Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30 EKİM 2005 PAZAR 14 KULTUR kultur@cumhuriyet.com.tr Fransız heykeltıraş Roger Marion'un sergisi 2 Kasım'a dek The Marmara Oteli'nde şka 'hejtel'daıbakmakNENAÇAIİDİS The Marmara Oteli'nin sanat koridoru 2 Ka- sım'a dek Fransız heykelüraş RogerMarion'un yapıtlanna ev sahipliği yapıyor. Ilk sergisi- ni, 1963 yılında henüz 30 yaşına gelmeden Fransa'nın Lozere kentinde açan Marion'un o tarihten bu yana duraklan Paris, Köln, Ams- terdam, Hamburg, Prag gibi kentler olmuş... Ilk kez Türkiye'de bir sergi açan Roger Ma- rion'un bu sergisinin bir özelliği de sanat ya- şamındaki 250. sergi olması. Marion'u Istan- bul'da sergi açmaya teşvik eden kişi yakan dos- tu Bülent Özyürük. Istanbul gibi uygarlıklann beşiği olmuş bir kentte 250. sergisini açmaktan çok memnun olan sanatçının buradan sonraki durağı ka- sım aymda, Antalya The Marmara Oteli ola- cak. Işlerinde granit ve bronz kullanmayı tercih eden sanatçı en çok kadını ve kadın vücudu- na can vermeyi seviyor. Kimi kadınlan hü- zünlü, kimi kadınlan mutlu; kimisi genç, ki- misi yaşlı, kimi kadınlan ise durduğu yerden izleyiciye dokunacakmış gibi bakıyor. Gönül gözüyle bakıp sevebllmek Marion 'canh gibi' duran heykelleri içın şunlan söylüyor:"Atölyeme staja gelen genç heykelüraşlar bana heykeUerinin nasıl oldu- ğunu sorduklannda yanıûm şu oluyor: "lyi değil, seviştigin zaman kadına bak. Onu gör, seyretveonagöreçahş". Sergündegençol- duğu kadar yaşb kadın heykelleri de var. Fa- kat onlar da belM estetik ölçüler içinde yapd- nuş. Yaş ikrledikçe insan vücudu bozulabin- yor ve vücudun forma girebümesiiçin baa şey- ler yapıhyor. Fakat kadın bu süreçiçinde ken- disnii mutsuz duyumsuyor. Oysa, her yaşm bir güzeffiği vardhr. Söylediğim şu; önemli obn ken- dinizihihisseOTieniz\etabnki>iireğiniziniçm- den geldiği gibi yaşayabilmeniz." Manonun, bu sergide yer alan kadın hey- kelleri dışında bir de baykuş heykeli var. " Kadın heykeOerinin yanısıra bazen hayvan heykelleri yapmayı da sevhorum" diyen sa- natçının 3 ton 800 kg. ağırhğında bir de si- yah panter heykeli bulunuyor. Yapıtlannda varhk ile eşitlik imgelerini öne çıkaran, insanın içindeki gerçek ve ya- lın doğruyu en gerçekçi biçimde yansıtmayı seven sanatçı T ü m bun- lann yanı sıra heykeUerim- de aşk var" diyor ve ekli- yor "Estetik güzeDiklerin yanı sıra insan gördüğünü beğenir. İnsanm yaşamın- da önemli olan şey gönül gö- züyle bakıp sevebUmek." Mimar Sinan Güzel Sa- natlar Üniversitesi'nin mü- dürüyle görüşen Marion'un en büyük isteği, gelecek yıl Istanbul'da yapmayı düşün- : düğü heykel sempozyumu tasansınınbiranönceyaşa- , ma geçmesi. Istanbul'daki pek çok sa- nat galerisini gezen sanatçı- nın gözüne ilk çarpan şey heykel sergilerinin fazla ol- mayışı. Bu sempozyumla heykel sa- nannı tanımayan insanlann hey- keli keşfedip sevebileceklerinin altını çizen sanatçı, sokaklann heykellerle güzelleştirilebile- ceğini belirtiyor. Roger Marion, İstanbul'da bulunduğu süre içinde pek çok sanat galerisini gezdiğini söz- lerine eklerken Pera Müze- si'nde gördüğü Osman Ham- diBey'in 'Kaplumbağa Terbi- yecisi' tablosundan ve diğer yapıtlardan etkilendiğini vur- gulamadan da edemiyor. . şlerinde granit ve bronz kullanmayı tercih eden sanatçı en çok kadını ve kadın vücuduna can vermeyi seviyor. Kimi kadınlan hüzünlü, kimi kadınlan mutlu; kimisi genç, kimisi yaşlı, kimi kadınlan ise durduğu yerden izleyiciye dokunacakmış gibi bakıyor. 'USTALARA SAyGF GECESİNPE Melih Cevdet Anday için buluşacaklar Kültür Servisi - Edebiyat, sanat, kültür dünyamızda iz bırakan 'usta'lanmız, pazartesı akşamlan. Beşiktaş Belediyesi'nin Afcaflar KültürMerkezi 'nde düzenlenecek olan "Ustalara Saygı' etkinliklerine konuk olacaklar. Ustalann çalıştıklan alanlara damga vuran çeşitli yönleri ile izleyici ile buluşacağı gecelerin ilki, geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz şair, romancı ve deneme yazan Melih Cevdet Anday için yann akşam yapılacak. Gece, fotoğraf sanatçısı Isa Çeük'in, Melih Cevdet Anday'ın görüntülerinden oluşan dia gösterisi ile başlayacak. tlhan Selçuk, Refık Durbaş, Turgay Fişekçi, Yddız Kenter, Arif Damar, Zetiha Berksoy, Zeynep Oral, AtiDa Şendil, Deniz Gökçer, Doğan HÖlan, Mehmet Zaman Saçhoğju, Orhan Kâhyaoğhı ve Özen Yiıla'nın konuk olacaklan geceyi FarukŞüyun yönetecek. Melih Cevdet Anday'ın yapıtlanndan okumalar, müzik dinletileri, paneller, arkadaşlannın anılan, tiyatro sanatçılanndan yorumlar ile sanaün çeşitli dallannın katkılanyla renklenecek olan 'Ustalara Saygı' gecesi, 19.00- 20.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. 'Ustalara Saygı' geceleri, 14 Kasım'da Adalet Ağaoğhı, 21 Kasım'da ReşatNuri Güntekin, 28 Kasım'da Çetin Altan ile sürecek. (0 212 351 93 84) Alexander (Büyük Is- kender)/ Yön: Oliver Stone/ Oyn: Colin Far- rell, Angelina Jolie, Vat Kilmer, Anthony Hop- kins/ 2004, renkli, 168 dakikalPinema- Tıglon. CMher Stone, Christop- her Kyle, Laeta Kalogri- dis'in özgün senaryosun- dan aktanlan bu epikdram, henüz otuziki yaşındayken Balkanlar'dan Hi- malaya'ya dek uza- nan dünyanın tarih- te gördüğü en bü- yük imparatorluk- lanndan birini ku- ran Büyük tsken- der'in çocuklu- ğundan başlayarak imparatorluğunun doruğa ulaşması- nıveçökmesinide kucaklayan ilginç evreyi kapsıyor. Popülermitoloji- den uzak, tskender'in biluı- meyen yönlerini, aydınhk ve karanlık yanlannı, tra- jik yaşamını, insani boyu- tunu setgileyen yapım "Za- ferveandar her zaman düş- lerinin peşinden koşanla- rm oiacakbr" diyor. Alı- şılmış dönem filmi özellikle- rini taşımayan bu ilginç, dü- şündürücüyapı- mın Özel Bö- lümler'inde fil- min önemli sah- nelerinden bir seçki, fragman, setgörüntüleri,O. Stone veekibiçe- kimde, Yfengetis'in anlatı- mıyla müziğin yapımı, oyuncularla söyleşiler, Is- kender'in çarpıcı kişiliği, O. Stone'un yaratıcılığı, oyuncular karakterleri ta- nîmlıyorlar, Stone oyun- culannı anlatıyor var. Bü- yük Iskender'in yaşamı sü- resince sevgiyi arayan, yal- nız, tutkulu, güçlü, duygu- lu, tedirgin ruhunu akta- ran dev yapım birebir çe- kilmiş etkileyici savaş sah- neleriyle de dikkat çeki- yor. Onemli bir seyirlik. Bonjour Tristesse (Günaydın Hüzüny Yön: Otto Preminger/ Oyn: Jean Seberg, David Niven, Deborah Kerr, Mylene Demongeot/ 1958, renkli- siyah- be- yaz I 90 dakika I Co- lumbia Pictures- Sony. FrançoiseSagan'ın 1958 tarihli çok satışlı romanın- dan uyarlanan bu roman- tik dram, on yedi yaşında- ki bencil, şı- mank Ceci- le'le zengin, dul, çapkın babası Ray- mond'unlüks, sosyetik ya- şamlanndaki duygusal ilişki arayışlannı an- latıyor. Baba- kız baş başa çok eğlenmek- tedir, yaşamlanna gjren çı- kan kadın ve erkekler on- lar için birer fıgüran konu- mundadırlar. Gösterişli günlerindeki boşlugu, tem- belliği anlık ilişkiler, uçu- cu gönül eğlentileriyle gi- dermektedirler. Fransız Ri- viyerası'nda ge- çirdikleri yaz ta- tıline gelen anne- sinin eski dostu Anne, Cecile'le babası arasmagi- rince genç kız sonsuz pembe, yaşannsınınteh- ükeye girdiğini görür, babasının sevgilisi El- sa'dan da yardım alarakbir an önce Anne'dan kurtulma planlan yapar. "Elveda muduhık, mer- habahüzün" düşüncesiy- le harekete geçen Ceci- le' in entrika dolu girişim- leri umduğu gibi geliş- mez. Beyazperdede ikin- ci rolüne karşın Jean Se- berg, deneyimli D.Nrven, DJKerr karşısında değiş- ken bir oyunculuk sunu- yor. Yıllar öncesinin bu çok moda olmuş romanı güzel bir seyirlik olarak karşunızda. TEKKEKÖY KADASTRO HÂKtMLİĞl'NDEN EsasNo: 2001'204 Davacı Hazine vekilı tarafından davalı (ölü) Süley- man Uzun mırasçılan aleyhıne açılan kadastro tespitine itiraz davasında dahili davalı Halil kızı 20.04.1962 d.lu Halide Uzun ve Süleyman Kızı 01.02.1974 doğumlu Nevin Aksu'ya mahkememizce adresleri tespit edileme- diğinden dava dilekçesi ve duıuşma günûnün ilanen teb- ligine karar verilmiş olup, Davaya konu Kabaceviz Köyü, 626 parsel sayılı ta- şınmazın davalı Süleyman Uzun adına olan kadastro tespitine itiraz davasımn duruşmasının 23.12.2005 günü saat 09.00'da mahkememizde yapılacağı duruşmada bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri ile duruşma gününe kadar cevap ve delillerini bildirmeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 30.09.2005 Basın: 50526 EYÜP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞl'NDEN Esas No: 2002'1248 - Karar No: 2004/395 Davacı Yıldız Torgut vekili tarafından hasımsız olarak açılan gaıplık davasında mahkememizde yapı- lan açık yargılaması sonucunda. Davacının davasının kabulü ile bot batması sonucu 31.12.1999 tarihinde kaybolan Tunceü ili, Mazgirt il- çesi, Gelıncık Köyü, Cılt No:44, Hane No:10, BSN:26'da nüfusa kayıtlı olan lmam ve Fatma Dur- muş'tan olma 05.05.1960 doğumlu Kemal Torgut'un gaipliğine karar verilmiştır. llan olunur. 10.02.2005 Basın: 50620 BEYOĞLU1. ASLtYE HUKUK MAFIKEMESt'NDEN DosyaNo: 2004 2^ (Bırleşen Dosya: 2004/475) Mahkememizin 2004 287 esas sayılı dosyası ile birle- şen mahkememizin 2004475 esas sayılı dosyasında da- vacı Istanbul Vakıflar Bölge Müdürlügü vekili tarafın- dan açılan gaiplik davasında, Beyoğlu ilçesi, Hacıahmet Mah. Pirhüsamettin Soka- ğı'nda bulunan 1175 ada, 25 parsel sayılı Hüsamettin Uşakizade Mustafa Efendi Vakfi'ndan taşınmazın 7 72 hıssesı maliki Muharrem kızı Ayşe Nezahat'in sağ olup olmadıklan hayat ve mematı hakkında malumatı olanla- nn hâkimliğimizin 2004/475 esas sayılı dosyasına bil- dirmeleri, MK'nun 32. maddesi gereğince istenilmiş, bugüne kadar dosyaya vaki bir müracaat olmadığından, Muharrem kızı Ayşe Nezahat'in MK'nun 32. maddesi gereğince gaipliğine karar verileceği ilan olunur. 20.10.2005 Basın: 50643 KAMAN SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA tLANI Sayı: 2005'4 Satış Kaman S. Büyükoba kasabasmda bulunan 358 parsel, 46.500 m2 tarla tamamı: 9.310.00 YTL ve 422 parsel 29.850 m2 tarla tamamı: 5.970.00 YTL'ye satışa çıkar- tılmış olup 1. satış 23.11.2005 günü saat 10.00'dan 10.10'a kadar, 2. satış 02.12.2005 günü saat 10.00'dan 10.10'a kadar yapılacaktır. Isteklilerin masraf gönder- diklerinde şartnamenin gönderilebileceği, bilgi içın Ka- man Satış, Memurluğu'na başvurmaları. bila tebliğ gele- bilecek, diğer mirasçılara ilanen tebliğ olunur. Basın: 50511 KADIKÖYİFLAS MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞEVIR MALEV AÇIK ARTTIRMA tLANI DosyaNo: 2003/15 îflas Müflis masası malvarhğma dahil olup satılmasma ka- rar verilen 5.000,00 YTL kıymetindeki 34 TS 7077 pla- ka sayılı 1998 model Toros marka vasıtanın 18.11.2005 günü saat 12.00 ila 12.10 arasında 7.500,00 YTL kıy- metindeki 34 SUR 48 plaka sayılı 1996 model Şahin marka vasıtasının da aynı gün saat 12.20 ıla 12.30 ara- sında halen bulunduğu Kadıköy Kuşdili Cad. Kuşdili Otoparkı'nda birincı satışı yapılacaktır. Bırinci arttırma- da taliplı çıkmaz veya teklif edilen bedel malın kıymeti- nin %60'ını bulmadığı takdirde 23.11.2005 günü aynı yer ve aynı saatler arasında ikinci satışı yapılacaktır. Şu kadar kı satış bedelinın malın tahmın edilen kıymetinın %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflanm geç- mesi halinde sarjş yapılacaktır. Satış bedelı üzerinden % ... oranında KDV almacaktn-. KDV alıcıya aıttir. Satış şartnamesinin iflas dosyasında açık olup görülebileceği, fazla bilgi almak isteyenlerin yukanda yazılı dosya nu- marası ile dairemize başvurmaları ilan olunur. Basın: 50912 BEYOĞLU 1. ASLtYE HUKUK MAHKEMESÎ'NDEN DosyaNo: 2005 10 Davacı Istanbul Vakıflar Bölge Müdürlügü vekili ta- rafından, davalı Kayyım Istanbul Defterdarlığı aleyhine açılan gaiplik ve tescil davasmda, Beyoğlu ilçesi, Yahya Kahya Mah. Aşıklar Meydanı Sokağı'nda bulunan 864 ada, 23 parsel sayılı taşınmazın maliklerinden Ingiliz Tebaalı Hanrı Anart ve Inba Anart'ın hayat ve mematı hakkında malumatı olanlann hâkimliğimizin 2005 10 esas sayılı dosyasına bildirme- leri, MK'nun 32. maddesi gereğince istenilmis., bugüne kadar dosyaya vaki bir müracaat olmadığından, Ingiliz tebaah Hanri Anart ve Inba Anart'ın MK'nun 32. mad- desi gereğince gaipliğine karar verileceği ilan olunur. 20.10.2005 Basın: 50646 BAKIRKÖY 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No. 2005 727 - Karar No: 2005 782 Mahkememızden verilen karar gereğince, Kırklareli Pehlivanköy ilçesi, Ergene Mah. Cilt No:l, Hane No: 114'te nüfusuna kayıtlı bulunan Hakan ve Ilk- nur'dan olma 03.09.1994 d.lu kücük Onur Recep Taş- kın'ın yaşının küçük olması nedeniyle vesayet altına aluımasma ve kendisine Kırklareh' ili, Lüleburgaz ilçesi, Cilt No:37, Hane No: 67'de nüfiısa kayıtlı bulunan 1955 d.lu halası Nalan Arda vası olarak tayinine 29.09.2005 tarihli duruşmada karar verilmiştir. ilan olunur. Basm: 50719 TC HATAY SULH HUKUK MAHKEMESt'NDEN Esas No: 2005-1224 Davacı Maliye Hazinesi vekili Av. Hüda Abdulha- yoğlu ve Av. Abdulkadir Güllü tarafından açılmış bu- lunan işbu kayyım tayini davasınm tensip karan gere- ğince, Dava konusu Antakya 3. mıntıkada kain 196 parsel sayılı taşınmazın tapu kayıt maliki Ayriş End Skoç Riformed Presbeyteriyan Mısyon cemaatinin ya da mirasçılannın kimler olduğu, yaşayıp yaşamadığının bilinmedikleri, bu nedenle söz konusu taşınmazda hak iddia edenlerin işbu ilan tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde mahkememize başvurmalan, aksi takdirde söz konusu taşınmazda adı geçenlenn payla- nnın idaresi için 3561 sayılı yasa gereğince Hatay Defterdan'nın kayvun tayin ediîeceğı ilan olunur. ' Basm: 41860 ISPARTA1. İCRAİFLAS MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DÜZELTME İLANI DosyaNo: 2OO33325 İflas Iflas dosyasından alacaklılann su^suıı ve alacak mik- tannı gösterir su^ cetvelının ilanı yapıhnış ve yapılan incelemede Mustafa Tüfekçi'mn alacağının 36.906.65 YTL olarak yazıldığı anlaşılarak 36.609.65 YTL olarak, alacaklı Sebahattin Becerikliler'in alacağmın 38.670,00 YTL olarak yazıldığı anlaşılarak 28.645,00 YTL olarak, alacaklı European Organisation For The Safeaty'nin ala- cağının 2. 395.831,88 YTL olarak yazıldığı anlaşılarak 2.385. 831,88 YTL olarak, alacaklı Austro Control Gmbh alacağının 35.903,96 YTL olarak yazıldığı anla- şılarak 35.930,96 YTL olarak, alacaklı Haydar Gülan'ın 16. 457,00 YTL alacağının ve Yücel Aydın'ın 13.391,00 YTL alacağmın 1. sırada işçi alacağı olarak kaydedilrmş ve toplam alacak 34.714. 307,03 YTL ola- rak düzeltilmiştir. ilan olunur. Basın: 51179 TUZLA tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINIR'IN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2005 9 Talimat Bir borçtan dolayı rehınli bulunan ve aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı araç satışa çıkanlmıştır. Bmncı artırma 16.11.2005 Çarşamba günü saat 11.30- 11.40 arasında Tuzla Organize Den San. Bölgesı 3. Yol H- 21 Parsel adresınde yapılacak ve o günü kıymetinin %60'ına ısteklı bulunmadığı takdirde 21.11.2005'Pazartesi günü aynı yer ve saatler arasında 2. artırma yapılacağı, şu kadar ki artırma bedelinın malın tahmin edilen kıymetinın %40'ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplammdan fazla olmasının ve bundan başka paraya çevırme ve paylann paylaştırma masraflannı geçme- sının şart olduğu, mahcuzun satış bedelı üzennden alınacak KD\"nın alıcıya aıt olacağı ve saOş şartnamesınin ıcra dos- yasından görülebileceği. masrafı venldıği takdirde şartna- menin bir ömegının isteyene göndenlebileceğı, fazla bılgı almak isteyenlenn yukanda yazılı dosya numarasıyla mü- dürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 21.10.2005 Lıra: 13.500,00 Adet: 1 adet Malın cinsi (önemh nitelik ve özel- likleri): 34 JNH 89 plakalı, Volkswagen marka. 1998 model XT 35 2,5 TDI HB tiplı, kırli beyaz renkli, AHD027394 motor no'lu \WlZZZ2DZW012070 şase no'lu kapalı kam- vonet. Basın: 50921 YALOVA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI DosyaNo. 2004 1749 Esas Satılmasma karar verilen taşınmazın cınsı. nıtelığı, kı>Tnetı, adedı, önemli özelliklen: Tapu kaydı: 1- Yalova, Merkez, Kadıköy, Mezarlık mevkiı, pafta 4, parsel 929 sayılı 940.00 m2 miktarlı tarla vasıflı taşınmazın 3 '8'er hissesı borçlular adına kayıtlıdır. Değeri: 3.525,00 YTL Satış saatı: 11.00'den 11.10'a kadar 2- Yalova, Merkez, Kadıköy, Mezarlık mevkii, pafta 4, parsel 931 sayılı 5700,00 m2 mik- tarlı tarla vasıflı taşınmazın 3 8'er hıssesi borçlular adına kayıtlıdır. Değeri: 21.375,00 YTL. Satış saati: 11.20'den 11.30'a kadar Imar dunımu: Kadıköy Beledıye Başkanlığı'mn 29.06. 2004 günlü yazısında, söz konusu taşınmazlann imar planı dışında olduğu bıldinlmiştir. Halihazır dunımu: 1- Pafta 4, parsel 929 sayıiı taşınmaz boş durumda, Kadıköy yerleşik alanı dışında, kadastro yolu olmayan, doğu-batı ıstikametmde meyillı, eskı Kadıköy yoluna 330 m. mesafe içerisinde, altyapısı bulunmayan, ulaşımı zor bir mevkıdedır. 2- Pafta 4, parsel 931 sayılı taşınmaz boş durumda, Kadıköy yerleşik alanı dışında, kadastro yoluna cepheli, doğu-batı ıstıkametınde meyillı, eski Kadıköy yoluna 360 m. mesafe içerisin- de, alt yapısı bulunmayan. ulaşımı zor bir mevkıdedır. Satı$ şartlan: 1- Satış 13.12. 2005 günü saat 11.00'den ! 1.30'a kadar Yaiova Icra Müdür- lüğü'nde açık artırma suretıyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetın %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan toplamını \e satış gıderlennı gecmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle ahcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü bakı kalmak şartıyla 23.12.2005 gü- nü aynı yerde saat 11.00'de ıkıncı artırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada da tahmin edilen de- ğerin %40'ını, rüçhanlı alacaklılann alacağını ve satış gıderlennı geçmesi şartıyla en çok artı- rana ihale olunur. 2- Artırmaya iştırak edeceklerin. tahmm edilen kıymetın %20'sı nısbetınde pey akçesı veya bu miktar kadar banka temınat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledır. Alıcı ıs- tedığinde 10 günü geçmemek üzere süre venlebilir. Tellaliye resmı, damga vergısi, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelınden ödenır. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ılgilılerin (*) bu gaynmenkul üzenndeki haklanru özel- likle faiz ve giderlere dair olan iddıalannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sıcılı ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Satış bedelı hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Icra \e Iflas Kanunu'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. tki ihale arasındaki farktan ve o ol0 faızden alıcı ve kefillen mesul tutulacak ve hıçbir hükme hacet kalmadan kendilennden tahsıl edılecektir. 5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesın görebilmesı içın daırede açık olup gıden veril- diği taikdırde ısteyen alıcıya bir ömeğı göndenlebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatıru kabul etmiş savılacaklan, başkaca bilgi almak ısteyenlenn 2004 1749 esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğumüze başvurmalan ilan olunur. (*) tlgılıler tabınne ırtıfak hakkı sahıplen de dahildır. Basın: 51013 KADKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 2005 168 Müş. Tayini Mahkememizce verilen 20. 09.2005 tarih ve 2005'168 esas, 2005'704 karar sayılı karar ile Ismail Hakkı ve Naciye kızı 1929 doğumlu Emine Yalçm'ın kısıtühk altına alınarak kendisine TMK 429. maddesi gereğince kendisine Arif Başer yasal danışman olarak tayin edilmiştir. 21.10.2005 Basın: 51161 TUZLA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINIR'IN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2005/9 Talimat Bir borçtan dolayı rehinli bulunan ve aşağıda cins, miktar ve kıymetlen yazıh araç satışa çıkanlmıştır. Birincı artırma 16.11.2005 Çarşamba günü saat 11.50- 12.00 arasında Tuzla Organize Deri San. Bölgesi 3. Yol H-21 Parsel adresinde yapılacak ve o günü kıy- metinin %60'ına istekli bulunmadığı takdirde 21.11.2005 Pazartesi günü aynı yer ve saatler arasında 2. artırma yapılacağı, şu kadar ki artırma bedelinin ma- lın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulmasının ve sa- tış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann topla- mmdan fazla olmasımn ve bundan başka paraya çevir- me ve paylann paylaştırma masraflannı gecmesinin şart olduğu, mahcuzun satış bedeli üzerinden alınacak KDV ahcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasın- dan görülebileceği, masrafı verildiği takdirde şartname- nin bu- örneğınin isteyene gönderilebileceği, fazla bılgı almak isteyenlerin yukanda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğumüze başvurmalan ilan olunur. Lira: 6.500,00 Adet: 1 adet Malın cinsi (önemli nitelik ve özelliklen): 34 TC 0296 plakalı, Murat marka, 1997 model Şahin, 1.4 tipli Akdeniz mavisi renkli, 6460332 motor, 01169544 şasi no'lu hususi oto. Basm: 50923 ÇATALCA SULH HUKUK HÂKİMLİĞl'NDEN Esas No: 2003 667 - Karar No: 2004 862 Davacı Selma Barbaros (Altun) vs. vekili Av. Hande Duymaz tarafından davalılar Nevriye Barbaros (Güvenir) vs. aleyhine mahkememizde açılan iştirakin feshi davasınm yapılan 31. 12.2004 tarihli açık oturum sonunda verilen karar gereğmce, ' 'Istanbul ili, Çatalca ilçesi, Kestanelik Köyü, köyiçi mevkiinde bulunan 302 parsel sa- yılı taşınmazdaki taraflar arasmdaki iştirak halinde bulunan mülkiyetin TMK'nun 644. maddesi uyannca müşterek mülkiyete dönüştürülmesine, payh mülkiyete çevrilme ışle- mınin dosyada mevcut Çatalca Sulh Hukuk Mahkemesı'nm 1977 376-545, 1979319- 411, 2002 214- 230, 2003/102-111, 2004 17- 19 ve Şislı 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2000 201- 296 esas ve karar sayılı veraset ilamlan uyannca icrasıyla tapuya tesciline ve veraset ilamlannm karar eki sayıknasına" karar venlmiş olup işbu hüküm ve bu hükme ilişkin davalı Methi Demirsoy vs. tarafından verilen 12.07.2005 tarihli temyiz dilekçesi adresi tespit edilemeyen davalı Nazife kızı Gülnaz Balkan'a tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen duyurulur. 24.10.2005 Basın: 51024 ISTANBUL 13. ASLTYE HCARET MAHKEMESI'NDEN Esas No: 2004'34 Davacı Necati Yargıcı tarafmdan davah Ertan Erkan aleyhine ikame olunan davada, Aşağıda isim ve adresi yazılı davalıya göndenlen dava dilekçesi ile duruşma günü bil- dirir meşruhatlı davetiye bila tebliği iade edihniş, yapılan araştırma sonucu davalınm ad- resi tespit edilemediğınden adı geçen davalılar duruşma günü olan 21.12. 2005 günü saat 9.30'da bizzat mahkememizde hazır bulunması veya kendısini bir vekille temsil ettirmesi ve bu dava ile ilgili ıbraz etmek istediği belgeleri duruşma gününe kadar ibraz etmesi ve- ya duruşma günü getirmesi, getirmediği takdirde HUMK'nun 377 ve 213/2. maddeleri uyannca tahkikata ve yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve karar verileceği hu- susu tebliği makamına kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Davalı: Ertan Erkan Adre- si: Kocatepe Mah. Yıldız Sok. N: 94 A Bayrampaşa Istanbul. 22.9.2005 Basm: 50918 KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 2005/445 Vas. Tayini Mahkemermzce verilen 11. 10.2005 tarih ve 2005/445 esas, 2005/765 karar sayılı karar ile Hüseyin oğlu, 02. 02.1932 doğumlu Ahmet Şabıkoğlu TMK 405. maddesi gereğince vesayet altına alınarak kendisine Ahmet Nazif kızı, 1938 doğumlu eşi Nur- şen Şabikoğlu vasi olarak tayin edilmıştir. 17.10. 2005 Basm: 50895
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog