Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

30EKJM2005RAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞHABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr 11 Endonezya'da korkunç cinayet • CAKAKIA(AA)- Endonezyanın doğusundaki Poso kenti yakınında 3 Hıristiyan kız öğrenci, başlan kesilerek öldürüldü. Polis, ellerinde pala bulunan motosiîdetli iki kişinin, Sulavesi adasının doğusunda okuldan dönen 16 yaşındaki kızlara saldırdıgını ve üç kızı başlannı keserek öldürdüğünü bildirdi. Kızlann dini bir amaçla öldürülüp öldürülmediği biJinmiyor. Poso'da 200 l'e kadar süren Müslüman-Hıristiyan çatışmasında 2 bin kişi ölmüştü. 2 kurban daha • HANOY(AA)- Vietnam'da ku$ gribi hastalığuıdan 2 kişinin daha öldüğü bildirildi. Ülkenin orta kesimindeki Kuang Binh eyaJetinde 14 yaşında bir kız ve 26 yaşındaki bir erkeğin hastalanmadan yaklaşık bir hafta önce ördek ve tavuk yumurtası yediği bildirildi. Ülkede kuş gribi hastalığı bugüne kadar 40'tan fazla can aldı. Patistan'dan Israil'e ziyaret • KUDÜS(AA)- Pakistan'dan bir heyetin, gelecek ay ilk kez lsrail'i ziyaret edeceği bildirildi. fsrail askeri radyosunun haberinde, diplomatik ilişkinin bulunmadığı iki ülke arasındaki ılışkılenn son zamanlarda yeniden ısınması çerçevesinde Israil'e gidecek heyette, emekli generaller, din adamİan, siyasetçiler ile işadamJannın da bulunduğu 200 kişinin yer alacağı belirtildi. Gizli ajan soruşturmasında, Cheney'nin başdanışmanı hakkında dava açılması kararlaştınldı Beyaz Saray'a Libby darbesiDış HaberierServisi- ABD siyasetini sar- san, gizli birajanın kimliğinin medyaya sız- duılması skandalında, Başkan Yardımcısı DickCheney'nin Başdanışmanı LewisLibby hakkında dava açümasının kararlaştınlma- sı Beyaz Saray'ı sarstı. Adaleti engellemek ve yalan ifade ver- mekJe suçlanan Libby, görevinden istifa et- ti. Skandala adı kanşan, Başkan George Busfa'un Başdanışmanı KarlRove hakkında ise büyükjüri tarafindan suçlamada buiunul- madı, ancak Rove'un soruşturma kapsamın- da kalacağı belirtildi. Özel savcı Patrick Fftzgerald tararmdan soruşturulan 2003 yı- luıdaki skandalla ilgili karannı açıkJayan ve görev süresi önceki gün dolan büyük jüri, Libby'yi adaleti engellemek ve yalan ifade vermenin de araJannda bulunduğu 5 ayn suçlamayla itham etti. 55 yaşındaki Libby, suçlu bulunması durumunda 30 yıJ hapis ve 1.25 milyon dolar para cezasına çarptınla- • Irak savaşının ateşli savunuculanndan olan 'şahin' Libby'nin ajan Plame skandalında suçlu bulunması, ABD Başkanı George Bush ve Yardımcısı Dick Cheney'yi zor durumda bıraktı. bilecek. Başkan George Bush, karann ciddi olduğunu ve sürecin yeni bir aşamaya gir- diğini söyledi. Suçlamalara karşın Cheney ve kendisine değerli hizmetlerde bulunan Libby'nin kişiliğine duyduğu saygıyı dile getiren ve mahkeme sonuçlanana dek ma- sumiyet ilkesini anımsatan Bush, "Buhaber- lerden dotayı üzükek de haDa korumak için çahşmaya devam edeceğfe" dedi. Savcı Fitzgerald da soruşturmanın hâlâ sürdüğunü, Rove hakkında suçlamada bulu- nup bulunmayacağına henüz karar verme- diğini kaydetti. Rove'un avukan RobertLus- kin müvekkılinın aklanacağından emın ol- duğunu söyledi. Libby de avukah Joseph Tate aracıhğıyla yaptığı açıklamada, "bu sürecinsonundata- mamen akJanacağmrian emin oMugumT be- lirtti. Siyasi gözlemciler, bu karann Bush için büyük bir darbe ve utanç kaynağı olduğunu kaydediyorlar. Iddianamede adı "YeddliA" olarak geçen üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisinin mah- kemede Libby aleyhine tanıklık yapacağı belirtiliyor. Pek çok kişi bu Yetkili A'nın Bush'un danışmanı Rove olduğuna inanıyor. Bu durumun Bush'u çok zor durumda bıra- kacağı ifade ediliyor. 'Amaç muhaMfleri yıldmnak' Karar, Amerikan medyasında büyük yan- kı buldu. New York Times gazetesindeki makalede şöyle denildi: "Bu olay,Cheneyve Libby gibl çok öst düzey Beyaz Saray yetld- KJcri arasındaki behrgin ve rahatsızedki bir tutumugözkröniineseriyor.SuçJamalar,Be- yaz Sarayyetldlflerinin,Bayan VVUson'ın giz- İiajan IdmBğüüyönetiminpoBtikalannı eleş- tiren birine karşı silah olarak kuliandığuu gösteriyor..\maçlanokişininadınılekekmek vebaşka muhaBfkrin göziinü korkutmakö." Skandalın geçmişı, ABD'nin Irak savaşı- na hazırlandığı 2002 yılına dayanıyor. O dö- nemde Irak'ın Nijer üzerinden nükleer silah elde etmeye çalıştığmı düşünen ABD, eski büyükelçi Joseph VVüson'ı, durumu soruş- turmak üzere bu ülkeye gönderdi. Bush yö- netiminin, Irak savaşının gerekçelerinden biri olarak kullandığı bu iddianın aslının ol- madığını belirleyen Wilson, bu durumu ABD medyasına açıklayuıca, Beyaz Saray çok zor durumda kaldı. Bunun üzerüıe bazı Beyaz Saray yetkilileri, Wilson'dan intikam alrnak için eski büyükelçinin eşi Plame'in kimliği- ni, gazetelere sızdııdı. HİNDİSTAN'DA KANLI GÜN Tren nehre uçtu, dört bomba patladı... Dış Haberier Servisi - Hindis- tan'ın başkenti Yeni Delhi'de dün art arda dört bombanın patlama- sı sonucu ilk belirlemeîere göre 51 kişi yaşamını yitirirken 54 ki- şi de yaralandı.Ülkenin güneyin- de meydana gelen tren kazasın- da da 1 OO'den fazla kişi öldü. Hindistandün kanlı birgün ya- şadı. Halk, 1 Kasım'daki Diwali (Işıklar) Bayramı öncesüıde he- diye almak için alışveriş merkez- lerine akın ederken başkent Ye- ni Delhi'de birkaç dakıka arayla 4 patlama meydana geldi. İlk bomba, turistlerin degözdesi olan Paharganj'daki bir alışveriş böl- gesinde patladı. Patlama sonu- cunda bazı dükkânJarda da yan- gın çıkn. Biryetkili, bombanın bir sinemanın önünde patladığını söyledi. Patlamada çoksayıda ki- şi yaşamını yitirdi.Birkaç dakika sonra ise Sarojini Nagar'daki bü- yükpazaryerinde birpatlama ol- du. Ûçüncü bomba da, güneyde- ki endüstri bölgesi Govindpuri'de patladı. Son olarak, Okhla sem- tinde bir yolcu otobüsünde pat- lama oldu. Yetkılıler, patlamalar- da ilk belirlemeîere göre 51 kişi- nin öldüğünü, 54 kişinin de ya- ralandığuıı söylediler. Andra Pradeş eyaletinin Veli- gonda kasabası yakınında mey- dana gelen tren kazasında çok sayıda kişi öldü. Şiddetliyağış yü- zünden demiryolu köprüsünün yıkıhnası sonucunehre uçanyol- cu treninden 1OO'den fazla ce- set çıkanldı. 30-40 kişi de azgın sulara kapıldı. HtNDİSTAN'DA KORKUNÇ KAZA - Selsutanyb kabaran nehreuçan trenden 100den fazla yokunun cesedi çıkanku.30-40kişide sulara kapüarakboğuldu.Şiddetliyağış nedeniylebölgedeki karayoDan sularaltında kaidığı için cankurtaranlaria kurtarma ekipleri kaza yerine güçlükle ufeşa, (Fotoğraf: AP) ÎRAN'DAN GERİADIM 'Israil hedefte değil 9 Dış Haberier Servisi- Cumhurbaşkanı Ahmedmecad'ın "tsraü harftadan sifinmelT sözlerine yönelik şiddetli tepkileri yumuşatmaya çahşan Tahran, Israil'e saldırmak gibi bir niyetlerinin olmadığını açıkladı. Ahmedinecad'ın geçen çarşamba yaptığı açıklamanuı yarattığı "<npk>matik hasan" gidermek Iran Dışişleri Bakanlığı'na düştü. Dışişleri Bakanlığı, "Tahran yönetiminin Birieşmiş MiDeder'in bir üyesi olarak kuraOara bağh olduğunu ve hiçbir zaman başka bir ülkeye karşı güç ve tehdh kuDannıa girişinıinde buhuunad^mı" açıkladı. Ancak Tahran, BM'yi eleştirmekten de geri kahnadı. Açıklamada, "ABDvetsraU'inîran'ı defalarca tehdit ettiğT sa\unularak *BM Güvenlik Konseyi'nin bu tehdfflere karşı önlem anp almayacağr" soruldu. Iran'ın BM'den Füistin halkına yönelik katliamı kınamasıru istediği beürtilen açıklamada, "Eğer Konsey berfıangi bir nedenden dola>ı Filistin'in hakkmı koruv^cak güce sahip değilse, en azından tsraiJ'in cinavederini kmasm" denildi. Konsey'in Ahmedinecad'ı kınamasuım da "Siyonist rejimin önerisi dogrultusunda yapüdığı" savunulan açıklamada, "Bu bildiri, cani rejimin cinayetkrini örtbas etmek ve gerçekleri saponnak için yayımlnnmıştır" denildi. MİLLİ PİYANCO CE 1,500,000 YTL 175983 100,000 YTL 293182 50,000 YTL 161877 5,000 YTL 088199 101502 154264 220813 267595 316444 341283 354651 485252 543071 004465 016297 030700 077233 091067 101824 130126 161529 172792 210644 234109 246353 256894 268187 286848 313766 333776 354711 383152 403763 442619 482392 502221 528746 562345 1,000 YTL 012737 013478 016874 029295 045018 046872 078024 081034 091552 092948 104151 108430 134249 151106 164651 168663 174652 186457 217306 223833 235007 241085 246399 253257 261467 261646 269788 272370 293069 306065 316758 321447 336092 346404 362154 369828 387433 390279 408087 426392 444896 454866 489303 499235 503815 504068 532609 536688 567325 578869 800 YTL 005253 007682 035677 039945 054517 057549 064601 075968 100563 104718 152462 167522 188710 193190 209560 217214 227268 230957 248968 249410 273433 284289 296644 298992 317670 317767 330343 330863 346866 349205 010346 046847 057713 077338 113319 181952 201464 218509 232128 250375 294060 307517 319473 332627 352861 014531 029488 059434 089447 097377 120112 156496 171912 189506 228068 241287 254123 261925 273183 312565 321542 348808 372773 399122 436641 475105 500272 511772 545645 595839 034415 048282 060009 077566 130556 183245 209476 222198 241473 262425 294807 313262 324090 332684 361441 375093 380262 387163 393068 399123 405670 406688 407294 426353 432772 436081 444832 451218 452370 461655 463512 465592 468826 469491 470277 473405 477670 486789 495990 503839 508976 513379 515671 528721 537272 562247 562915 563865 568671 569188 572271 576369 580332 587949 591980 600 YTL 003755 004230 005781 008610 010581 011601 016389 022132 028923 041740 042462 052285 060736 068227 069218 072575 075687 079808 084000 089185 091743 095327 098718 100029 101148 108875 109626 112660 130734 140251 148814 149004 153460 163424 172791 174487 183212 194211 210485 216953 228506 235997 238450 238560 253016 255668 260432 262991 263451 267808 272239 277079 277112 294859 297324 306673 311243 312471 317428 335469 344670 377209 379028 390596 393528 395231 397335 402035 402292 403385 409488 413191 436493 444429 445162 458160 461154 464963 468309 471469 484685 486988 501484 504090 505303 509580 521200 528226 528475 541267 549111 554626 557875 558324 562782 564521 576313 578518 581809 594864 200 YTL 03916 05844 10444 37107 40628 57840 68645 77274 78114 87756 100 YTL 0475 0588 3342 4273 4925 6528 6831 7602 8315 9346 40 YTL 123 244 353 391 397 484 494 805 921 996 24 YTL 21 38 71 81 Amorti 2ve7 BAKIRKÖY 3. AİLE MAHKEMESİ HÂKtMLİĞl'NDEN 2003/430 ESAS, 2005/726 SAYILIKARARININ İLANEN TEBLİĞİ Davacı: Hülya Sartay Vekili: Av. Bılgi Karadağlıoglu Fatih Mah. 27 Mayıs Caddesi Özen lşhanj K: 1 No: 13-17 Küçûkçekmece Da\alı: Aslan Sartay (tlanen tebligat yapılmıştır.) Dava: Boşanma Da\alı Aslan Sartay'ın belirtilen adreslennde buîunamadığın- dan ve >apılan araştırmalar sonucunda adresi temin edılemedığın- den da\a dilekçesınin ılanen tebliğ edildigı. mahkememızce veri- len 09.09.2005 tarih ve 2003 730 E.. 2005 726 K. sayılı karar ile davanın kabulü ile Tekırdag ili, Malkara ılçesi, Hacıeshat MahaJ- lesi, cilt no: 3. hane no: 542'de nürusa kayıtlı bulunan Hayrettin ve Hacice'den olma. 28. 02.1973 dofumlu da\acı Hülya Sartay ile yine aynı yerde nüfusa kayıtlı bulunan Orhan ve Necmıye'den olma 25.08.1970 dogumlu da\alı Aslan Sartay'ın TMfC'nun 166 1 maddesı uyannea şiddetli geçimsızlık nedenı ile boşan- malanna karar \ erilmiş olup. ışbu karar yasal süresi içınde tem>iz edilmedığı takdırde hükmün aynen kesinleşeceği. tebliğ yerine kaım olmak üzere ılan olunur Basm 50757 Sezai EKİNCİ - 30 Ekim 1992 Sevgfli Sezaimiz yiğitliğin, bilgeh'ğin Olgunluk çağına erişmiş olmasına karşın henüz bahanndaydın anınıza ve yolunuzun aydınlığına hep saygüı olacağız. Her zaman seninle birlikte olan Ailen ve Arkadaşların NAZÎLLİSULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İZALEt ŞÜYU SATIŞ MEMIHLUĞU'NDAN Dosya No: 2005 12 1- Nazilli, Ocaklı Köyü, Göçüklük mevkiınde kain tapunun 0 ada, 750 parselde Süleyman Çelik ve Mürüvvet tşler adlanna ka- yıtlı 18160.00 m2'lik Zeytrnlık açık artırma suretiyle Mtılarak pa- raya çevrileceğinden 1. açık artırtnası 13.12.2005 günû saat 14.00 ile 14.15 arasında NaziU; Sulh Hukuk Mahkemesi durusma salo- nunda 15 no'lu odada yapılacaktu. Muhammen bedeiı: 21 792.00 YTL 2- Nazilli, Isabeylı Yunus Kuyusu mevkıinde kaın tapunun 0 ada. 912 parselde Süleyman Çelik ve Mürüvvet Işler adlanna ka- yıtb 6625.00 m2"lik Otlak açık arörma suretiyle satılarak paraya çevrileceğinden 1. açık arnrması 13.12.2005 günü saat 14 15 ile 14.30 arasında Nazüli Sulh Hukuk iMahkemesı duruşma saionunda 15 no'lu odada yapılacaktır. Muhammen bedeli: 23.187.50 YTL Bu ararmada talıplı çıkmaz ve muammen bedelin %60'mı bul- madığı takdırde 2. açık artırmanın 23.12.2005 "te aynı yer ve saatte yapılacaktır. Saoşa iştirak edeceklerin muhammen bedelin %20'si nısbetınde teminat yatırmalan veya bu miktar kadar mılli bir ban- kanın kesın teminat mektubunu v ermelen gerekmektedir. Satışa is- tirak edeceklerin sartnamesı açık olup şartnameyi görmüş ve mûn- derecaanı kabul etmış sayıiacakian ve baskaca bılgı almak isteyen- lerin 2005 • 12 sayılı dosya numarası ile memurluğumuza müracaat- lan ilan olunur. 21.10.2ÖO5 Basın: 50579 GEMEREK KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 2002 15Esas Sivas ili. Gemerek ilçesi. Çepni kasabası, Uğur Mumcu Ma- hallesi, Yaralıtas mevkii, 327 ada, 2 parse) sayıiı tasınmazia il- gili olarak mahkememızde görûlmekte olan davada taraflardan Güldane Kaya. Dürdane Kaya. Gülhamm Kaya (Karakaya), Zü- beyde Kaya. Behzat Sarkı, Ahmet Duran Sarkı ve Dilek Sar- kı'nın (TJslu) tüm aramalara rağmen adresleri tespit edilemedi- ğinden duruşma günümüzûn tebliğ edilememiş olması sebebiy- le duruşma günümüz olan 28.12.2005 günü saat 09.30'da yapı- lacak olan duruşma gününûn adresleri tespit edilemeyen taraf- lardan Güldane Kaya, Dürdane Kaya, Gûlhanım Kaya (Karakaya), Zübeyde Kaya, Behzat Sarkı. Ahmet Duran Sarkı ve Dilek Sarkı'ya (Uslu) ilanen tebliğ olunur. Basın: 50629 ÜSKÜDAR 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARITIRMA SATIŞ İLANI Dosya No: 2003,352 Tal. Bir borçtan dolayı hacizli olup satılmasına karar verilen Üsküdar ilçesi. Küplüce Ferah Mah. Çam- lıca Yolu Mehmetağa Cad. No:43'te kâin, Upunun 131-135 pafta. 802 ada, 9 parsel sayılı 89247 m2 miktanndaki tarlanın 25728 9637632 hissesi açık artırma suretiyle satılacaktır. G»\Timenkulon imtr durumu: Üsküdar Belediye Başkanlıgı tmar ve Planlama Müdûrlüğü'nün 27.2.2003 tarih ve 1066 sayılı yazısından, Osküdar, Küplüce Mah. 131 135 pafta. 802 ada, 9 parsel sa- yılı yer, 17. 11.1992 Uüi 1 1000 ölçekli, Oslcüdar Boğaziçı Geri Görünüm ve Etkileme Bölgeleri Ko- ruma Amaçlı Uygulama Imar Planında kısmen yol, kısmen park. kısmen cami, kısmen ılkokul, kısmen de TAKS.0.15. KAKS:0.30, H=6.50 m. yûksekîikte kcmut alanında kaidığı bildirilrmştır. Gayrimenkolün evsafı: Söz konusu gayrimenkul Osküdar, Küplüce Mah. 131 135 pafta. 802 ada. 9 parsei sayılı 89247 m2 miktarlı arazinin 25728 9637632 hissesinin üzerinde kurulmuş olan Mehme- tağa Cad. üzerinde 43 Sokak kapı no'lu 2 katlı bahçeli betonanne kargir evin tamamıdır. Mehmetağa Cad ûzerinde 43 Sokak kapı no'lu 2 katlı bahçeli betonarme kargir ev, parsel hissesi üzerinde zeminde 95 m2 alan üzenne kurulmuş zemin+DOnnal kattan ibaret, tamamı 2 katlı bahçeli betonanne kargir ev mevcuttur. Bina dış cephesi sıvalı, bına üzen ahşap oturtma çatı üstü kıremit ile kaplıdır. Binanın zemin ve normal kahnda mesken olarak kullanılan bırer dairesi vardır. Zemın kat da- iresine bahçe içinden normal kat dairesine ise. bina dışından mozaik basamakh merdıven ile çıkılarak demir doğramalı, camekânh kapıdan girilmektedir. Dairelerde gıriş holü, koridor, mutfak. banyo. salon ve iki oda mevcuttur. Giriş holü ve koridor zeminleri karo mozaik çiru, duvarlan badanalıdır. Mutfak zeminleri karo mozaik çını, duvarlan yanm boy fayans ile kaplı olup, üzen fayans ile kaph mutfak tez- gâhı ve dolaplan vardrr. Banyo zeminleri kara mozaik çinı. duvarlan yanm boy fayans ile kaplı olup, musluk, klozet ve lavabosu vardır. Salon ve odalann zeminleri marley, duvarlan badana ile boyalıdir. Dairelenn kapı ve pencereleri ûzeri boyalı ahşap doğramalı olup zemin kat dairesinin pencereleri üzeri demir parmaklık ile muhafazaiıdır Dairelerde elektnk ve su tesisatı mevcuttur. Gsyrimenkulün kıvmeti: Söz konusu taşınmaz, hissedarlar arasında akdedilmiş özel bzr parselas- yon planı ve taksim anlasması olmadığı cihetle, her hissedar payı oranında taşınmazın her m2'sinde hakka sahıptır. Üsküdar Tapu Sıcil Müdürlüğü'nden alınan 25.4.2003 tarihli vazıstna göre taşınmazın alanı bahçe dahil yaklaşık 238 m2 'dir. Taşınmazın bulunduğu semt. mevki ve rağbet derecesi, yoğun iskân aiam, ana trafik yollanna, çarşı- pazar. ahşveriş merkezlenne olajı mesafesi ve mesken bölgesi olması, dairelerin büyüklûğü yıllık geti- rebüeceği gelir. günün cıvarda emsal olacak alım satım değerlen ile ve kıvmetine tesir edecek bilumum faktörier göz önünde tutularak. Üsküdar Icra Hukuk Hâkimliği'nin 19. İ 1.2003 tarih. 2003 1077 esas ve 2003'1439 karargereğince taşmmaza 55.000 YTL (55.000.000.000 TL) kıymet takdir edilmiştir. Tapu kaydmdan gelen bilgiler nazara ahnarak tüm ilgililere ve hissedarlara satış ilanı tebliğe çıkar- nlmış olup, bila tebliğ ıade eculmesi halinde gazete ilanı tebliğ yerine kaım olmak üzere ilan olunur. Satrç şartlan: 1- Satış 05 12. 2005 gün ve saat 14.00'ten 14.20'ye kadar Üsküdar 2. Icra Müdûrlû- ğü'nden açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu arnrmada tahmin edilen kıymetin o o60'mı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir be- delle alıcı çıkmazsa en çok aroranın taahhüdü baki kalmak şarüyla 15.12.2005 günü aynı yer ve aynı sa- atlerde ikınci amrmaya çıkanlacaknr. Bu artırmada en çok amrana ihale edilecektır. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen krymetinin 0 /o40'ını bulması ve saüş isteyenin alacağına rüçhanı olan ala- caklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazundır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düsecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin. tah- min edilen kıymetin %20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mek- tubunu vermeleri lazundır. Satış peşın para iledir. Alıcı istedığinde 10 günü geçmemek üzere mehıl ve- rilebilir. Resmi ihale pulu, tapu hârç ve masraflan ile KDV alıcıya aıttir. Tellaliye resmi, Birikmiş \ergi- ler satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faız ve masrafa dair olan ıddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içınde dairemi- ze bildirmeleri lazımdır. Aksı takdırde haklan tapu sıcili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hanç bırakıla- caklardır. 4- (haieye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihâlenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve dıger zararlardan ve aynca temerrüt faizinden mûteselsilen mesul olacaklardır. thale farkı ve temerrüt faızi avnca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak. bu fark teminat bedelinden almacaktır. 5- Şartname ılan tarihinden itibaren herkesin görebilmesı için daire açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir ömeği gönderilebilir. 6- Sanşa iştirak edenlerin sartnarnevi görmüş ve rnünderecannı kabul etmiş savıla- caklan, baskaca bilgi almak isteyenlerin 2003 352 Tal. dosya numarasıyla müdürlüğümüze basvurmala- n ilan olunur. 25.10.2005 (*) tlgiüler tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 50675 BAKIRKÖY 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2005 963 Talimat. Bir borçtan dolayı hacizli bulunan ve asağıda, cins, miktar ve kıymetlen yazılı mallar satışa çı- kanlmıştır. Birinci artırma 17.11.2005 günü saat 13.30-13.40 arasında asağıda yazılı adreste yapıla- cak ve o günü hymetlerin %60'ına istekli bulunmadığı takdirde 22.11.2005 günû aynı yerde aynı saatler arasında 2. artırma yapılacağı, şu ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıvmetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklının toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve paylann paylaştırma masraflannı geçmesinin şart olduğu. mah- cuzun satış bedeli üzerinden alınacak KDV'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosya- sından görülebileceği. masrafi verildiği takdırde şartnamenin bir öraeğinin isteyene gönderilebile- ceği, fazla bilgi almak isteyenlerin yukanda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmala- n ilan olunur. Satış Yeri. Mahrnutbey Yolu, Üçevler mevkii, Tavukçu Sokak. Üçler Otopark Sıra No: 1 - Lıra: 25.000.00 YTL - Adet: I - Cinsi (Mahiyeti ve önemlı nitelikleri): 34 AK 6039 plakalı 2004 model Hyundai marka. Coupe 1.6 GLS siyah renkJİ. hususı otomobil. Basın: 50874 BEYOĞLU 4. ASIİYE HUKÜK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2004 366 Istanbul ili, Beyoğlu, Küçükpiyale Mahallesi, Kasımpaşa Akarcası Sokak'ta bulunan 1174 ada, 14 parsel sayılı Abdullah Efendi Vakiı'ndan icareli taşınmazın 1 2 hissesi mutasamflan Emine Necmiye ve Hikmet'in gaiplığine karar verilebilmesi ıçuı mahkemermze açılan gaiplik davasınm 27.9.2005 tari- hindeki duruşmasında verilen ara karan gereğince. Istanbul ili. Beyoğlu, Küçükpiyale Mahallesi. Kasım Akarcası Sokak'ta bulunan 1174 ada. 14 parsel- de kayıtlı Abdullâh Efendi Vakfi'ndan icareli taşınmazın 1 2 hissesi mutasamflan Emıne Necmiye ve Hikmet'in hakkında bilgisı olanlann ılan tarihinden itibaren 3 ay ıçerisinde bilgi vermelen veya bu süre içerisinde gaıplerin mahkememKe müracaat etmesi ilan olunur 13.10.2005 Basın: 50640 Ruhi Su Kültür ve Sanat Vakfl 30 Ekim 2005 Pazar günü Saat 14:30'da Ruhi Su Dostlar Korosu'na sınavla korist alınacaktır. Sınav için vakfinıızı arayarak ön kayıt yaptırabilirsiniz. Yer : Ruhi Su Kültür ve Sanat Vakfi Adres : Ayhan Işık Sok. Özverim Apt. 34/2 BeyoğJu/îst. Tel : 0212 245 40 32 - 245 38 96 SERİ Konu TÜRK GENÇLİĞİNE HİZMET VAKFI KONFERANSI: : BATI'NTNSOYKIRIMTARİHİ Konuşmacı: SEFAYÜRÜKEL Tarih Yer TEL. : 30 EKİM 2005 PAZAR SAAT: 14.30 -16.30. : TAKSİM HtilOTEL (SIRASELVİLER CAD. NO: 9 TAKSİM) : 0 212 334 85 00 PENDİK1. AİLE MAHKEMESİ Sayı:2004 1849 E. Davacı Sangül .\rslan tarafindan davalı Cabir Arslan hakkın- da açılan 2004 1849 E. sayılı Boşanma davasınm mahkememiz- ce yapılan duruşmalan sırasında \ erilen ara karan uyannea; Ta- hir Mirza ve Fazile oğlu 1966 dogumlu. Kars, Sankamış, Taşlı- güney, cilt 38. hane 103'te nüfusa kayıtlı bulunun Cabir Ars- lan'ın daha önce orurduğu bilinen Ata Evler Mah. Ozan Sok. Er- dem Apt. No: 2 10 Nilüfer Bursa adresme dava dilekçesi ve du- ruşma gününün tebliği mümkün olamadığı gıbi tüm araştırmala- ra rağmen teblıgata uygun baskaca adresi de tespit edilemediğin- den, ilanen tebligat yaptınlmasına karar venlmiştir. Adı geçen davalının 15 11 2005 günü saat 10.30'da mahkememizde yapıla- cak duruşmada hazır bulunması ya da kendını bir vekille temsil ettırmesı. aynca savunmaya yönelik tüm delillennı de duruşma gününe kadar sunması. geçerlı mazeret bildirmeksızın duruşrna- lara katılmaması halinde ilan tanhınden itibaren 7 gün sonra teb- ligat yaptlmış sayılarak yokluğunda yargılamanuı sürdürülüp ka- rar verileceğı. ilanen tebliğ olunur. 13 09 2005 Basm: 50401 BEYKOZ AİLE MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2004 533 Davacı Pasa Malkoç vekili Av. Ali Can tarafindan davalı Naciye Malkoç aleyhine açılan boşanma davasında. adresinde bulunamayan davalı Naciye Malkoç'un duruşmanın bırakıldı- ğı 23.11.2005 günü saat 08.45'te mahkememizde hazır bu- lunması, bizzat hazır bulunmadığı takdirde kendisini bir ve- kille temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluğunda karar verile- ceği hususu ilanen teblıg olunur. 20.09.2005 Basın: 50702
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog