Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 29 EKİM 2005 CUMARTESİ OIAYLAR VE GORUŞLER AÇI MUMTAZSOYSAL Cumhuriyet Biter mi? ı iyimser^erflyi ni- dy^yi tanıfpfâya, başka- > çalısyorum" demek is- »^Ssozünü kullanmama- KEŞKE o söz yetli yorurnh lavına < temişl lıydı^ _ fciumlu anlamda da onun işi ve görevi&efljyadTîanıtımcılann, turizmcilerin, neklam- cılann işrve görevi. Kötü görünebilecek olanı ört- rnek, başkalannı kızdırabilecek şeyleri saklamak, sözleri çarpıtarak aktarmak onlara düşer. Hedefle- ri, "imaj" denen görüntüyü vermek ve onun baş- kalannca "iyi" ve "güzel" algılanmasını sağlamak- tır. Devlet sorumluluğu yüklenen politikacı öyle mi? O, eğer ulusal çıkar bazı şeyterin yapılmasını, ba- zı sözlerin söylenmesini ve bazı tutumlann vurgu- lanmasını emrediyorsa, "Acaba başkalan kızarmı?" diye düşünmeden yapmak, söylemek ve vurgula- mak zorundadır. Pazariayan ve veren değil, kooıyan ve esirgeyen olmalıdır. Meğerki, içindeolan, dışavurulmasınıön- leyemediği bir "satıcılık" huyu bulunsun. Herfırsat- ta meydana çıkan, saklanamayan, örtülemeyen. Koruyuculuk ve esirgeyicilik şu sırada gerçek- ten gerekli ve zorunlu. Çünkü şu sıra ülke el- den gidebilir. Günün birinde bir bakarsınız, gidiver- miş. Ulkenin cumhuriyeti, içten ve dıştan zayıfiatıla- rak. Seksen iki yıllık bir geçmişten sonra şu aylarda gelinen nokta, cumhuriyeti içten ve dıştan yıkma niyetlerinin şaşkınlık verici bir ayariamayla kesiş- tikleri, kucaklaştıklan ve enerjilerini birteştirerek ge- ometrik bir hızla artan bir güç oluşturmaya başla- dıklan bir nokta oluyor. Içte, karşıdevrimciler ittifakı var: Bozuk düzen muhafızlan, emek yerine talan, dürüst kazanç ye- rine soygun peşinde koşanlar, başkalannın "ılımlı Islam" hayallerine hizmet ederek destek bulanlar, Ikinci Cumhuriyetçiler ve az sayıda da olsa şeriat ve hilafet meczupları. Dışta, Sevr'deyanm kalmış heveslerini buncayıl- dan sonra gerçekleştirip Türkleri Anadolu'nun bir köşesine sıkıştırma peşinde koşanlar, küreselleş- menin küresel sömürüsünü yerel ölçekte Türkiye üzerinde yoğunlaştıranlar ve Mustafa Kemal'in deyişiyle "Bizi aşağı olmaya mahkûm bir halk ola- rak tanımakla yetinmeyip yıkılmamızı çabuklaştır- mak için ne lâzımsa yapan" bir Batı. Bu hiç de "kutsal" olmayan ittifak, sözde "uy- gahıklar buluşması"r\a yer olarak Türkiye'yi seçmişe benziyor. AB'nin Brüksel'i ile Ortadoğu'nun şeyhlikleri arasında mekik dokuyan iktidar sahip- leri kendi çıkarian ile yabancılann emellerini birieş- tirmeyi böylesine "şık" ve "iddialı" bir etiketle ört- meye çalışmaktalar. Gün, uyanık olma ve Cumhu- riyeti bitirmeye yönelik bir oyunu bozma günüdür. Ama, bu oyunu bozmak için, futboldaki deyimle "oyunu okumak" gerekiyor. "Mütareke gazeteci- teri"nin perdeleyişleri yüzünden en zorlaşan da bu okumadır. Cumhuriyetimiz Halkımızla Ozdeştir Vedİİ BtLGET EmekliAmiral B ugün 29 Ekim, Cumhuriyetimizin doğum günüdür, kutlu olsun. "Halkımızın çıkarlan ile özdeş olan Cumhuriyetimizden yana olanlarla, karşı olaıüann smav gü- nüdür, hesaplasma günüdür" "CUMHirRIYET" sözcüğü, -hep bilindiği gibı-respubticadan alınmıştır. Anlamı "haJkm çıkarlarTdır Tanımlandığı zaman ise "deviet biçimindeegemenfigin birkişiyadakişflerin de- ğil, ulusun" olduğu \ urgulanır. Ulus ise tt d3,top- rak, ekonotnik yaşam ve ortak kültür biçimfe- nişi"nin temel öğesi, ancak "ekonomik ya- şam"da da ortakesenliktir. Eğer "ekonomikya- şam" alanında "ortak"lık sağlanamamışsa, "insan topluhığunuıT bir bölümü ile öbürleri arasında bu alanda "ortak"lık oluşturmayı ön- leyen uçurumlar varsa; dil, toprak ve kültür anlayışı biçimlenişinde de uçurumlar oluşur. Bu, "devlet Mçimi"ne de yansır. "Cumhuriyet"in "ldşi ya da kişüer egemenfiğT durumuna geli- şi olur. "Ulusal egemenük" ortadan kalkar. Çevremizde savaş ateşleri yükselmekte olan süreçte kutladığımız bu "Cumhuriyet Bayra- mı"nda bir kez daha derinden derine düşüne- lün: Atatürk'ün "Ordumuzun hiçbir neferi müstesnaofanamaküzereheyetiumumiyesi, ta- kip ettiğhniz mukaddes davayı tamamen idrak etmiştir. Ordularunız, Türkiye'nin düşmanla- nnı nnfamıştır, dnsriarmı da tamamen anlamış- ur. Ne için muharebe ettigini biüyor \e hangi ne- tkevi istihdaf edinceye kadar muharebe zaru- retinde olduğunu kemal-i sükûn ve vkdan ile takdir ediyor" diyerek kurduğu ve "Büirsiniz HTürk\üDetine\akit>'üksehnekiçinadımat- mak istenüşse, bu adımlann önünde daima pi- şuva olarak, daimayüksek milliideali tahakkuk ettiren hareketlerin pişdan olarak kendi kah- raman çocuklannda mürekkep ordusunu gör- müştür" sözleriyle "Cumhuriyet" bilinci so- rumluluğu ve öncülüğünde bizlere işaret etti- ği o görkemli "Cumhuriyet'' bugün gelinen "CumhuriyeT midir? Pentagon, uluslararası durum değerlendir- mesi ve emperyalist yaklaşımlar sonucunda, bi- linçli bir biçimde, giderek tür değiştiren bir yaygın savaş ortamı ile yapay silahsızlanma- nnı gölgesinde çok daha çarpıcı bir silahlan- ma çabasını körüklemektedir. "Neden?" Ortadoğu'daki "ARKA RAHÇE"sini yeni- den düzenleme çabasındaki ABD emperyaliz- mine teslimiyetin bayraktarlığını yapmakla övünen, çağdışı kalmış bir sömürü saltanatmın sultası altındaki iktidar, MASTAFA KEMAL ATATÜRK Türkiye'sini, bu "ARKA BAH- ÇE'ye gömdürme hazırhğı içindedir. Baş düşmanımızın topraklanmızda askersel yığınak yapma isteminin "nedeni budur". Bu olgu, banşın, bağmısız TÜRKÎYE CUMHU- RlYETÎ'nin giderek MUSTAFA KEMAL ATA- TÜRK'ün düşmanlannı daha iyi tanımamıza yardımcı olmaktadır. Ama ne olursa olsun Tür- kiye'yi, yayılmacı ABD militarizminin hska- cından kurtarmak, topraklanmıza askersel yı- ğınak yapmasına engel olmak, Türkiye'mizi "YAİSTIKLAL YA ÖLÜM" ilkesi Ue «AR- KA BAHÇE"sine gömdürmemek, ATA- TÜRK'ün "TEMEL ÎLKESl"ni üstlenenle- rin en birincil yurttaşlık görevidir. Bağımsız- lık görevidir. Gazi Mustafa Kemal Cumhuri- yetini onurlu yaşam yolunda, sonsuzluğa de- ğin yaşatmaktır. Cumhuriyet'in Ordulan Türk ulusunun çıkarlanm ve onurunu koru- yan, savunan Kemalist Ordulandır, Cumhuri- yetin Ordulandır. ABD Emperyahzmi, Avrupa Birliği Emper- yalizmi, "SEVR'i yırtıp atan* Atatüık'ün eze- li düşmanlandır. Cumhuriyetinıizi Cumhuriyet kılan önderimizin sürekli düşmanlandır. SEVR1 i tezgâhlayanlar Anadolumuzu parçalama, yur- dumuzu sömürgeleştirme ve tam bağımsızb- ğımızı yok sayma uğraşını değıstirmedi. Sevr'in şiddet siyasetine şiddet siyaseti ile yanıt veril- melidir. Avrupa barbarlığının Mussoimi'ye, EDtfer'e, Sabzar'a, Franko'ya nasıl teslim olduklannı unutmadık. Bugün PKK'ye yaklaşunlanm da öyle izliyoruz. ABD emperyahzmi yardımı ve Incirlik Üs- sü konusunda, konulann ciddiyetine, tebJike- li görüntülerine uygun biçimde defalarca üs- tüne basa basa sözler söylenmiş, avaz avaz hay- kınlmıştır. Artık bu kısu döngüye bir kez da- ha saplanmanın gereği yoktur. Okyanus ötesi emperyalist haydutunun ve yandaşı Avrupa emperyalistler birliği haydutunun yardım edi- yor pozunda topladığı haraçlar durduruhnah- dır. Incirhk Üssü sökülmeli ABD ve AB hay- dutlan ile tüm üişkiler kesilmelidir. Başkomutanımızın devrimlerinin, Cumhuri- yetininve Bağnnsızlığımızın saygmhğını ve onu- runu korumak, anti-emperyalist bir devlet ola- rak sömürücü emperyalistler ile ilişltilerimizin kesilmesini gerektirmektedir. Türkiye'nin gün- deminde bağımsızhk ve cumhuriyet çok ciddi sorunlarla karşılaşmaktadır. SayınProfesörMümtazSOYSAL'ın 17 Ey- lül 2005 tarihli Cumhuriyet gazetesinde "Çtf- te Demir* adlı yazısında devletimizin yaşam- sal durumuylailgili birgerçeği öğrendim. Özet- le: "Sennaye''nin en üst yöneticilerinden biri şirketlerinin başansının "ABilelMF' sayesin- de gerçekleştiğini açık açık söylemektedir. Kendine ve halkımızın yeteneklerine güvene- meyen düşmanlanmızla "dofa^sızbirbiçnnde'' işbirliği yapmakla övünen bu kişinin "Senna- yesinin çıkarlan nerede ise ülkesi de orasMtar." Başkomutanımız Mustafa Kemal Uyanyor: Efendfler, Emperyalizmin ipoteğinden,oynnla- rmdan kurtuhnadıkça gaflet ve dabdetten kur- Mustafa Kemal, emperyalizme ve tam ba- ğımsızlığımıza değin söylenecek her şeyi söy- lemiş, yol göstenniştir. Önemli olan analizle- ri ele alıp nesnel bir sentezi ortaya koymaknr. Emperyalist bir ülke ile anti-emperyalist bir ül- ke arasındahiçbirbiçimde ve hiçbir ortak nam altında işbirliği ve anlaşma olamaz. Eğer olur- sa bu antiemperyalist ulkenin, emperyalizme teslimiyeti, onun yedek gücü ve bâğımlısı ol- ması sonucunu getirir. Sayın AB ve IMF hayranı sermayedanmız; Türkiyemizin sorunlannı ABD, AB, IMF, Dün- ya Bankası asla çözemez. Çözeriz diye atıp tu- tanlar, sayın sermayedarlanmız gibilerini uyut- maktadır. Onlann varlık nedeni, tüm alanlar- da antiemperyalist Türkiyemizi emperyaliz- me diz çöktürmekte önayak olmaktır. Türkiye- mizin çözümlenemez denen bu sorunlanm Mustafa kemal Cumhuriyeti'ndeki halkınıızın güçleri çözecektir. Ve böylelikle giderek Ba- ğımsız Türkiye Cumhuriyetimiz tarihteki üs- tün yerini koruyacakhr. Ne Mutlu Cumhuriyetimizi, Halfampm Cum- huriyeti olarak yaşatan ve halkımızla birlikte Mustafa Kemal Cumhuriyeti'nde varolduğu- nun bilincine erenlere... DERSANELERİN DtKKATİNE! KPSS Hazırlık kursımu birlikte verelim! Yaym desteği bizden!.. un Uzman Yayın Ekibi'nin hazırlamış olduğu Yardımcı Kitap - Soru Bankası - Konu Tarama testlerinden yararlanarak, tüm öğrencilerinizi yüzde yüz başanya ulaştırabilirsiniz Bilgi için: (0 216 418 92 40) wTTw.ilkumutcom.tr "Seıin tdresin"llkumut 24 yaştnda Türkiye Cumhuriyeti 82 yaşına ulaştı.Ne mutlu... Cumhuriyet'in 10. yılının kutla- nışını gören, o engin coşkuyu yaşa- yan, Onuncu Yıl Marşı'nı milletçe, övünç ve gururla hep birlikte söy- leme mutluluğunu tatmış olan biz yaşhlar, kendimizi çok şansh sayı- yoruz. "Her savaştan açık ahnla çıknğı- nuz" güzel günler gördük biz. Büyük önder, eşsiz devlet ada- mı. sevgüi CumhurbaşkanımızAta- türk, Cumhuriyet'in 10. Yıl Söyle- vi'nde, "Azzamandaçoktşleryap- tık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türkkahramanhğıveyüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriye- ti'dff" demişti. Cumhuriyet'in temelinde erdem vardu-; ahlak vardır. Cumhuriyet'i yönetme görevini üstlenenler ken- dilerini daima ulusal kültürle, bi- limle beslemelidir. Kültür ve bilim çevrelerini küçümsemek, müspet En Büyük Bayram... M. Kemal YUMAZEsldAydınMiUetvekili bilime sut dönmek Türkiye Cum- huriyeti'nin temel ilkeleriyle, çağ- daş yönetimanlayışıyla bağdaşmaz. Bizün Cumhuriyetimiz, bazı ülke- lerdeki "cumhuriyet" olarak nite- lendirilen çağdışı yönetimlerden çok farkhdır. Türkiye Cumhuriye- ti, milletimizin erdemh nitelikleri- ne dayalı. her alanda çağdaş uygr- hğa giden yolu izleyen ileri bir yö- netim şeklidir. Onun kazanımlannı yıpratmaya çahşmak, ıçenğını azar azar boşalt- maya yeltenerek Cumhuriyetimizi ruhsuz kuru bir rejim kalıbı haline dönüştürme hevesleri daima hüs- rana uğrayacakür. Türicmilleti, Cum- hunyetıne daima sahıp çıkacaknr. Kemahst ideolojiden, Atatüıkçü dü- şünceden bizi vazgeçirmeye heves- lenenlerin oyunlanna, vaatlerine kanmamahyız. Cumhuriyet'in ka- zanımlannın ve güzel yurdumuzun korunmasının en güçlü güven kay- nağı olan kahraman Sılahlı Kuv- vetlerimizin yıpratıbnasına Türk milleti hiçbir zaman, hiçbir koşul- da izin vermeyecektir. Ordumuz, milletimizin gözbebe- ğidir. Özgürlügümüzün, bağımsız- hğımızın güvencesi odur. Onu mil- letçe desteklemek, yaşamsal bir zo- runluluktur. Ekonomide, bilimde, sanayide, askerUkte her alanda güçlü olmaz- sak cumhuriyetimizi koruyamayız. Başkalanndan yardım dileyerek, başkalannın merhametine sığına- rak onurlu, bagımsız yaşamak mum- kün değildir. Cumhuriyetin 10.YiMar^'nı bu- gün aynı coşku ve inançla söyleye- rek manevi bir güç bulmaktayız. Iç ve dış düşmanhklara karşın 82 yıl ayakta kalmayı başaran cumhuri- yetimizi yürekten kutluyorum. Yurdumuzu ve Cumhuriyetimizi savunurken canlarını veren sevgili şehitlerimizi minnet, şükran ve rah- metle anıyoruz. Cumhuriyet'e sahip çıkan, onu koruyan, yücelten, her yaştan as- ker, sivil tüm vatandaşlanmıza yürekten teşekkür ediyor. minnet duygulanmızı sunuyoruz. Sevgili önderimiz, eşsiz insan Atatürk'ü ve onun dava arkadaş- lannı, savaşan tüm askerlerimizi sevgilerie, rahmetle, şükranla yürek- ten anıyoruz. Atatüric'ün 10. Yıl Söylev'indeki o çok anlamlı özdeyişi, bu bayram gününde, bir kez daha ve hep bir- likte haykıralım. tfNe mutiu Türküm dhene!" PENCERE İstanbul'da Kule, Malatya'da Yuva.. Malatya Çocuk Yuvası'ndaki işkence görüntü- leri ülkeyi ayağa kaldırdı.. İyi deoldu.. Halkın hiç olmazsa bir bölümünün zulme, hak- sızlığa, işkenceye tepki göstermesi insanda umut yaratıyor... Kimisi de diyor ki: - Ohooo.. yeni bir şey değil, bu gibi işler çocuk yuvalannda vukuat-ı adiyedendir... Peki, sorumlu kim?.. Malatya Çocuk Yuvası devlete bağlı; soaımlu Ba- kan Nimet (Çubukçu) Hanım imiş; kurumda kad- rolaşma AKP marifetiyle yapılmış... • Bugün Cumhuriyet Bayramı.. Cumhuriyetin ilanından 82 yıl sonra ülkeye bak- tığımız zaman ortalama eğitim düzeyinin 3-4 yıl ol- duğunu görüyoruz... Cehalet yaygın.. Yuvada çocuklara işkence yapan görevli kadın- lar tesettüriü vecahil... Oysa 1923'ten 82 yıl sonra Türkiye'de ne ceha- let geçerii olmalıydı, netarikat, neaşiret, nedese- falet!.. Avrupa'nın çoktan tarihe gömdüğü dinci- lik tartışması bizim çok partili rejimde gündemin birinci maddesini oluşturuyor... Çocuk yuvalannda işkence bizim vardığımız uy- gariık düzeyini de vurguluyor. • Ya Istanbul'a dikilecek Dubai kulelerine ne de- meli?.. Bu kuleler de Cumhuriyet'in 82'nci yıldönümün- de ülkemizin ulaştığı getişmişlik ve uygarlık düze- yini vurguluyorlar.. önce bu gökdelenlerin boyu için 650 metre den- di... Sonra 300'e indi.. Söylentilerin bini bir para.. Burgulu mu olacakmış?.. "Olabilemezmiş.." Dubai Araplanna koskoca Istanbul'un en değer- li arazisini peşkeş çekip kentin geleceğini hiçe saymak için Cumhuriyet'in 82'nci yıldönümünü mü bekledik?.. Salt tüketime ve vurguna dönük bu tezgâh ül- kede rahatça nasıl kurulabiliyor?.. • Nasıl mı?.. Yuvada çocuklara işkenceyi rahatça ve cüretle yürütebilenlerie, trafikte soluğu kesilmiş koca bir kentte şehrin en kalabalık yerine oturtulacak gök- delenlerin tezgâhını kuranlar buluşuyoriar... Bu düzen, halkı Cumhuriyet'in 82'nci yılındaor- talama 3-4 yıllık eğitimle cahil bırakanlann düze- nidir.. Bu düzen ulkenin yazgısını, akla değil, AJIah'a havale eder... Halkımız yuvada küçücük çocuklara yapılan iş- kenceleri gördükçe ağlıyor.. Kendimize ağlayalım.. İstanbul'da kule.. Malatya'da yuva.. Her ikisınde ortaya çıkan gerçek, aynı ağızda ce- halet ve gericiliğin otuz iki dişi gibi sıntıyor. MESEN ORMAN DENİZ SESSİZLİK BAYRAMDA GECEÜK BİR KİŞİ YP 60 YTL 03806114436 AKCAKOCA www.mesenotel.com CUMHURİYET BALOSU Cumhuriyet'imizin ilkyıllanndakiheyecanla Cumhuriyet balosunda buluşalım! 82.yılında veen çok sahip çıkmamız gereken zamanda... Yemekiiöa/omuza kstılmanızdan onurduyanz. ANKARACUMOK tmışmak, üretmek,paylaşmak için. Tarih : 29 EKİM 2005, Cumartesi Saat :19.30 Yer : Vedat Dalokay Kokteyl Salonu DavetiyeBedeli:25YTL lletişrn: 0533 726 20 44 - 0532 336 8418 - 0312 284 66 49 ankara-cumhuriyet-okuriari-subscribeâyahoogfajps.cofn CUMHURİYET ANKARA OKURLARI SARIYER1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Es^No 2003 945 DavJı kaışı davacı Osmajı Çalışkau \etaiı tarafmdan davadar \e karşı davaSılar ,\lı Dunraşojlu \e Hanude Keskın aleyhme açıian aiacak daıası nedetmle. Da\alı, karşı da\acı \ekıh da^adıleiçesı ıle mihekkılıne aıt Faûh Suhan Mehmet Nlah. Aö- türk Cad No 93 Samer adresmdefcı lokanta>ı 26 09 2002 tarihmdaı ıtibaren ayük T SO0OO 000 TL karşılığmda hrala%an bor;lııiann sözleşme tanhınden mbaren hn;- bır bra ödanedıkkn abı. kııa dönenunde 30 06 2003 tanhınde çıkan \angmla ılgüı olarak San\et 2 Aslsşe Cea Mahkemea'nde 2003 M5 esas sa\ilı dös\'asaxla yar- gıjamanm doam etngını. Botçlu alejtane ödenmeven kıralar nedenıyle ıcra takibı j^pıldıgmı. borçlunun ıtıraz etjnedıŞmı. bopcun kesmleştıgım. utapten sonrakı 35 güniük to borcunu da ödemedıguıı. >anan lokanu nedenrşle iıüveklulıran K nrul- yîr TL kadar zaıar gördüğü. bu zarann 6 mıhar TL'lık kısnı sıgorta şnfcets tarafin- dan ödmüiŞmı. ancak davacılar karşı da\alılarm ıçende hıçbrr eş>ası ve tadılatı ol- cnadıgı hakk 10 mıK-ar TL'lık zarann sıgorta sırketı aratmdan davacılara ödendığı- nı. söz konusu bedelı alan krracılann \angmdan hiçbir zararUn olmadığı gtn v-angı- na sebebıjeı verdıkkn. bu \ûzden ödedıkkn peşrnaı, ödemedıklen kra bedelı ve verdıklen zarara mahsup edıldığım. Davacılann 26.05^004-30 062004 (ysrngrrnn ^ getçeldeşBgı tanhl Bnhlen arasındakı ödemedıklen 15 günlûk lara btdelı olan^ 875000000 TL'nm mûvekkılme odenmesırn. yangjna sebebryet \ererek müvdlıh- nm 16 mıhıar TL zaranna sebebı\eı veren da^aalann agora şuketınden mü-.etkılı \erme aldıklan 10 mıl>ar TL'vı müvekkılıne odemelen vevamüvekkılıneaym rutar- da zarar tazmmaO verrnelen gerektıgmı. a\Tica müvekkılınm lokantası yangından soora6a> ışletme\'eahnamadığrndan•(500000000TLzararetngrm.bununsorum- ruarnun da jangına sebebı\et veren kıracılar olduğınu belınerek. davanm reddırıe fazJavadaırhaUansak!ıkaim^laydı>U.000TO karar venlmesrru talep etmiştir Mahkememızce vapılan duruşmaran venkn ara ka- ran ujannca duruşma 1110 2005 tanhme buakılmış ohç. karşı davatılzr Aiı Dur- muşoîlu ve Hamıde Keskm'e dunışma gûnıi hanr bulunmalan dava ıle ılgıb tüm belge. bılgı ve karatlannı ıbraz etmelen \a da keadılennı bir vekılle temsıl emrmefcri duruşma>a getmedıiden takdırde dunışrnanın j'okluklannda \apiiarakiaar verikce- ğı HUMK 213-3" ve devamlı maddelen gereğınce daradılekçesı vtduruşmagönü teblıgat \ enne kaım olmak uzere ılanen tebhg olunur 20.CT 2005 BasB: 5 0 6 7 ^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog