Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

29 EKİM2005CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Vân Cumhuriyet Başsavcılığı, rektörün evinde bulunan tarihi eserlerle ilgili iddianameyi tamamladı Aşkm'a 1yıl hapis istemi 2 A BEYLİKDÜZÜ TRABZON DİYARBAK1R ANTALYA URFA — m YUSUF ZtYA CANSEVER VAN - Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rek- törü Prof. Dr. Yücel Aşlan'ın evinde bulunan tarihi eserlerle ilgili iddianame- yi tamamladı. Aşkın hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendı. Sav- cılık, Aşkın ile Ziraat Fakültesı Deka- nıProf.Dr.RratCengizhak- , kında "Görevi kötüye kul- lanmak, ihaleye fesat kanş- brmakvezimmet" suçlany- la ilgili hazırlanan soruştur- ma dosyasnıı da görevsizlik karan vererek, Yüksek Öğ- retim Kurulu'na (YÖK) gön- derdi. Van Cumhuriyet Başsav- cılığı'uıca hazırlanan iddi- anamede, Aşlan'ın evinde | el konulan 1019 tarihi eser- den 578'inin müzede kaydı- nın bulunmadığı belirtildi. Açılan davada, Aşkuı'ın Kûltür ve Ta- biat Varlıklannı Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan 3 aydan 1 yıla ka- dar hapsı ıstendi. Görevsizlik karan Savcılık, Rektör Aşkın hakkında ha- zırlanan "Kişisei verüeri hukuka ayla- n olaraktopbmak,kaydetmek, özelIha- yann gi/titigini ihlal etmek, görevi kötü- ye kııflanmak" suçlanyla ilgili hazırla- • Başsavcıhk tarafından hazırlanan iddianamede, Aşkın'ın evinde el konulan 1019 tarihi eserden 578'inin müzede kaydının bulunmadığı belirtildi. nan soruşturma dosyasını önceki gün YÖK'e göndermişti. Savcılıkça dün YÖK'e gönderilen görevsizlikkarannda da YYU Ziraat Fa- kültesi Gıda Mühendıshğı eski öğretim üyesı Prof. Dr. Nurhan Akyüz tarafin- dan 17 Ağustos 2005 tarihinde Van Cumhuriyet Başsavcı Vekühği'ne ihbar dilekçesi verildiği ıfade edılerek şöyle denildi: "Ancakyapdan so- ruşturma sonucu, ihbarla- ra konu olaylann niteüği ve aüh suçlaruı vasıf ve mahi- vederine göre bu suçlardan soruşturma yapma ve ka- roudavasıaçmagörevveyet- Irîsmin cumhuriyet başsav- cıvekflfiğme ait otmadığı be- firtüerek, soruşturma evra- lagörevsiziikkaranyia Cum- huriyetBaşsavatığımızagön- derilmiştnf Kararda, şu görüşlere yer verildi: "Son soruşturma- ıun açılıp açıbnamasma da YÖK üyele- rinden oluşturulacak 3 kişilik kurulca karar verileceği,rektörlebirlikte suç iş- lediği kkKaedien fakültedekanıolan şüp- heü hakkmdakisoruşturma usulününise 2547 sayıh kanunun 53. maddesinin (c) fikrasmın5. bendinegönegörevitibany- la üst dereceti olanrektöregöre betir- leneceği aniaştküğuıdaa, evrakm >etkiK ve görevü olan YOK Başkanhğı'na gön- derilmesine karar veriknV EKTÖRAŞKIN'A DESTEKSÜRÜYOR 'Hükümetin tavrı ilkellik örneğî Yün Cekef + Yün Pantolon + Pamuk Gömlek + Kravat ' YIL den baslayan fıyatlario hotemoglu OSMANBEY(MERKEZ TOPTAN):Samanyolu 18 Osmanbey Tel:(0212) 225 62 00 Faks: (0212) 233 30 50 İKİTELLİ OUÎLET(Fabrika Altı): (0212) 549 40 56 PENDİK OUTLET. (02)6) 473 52 55 İZMİT OUTLET CENTER: (0262) 335 57 35 BEYLİKDÜZÜ SAATLİ BİNA:(0212) 876 50 26 KONYA Ml TEPE REAL: (0332) 265 19 80 CORLU ORION : (0282) 673 26 64 ERZURUM YAKUTİYE AVM: (0442) 233 22 23 SÖKE - PRIENE COUNTRY AVM : (0256) 521 23 93 ZONGULDAK: (0372) 252 17 98 SİİRT: (0484) 224 00 43 ELAZIG: (0424) 238 99 00 BATMAN: (0488) 213 38 07 MARDİN: (0422) 324 99 31 KDZ EREGLİ: (0372) 323 79 61 BURSA: (0224) 271 63 41 URFA: (0414) 215 54 44 TRABZON: (0462)322 32 92 DİYARBAKIR: (0412) 224 76 74 ANTALYA:(0242) 244 24 23 jJf'ADANA Ml TEPE REAl AVM MOSKOVA ARKADIA AVM: +7(095) 775 30 24 tSTANBUIVANTALYA (Cumhuri- yet) - Istanbul Tabip Odası (İTO) ile Yurtsever Hareket ve Sivil Toplum Ku- ruluşlan Bırliği Platformu, Van Yüzün- cü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşlan'ın tutuklanmasına tepki göstererek AKP hükümetinin tavnnı "EşineazrasdamrbirflkeJHkömeğT ola- rak değerlendırdıler Antalya'da da 47 sıvıl toplum örgütü ve 6 siyasi partinin ortak açıklamasında, giderek tırmanan hükümet-üniversite gergınliğine dikkat çekildi. Açıklamada, yıldırmapolitika- lanna karşı, öğretim üyelerinin bilim insanı kimlikleriyle mücadelede karar- lı olduklan vurgulandı. Istanbul Tabip Odası Yönetim Kuru- lu yaptığı yazılı açıklamada, Van Yü- züncü Yıl Üniversitesi'nin mevcut hü- kümete birçok bakan ve yüksek bürok- rat veren tarikatlann arka bahçesi hali- ne getirilmek istendiği ve rektör Aş- kın'ın buna direndiği için hedef seçil- diği ifade edildi. Yurtsever Hareket ta- rafından yapılan açıklamada da Erme- tıi Konferansının yasaklanmasına karar veren yargıya karşı tavır alan AKP hü- kümetı eleştınldı. Açıklamada "Aşkuı'a yapılan bu uygulama hukukla bağdaş- mıyor" ifadelerine yer verildi. Sivil Toplum Kuruluşlan Birliği Plat- formu'ndân yapılan yazılı açıklamada ise rektöre çete suçlamasından soruştar- ma açılmasının, başka tutuklu olmama- sı nedeniyle kasıt taşıdığı belirtilerek "Tarafh bir biürkişi raporuna dayanıla- rak başlaûlan soruştunnada verilmiş olan tutuklama karan çağdaş hukuk normlannın göz ardı edildiginin göster- gesidir" denıldı. Antalya'da ortak açıklama Sivil toplum örgütlen ve siyasi parti- lerin de desteğini alarak son bir yıl için- de YÖK Yasa Taslağı, türban affı gibi pek çok konuda açıklama yapan Akde- niz Üniversitesi Öğretim Üyeleri Der- neği'nin Başkam Prof. Alper Demir- baş, yargı-üniversite çatışması gibi gös- terilen sorunun aslında sıyasal iktidann üniversitelen birhasım olarak görmesın- denkaynaklandığını söyledi. Demirbaş, üniversitelerin yargıya sonuna kadar saygılı olduğunu ifade ederek "Dışiş- leri BakanıAbdullah Gül'ün, 'Profesör- ler dahil, herkes yargılanabılir' cüm- lesmede tamamen kaölnoruz,Ama ken- dilerinin şeffaf üniversite yönündeki dİleğL bizim için de şeffaf TBMM, şef- faf iktidar şeklinde geçerli" dedı. yok* m m Onlara sorulduğunda "yok bi şey..." derler. Size onlar sorulduğunda ne diyeceksiniz? Gelin bu Ramazan da onların iftar sofralarını donatalım. Cevabımız hazır olsun... Paylaşalım... . denizfeneri.org.tr 0212 414 60 60 URSA Deniz Feneri Derneği Halkbank İFatih Yapı Kredi Anadolu Rnans Fatih Fatih YTL:9999 USD:9999 USD:9998 YTL: 9999 |USD: 9999 EURO:9999 EURO: 9999 EURO: 9999 Kuveyt Türfc j Zeytinburnu Ziraat Bankası j Fatih (2140946) Akbank f Fatih YTL: 9999 YTL -5009 USD:9999 USD: -5007 EUR0:9999 EURO: -5008 YTL: 9999 [USO:9999 | EURO: 9999 Posta Çekleri Tüm PTT Şubeleri Hesap No: 999999 AKP'UÇelik: Sezer'den kurtulmak gerekfyor BURSA (Cumhuriyet) - AKP Bursa Mılletvekili ve Grup Başkanvekili Faruk Çefik, "Türldye bu cumhurbaşkamndan bir an önce kurtuhnah" dedı. Çelik, 29 Ekim Resepsiyonu'yla ilgili davetiye krizinı değerlendinrken, Cumhurbaşkanı Sezer'in AKP'ye karşı ideolojik yaklaşım içinde olduğunu öne sürdü ve "Dün bizimJe ohıp bugün.\NAVATAN'a gidenleri eşli, dün CHP'li ohıp da bugün AKP'li olan arkadaşlanmızı da eşsiz davet ediyor. Bize karşı böyle bir haksız yaklaşun içinde. Cumhurbaşkanı olarak büyük cumhuru kenara itiyor, görmemeziikten geİhor. Türkiye bir an e\Telbu cumhurbaşkanmdan kurtulmkir dıye konuşru. ÜGÜPOLİTtKA GÜNLÜGÜ HİKMET ÇETİNKAYA Kemalist Devrim Kemalizm çağdaşlıktır. Kemalizm devrimcilik ve halkçılıktır... Bugün Cumhuriyet'in kuruluşunun seksen ikin- ci yıldönümü... Milliyetçilik ilkesi Türk-lslam sentezi yalanıyla ırkçılaştınlıp yobazlık ve ümmetçilik doğrultusu- na saptınlıp Kemalizmin temel ilkelerinden biri olan demokrasi yozlaştınldı... Kemalizm bir aydınlanmanın devrimidir... Kemalizm; gerici-faşist siyasi iktidariar, aske- ri darbelerle "baskıcı bir rejim"e dönüştürülmüş, tarikatlar bu süre içinde gelişmiş, devlet tarafın- dan korunup kollanmışiardır... Bugün Türkiye'de Kemalizmi "baskıcılık veya- sakçılık" olarak gören bir siyasal iktidar vardır... Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçekleştirdiği "Kemalist Devrim", Islam topiumu olan Türkiye'de üstyapı değişimi değil, tümüyle altyapı değişimi- dir... Türkiye'de "ümmet" toplumundan "ulus" bilin- cine geçişi Kemalist devrimin ilk ayağı oluştur- muştur. Edirne'den Ardahan'a dek Köy Enstitülerinin açılmasının kaynağı ise Marksist düşüncedir... Seksen iki yıl sonra Türkiye'ye baktığımızda "Milli Görüş Gömleği"ni hâlâ sırtlanndan çıkar- mayan, Kemalizmi içine sindiremeyen, "ümmet- çilik" yaparak laik devlet yapısmı tarikatlara tes- lim eden bir düşüncenin egemen olduğunu görü- yoruz... Kuran kurslan, sıkmabaş, imam hatip liseleri... Artık Kemalizmin halkçılık ve devrimcilik ilkele- ri bir kenara itildi... • • • Türkiye'de karşı devrim, 1950'de Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle başladı, din sömü- rüsü siyasetçiler tarafından yapıldı... Bir toplum, yakın tarihını bilmezse hep yanılgı- yadüşer!.. Türkiye de Cumhuriyet'in seksen ikinci yıldönü- münde bu yanılgıyı yaşıyor... Elbet "Kemalist Aydınlanma" Marksizme göre "devrim" niteliği taşımasa da Türkiye'nin 1923'ten sonraki koşullannda "devrim" olarak nitelendiri- lebilir... Marksizme göre devrim, toplumun ekonomik yapısında gerçekleşir. 1789 Fransız Devrimi'nde olduğu gibi.. 1789, Fransa'dafeodalekonomiyiyık- mış, yerine burjuva ekonomisini koymuştur. 1917 Sovyet Devrimi üretim araçlarında özel mülkiyeti bütünüyle kaldınp toplumsal mülkiyet il- kesini yaşama geçırmiştir. Yani kapitalizme (sanayide) göre feodalizme (kır- sal kesimde) dayanan ekonomiyi kaldınp sosya- list ekonomiyi getirmiştir. 1789 ve 1917 devrimleri halkın ayaklanmasıyla gerçekleşmiştir. Kemalizm ise Tanzimat ve Tanzimat sonrasın- da olduğu gibi halkın başkaldırmasıyla değıl, üst yönetimlerin girişimleriyle Türkiye'ye yerleştiril- miştir... Elbet toplumun ekonomik yapısında köklü bir de- ğişim olmamıştır... Her devrim bir karşıdevrimle karşılaşır... Kemalist devrim 1919da Ulusal Kurtuluş Sa- vaşı'yla başlayıp 1928'e dek sürdü. Karşıdevrimin adımlan CHP içinde başladı. Atatürk bu gerçeği gördüğü için de Halkevleri'ni yaygınlaştırdı, Türk Dil Kurumu'nu ve Türk Tarih Kurumu'nu kurdu. 1945'te Köy Enstitüleri, Halkevleri işlevini yavaş yavaş yitirmeye başladı, Şemsettin Günaltay'ın başbakanlığı döneminde her il ve ilçede yapılan Cumhuriyet balolan kaldınldı... 1980 askeri darbesiyle Kemalizm, "Atatürkçü- lük" adı kullanılarak darbecı generallerce yozlaş- tınldı... O yüzden toplumsal zemin 1950 sonrası geri- ci-faşist iktidariann dincilere kol kanat ger- mesryle kaymış, ekonomi kırsal kesimde feodal yapıdan kurtanlamamış, Türkiye'de burjuva sı- nıfı gelişmemiştir... • • • Laik bir toplum ancak demokrasiyi geliştirip öz- güriükleri çoğaltabilir... Laiklik olmadan demokrasi olmaz... Bunun için laiklik bir "altyapı" reformudur... La- iklik devrimi de ilk kez bir Islam topiumu olan Tür- kiye'de gerçekleştirilmiştir... 2005 yılının Türkiyesi'nde AKP'li belediyeler ta- rikat şeyhleri için anma toplantılan düzenleyerek "laiklik" kavramını yok etmek istiyoriar... Isparta'da belediye Said-i Nursi'yi anıyor, Üs- küdar Belediyesi Nurcu, Nakşi ve Süleymancı şeyhlerini... Isparta'daki sinevizyon gösterisinde Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'nı kazanması Batılılaş- ma, Islamdan uzaklaştırma olarak ortaya konuyor... Said-i Nursi övülüyor; Atatürk, Kurtuluş Sava- şı'nda cepheye sığınan asker olarak gösteriliyor... 2005 yılında Türkiye'nin fotoğrafı ne yazık ki böyle!.. hikmetcetinkaya(S cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 343 72 64 Kamu Mali Yönetimi'nde değişiklik • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası ile Bazı Yasa ve Yasa Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapüması Hakkında Yasa Tasansı kabul edildi. Tasanya göre TBMM, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay'ın bütçeleri, merkezı yönetim bütçesinden çıkanlırken Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu Genel Bütçe kapsamındaİci "Kamu Idarelen" listesinden çıkartılacak. Bu kurumlann denetimıni, TBMM Hesaplannı înceleme Komisyonu yapacak. Patlamada 4 gözaltı • İST4NBUL (AA) - Maslak'ta bir benzin ıstasyonundaki patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına almda. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Opet Maslak İstasyonu'nda 15 Ekim 2005 günü meydana gelen ve 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamaya ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, E.A, E.S, L.D. ve N.l'yi gözaltına alındı. Yakalanan bu kışılenn, terör örgütü PKK adına benzin istasyonuna bomba koyduklan ileri sürüldü. Zanlılann Terörle Mücadele Şube Müdürlü&ü'ndeki sorgulan sürüvor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog