Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

29 CKİM 2005 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA CUMHURİYET BAYRAMI Cumhurbaşkanı Sezer, 29 Ekim mesajında 'Bakan'ın HSYK'de bulunması hııkukdevletine aykın' dedi 'Laüdikte tarafolunmalı'ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkaru AhmetNecdetSezer, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rek- törü Prof. Dr. Yücel Aşkın'ın tutuk- lanmasıyla başlayan sürecin, ''Cum- huriyetin kunımlannın karşı kar- şıya geldiği yönünde bir izlenimin uyanmasına neden olduğunu" bil- dirdi. Tümkurumlan sağduyulu ol- mayaçağıran Sezer, "Hukukunişler- lik kazanmadığı bir rejinıin, yurttaş- lanna güven vermesi vevarhğuu koru- ması beklenemez* dedi. Sezer, Hâkim- IerveSavcüarYüksekKurulu'nun(HSYK) oluşumunda Adalet Bakanı Cemil Çiçek veraüsteşannında yer al- masırun yargı bağımsızlığı- nı ve hukuk devleti ilkesi- ni zedelediğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Sezer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla me- saj yayımladı. Mesajın- • Cumhuriyetin ilkelerine ve bağımsız yargıya yönelik tartışmalara vurgu yapan Cumhurbaşkanı Sezer, rektör Yücel Aşkın'ın tutuklanmasıyla başlayan sürecin, Cumhuriyetin kunımlannın karşı karşıya geldiği yönünde bir izlenim uyanmasına neden olduğunu ifade ederek "Kurumlann yıpratılmasını önlemek herkesin ortak sorumluluğu" dedi. anayasa ve yasalarda tek başına yapabilece- ği belirtilen işlemleri dışındaki tüm kararla- rının Başbakan ve ilgili bakanca imzalana- cağı, bu kararlardan Başbakan ve ilgili ba- kanın sorumlu olacağının belirrildigini anım- sattı. Sezer, anayasada belirtilen kurallann, devleti yönetenleri, her şeyden önce laik Cumhuriyet yönünde "yanh oimakzorunda bırakûğmı" vurguladı. Sezer mesajında, HSYK'nin oluşumunda Adalet Bakanı Çiçek ve müsteşannın yer al- masını da eleştirdi. Bu durumun, yargı ba- ğımsızlığını ve hukuk devleti ilkesini zede- lediğini belirten Sezer, "Çeşitli hükümet programlannda da vurgulandığı gibi, huku- kunkişiseUcştirflmesivçsh-asallaşönlınasının önlenebflmesi için,yargı bagımsıznğrvla bağ- da, "Onsezileri güçlü bir önder olan Yüce Atatürk. Türk ulusunun tabiat ve âdederine en uygun yönetim biçimi olduğu için Cum- huriyetiseçmiştir" diyen Sezer, Türldye'nin, Cunihuriyet'in ilanıyla ulusun kötüye giden yazgısını tersine çevirdiğini, laik ve demok- ratik yapısıyla örnek alınan bir model, istik- rar ve güç öğesi durumuna geldiğini ifade et- ti. Cumhuriyetin, toplumu ümmetten ulus, bi- reyi kuldan yurttaş konumuna yükselten bir "AydmlanmaDevrimi" olduğunu vurgulayan Sezer, "29 Ekim, bir doğuşun. bir devrimin, kısacaa bir mucizenin yıldönümüdür" dedi. Mesajında, Cumhuriyet rejimini de yakın- dan ılgilendiren kimi güncel konulara ilişkin düşüncelerini de paylaşmak istediğini dile ge- tiren Sezer, anayasada, Cumhurbaşkanı'nın daşmayan bu durumun ivedi olarak düzeltil- mesigerekir''dedi. YÜCEL ASKIN UYAR1SI Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın'ın tutuklanmasıyla başlayan sürecin, Cumhuriyetin kurumlan- nın karşı karşıya geldiği yönünde bir izlenim uyanmasına neden olduğunu ifade eden Se- zer, kurumlan sağduyuya davet etti. Sezer, şunlan kaydetti: "Toplumda rahatsızlık yaratan kimi uy- gulamalann dile getirilmesine farkh anlam- laryükienilnıesinden kaçınılmalıdır. Kurum- lann yıpraülmasuu, kişi ve kurumlara zarar verecekistenmeyensonuçiarınortaya çıkma- sını önlemek herkesin ortak sorumluluğu- dur. Hukukun işlerlik kazanmadığı bir reji- min, yurttaşlanna güven vermesi ve varhğı- nı koruması beklenemez. Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanakbdır." CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI 'Cumhuriyeti korumaya ant içtik' Haber Merkezi - Türkiye Cumhuriyeti'nin 82. kuru- luş yıldönümü nedeniyle çok sayıda kişi, kurum, ku- rulus, sivil toplum ve de- mokratik kitle örgütü me- saj yayımladı. TBMM Başkanı Bülent Annç: Dünya tanhınde mıl- li mücadelesını yürüterek devletini kuran, kahraman bir Meclis'e sahip tek ülke olmanın gurur ve onurunu yaşıyoruz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: Cumhuriyeti ku- ran milli mücadele ruhu, on yülar boyunca olduğu gibi bugünlerde de milletimizin her bir ferdinin, özellikle de genç kuşaklanmızın il- ham kaynağıdır. CHP Genel Başkanı De- niz Baykal: Cumhuriyet kendi antitezinın bayrağını sallayanlann toplumda ör- gütlenip, güçlenip, demok- rasininkurallan içinde işba- şına gehnesine fırsat vere- cek bir olgunluk ve güven sınavını başanyla vermışrir. Curnhuriyete açıktan karşı çıkanlara da Cumhuriyetin sembollerine saygıyı öğret- miştir. Bunun sonucu ola- rak, "Amtkabir'egidipora- da sap gibi duracaksımz" diyenleri Hikmetyar'ın önünde diz çökenleri, Cum- huriyet'in 82. yıhnda Anıt- kabir'de Atatürk'ün önün- de saygıyla eğilir noktaya getirmeyi başarmıştır. \NAVATAN Genel Baş- kanı Erkan Mumcu: Ata- türk'ün çağdaş uygarlık dü- zeyini yakalamak ve onu aşmak olarak ortaya koy- duğuve ulusumuzun da coş- kuyla benimsediği ideal, Cumhuriyet ile ifadesini buhnuştur. 3YP Genel Başkanı Meh- met Ağan Bugünün siya- si iktidan, Cumhuriyet mu- cizesini anlamaktan ve al- gılamaktan çok uzaktır. DSP Genel Başkanı Zeki Sezer: AKP hükümeti, devletinkurumlannı ve kad- rolannı sıyasallaştırarak ele geçirme çabası içindedir. 9HP Genel Başkanı Mu- rat Karayalçın: Ata- türk'ün Türk mılletine ar- mağan ettiği Cumhuriyet, onu korumaya ant içmiş yurtseverlerin elinde bir bayrak olarak yaşamaya de- vam edecektir. KP: Türkiye, karanlığa tes- lim olacak bir ülke değildir ama, aydınlık yanlılan da dağınık. bölüç pörçük, et- kili bir güç olmaktan uzak. fmeğin Partisi Genel Başkanı Levent Tüzel: Türkiye, yurtlarda kimsesiz çocuklara vicdanlan sızla- tacak şıddetin uygulandığı bir noktaya getırilmıştir. ADD Genel Başkanı Er- tuğrul Kazancı: Ülkeyi şeyhler, mansıplar, meczup ve cemaatlerdurumuna ge- tiren medresecilere, özel- leştirme vurguncularına, AB-ABD muhiplerine ve tüm namussuzlara karşı Cumhuriyetçiler yekvücut ohnayı bileceklerdir. TOBB Başkanı Rffat Hi- sarcıklıoğlu: Çağdaş dün- ya içinde geçmiş deneyim- leri göz önünde tuttuğu- muzda, sıkıntılan aşabil- memiz için güçlü bir eko- nomi ve genç, eğitimli iş gücümüzle ayakta durabi- lir ve hak ettiğimiz yere ula- şabiliriz. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başka- nı Şenal Sanhan: Cum- huriyetimizin 82. yılında AB projesi, ülkemiz yönün- den bir tabiyet projesine dö- nüşmüş durumdadır. Ba- ğımsız olmayan bir ulusun insanlık onurundan da söz edilemez. Köy Enstftüleri ve Çağ- daş Eğrtim Vakfı Yöne- tim Kurulu Başkanı Ze- liha Kanalıcı: Cumhunye- timızın 82. kuruluş yüı, ay- nı inanç, gurur ve bilinçle ulusumuza kutlu olsun. Ulusal Eğrtim Derneği Ge- nel Başkanı Zeki Sarı- han: Ulusça Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni yeni- den okûmak, anlamak ve bu seslenişteki istekleri ye- rine getirmek zamanıdır. Atatürçü Düşünce Der- neği Beşiktaş Şubesi Başkanı Uğur Seten: Cumhunyeümizin 82. \ihn- da Atatürk'ün ilke ve dev- rimlerinin ışığında aydınhk Türkiye mücadelemize ka- rarlılıkla devam ediyoruz. Çağdaş Yaşamı Destek- leme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Türkan Saylan: Tüm yurttaşları- mızın çağdaş, laik, demok- ratikbirhukuk devleti ve hu- kuk toplumunda banş ve sevgı içinde yaşamasını di- hyorum. Mustafa Kemal Derneği Genel Başkanı Kamran Baran: AB müzakereleri sürecinde Türkiye'ye hak- sızlık yapıldı. AB konusun- da gerekli kararlann Türk ulusuna bırakıhnası gerek- mektedir. Türk Gençliğine Hizmet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Güngör Şatroğlu: Cum- hunyet kimsesizlenn kim- sesidir. Bunu yıkmak iste- yenleri kınıyorum. 'Mahatlı yıpratma girişimleri var' diyen Genelkurmay Başkanı Özkök uyardı: TSK'nm sabrı ölçüKiyor Istanbul Kapalı Çarşı, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bayraklarla süslendi. (Fotoğraflar: AA) Kayseri'de törende bulunmayan Büyükşe- hir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi protesto eden bir kişi gözarana alındı. ÇELİK UYUTTU- Istanbul'da Bakan Hüse- yin Çelik, 1600 lisetrye 'Cumhuriyetve Demok- rasi' konulu konferans verdi. Çelik konuşur- Istiklal Caddesi dev bayraklarla donatldı. ken bazı öğrencilerin uyuduğu gözlendi. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayra- mı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvet- leri(TSK) personehne yönehk me- saj yayımlayan Genelkurmay Baş- kanı Orgeneral Hilmi Özkök uya- nlarda bulundu. Son dönemlerde TSK'ye yönelik "maksath yıprat- ma" girişimleri bulunduğunu be- lirten Özkök, "Hatta bunlardan bazüan silahh kuvvetlerle uğraş- mayı misyon edinerek adeta TSK'nin sabnnı ölçmektedirkr" dedi. Atatürk'ün Türk ulusu için or- tak bir anlayış birligi oluşturmayı hedeflediğinı belirten Özkök, "Bu- nun için de sürekBolarak yüzyıflar- ca kendi ulusal kimliğinden uzak- laşnuşbirşekildeyaşamayazorian- mış bir ulusa, öncehkle kendi ken- disini tanıtmayı amaçlanuş, bilaha- re kendi gücünün \e yetenekleri- nin farkma \-amıasırusağjayacakey- lenı vç davranışlar içerisinde olmuş- tur" dedi. CÜÇLU ORDU ŞART' Çe\Tesi çok sayıda istikrarsız- lıklarladoluolanTürkiye'nin güç- lü silahlı kuvvetlere sahip ohnası gerektiğini vurgulayan Özkök, şu görüşleri dile getirdi: "Bu gerçeğe rağmen son zaman- larda belirliçevTelerceSilahh Kuv- vetler'le ilgili maksatb bir yıpratma kampanyası yürütülmektedir. Bu çevrelerson dönemde,özeflikk top- lumu bir arada tutan ortak değer- leri ve ülkü birüğüıi aşmdumaya, ulusal onurumuzu zedelemej'e ve toplumsal uyumun sağladığı ilave gücüyoketmeyeyöneliksöylemler- de bûlunmakita. bunu başarmak için de TSK'nin ulus ile olan bag- laruu zavtOatmayave onun sayguı- uğuıa gölge düşürmeye çahşmak- tadıriar. Hatta bunlardan bazüan Silahh Kuvveder'Ie uğraşmavı mis- yon edinerek adeta Türk Silahh Kuvvetleri'nin sabnnı ölçmektedir- ler. Ancak unutulmamalıdır ki, güvenlik içerisinde olmadan ne refah, ne özgüriükkr, ne demok- rasive ne deyeni nesflkr için garan- ti edilmiş bir gelecek varcnr.'' Cumhuriyetin kuruluşunun 82. yıldönümü tümyurtta törenlerle kutlanıyor Cumhuriyet Bayramı coşkusu HaberMerkezi-Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 82. yıldönümü, tüm yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde coşkulu törenlerle kutlanıyor. ANKARA: Cumhuriyet Bayramı kutla- malan, dün Kara Harp Okulu eğitim arazı- sinden 21 pare top atışı ile başladı. Ulus, TBMM, Sıhhiye ve Atatürk Orman Çiftli- ği'ndeki (AOÇ) Atatürk anıtlanna çelenk- ler konuldu. Kamu kutlamalan çerçevesin- de bugün ilk tören, Anıtkabir'de düzenlene- cek. Buradaki tören, saat 08.45'te devlet protokolünün kortej yürüyüşü ile başlaya- cak. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayacak. TBMM'deki tören, Cumhurbaşkanı Se- zer'in saat 09.30'da kabul salonunda yerinı ahnası ve Istiklal Marşı'nın çahnması ile baş- layacak. Daha sonra, Cumhurbaşkanı Sezer, AKM tören alanında birliklen denetleyerek halkın bayramını kutlayacak. Kuğulu Park'ta, Akköprü Migros önünde, Göksu Parkı'nda, Ulus'taki Atatürk anıtında 15.00-16.00 sa- atleri arasında konserler verilecek. ISTANBUL: Cumhuriyetin 82. kuruluş yıldönümü etkinlıkleri kapsammda, Tak- sim'de resmi tören yapıldı. Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende Istanbul Valisi MuammerGüler. Cumhuriyeti koru- maya ve sonsuza değin yaşatmaya kararh ol- duklarmı belirtti. Marmara Üniversitesi (MÜ) tarafrndan üniversitenin Sultanah- met'teki Rektörlük Binası'nda, "Cumhu- riyetin Öğrermenleri Onur Ödüneri" veril- di. Istanbul Üniversitesi (IÜ), Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda "CumhuriyetDöne- mi Demokratikleşme Faaüyederi" konulu panel gerçekleştinldi. İZMİR: Resmi törenler kapsamında dün Cumhuriyet Alanı'ndakı Atatürk Anıtı 'na çelenk konulduv e Kordon'dan 21 pare top atışı gerçekleştinldi. Bugün 09.30-10.25 sa- atleri arasında Cumhuriyet Alanı'nda Ege Ordu Bölge Bandosu ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun konseri dinlenebilecek. Ismet Inönü Sanat Merkezi'nde saat 14.00'te, "Cumhuriyet Fazflettir" konulu panel ger- çekleştirilecek. Cumhuriyet Meydanı'nda sa- at 21.00 'de başlayacak fener alayuıın ardın- dan, saat 21.30'da Gündoğdu Meydanı'nda "Cumhuri>«te Dair" başlıklı slayt gösteri- si sunulacak. Izmir De\let Senfoni Orkest- rası saat 21.00'de bayram özel konseri ve- recek. Konser, Salihli Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek. IzmirCumhuriyet Okurlan tarafından da saat 20.00'de "Cumhuriyet resepsryonu" gerçekleştirilecek. "CumhuriyetinYhirilen Değerieri, Eğmm" konulu forum da saat 14.00'te Atatürk Kültür Merkezi'nde yapı- lacak. Tüm siyasi parti temsilcilerinin katıldığı Gaziemir'dekı kutlamalara sadece AKP ilçe örgütünün katılmaması tepki çekti. GEÇMİŞTEN GELECEĞE ORHANERİNÇ Millet Bayramımız... Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti yöneti- minden Türkiye Cumhuriyeti'ne geçişimizin 82'nci yıldönümünü kutlamanın coşkusu ve mutluluğu, bugün bir kez daha somutlaşacak. Anadolu aydınlanmasının eylemli olarak yaşa- ma geçirilmesine de olanak sağlayan bu büyük dev- rim, ne yazık ki son günlerde yozlaşma tehlikesi ile karşı karşıya bırakılmak isteniliyor. Cumhuriyetin anayasa ile güvence altına alınan ilkeleri; biryandan "ılımlıIslam'öteyandan da "kü- reselleşme" söylemleriyle gerçek anlam ve he- deflerinden saptınlma niyetlerinin kol gezmeye başladığı bir süreçteyiz. Sözü laik Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'e bırakalım ve onun sözleriyle bugünümüzü değer- lendirelim. • • • "Türkmilletinin karakter ve âdetlerine en uygun olan idare; Cumhuriyet idaresidir." "Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi siste- miyle devlet şekli demektir." "Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve nitelikle- re dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir... Cumhuriyetidaresi faziletli ve namuslu insanlarye- tiştirir.." "Cumhuriyet, milletvekillerinden oluşan Meclis'i ve belirli bir zaman için seçilmiş Devlet Başkanı ile milli egemenliğin korunmasının en iyi kefilidir. Cumhuriyette, Meclis, Cumhurbaşkanı ve Hükü- met, halkın hürriyetini, güvenliğini ve rahatını dü- Şünmekten ve sağlamaya çalışmaktan başka bir iş yapamazlar... Ve yine bunlar bitirier ki, iktidara saltanat sürmekiçin değil, millete hizmet için ge- tirilmişlerdir. Millete karşı durum ve vazifelerini kötüye kullandıklan takdirde, şu veya bu şekilde kendilerini milli iradenin karan karşısında bulabi- lirier." "Bugünkü hükümetimiz, devlet teşkilatımızdoğ- rudan doğruya milletin kendikendine, kendiliğin- den yapbğı bir devlet teşkilatı ve hükümettirki, onun ismi Cumhuriyettir. Artık hükümet millettir ve mil- let hükümettir. Artık hükümet ve hükümet men- suplan kendilerinin milletten başka bir şey olma- dıklannı ve milletin efendi olduğunu tamamen an- Iamışlardır. Hepimizin efendisi olan milletin ilerie- mesi, yücelmesi ve ona hizmet eden devlet me- murian için başanlar dilerim." "Türkiye Cumhuriyetiyalnıziki şeye güvenir. Bi- ri millet karan, diğeri en üzücü ve güç şartlar için- de dünyanın takdirierine hakkıyla layık olma nite- liğini kazanan ordumuzun kahramanlığı; bu iki şe- ye güvenir." "Gençleri Cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fi- kir hürriyetinin en kıymetli sembolü olacaksınız.. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve de- vam ettirecek sizsiniz." "Biz ilhamlanmızı gökten ve gaipten değil, doğ- rudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz. Bi- zimyolumuzu çizen; içindeyaşadığımızyurt, bağ- nndan çıktığımız Türk milleti ve bir de milletler ta- rihinin bin bir facia ve ıstırap kaydeden yaprakla- nndan çıkardığımız neticelerdir." • • • En büyük millet bayramımız kutlu olsun. • • • Düzeltme: 24 Ekim günü "Soyut Fıkralar" baş- lıklı yazımda "denenmiş "sözcügünün Osmanlıca- sını "müreccep" olarak yazmışım. Doğrusunun "mücerrep" olduğunu anımsatan Cumhuriyet okur- larına teşekkür ederim. oerinc@cumhuriyet.com.tr. Bush'tan Sezer'e bayram mesajı ANKARA (CumhuriyetBürosu) -ABD Baş- kanı George Bush, 29 Ekim Cumhuriyet Bay- ramı nedeniyle Cumhurbaşkanı AhmetNecdet Sezer'e tebrik mesajı gönderdi. Bush mesajında, "Modern TürkiyeCumhu- riyeti'nin kuruluşunun 82. yıldönümü olan 29 Eİdm'desizevebütünTürkvatandaşlanna Ame- rikan halkı adına en içten tebriklerimi suna- nm" ifadesini kullandı. ABD ile Türkiye'nin özgürlük ve demokrasiye güçlü bağlüıklan ol- duğunu belirten Bush, "Teröre karşı yürütülen küresel mücadelede işbuüği yapan ülkelerimiz tüm bölgede özgürlük ve banşı geüştirmek için birtikte çahşmaktadırn dedi. Bush, mesajında şunlan kaydetti: "Türk halkı, Avrupa ve ABD için çok büyük bir başandır. Son 10 yüda Tür- krye'nin insan haklan. hukukun üstünlüğü ve serbest piyasa ekonomisi alanlannda kaydetti- ği ref9rm çabakn. Mustafa Kemal Atatürk'ün AvTupa'yiaiçiçevekomşulanyia banşiçindeolan flerici ve özgürlükçü demokrasivizyonunu yan- srtmaktadnf Barolar: Şaldırılar artarak sürüyor Haber Merkezi - Istanbul, Sakarya, Kocaeli, Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Bartın, Çanak- kale ve Yalova baro başkanlan ile Ege ve Ak- deniz bölgelerindeki 12 baro, Cumhuriyetin ku- ruluşununyıldönümü nedeniyle birerortak açık- lamayaptı. 9 baro başkanının açıklamasında," Cumhuriyetin ilkdönemlerinde Türk ulusunun kararhhğıyla savuşturduğu bölücü ve şeriatçı kalkısjnalarmgünü^üzdekitemsilcilerininAta- tiirlcrVP rıımhııriyptriıiynanhktan.,yarmı kalan hesabm görühnesi amacına yönetikrir'' denıl- di. Ege ve Akdeniz bölgelerindeki 12 baro adı- na mesaj yayımlayan Aydın Baro Başkanı Sü- mer Germen de "Ülkemiz sosyal ekonomik ve siyasal boyutta baskı ve terör tehdkli albndadn: Başta laikhk obnak üzere Atatürk devrimleri- ne ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerine sakunlar artarak sürmektedir'' dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog