Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

7"Cumhuriyet ^-.KİTAPLARI ÜLKELERE DEĞlL SAVAŞA DÜŞMANIM Mustafa Balbay Çağ Pa2ariama A 5 Tûriaxagı Csd No 3*41 (34334)Cagaloğto-lsonbulTel. (212)514 01 96 Cumhuriyet (2121515ü 82. YIL SAYI: 29216 / 50 YKr (500.000 TL) (KDViçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 3 EKlM-2005 PAZARTESİ AB'nin 3 Ekim sözüne karşın müzakerelerdeki belirsizük son ana kadar sürdü Lüksemburg 'da en uzun gece Dünyayı ve Kendini Bilmek... Javier Solana, ülkemizde tanınmış bir isimdir; bugün AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilciliği'ni üst- lenmiş Solana'nın bir Fran- sız gazetesine yaptığı açık- lama, çıkarlannı iyice bilen bir Batılının kafasındaki Türkiye gerçeğini çok iyi özetliyor: "Ortadoğu'da bir felaket olsa, büyük petrol ve enerjı knzı çıksa, Türkiye'yı bün- yemıze almamış olmaktan pişmanlık duyanz... Türkı- ye'yı dışarda bırakmak bü- yük bir nsktır. ABD ve AB ıçın stratejık olan konuşlanmaya; Ortado- ğu, Irak, Iran ve bütün bölge- de duruma bakmak lazım. Türkıye'yı yalnız bırakmak pozitif bir fıkir olmaz. Türkiye'nin bize mümkün olduğu kadar yakın kalması, keodi menfaatimiz icabıdır." • Dünya iki kutuplu iken Türkiye 'Doğu Bloku'na 'Sovyetler"e, bir başka de- yişle 'komünizm'e karşı Ba- tı'nın 'ileri karakolu' gibi değerlendiriliyordu; o dö- nemde Avrupa ile aramız- da bir sorun yoktu. Tek kutuplu dünyanın so- runları değişti. Batı bugün Ortado- ğu'nun doğal kaynaklannı tam denetim altında tut- raak istiyor; 'Radıkal Is- lam'ı bu nedenle bir engel ve düşman gibi görüyor. İngiltere'nin hem Irak'ta işgalci hem AB'de 'Dönem Başkanı' olarak Türki- ye'deu yana tavır koyması anlaşdır bir şeydir. Sonuçta AB'nin patron- ları Türkiye'yi yanlarında görmek ve ellerinin altında tutmak için 'ucu açık' bir sürece girilmesi durumun- da hiçbir şey kaybetmeye- cekler, tersine kazanacak- lardır. • Bugün ülkemiz Mec- lis'teki iktidan ve muhale- fetiyle, Cumhurbaşkanı, ordusu ve Meclis Başka- nı'yla, medyasıyla ve halk çoğunluğuyla AB'ye gir- mekten yanadır. Medyada Türkiye'deki AB karşıtlanna karşı açı- lan sürekli kampanyalar ise bu alanda kimi gerçekleri gizlemek yolunda atılmış sis bombalandır. Türkiye'nin AB'ye gir- mesine ters bakan asıl mu- halefet, ülkemizde değil, Avnıpa'dadır. Bu muhalefetin '3 Ekim'- den sonra da işlevini sürdü- receği açıkça görülüyor. Ülkemiz adınaAB'ye gir- nek istenci ortak bir poli- tikaya dönüşmüş bulunu- yor; ama, bu yol dışardan okanırsa ne Türkiye'nin so- ıu olur ne de dünyanın... Var oluşunu kendi dışın- iaki kuvvetlerde gören bir Fürkiye baline düştüğü- nüz zaman zaten yok ol- nuş sayıbrız. Cumhuriyet Avrupa Birliği dışişleri bakanlan, AB ve Türkiye arasmda yürütülecek müzakerelerde yol hari- tasını oluşturan çerçeve belgeyi görüşmek üzere dün akşam Lüksemburg'da toplandı. Zaman zaman ara verilen ve gece geç saatlere kadar süren toplantıda, Hırvatistan'la müzakerelere baş- lanmasını pazarlık konusu yaparak "Türkiye'ye imtiyazlı ortaklık" verilmesinde ısrarlı olan Avusturya ikna edilmeye çalışıldı. AB Dönem Başkanı ingiltere'nin, üç kez ikili görüşme yaptığı Avusturya'nın çekincelerini kaldırmak için çerçeve belgede AB'nin hazmetme kapasi- tesine ve müzakerelerin ucunun açıklığına yönelik yeni öneriler getirdiği belirtildi. Ancak Avusturya'nın ısrarlı tutumu son dakikaya kadar kınlamadı. Türkiye ile müzakerelerin bugün başlayıp başlamayacağı belirsizliğini korudu. ELÇİN POYRAZLAR'm haberi • 11. Sayfada TÜRKİYE 'POZfTÎF ÇÎZGÎDE' Ankara 'da yoğun trafık Dışişleri'nde Gül başkanlığında topla- nan diplomatlar olasılıklara göre stra- teji geliştirdi. Başmüzakereci Babacan bürokratlarla "Müzakerelere başlamaz- sak ekonomiye etkisi ne olur" konulu toplantı yaptı. Türk heyetinin büyük ola- sılıkla Lüksemburg'a gideceği ögrenildi. MAHMUT GÜRER'in haberi • 11. Sayfada DIŞ BASINDA TÜRKlYE YORUMU 'Masumca inandılar' AP'nin muhafazakâr üyesi Hannan, Daily Telegraph'taki yazısında, Türklerin geçen aralıkta kendilerine verilen söze "masumca" inandıklanm yazdı. Hannan, "Onlan küçültücü fedakârlıklarda bulun- maya zorladıktan, binlerce AB yasasım sindirmelerini sağladıktan sonra reddet- mek felaket olacaktır" dedi. • 11. Sayfada PKK'nin eski liderlerinden Taş ile 3 kez görüşmüş CIA KandiPdeydiFransız Le Monde gazetesi, ABD'nin, terör örgütü PKK'den aynlan bir grubun kurduğu yeni bir örgütle arasındaki ilişkilere dikkat çekti. Bu ilişkileri, örgütün eski lider kadrosundan Nizamettin Taş'ın sözleriyle aktaran gazete, 2003 yılında CIA yetkilileriyle bu grup arasında temaslar ger- çekleştiğini yazdı. Röportajlar için "Ufuklar" başlıklı sayfasım ayıran gazetede, röportajlarda Tür- kiye'nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerini Kürdistan olarak gösteren haritalara da yer verildi. Ankara Tandoğan'da 3 saat süren mitinge yaklaşık 50 bin kişi katıldı. Mitingde sık sık "10.Yıl Marşı" çabndı. (REUTERS) MHP'den 'hayır'mitingi MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye'nin, tarihinin en kri- tik dönemini yaşadığını belirterek "AB ile görüşmele- rin reddedılmesi" çağnsında bulundu. Türkiye'nin içe- ride ihanet, dışanda husumet kuşatması altında olduğu- nu söyleyen Bahçeli, "AKP tarafından, geleceğimiz ya- bancılara, tarihnniz işbirlikçilere, devletimiz ise küre- sel güçlere teslim edilmiştir" diye konuştu. • 5. Sayfada • DSP: TÜRKİYE KÜÇÜK DÜŞÜRÜLDÜ • 5. Sayfada Dış Haberler Servisi - Fransa'da yayımla- nan Le Monde gazetesi, PKK'den aynlan es- ki lider kadrodan NizamettinTaş'ın Abdul- lah Öcalan'dan habersiz olarak PKK'nin si- lahsızlanması konusunda CIA yetkilileriyle 3 kez görüştüğünü yazdı. Gazete, 11 Ağustos'ta Kuzey Irak'ta bulu- nan PKK kampına yaptığı ziyaretın ardın- dan yayımladığı haberde, Murat Karayılan ve Taş ile yapılan röportajlara yer verdi. Le Monde, PKKTiler için "Son Mohikanlar" ıfadesinı kullandı. Röportajlar için "Ufuk- lar" başlıklı sayfasını ayıran gazete, röpor- tajlarda, Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini "Kürdistan" olarak gösteren bir haritaya da yer verdi. Abdullah Ocalan'ın yakalandıktan sonrakı "kalleşli- ği" üzerine morallen bozulan 5 bın mılita- nın örgütten aynldığını yazan gazete, kampı ziyaret ederek örgütte bulunan oğlunu gören bir anne ve babanın sözlerine de yer verdi. "Gözü yaşh annenin". oğlunun kamptan ayrdması durumunda yakalanacağını söyle- diğinı yazan gazete, ailenin oğullannı 6 yıl sonra ilk kez gördüğünü anlattı. Karayılan'ın "ABD, nasıl oluyor da Irak'ta yaşayan 3.5 milyon Kürt'e haklannı verip Türkiye'de- ki 20 milyon Kürt'ün haklannı göz ardı edebiliyor?" şeklındekı sorusunu başlığa çı- karan gazete, ABD'nin PKK'den aynlan bir grubun kurduğu yeni bir örgütle arasındaki ilişkilere de dikkat çekti. Bu ilişkileri, örgü- MArkası Sa. 8, Sû. l'de 100 BİN KİŞİ KOŞTU - Bu yıl "Dünyada banş için" slogamyla gerçekleştirilen 27. Kıtalararası Avrasya Maratonu ve Halk Koşusuna yaklaşık 100 bin kişi katıldı. Asya'dan Avnıpa'ya uzaoan maratonu erkeklerde Kenyalı Joseph Mbithi, bayanlarda Rus Madina Biktagirova kazandı. Istanbul traf^mde yaşanan sıkışıklık maraton nedeniyle kriz noktasma ulaştı. (Fotoğraf: REUTER) Maratonda türban eylemi 27. Avrasya Maratonu pazar günü yapılmasma karşın trafiği felç ederken bu yıl dünya banşı için yapılan yanş türban eylemiyle gölgelendi. Maratonun Avrupa çıkış noktasında, "Başörtüsü onurumuz, koruyacağız" diye slogan atan 20 kişilik grup gö- zaltına aluıdı. Asya'dan Avnı- pa'ya uzanan maratonda madal- yalan yabancı atletler kazandı. VEYSEL BALKAYA 27. Kıtalararası Avrasya Maratonu ve Halk Koşusu dün yaklaşık 100 bin kişi- nın katılımıyla gerçekleşırken Istanbul trafiği yine arapsaçına döndü. Yol yapım çalışmalan nedenıyle yaklaşık 6 aydır yaşanan sıkışıklık maratorüa kriz nok- tasına ulaştı. Asya'dan Avnıpa'ya uza- nan maraton bu yıl "Dünyada banş için" slogamyla koşulurken geçen yıl- larda olduğu gibi yıne yabancı atletlenn başansı dikkat çekti. Avrasya Maratonu'nun A\xupa çıkış noktasındaki "türban" eylemi organı- zasyona gölge düşürürken "Başörtüsü UArkası Sa. 8, Sü. 3'te AVRASYA KLASÎĞÎ Köprüden manzaralar! Sabahın kör karanlığında çı- kış noktasında soluğu alan on binler, kâh koştular, kâh yürü- düler, kâh sohbet ettiler. Yağ- mur, Avrasya'ya 'köprü üstün- de pazar kahvaltısı' umuduyla gelenlerin hevesini kursağında bıraksa da 'Boğaz manzarası' her türlü eziyeti unutturacaktı. KÖprünün üstünde yüzler gülüyordu, köprünün hemen ayaklannda ise trafik yürümü- yor, insanlar, kendi parkurla- nnda 'zorunlu maraton koşu- yordu'. Ama 27. yaşmı kutla- yan yanş gösterdi ki artık Av- rasya bir 'klasik'. ARİF KJZ1L- YALIN'm izlenimi • 8. Sayfada Cumhurtye* TRATEJÎ Yunan adalanna kaçamadılar İnsan tacirleri yine işbaşında Tüm çahşmalara karşm Orta Asya, Ortado- ğu ve Afrika'dan Avnıpa'ya yapılan ınsan kaçakçılığuıın tamamı neredeyse Türkiye üzennden gerçekleştiriliyor. Çeşme ve Ali- ağa'da dün düzenlenen operasyonda daYu- nan adalanna germeye çalışan yabancı uy- ruklu 32 kişi yakalandı. • 6. Sayfada 56 yaşında kansere yenildi ŞairAzerYaran yaşamını yitirdi Memleketi Fatsa'da prostat kansen nedeniy- le ölen Azer Yaran, bugün aile mezarlığın- da toprağa verilecek. Ilk şiirleri 1976'da Türkiye Yazılan ve Oluşum dergilerinde yayunlanmaya başlayan Yaran'ın Mayıs, Burada Günışığı Türk, Deııiz ve Ten adlı şiir kitaplan yayımlarımıştı.B 8. Sayfada Üçüncü altın madalyayı aldı Yerlikaya dünya şampiyonu Olimpiyat şampiyonu güreşçi Hamza Yer- likaya, Macaristan'daki dünya şampiyo- nasında altm madalya aldı. Yerlikaya, 96 kilo finalinde Macar rakibi Lajos Virag'ı 2-0 yenerek dünya şampiyonu oldu. 120 kiloda mücadele eden Yekta Yılnjaz Gül ise bronz madalvada kaldı. • Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kavşaktaki Türkiye.. . AB, Türkiye kararlannı genellikle son dakikaya bı- rakırdı, bu kez son saniyeye bıraktı... Türkiye'ye, kar- şı değerlendirme şansı vermeden, Türkiye ile ilgili tüm kararlannı kendi içindeki dengelere göre verdi. AB süreci açısından kilometre taşlan bitmez. Yıl- da en az birkaç kez duruma göre önemi büyütülüp küçültülen kilometre taşlannı geçiyoruz. Gelişmele- m?}rkasıSa.8,SiL8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog