRK Sözümü gerialiyorum 4 Ekım Salı gunu yayımlanan "Çocuklanmızı ko- ruyaniAorsak nevapıyoruz ki?-" başlıklı yazımda Ba- kan Nunet Çubukçu yu, Sosyal Hızmetler ve Çocuk Esırgeme Kurumu'na bağh yurtlarda yaşanan cınsel tacız olaylannı rakamla verdığı, personel sayısuıın azlığmı açık açık soyledığı ve ulkede aıle ıçı cınsel ta- cızın gorunenden çok fazla olduğunu cesurca belırt- tığı ıçın kutlamıştım Şımdı kutlamamı ve sozlenmı gen alıyorum, çunku dunyanınneresınde olursa olsun, başında bulunduğu bır kurumda olumsuz olaylar olur- ken bır bakanın yurtdışında kalması mumkun değıl- dır Nımet Çubukçu yurtdışında her ne nedenle bulu- nuyorsa bulunsun, anında donmelı ve ıstıfa etmehy- dı Uygar dunyada bu boyledır Bızde bırakın baka- nın ıstıfa etmesını, Başbakan tarafından korunuyor Şımdı gelelım. Malatya'dakı olaylara Ben kışısel olarak gızlı kamerayı sevmem ama ılk kez bır olayda "lyikişugiztika- meralar var" de- dım Çunku yıl- lardırMalat\a'da çalışan Hımaye- ye Muhtaç Yaşlı- lan ve Çocuklan Koruma ve Sos- yal Yardım Der- neğı, yuvada olumsuz olaylar olduğu konusun- da savcılığ] uyar- mış 2003 yıluıda çevredekı vatandaşlann ve derneğın baskısıyla mufet- tışler yuvayı tefhş etmışler, hatta bır mufettış kentten ağlayarak gıtmış ama hıçbır ıdan soruşturma yapıl- mamış Yanı, durum kronık bır vaka Bu olay ortaya çıkın- ca, yurtlarda yetişenler de konuşmava başladılar Dov- me ve şıddet yurtlarda adeta vakayı adıyeden, nere- deyse aîcsı şaşutıcı olmalı Duşunuyorum da, dıbe vurmak boyle bır şey olma- lı Elbette devletler bırdenbıre çokmezler, dıİaş yer- len usul usul atar Ortaya çıkan bu son tablo çokuşu- muzu dostta duşmana bır guzel gosterdı Uygarlığın sureklı ahşvenş merkezlennın açılması, herkesın bı- rer tukenm hayvanına donuşmesı olmadığını artık he- punızın oğrenmesı gerek Aksı takdırde, gemı battı- ğında kaptan dahıl herkesın sulara gomulmesı gıbı, hep bırlıkte gomuleceğız Bu olaydan hepımız sorumluyuz En çok da bu ul- kerun yırmı >ılını karartan. ceplennı ve Isvıçre'dekı gızlı hesaplannı şışırmek ıçın herturlu yolsuzluğu, hor- tumlamayı yapanlar Yırmı yıl ıçmde bazılan bu ul- kede çok para yaptı, buyuk çoğunluk ıse gıderek yok- sullaştı Devlette de para bıttı Işte bu nedenden dev- letın hıçbır kurumu ı>ı ışlemıyor Çunku her şey ıha- • Arkası 8. Sayfada Varsın saatler kışı göstersin! Evlerde yaz devam ediyor... Gerçek yaz kalplerde yaşar!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog