Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

29 EKİM 2005 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Koyımcu içüı belgesel •kanbulHaber Servisi-Karadenız- li sanatçı Kazım Ko- yuncu'nun hayaünı konu olan "DlNA K'AK'İ" adlı bel- gesel fîJmin galası, 6 Kasun Pazargünü gerçekleştınlecek. BılımEgıtımEsteük KültürSanatAraşür- malan Vakfi'ndan (BEKSAV) yapüan açıklamadayönetmenliğıni SerapKer- vancı'nın üstieadiğı fîlmin galasının, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde ya- pılacağı bıldınldi. 59 dakika süreli bel- geselın kasım ayı boyunca BEKSAV ve Mezopotamya Kültür Merkezi'nde iz- lenebıleceği kaydedıldi. Haber Merkezi - Istanbul Tak- sim'dekiEdebıyatçılarKooperatıfi, şi- ir buluşmasına ev sahipliğı yapıyor. Bu- gün saat 20.30'da başlayacak etkinlikte şair tlyas Orak edebıyat ve şiir merak- hlannın sorulannı yanıtlayacak, şiirle- ri hakkında söyleşecek. Doğan Kılıç- kaya'nın sunumuyla gerçekJeşecek et- kinliğe tüm edebıyat ve şur sevenler da- vetli. Aynntılı bılgi içın telefon numa- rasışöyle:0212 244 0103 Kırakfck uyansı • FRANKFUKT(CumhuriyrtBüro- sn)- Küresel çaptaki iklim değışiklıkle- ri Potsdam fldim Araşönnalan Enstıtü- sü uzmanlanna göre Avrupa'da dağbk bölgeleri ve Akdeniz bölgesındeki üJke- leri tehdit ediyor. Bölgedepekçokneh- rin kuruyacağını ve nehır taşımacılığı- mn bundan zarar göreceğinı de öne sü- ren uzmanJardan Dagmar Schröter, ku- raklık nedenıyle Akdeniz bölgesındeki hayvanlann ve bitkı örtüsünün ağır bir tehdit alonda oldugunu belırtü. Ûdım değişikliğındenetkilenecekbölge ûlke- lerinin başında Türiaye geliyor. AJKanoi için umııt • IZfrÜR(CuınbıınyetEgeBürosu) -Izmir 2 Numaralı Kültör ve Tabiat Var- lıkiannı Koruma Kurulu, Bergama'da yapunı süren Yortanlı Barajrnın sulan altında kalmayı bekleyen antik Allianoi kentıyle ılgilı, "Allianoi'nin korunma- sı konusunda çözüm üretilene dek Yor- tanL Barajı 'nda su tutulmamasına" ka- rar verdı. Antik kentin, yapımı hızla sü- ren Yortanlı Barajı'nın 15 Kasım'da su tutmaya başlamasıyla gölet alanının tam ortasında kalması öngörülüyordu. SÖZÇİZGİNİN Turhan Selçuk ÇİZERİMİZ, ALMANYA'NIN "ERLANGEN" VE "STUTTGART" KENTLERİNDE AÇIL^CAK SERGİLERİ NEDENİYLE KARİKATÜRLERİNE BİR SÜRE ARA VERECEKTİR.. Fen BilimleriMerkeziDershaneleri'nin meslektanıtimiuanbüyükilgigördü 'Gelecek' buluşması • Fen Bilimleri Merkezi Dershaneleri Yönetim Kurulu Başkaru Nazmi Ankan, bu yıl ilk kez düzenledikleri füara öğrencilerin gösterdiği ilgiden memnun olduklannı, önümüzdeki yıl yeniden düzenlemeyi düşündüklerini söyledi. tstanbul Haber Servisi - Een Bilimleri Merkezi Dershanelen tarafından ilkı düzenlenen "Üniversite ve Meslek Tanıüm Fuan" dün dershanenin Beylıkdüzü şubesinde gerçekleştınldi. 20 ünıversiteden temsılcileruı katıldığı ruarda öğrencılere, fakülteler, bölümler, ders konulan ve meslekler hakkında bılgı venldı. Fen Bilimleri Merkezi Dershanelen'nin çevre illerdekı şubelennın katılımıyla ftıara yaklaşık 3 bın öğrencı katıldı. Selçuk Ünıversıtesı Eğıtım Fakültesı Öğretım Üyesı Doç Dr. Hasan Yıhnaz, "En Çok tlgj Gören Üniversite Nasıl Kazanıhr" başlıklı konuşma sundu. 'İNAT EOİN VE İNANIN' Yılmaz, ögrencılere, ünıversireye hazırlık sürecınde verimli ders çalışma ve öğrenme yöntemlen, başanlı uısanlann günlük alışkanlıklannı, soru çözme ve sınav ortamı ıle ilgılı stratejılen hakkında bılgı vererek, "Amaçh olun, isteyin, inatedin veinanın"dedj Fen Bıhmlen Merkezi Dershanelen Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Ankan fiıar ıle ilgılı yaptığı değerlendırmede, "Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz fuara öğrencilerin gösterdiği ilgiden memnunum. Önümüzdeki yıl yeniden düzenlemeyi düşünüyoruz. Üniversitelerin kaühmı bizi memnun etti" dıye konuştu. Ren Nehri de mayalandı etldnlikleri kapsamında temsili Nasreddin Hoca, Ren Nehri'ne mava çakta. Ren Nehri'ne yogurt değü umut ma>aladığını söyleyen temsili Nasreddin Hoca, insanlara boşgörü çağnsmda bulundu. Etküıliğe AlmanJar da ilgi gösterdL (AA) Uzmanlardan 'kökhücre'uyansı Istanbul HaberServisi -Nöroloji ve Nö- roşırurjı uzmanlan, "kök hücrenin beyin veomurilik hastahkiannda bir tedaviyön- tenü olduğıT yönünde kamuoyunun yan- lış bılgılendınldığını söyledıler. Türk Nörolojı Dernegı ıle Türk Nöroşi- rürjı Demeğı, Lütfii Kırdar Kongre Mer- kezi'nde *Nörok)jik hastalarda kök hücre tedavisi' konulu ortak bir basın toplantısı düzenledı Basıjı toplantısında konuşan Türkıye BılimlerAkademısı Uyesi (TÜBA) ve Hacettepe Tıp Fakültesı Öğretün Üye- sı Prof. Dr. lurgay Dalkara, kök hücre üzerinde yülardır çalışmalaryaptıklannı be- lırterek "Henüz kök hücreter konusunda, imanda beyin, omurilik ve kas hastahkla- nnın tedarvisinde pratikte kuüanılacak dü- ze\egetinmemiştir" dedı. TUBA ve Anka- ra Tıp Fakültesı Öğretım Üyesı Prof. Dr. YücdKanpolatda "Kök hücretedaviyön- tetnine henüz getinmedi Asû amac, bumı tkari meta hatine getirmektir. Bu nedenle bu tör çafaşmalar özel sağük kuruhışlann- da yapdmamaİKbr" dıye konuştu. ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Cumhupiyet Bugün, Cumhuriyetimizin ilanı- nın 82. yıldönümü. Hepimize kut- lu olsun. Cumhuriyet konusunda toplu- mumuzda, genel bir "consensus" var gibı görunmesine karşın cum- huriyet kavramından, herkes ken- dince bir şeyler anlıyor. Zaten cumhuriyetin tanımı konusunda da müthiş bir cehalet var. Şimdi bu konulardaki yaklaşımlan ana hatlanyla ortaya koyaJım. • • * . Cumhunyet kavramı, demokra- si kavramıyla karıştınlır. Oysa ki demokrasi ve cumhuriyet, farklı şeylerdir. Aslında, bana sorarsa- nız, her cumhuriyete demokrasi olmak yakışır. Aynı biçimde, her demokrasiye de cumhuriyet ol- mak yakışır. Fakat gerçek yaşam- daki görünrü çok farklıdır. Avrupa'nın köklü demokrasile- rine baktığımız zaman, bunlann önemli bir bölümünün, cumhuri- yet değil, monarşi otduğunu gö- rürüz. Göstermelik de olsa, turis- tik de olsa, cep harçlıklannı halkın seçtiği parfamentolar belırlese bi- le başta kral ya da kraliçeler var- dır. ömeğin Ingiltere, Isveç, Nor- veç, Danimarka, Belçika, Hollan- da, Ispanya gibi ülkeler, demok- rasi olmalanna karşın cumhuriyet değillerdir. Buna karşılık, kendilerine (hakfı olarak) cumhuriyet sıfatını layık gören kimi devletlerin; örneğin Iran, Saddam'ın Irak'ı, kimi Latin Amerika ülkeleri vb'nin demokra- siyle ilgilen yoktur. Hatta bunlann bir kısmı, eli kanlı diktatörlükler olarak karşımıza çtkar. • • • Bu konuda aynntılara girmeden önce, her iki kavramın kökenıne ınmekte yarar vardır. (Aslında bu konulan bu sütunda, daha önce de ele aldım ama bu konu gün- deme geldığinde, hâlâ yanlış şey- ler dile getinlıyor). Demokrasi, eski Yunancadan gelen birleşik bir kavram. Eski Yunancada "demos" halk de- mek, "kratos" da yönetim. Böyie- ce, "demos-kratos", halkın yone- timi demek oluyor. Cumhuriyet sözcüğü de Arap- ça kökenli, Osmanlıca bir sözcük. "Cumhur", halk demek. "lyet" de aidiyet eki olduğuna göre, cum- huriyet, "halka ait" demek. Bu sözcük, Romalılar döneminden gelen, "res-buplica" sözcüğünün tam tercümesi. "Publica" halka ait demek. Res, kuvvetlendirici bir takı^ış). Böylece "res-publica", "halka ait" demek oluyor. Yani "demokrasi" kavramı "halkın yönetimi", "cumhuriyet'' kavramı da "halka ait". Ve hiç kuşku yok ki, bu iki kavram birbi- riyte çelişen iki kavram değil. Hat- ta bence, birbirini tamamlayan, bütünleyen iki kavram. Fakat ger- çek yaşamda, bunu ender bir bi- çimde görüyoruz. • • • Günümüzde, demokrasiler ara- sında ufak tefek farklar vardır. Fa- kat cumhunyetler arasındaki fark- lar, çok ctddi farklardır. Zaten bir ülkenin yönetimi için, "cumhuri- yet" demek yetmez. Bunun yanı sıra "nasıl bir cumhuriyet" oldu- ğunun da açıklanması gerekir. ör- neğin Iran, Saddam'ın Irak'ı, Çin, ABD, Fransa vb. birer cumhuri- yettir. Fakat bunlar arasında, uz- laşılamaz farklılıklar vardır. 0 hal- de bunlann, "nasıl" cumhuriyetler olduğunun açıklanması gerekir. Iran, bir Islam cumhuriyetidir. Islam şeriatı ile yönetildıği iddiası vardır. Saddam'ın Irak'ı, kanlı bir diktatörlüktü. Çin, sosyalist bir cumhunyettir. ABD, federal bir cumhuriyettır. Fransa, merkezi bir cumhuriyetbr... Peki, Türkiye nasıl bir cumhuri- yettir? Bu sorunun yanıtlanması gerekir. Türkiye üç temel ayak üzerinde ayakta duran ve bu üç ayağın hıçbir biçimde degıştırilemeyece- ği bir cumhuriyettır Bunlar "halk egemenliği", "çağdaşlık" ve "la- ıklik"tir. Yani, "Türkiye Cumhuri- yetı, halk egemenliğine dayanan, laik ve çağdaş bir cumhunyettir". Bu üç özellık, değıştınlemeyeceği gibi değıştınlmesi teklif bile edile- mez. • • • Cumhuriyetimiz çok güç koşul- lar altında ve yukandaki ilkeler çerçevesinde kuruldu. Aradan geçen 82 yıl boyunca, zaman za- man cıddi sorunlar yaşanmış olsa bile, her gün bir öncekı günden daha güçlü, daha karariıyız. Hepimize kutlu olsun. İLETİŞİMİN GÜCÜ Sözcüklerin gücünü bu ulusa sen öğrettih! I <**!. ,*. a.» âna ııerı gıtmoyfi so? vorıyöfuz. 29 Ek'tiTi Cumhuriveî Büyraınıtnı^ küiİLi olsun.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog