Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet tmtiyaz Sabibi: CUMHURİYET VAKF1 adına ÎLHAN SELÇUK GenelY^ınYönetmeni: fbrahim Yıldız • Yazıişleri Müdürü: Salim Alpaslan # Sorumlu Müdür: Mehmet Sucu#Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara Istıhbarat: Cengiz Vüdırım # Ekonomı: Hasan Eriş • Kültür: Egemen Berköz • Spor: Ab- dülkadir Yücelman • Makaleler: Sami Ka- raören # Oûzeltme: Abdullab Yazıcı • Bıl- gi-Belge: Edlbe Buğra • Yurt Haberleri: Meh- met Faraç # AvTupa Temsilcisi: Güray Öz Yayın Kunılu: llhan Selçuk (Baş- kan), Emre Kongar (Başkan Yardımcısı), Orhan Erinç, Hik- met Çetinkaya. Şükran Soner, tbrahim Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbav. Hakan Kara. Ankara Temsilcisi: Mustafı Balbav Atatürk Bulvan No: 125, Kat:4, Bakanlıklar Tel: 4195020 (7 hat). Faks: 4195027 • tzmir Temsilcisi: Serdar Kmk, H. Ziya Blv. 1352 S. 2.3 Tel: 4411220, Faks: 4418745 • Adana Temsilcisi: Çetin Yigenoğlıı, tnönû Cd. 5 S. Aksoğan Iş. H. Kat 1 Tel: 36312 11, Faks: 3631215 Antalya Temsilcisi: AJunrt Oroçoğtu Deniz Mah. Çelikbas Iş Merkezi Kat 6 Tel: 0242 2480057 Faks: 2487517 • tdari ve Mali tşler Bûlent Yener • Satış: Ft- zilet Kuz* • Cumhuriyet Reklam: • Genel Müdür: Özlem Ayden # Genel Müdür Yardım- cısı: Nazende Pal Tel: (0212) 251 98 74 - 75 251 98 81 - 82 Faks: (0212) 251 98 68 Rezer- vasyon: (212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Y«>ımh)'Mi:YoııCranHaber.\jansıBiismveYayıııcıhltA.Ş. ProtNııanııMazharÖtelSkNo:! 34381 ŞışUkanbuJ.Td: [0212)343 72 74ı20taıi Faks: st*212ı3-tJ 72 64 Yaygın sûreliv-aym Btslo: Mericez Gazete Deıgi Basm Yayıncıiık Saa ve Tic. A$ Faöh Mah. Hasan Basri Cad. Samandna KattaLlsonbuI Dağnnn: Meıiez Dagrtnn Pazarüma San. ve Tic. A.Ş. sr*-wcumhumetcomtr 29 EKİM 2005 tmsak:4.57 Güneş: 7.24 Öğle: 12.55 tkındi: 15.44 Akşam: 18.14 Yatsı: 19.34 Koç Grubu sponsorluğundaABD'de düzenlenen serginin tanüımı soluklan kesti Kaftardar büyülediLEYLA TAVŞANOĞLU WASHESGTON - Koç Grubu, Türkiye'niıı ekonomideki amiral gemisi olmasının yanı sıra kültür alanında da bayrağı önde koşturu- yor. Buradaki Smithsonian Mü- zesi Arthur M. Sackler Galeri- si'nde 29 Ekim'den 22 Ocak'aka- dar sergilenecek solukkesen "Stii ve Statü: OsmanhTürkiyesi'iMİen imparatortukKostümkri'' serjp- si bir ilki oluşturuyor "^:\'_:? IOYILLIKANLAŞMA Ama iş bununla kalmıyor. Kül- tür Bakanlığı ve Smithsonian Mü- zesi arasmda ünzalanan on yıllık biranlaşma gereğince ABD'de da- ha nice Türk sergileri açılacak. Burada Koç Grubu'nun önemli bir rolüvar. Çünkü Koç Grubu on yıl süresince Smithsonian'da ya- pılacak bütün kültürel etkinlikle- rin ana sponsorluğunu üstlenecek. öte yandan bıl faaliyetler bunun- la da bitmeyecek. Smithsonian Müzesi'nden Türkiye'ye, başta Istanbul olmak üzere çeşitii Ana- dolu illerine de önemli sanat etkin- likleri ulaşnnlacak. Aynca anlaş- ma gereği Smithsonian Müzesi 10 yıl süreyle belli kültürel ve sa- natsal faaliyetler ve sergiler çer- çevesinde belirli sürelerle Koç Müzesi gibi dekuUanılabilecek. Bu konuda bilgi veren Koç Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Musta- fa Koç, bu etkinliklerin daha çok- sonbahar ve kış aylannda gerçek- leştihleceğini anlatb. ,^, ATATÜRK MUMYASI Londra'daki Madame Tussault Müzesi'ndeki Atatürk mumyası- nın yerine kendi girişimleriyle ye- ni bir mumya yerleştirilmesinin kabul edıldığıni kaydeden Mus- tafa Koç şöyle anlattı: "O mumya Türidye'nin yüzka- rasrydL 10 Kasun'da yeni yapılan mumyayıorayakuvacağız. Mvae flk kezdışardan böyle bir müdahakye fam verdi Şimdiçokgüzd obcak." Kostüm sergilerinin Istanbul'un moda merkezi haline gelmesini tetikleyeceğini belirten Mustafa Koç, sergilerin Anadolu kentlerine gitmesine de önem verdiklerini söytedi. Bu arada sergi öncesi Smithsonian Müzesi'nde modacı Atl Kutoğlu tarafından dizayn edilen ye dönemin motıflerirtt yansrtan defile de böyük ilgi gördü. (AA) Dünyada 40 milyondan fazla kişi HIV taşıyor AIDS'ekarşı ııyamkolun A Istanbul Haber Servia - AIDS Sava- şun Deraeğı, "1 Aralık Dün>^ MDS Günü" dolayısıyla "Kırmıa Uyamş" adlı bilinçlendirme kampanyası düzen- ledi. Demekten yapılan ya- zılı açıklamada, dünyada 40 milyondan fazla kişinin HTV virüsü taşıdığı, Bir- leşmiş Milletler'in (BM) AIDS'li hasta sayısının yüz- de 150 artacağını öngördü- ğü ve hastalann da sadece yüzde 12'sinin tedavi gö- rebildiği belirtildi. Açıklamada şunlar kay- dedildi: "Kırniızı Uyamş l adı verüen, ûnlü sanatçı, işadamı, siya- setçi, gazeteci ve yazariann destekkdiği kampam ada. 30 Kasun-4 Aralık tarib- leri arasmda konserler, sokak yiirüyüş- leri, sergikr, defüeler ve dans gösterileri SavaşımA ş lM.Derneği, dünya- da her dakikada 1 çocuğun AIDS ne- deniyle öldüğüne dikkatçekerekyyurt- taşlara "AIDSSa- vaşım Gönüllüsü" olma çağnsı yapü. var. Aytaç Arman, Beyazıt öztürk, Nur Sürer, Halil Ergün, Göksel, Manga, Gri- pin, Ferhat Göçer, Tan Sağtürk, Ebru Akel,KenyahdansçıIbrahim Şaban, Ar- zu Kaprol, Ebru Yarcan, Na- suh Mahruki'nin de aralarm- da bulunduğu ünlükr, AIDS konusunda yanhş biünenleri düzelrmek için harekete geç- ti." Dünyada geçen her da- kikada 1 çocuğun AIDS ne- deniyle öldüğu vurgulanan açıklamada, 10 bin kişiye "AIDS Savaşım Gönüllüsü" olma çağnsı yapıldı. Açık- lamada, Istanbul'un çeşitii noktalannda önümüzdeki ay başında açılacak standlarda HIV/AIDS hakkın- da bilgi verileceği vurgulanarak etkin- likler sırasmda yüz binlerce prezervati- fm de ücretsiz dağıtılacağı kaydedıldı. cumhuriyetle büyüdü. 1944'ten beri Pırı! pırıl denızlerı, gollerı, yemyeşii vadileri içinize çekin. Doğayı için! Türkiye'nin şeker ilavesi içermeyen tek %1OO meyve suyu karışımları! Aroma Vişne, Şeftali ve Kayısı meyve suları sadece Elma ile tatlandınlır. işte bu yüzden Aroma daha doğal, daha sağlıklı ve daha az kalorilidir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog