Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

3O EKİM 2005 PAZAR + CUMHURİYET SAYFA kultur(gcumhuriyet.com.tr 15 KULE CANBAZI SLNAY AKEV Ne yapacağını bilmek!..Şinasi, Büyük Reşid Paşa için yazdığı bir övgü şiırinde şu dızeye yerverir:"Ey ahali fazlın reis-i cum- huro". Reşid Paşa'nın, erdem topluluğu- nun önderi olarak selamlandığı bu di- ze, edebıyatımızda 'reis-i cumhur' sözünün kullanıldığı ilk metındir. 29 Ekim 1923 yılında, Doğu top- lumlan için yeni bir güneş doğar; bu güneşin adı Cumhuriyet'tir. Halkın kendi kendini yönetmesi anlamına gelen bu kavram, Doğu ve Islam top- lumlanndailkkez'kul've'köle' ta- nımlannın yerine 'vatandaş' kimli- ğinin konulması; düşünce ve inanç alanına özgürlük; din, dil ve de ırk ay- nmcılığınm yerine eşıtlık ılkesinin getirilmesi bakımından oldukça önemlidir. Ülkemizde Cumhuriyet'in ilanı yalnızca kültürümüzde değil, in- sanlığın yüzyıllar süren aydınlanma yolculuğunda önemli bir duraktır. AtatürK'ün düsüne düsen ısık Mustafa Kemal Atatürk'ün kur- duğu Cumhunyet, uygarlık tarihinin 33. cumhunyetidir. 1923 yılında, ba- ğımsız olan 84 ülkeden 33 'ünde cum- huriyetyönetımivardı. 31 Ekım 1923 uırihli Vatan gazetesinde 'Cumhuri- yet hükümetinin ilk kabinesi" baş- lığı altında bakanlann fotoğraflan ya- yımlanırken, gazetenin başyazısını kaleme alan Ahmet Emin Yalman, karan 'emrivaki' olarak nitelemek- te ve devletin şeklinı değiştiren önemli kararlann 'iki saat içinde' alınmış olduğunu belirterek karşı çık- maktadır. Oysa Cumhunyet, Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüne, düşüncesine 1906 yılında düşmüş bir ışıktır. Da- ha 1919yılının28 Ağustos'undaşun- lan söylememış miydi özgürlük ço- cuğu: "Amerikan tnandası diye çır- pınanlar, düşman işgali altında bu- İunan sinirleri ve zaafları ile bu millete ve bize inanmayanlardır. Bizim hayal ve macera peşinde koş- tuğumuzu sananlardır. Eğer bun- lar Anadolu'nun ve Türk milleri- nin hakiki hissiyatını büseler, bi- zim mesaimizin hedefini kavraya- bilseler, Erzurum Kongresi'nin ka- rarlannın nasıl bir vicdan-ı milli mahsulü olduğunu takdir edebil- seler, bu yanlış fikirlerinden dola- yı utanç duyarlar. Bunlar, ümitsiz- lik ve bozgunluk içinde realiteler- den uzak olarak vaşayan ve ne ya- pacaklannı, ne yapmakta olduğu- nu bilmeyen insanlardır." Bu sözler, satranç oyununda ezi- len, sömürülen, aşağılanan halklar ta- rafindan, gende bıraktığımız yüzyı- lın en ilericı, en doğru hamlelerini yapmış bir liderin beyninden ve yü- reğınden yükselmiştir. Günümüzün sığ, aydınlanmanın ışığından korkan, köleci anlayışım bir kenara bıraka- lım, Cumhuriyet'in ilan edildiği gün- lerde bile Atatürk'ü bir dama oyun- cusu sananlar vardı. Cumhurlyetln rehberl Atatürk ve yoldaşlannın kurduğu Cumhuriyet işgale, sömürüye, em- peryalizme karşı verilen bir savaş sonrasında beden bulmasıyla öraek teşkil etmiş, derin uykulardaki maz- lum halklann başucunda çalan bir sa- at olmuştur. Peki, cumhuriyetin rehberi ne ola- caktır?.. Yanıtı özgürlük çocuğundan geliyor: "Milletimizin siyasi, içti- mai hayatında, milletimizin fikri terbiyesinde de rehberinıiz ilim ve fen olacakür." Atatürk, cumhuriyetçılik ıle halk- çılık arasında bir aynm görmüyordu. Ulusun geleceği konusunda bu kav- ramlan birbirinin bütünleyicisi sayı- yordu. Cumhuriyet öncesinde zen- ginlik, varlıklı mutlu bir azmlığın elındeyken, 29 Ekim 1923'ten sonra yöneticiler halkın hizmetine girmiş- lerdir. Sonra.... Sonrasını bilmeyen, kırliliği göremeyen Cumhunyet oku- ru olduğuna ınanmadığım için yaz- mayı gereksiz buluyorum. tsmet Zeki Eyuboğlu, 'Atatürk llkeleri' adlı kitabında, cumhuriyet- le gelen yenilikJeri 12 madde halin- de açıklar. Okuyalım bakalım, bırin- ci sıraya neyi koymuş koca ya- zar:"Ulusun bilinçlenmesine, ay- dınlanmasına, kendi varlığının an- lamını kavramasına, kendini bil- mesine yardımcı olan 'Dil Devri- mı'. Türk dilinin yabancı dillerin egemenliğinden kurtulması, kendi kaynağına dönmesi ereğini güden bu devTİm, çağdaş kültür politika- sının başlıca ilkesidir." Ev Türk gençllfll... Yazılannı dönüp dolaşıp okudu- ğum, kitaplan hep başucumda olan yazarlardan biri de Ferit Edgü'dür. Bağımsızlığa, eşitliğe, kardeşliğe gönlünü vermiş herkesin Cumhuri- yet Bayramı'nı, Sayın Edgü'nün Ata- türk'ün Gençliğe Hitabesi'ne gönder- me yaptığı şu harika metniyle kurJu- yorum: "Ey Türk gençliği: Birinci görevin Türk dilinin ba- ğımsızlığını, özünü, sonsuza dek korumak ve yapıtlarında savun- maktır. Varlığının ve geleceğinin tek te- meli budur. Bu temel senin en de- ğerli hazinendir. Bugün ya da ya- nn, seni bu hazineden yoksun bı- rakmak isteyecek kişiler çıkacak- tır. Bir gün, ana dilini savunmak zo- runda kalırsan, içinde bulunduğun koşulları, karşısında bulunduğun kurumları düşünmeyeceksin. Çün- kü, dilsiz bir ulus olmaz ve anadi- lini korumayı bilmeyenler, ulusal bürünlüklerini koruyamazlar. (!!!) Senin öz dilini, bilerek bilmeye- rek, yozlaştırmak. yok etmek, ya- bancı dillerin boyunduruğu altına almak isteyen büinçli biünçsiz ya da bilgisiz kişiler çıkabiür. Bu amaçları gizlice ya da açıkça ger- çekleştirmek isteyebilirler. Bu kişi- ler, Türk basınına, devletin radyo ve televizyon kurumlanna sızmış olabilirler. Ey bugünün ve geleceğin Türk yazarı, şairi, düşünürii! tçinde bu- lunduğun koşullar ne olursa olsun, senin görevin, Türkçe yazmak, anadilini savunmak ve bu alanda ödün vermemektir. Bu yolda gerekli gücü, anadilinin zenginliğinde ve onun bin yılı aşan tarihinde bulacaksın." ESİNTİLER ZEYNEP ORAL Van'dan Malatya'ya Ne bekliyordunuz? Malatya'da yaşananlar karşısın- da dehşete düştük, tamam, ama şaşırdınız mı? Bir toplumda şiddet bunca sıradanlaşmışsa, ola- ğan karşılanıyorsa... Şiddet, yaşamın her alanında baş tacı edilmiş, evin içinden sokağa, medyadan üniversiteye, güç ve ikti- dar sahibi sayılmanın tek yolu ve yöntemi olmuşsa... Şiddet kültürü içinde doğup, büyüyüp, ölüyorsak... Kamu otoritesi şiddeti onaylıyorsa... Güvenlik güçlerinin vatandaşa şiddet uygulaması kabul görüyor hatta destekleniyorsa... Işkence, ya- panın yanına kâr kalıyorsa... Şiddet uygulayan cezalandırılmıyorsa... "Namus-ahlak" denince akla kadınlann, kızlann gel- diği bir toplumda: Kızını dövmeyen dizini dövüyorsa... Mahkeme karannda dahi bir yargıç "kadının sırtın- dan sopa, karnından sıpa eksik etmeyeceksin" diye- biliyorsa... Kızını, karısını değil dövmek öldürmek bile olağan sayılabiliyorsa... Oğretmenin vurduğu yerde gül bitiyorsa... Dayak cennetten çıkmaysa... Ancak bütün bu iğrenç, yanlış, ataerkil söylemler, feodal aşiret ilişkileriyle her geçen gün daha da yay- gınlaştınlıp, güçlendiriliyorsa... Dincilik, tarikatçılık, hükümet tarafından baştacı edilip, insan ilişkilerine yön verebiliyorsa... Bütün bunlar herkes tarafından biliniyor ama yok- muş gibi, olmuyormuş gibi davranılıyorsa, o zaman hiç ama hiç şaşmamak gerek Malatya'da çocuklara yapılan işkenceye. Inanıyorum ki, hükümet, örneğin şu türban mese- lesine gösterdiği ilginin binde birini bu şiddet sarma- lını bir damla geriletmeye harcasaydı bu durumda ol- mazdık. Ah evet, elbet Malatya Sosyal Hizmetler ll Müdü- rü'nden onu oraya getiren AKP milletvekiline, o ço- cuk yuvasındaki müdürden tüm çalışanlanna herkes hak ettiği cezayı alsın... Ama sakın ola ki, kimse bize Malatya Çocuk Yuvasf nda yaşananlan "münferit o- lay" diye yutturmaya kalkmasın. • • • Cumhuriyet okurianna bir teşekkür borçluyum. Hani çok kısa bir süre önce, Van'daki Tunca Uras llkögretim Okulu'ndan Yakup oğretmenin kitap iste- yen feryadını sizlere duyurmuştum ya... Şimdi hem öğrencilerden, hem öğretmenden bana teşekkür ya- ğıyor. Ama onlann teşekkürünün de ulaşması gere- ken asıl adres, sizlerinkiler. Çünkü duyarsız kalmadınız. Çünkü okulun kitaplığı, tozdan, örümcek ağlann- dan, karanlıktan, boşluktan veyokluktan anndı, kitap- la doldu. öğrencilerden kimileri teşekkürlerini yaptıklan re- simlerte bildiriyor. Rezzan Göçeroğlu, kıtap dolu okul kitaplığını, minimalist ressamlara taş çıkartacak bir üslupla çızmiş. Hamza Yaz'ın düş gücüyle kanatla- nan resminde ise uçaklar Van'a kitap taşıyor, çocuk- lar ve ağaçlar gülüyor, dallar, yapraklar, çiçekler "ki- tap açıyor"... Onlann coşkusunu ve gücünü sizlerle paylaşmak görevim. Kitap yollayan herkese teşekkür ediyorum. zeynepco zeyneporal.com Faks:0 212 257 16 50 Gtnleri • Seryı KUITVK • SANAT www.perareklam.com.tr * (0212) 293 89 78 12 KASIM'A KADAR UZATIIMIŞTIR. POYRACIK SOKAK NO: 32/1 NISANTASI / TEL 247 90 81 KARSU TEKSTİL GALERİSİ ŞU YÜCEL Resim Sergisi 09 Kasım / 02 Aralık 2005 Gazetecller Srtesı Yazartar Sk No 26 80300 Esentepe / İSTAN6UL Tel 212 288 33 89 / Faks 0212 267 24 44 e-maıl sanatgalensı@karsu com tr www karsu com tr.tr/galen/index html GALERİ ve SERGİ llanlannız İçin (0212)293 89 78 perareklam@perareklam.com.tr perareklam@superonline.com www.perareklam.com.tr TANJU SAĞLAM Resim Sergisi 22 Ekim - 22 Kasım'05 Tel (0212) 269 8014/Fax:(0212)284 35 66 te«Jıyt.%t»Cl( NüAdtNo2«L«rt-lST pazar-plcsı lanç 11 00-1900 arası açıktır muhsin bilyap resim atelyeel dalmi sergisi modj cd sarraf «II »k. tıo:27 kuhköy tel 330 6110 • www.muhomHlyjp.coni ATATÜRK sergisi Mustafa Kemal Derneği ile 27 Ekim -17 Kasım ARTEMİZ Rahmi ENSON Althan İREN Remzi TURAN Bülent Nûztıetiye Cd. No.36 BEŞİKTAŞ - İSTAN8UL Tel: 227 03 28-227 86 40 Galerimiz Pazar dışında hergün 10:00-19:00 açıktır. KADIKÖY İFLAS DAİRESİ'NDEN BAStT TASFÎYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI Dosya No: 2005'10 Iflas Müflisin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresı: Özmak Grup Mühendislik ve Makına Sanayı Ticaret AŞ Yukanda adı yazılı müflisin, iflas dairesince defteri tutulan mallarının bedellerinin tasfıye gıderlerini koruyamayacağı anlaşıldığından basıt tasfıye usulünün uygulan- ması kararlaştınlmıştrr. Bu sebeple alacaklılann bu ilan tarihınden itibaren 30 gün içinde alacaklannı ve ıddialannı bıldırmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri (5.000,00 YTL) peşın vermek suretıyle tasfiyenin adi tasfıye şeklinde yapılmasını ısteyebıle- ceği lcra ve İflas Kanunu'nun 218. maddesı gereğınce ilan olunur. 27.10. 2005 Basın: 50913 KADIKÖY İFLAS DALRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İFLASA İLİŞKİN tLAN Dosya No: 2005 20 iflas Müflisin adı, soyadı ve adresi: Aymasan Ayakkabı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ Kadıköy-Osmanağa Mah. ÇilekSokak No: 1 Akel Iş Hanı No:66 Istanbul Istanbul Ticaret Sıcıl Memurluğu'nım 151325- 098889 sıcil sayısında kayıtlı yu- kanda adı, soyadı ve adresı yazılı şırketın Kadıköy 2 Asliye Ticaret Mankemesi'nin 2004-283 esas sayılı dosyasından 24.10.2005 günü saat 16.00'dan itibaren ıflasına karar verilmıştir. tİK 166. maddesi gereğınce keyfiyet teblı| ve ilan olunur. 28.10.2005 Basın: 50910 OClrt III tÛYÛKHANin ZtENTROPA ENTI=RTAINMI=NTS13 APS 5UNAR MANDI-IÎI.AV CANNES Fll.M KKNT1\AI.I VAZAN VI: YCNETEN I.ARS VCN TRIIi BRYCG I3AI.I.AS HCWAI?I "Ji.aı.öy SJNEHl» TEK M6 01 41 1130,14-00 1630 19 00.21:30 Beyoğtu ALKAZAA 2932466 13-15,1515 17 15,19-15,21-15 Noantaşı UOV1EPL£X 2190960 11 00 , 13:00 , 16J0 , 18J» .20:15 (Cun«.CM« 23J0) 1FİIM §f KASIM'DA SINEMALARDA (0212) 293 89 78 a »*eklam@pe**a reklam.com. TC KADIKÖY İFLAS DAİRESİ MTJDÜRLÜĞÜ'NDEN İFLASA İLİŞKİN İLAN Dosya No: 2005/19 İflas Müflisin adı, soyadı ve adresi: Tek Plastık San. ve Tic. AŞ Kartal-Yakacık Yolu, Fabrikalar Durağı, Bila No, Istanbul Istanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 101239-47367 sıcil sayısında kayıtlı, yuka- nda adı, soyadı ve adresi yazıJı şirketin Kadıköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2003-847 esas sayılı dosyasından 24.10.2005 günü saat 13.35'ten itibaren iflasına karar verilmiştir. 1İK 166. maddesi gereğince keyfiyet tebliğ ve ilan olunur. 28.10.2005 Basın: 50911 TÇ KADIKÖY İFLAS DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İFLASA İLİŞKİN İLAN Dosya No: 2005^18 iflas.. Müflisin adı, soyadı ve adresi: SMS Et ve Tanm Ür. Taş San. Tic AŞ Kadı- köy- Osmanağa Mah. Başçavuş Sok. No.45 Evtaş Iş Hanı Kat:5 D. 12 Istanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 363275- 310857 sicil sayısında kayıtlı yukanda adı, soyadı ve adresi yazısı şirketin Kadıköy 3. Asliye Ticaret Mahke- mesi'nin 2004-585 esas sayılı dosyasından 18.10.2005 gunü saat 15 15'ten iti- baren iflasına karar verilmiştir IlK 166. maddesi gereğince keyfiyet tebliğ ve ilan olunur. 24.10.2005 Basın: 50909 TC BOZCAADA SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN Dosya No: 2005/11 Satış Çanakkale ili, Bozcaada ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 188 ada, 84 parselinde kayıtlı taşınmazın satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verildığinden, 188 ada, 84 parselin 1. satışı 15.12.2005 tarihinde saat 10.45 ile 11.00 arasında Bozcaada Hükümet Konağı Adliye bölümü 2. katında duruşma salonunda yapılacak olup, gerek duyulduğu takdirde bu taşın- mazın 2. satışlan ise 25.12 2005 tarihinde aynı saat ve aynı yerde yapılmasına karar verilmiş olup adresi belli ohnayan davah Manol Ovalıya'ya satış ilanı teb- liğı yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. Basın: 50933 TC KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 2005/727 Vas. Tayini Mahkememizce verilen 20. 10.2005 tarih ve 2005/727 esas, 2005/801 karar sayılı karar ile Cafer ıle Muhsine kızı 1924 doğumlu Bahriye Elarslan TMK 405. maddesi gereğince vesayet altına alınarak kendisine Şerif kızı 1957 do- ğumlu Ayhan Dilek Elarslan vasi olarak tayin edilmiştir. 20.10.2005 Basın: 51002
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog