Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

İAYFA CUMHURİYET 29 EKİM 2005 CUMARTESİ 18 SPOR spor@cumhuriyet.com.tr Aziz Yıldınm'la AtayAktuğarasındaki söz düellosu kızıştı, YüdınmDemirören de devreye girdi Futbolda ateşkesiunuttularSpor Servisi - Yaklaşık 10 gündür futbolda gündem oluşturan demeç savaşlan dün de devam etti. F.Bahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıkhnm ın Gökdeniz'le protokol yaptıklan yo- lundakı açıkJamasına Trabzons- K por Başkanı Atay Aktuğ hakare- * tevaranbirüsluplayanıtverirken, Beşiktaş Başkanı Yıldınm Demi- rören de kavgadaki yerini aldı. Aziz Yıldıran 'dan ise yanıt gecik- medi. Aktuğ: Hepsi ahlaksızdır Trabzonspor Başkanı Aktay Aktuğ, F.Bahçe Başkanı Aziz Yıl- dınm'a sert çıkarak, "Aziz Yıkü- nm Gökdeniz'leanlaşaklarmı, da- ha sonra haün sayüır kişüerin ara- ya girmesiyle sözleşmeyi yırt- • Atay Aktuğ, Aziz Yıldınm'ın Gökdeniz'le protokol yaptıklan yolundaki açıklamasına sert bir dille yanıt verdi. Yıldınm Demirören de, Aziz Yıldmm'a tepki göstererek "Geçen sezon Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 4-3 yenildiği maçtan bir gece önce, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun hangi üst düzey yöneticisiyle nerede birlikteydi?" ifadesini kullandı. Oklannı açıklamış. Sözkşmesi süren bir futbokumuzun başka bir kulü- be imza arüğını yeni öğrendik Bu Gökdeniz'in yapbğı ikinci ahlaksız- hkür. Gökdeniz'e imza atünp para veren, sonra da verdiği parayı geri alanJar da ahlaksızdır" dedi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldı- nm Demirören de F.Bahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldınm'a tepki gös- tererek, "Saym Yıldmm her zaman- ki gibi yine dayanamayarak konuş- masmın bir bÖhımünde Beşiktaş'ı onaylamadığunız söz düellosu orta- rnına sokmak istemiştir" diye ko- nuştu. Demirören, kulübün internet sitesinden açıklamalarda bulundu. "Eğer sayın Özhan Canaydın bir haksıziığın önüne geçmeyi düşiin- düyse bile olgun bir spor adamı gi- bi davranmışür. Bu bakımdan ken- disine teşekkür ederiz" diyen Demi- rören, aynı koşullarda kendisinin de tüm kulüpler için aynı biçimde dav- ranacağını vurguladı. Demirören, "Geçen sezon EBan- çe'nin Beşiktaş'a 4-3 yenildiği maç- tan bir gece önce, gecenin bir yarısı sayın Aziz YıMınm Futbol Federas- yonu Yönetim Kurulu'nun hangi üst düzey yöneticisiyle neredeydi?" ifadesini kullandı. Yıldınm: Gizü işim yok F.Bahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıl- dınm ise Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldınm Demirören'in açıklamalan- na aynı yolla yanıt verdi. San - Laci- vertlilerin internet sitesüıe açıklama yapan Aziz Yıldınm, Demirören'in 'Geçen sezon Beşiktaş'ın F. Bahçe'yi 4-3 yendiği maç öncesi Futbol Fede- rasyonu'nun hangi üst düzey yöneti- cisiyle birlikte olduğunu' kuşkucu bir ifadeyle sorduğunu kaydederek, "Benim hiç kinıseyle hiçbir gizii ka- pakb iliskim ohnanuşar" dedi. Yıldınm. "Bahsedilen gece Paper Moon'da ğazeted Can Tannyar, işa- damı AbduDah Kiğılı, bir ara masa- ya katüan Futbol Federasyonu Baş- kanvekili Şekip Mosturoğlu, Ergun Gürsoy'un oğhı Ali Gürsoy ve Hakan UraLÂv. Onat Yıknnm,işadaını.Nec- det Şentürk, daha ileri saatlerde bize kablan Ceial Doğan ve trfan Karakaş gibi bir arkadaş grubuyla birliktey- dim. Hemen bitişiğimizdeki masada ise sayuı Yıktanm Demirören ve Ke- nan Oner yemek yemekteydi" ifade- sini kullandı. Aziz Yıldınm, Demi- rören'in Özhan Canaydın'la ilgili açıklamasıyla kendi söylediklerini teyit ettiğüıi de dile getirdi. ULUSAL FUTBOLCUNUN YEŞİL SAHALARA DÖNÜP DÖNMEYECEĞ1 BELÎRSÎZLÎĞÎNÎ K0RUY0R Işte Deııiz Barış olayı.. AHMETStVASLl Türk futbolu DenizBanşolayıy- la sarsıldı. Baskılar, tehditler so- nucu istifalar peş peşe gelirken hem Deniz'in futbol hayan çıkma- za girdi hem de ortalık kanştı. Pe- ki bu olay nasıl başladı, nasıl ge- lişti... Tarih 15 Haziran 2004... Deniz Banş kendisini Fenerbahçeli yapa- cak imzayı attı. Futbol Federasyo- nu tarafından lisansı da tescil edil- di. Fakat, Deniz, G.Birliği ile bir sonraki sezona dair bir ön protokol imzalamıştı. Bu özel sözleşmeye görc Deniz, sezonbitiminde Genç- lerbirliği ile yeni bir anlaşma yap- mazsa ya da Gençlerbirliği, Deniz Banş ile yeni bir sözleşmeye imza atmazsa, taraflar karşılıklı olarak 1 milyon Euro tazminat ödeyecekle- rdi. Deniz Fenerbahçe'ye gidince Gençlerbirliği butazminatınöden- mesi için Futbol Federasyonu'na başvurdu. Aynca G.Birliği, F.Bah- çe ile karşılaştıklan maçta Deniz'i oynattığı için Fenerbahçe'nin hük- men yenik sayüması gerektiğini id- dia ederek olaya yeni bir boyut kat- tı. Tahkim Kurulu ise Feneıbahçe- lı futbolcunun bu parayı ödemesı gerektiğine karar verdı. Haftalar geçti ancak Deniz Banş bu parayı ödemedi. Fenerbahçe Kulübü ise "Deniz'in 2006'ya kadar ofauı ab- cağınivadeüçelderbalindeödedaı'' diyerek aradan çekilirken; ulusal futbolcu "Akhğun paralan harca- dun. Şu an o kadar parayı ödeye- mem" sinyalini vermişri. F.Bahçe yönetiminin transfer öncesinde, bu konuyu halledeceklerine dair De- niz'e söz verdiği de sızan bilgiler arasında. Deniz, tahkime başvurdu ama bu talep geri çevrildi. Tarih 15 Eylül 2005'i gösterdi- ğinde ise Tahkim Kurulu Deniz'e verilen lisansı askıya aldı. Kurul, "Deniz Banş'ın, Futbol Federasyo- nu tarafindan 13.07.2005 tarihinde, 2005-2006sezonu içinyapıbn tisan- sanuı vize işJeminin, karar tarihin- den itibarenyürütmenin durdurul- ması mahiyetinde askıya alınması- na karar verildi" açıklamasında bulundu. Kurul, Fenerbahçe Ku- lübü'nden, 2004-2005 ve 2005- 2006 sezonlan için Deniz'e yapı- lan ödemelerin stopaj mahsubu ve KDV'ler dahil olmak üzere belge- lerin, aynca G.Birhgı' nden trans- feri sırasında taraflarca imzalan- mış ön protokolün Fenerbahçe ve Deniz Banş'tan ayn ayn istenme- si karan da aldı. Tahkim bu sefer de Deniz Ba- nş'a sadece ulusal takımda ve Şampiyonlar Ligi maçlannda oy- nayabilmesi için özel izin çıkardı. Sonuç hâlâ tam olarak netleşmedi. Ama anladığımız bır dururn var ki o da Türk futbol hukukundaki tu- tarsızlık, bilgısizlik. Tabii ki tek suç onlarda degil. Lisansı iptaJ edilen EBahçeli Deniz Banş'ın futbol hayatmın devam edip etmeyeceği merak konusu. HUKUKÇULAR NE DÎYOR? Herkesin hatası var • ERDENER YLRTCAN (Avukat): Fut- bolun kendi içınde bir disiplini var. FIFA'nın belirlemiş olduğu kararlara baktığunızda çok net prensipler söz konusu. Onlardan bir tanesi ihlal edıliyor. Ön anlaşmalar bagla- yıcıdır. Bu çocuk çok büyük hata yapıyor. Gençlerbirliği ile karşılıklı olarak sözleşmeyi fesh etmedikleri sürece başka bir takıma imza atması doğru değil. Taah- hüt ettiği parayı da ödemek durumunda. Ku- lübün oyuncuyla arasında uyuşmazlık çık- tığı zaman FIFA'da özel bir komisyon var. Kendi ağırlığını kullanarak geçici lisans ve- rir. Önce Deniz kişisel başvuru yapar, ar- dından FIFA federasyonla temasa geçer. FI- FA bu tür olaylarda geçici lisans verdiği için oyuncunun haklılığına inanması gerekir. • TÜRKERASLAN (Avukat-Eski Tankün Kurulu Eski L'yesO: Emınun kı Tahkim Ku- rulu önienne gelen dosyalan inceleyip en sağlıklı karan vermiştir. Ancak, bu konuda söyleyebileceğim önemli bir nokta var. Be- nim görevde olduğum dönemde Tahkim özel sözleşmeleri federasyona itiraz edil- medıkçe ıncelemezdı.. Ancakortadasağlık- lı bir durum yok. Tahkim'in kısa vadede se- çime gideceğjni düşünüyonım. • KAŞİF TORE (Avnkat): Deniz Banş'a verilen ceza kesinlikle haksız bir uygulama- dır. Ben oyuncunun yerinde olsam Avrupa Insan Haklan Mahkemesi'ne giderim. Ki- şisel olarak bu Tahkim Kurulu'nun hiçbir karannın adaleti yansıtmadığını söylemek gerekli.Kendin karar veremeyeceksen ora- da ne işin var. Bu kurulun içinde ceza hu- kuku ile disiplin hukununu kanştıran isim- ler var. Bir hukukçu taraf tutmaz, verdiği ka- rarda tuttuğu takunın etkisi olmaz. GALATASARAY Gerets'ten fiıtbolculara gözdağı NEVZATDİNDAR Galatasaray'da teknik di- rektör Eric Gerets'ten fut- bolculanna gözdağı. Türki- ye Kupası'nda önceki gün oynanan ve 4-0'hk galibiyet- le sonuçlanan Mersin Id- manYurdu karşılaşmasında ortaya konu- lan futbol Belçikah çalıştıncıyı memnun etmedi. Gerets'in 0-0 biten ilk yan sonunda, so- yunma odasuıda bazı futbolculanna yük- lendiği belirlendi. Özellikle Heinz, IBç, Ergün, Cihan ve Hasan Kabze'yı eleştı- ren Gerets. "Böyle oynamaya hakkmız yok.Sizeverdiğûn şansı ryi değeıiendirmi- yorsunuz, İkinci yanya çıkmak istemeyen varsa bana söy1esin''şekJuıde çıkıştı. Futboldaki düşüşe radikal çözümler arayan Gerets'in yönetime ise kapsamlı bir rapor sunmayı planladığı ifade edildi. Yabancı futbolculardan Sasa Dic ile Ma- rek Heinz'i istenilen düzeyde bulmayan Gerets'in yönetimden devre arasuıda tak- viye isteyeceği kaydedildi. G. Satay-'da bu olumsuz gelişmeler olurken, genç futbolculann performansı yüzleri güldürdü. Özellikle Mersin Id- manYurdu karşılaşmasında gol atan Uğur ile Ozgürcan'ın performansından etkile- nen Gerets'in bu ıkiliye önümüzdeki gün- lerde daha fazla şans vermesi bekleniyor. Galatasaray yann deplasmanda Genç- ierbirliği ile yapacağı karşılaşmanın hazır- lıklanna ara vermeden başladı. Hakan Şü- kür ve Yalçnı'uı antrenmanda sakatlan- ması moralleri bozdu. TURKCELL SÜPER LİGİ Fenerbahçe G.Antepspor Spor Servisi - Turkcell Süper Li- gi'nde Galatasaray'la zirveye ortak olan Fenerbahçe Gaziantepspor'Ia karşılaşıyor. Fenerbahçe Şükrü Sara- coğlu Stadı'nda oynanacak mücade- le saat 20.00'de başlayacak. Karşı- laşmayı Cem Papila yönetecek. Mü- cadele Lig Tv'den naklen yayınla- nacak. Günün bir diğer maçında ise An- karaspor evinde Malatyaspor'la kar- şılaşıyor. Ankara 19 Mayıs Sta- dı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ve- dat Yüksel yönetecek. GORUŞ HALtT DERİNGÖR Müze Açıldı,GUPUP Şatolam YıkıUı Fenerbahçe bir müze açtı. Bu, gerekltydi. Yıllardan beri bu fikri savunur, isterdik. Sonunda yapıldı ve de gör- kemli bir şekilde açıldı. Bu tarihsel olayı başaran Fener- bahçe Spor Kulübü'nü, özellikle de Sertaç Kayserili- oğlu'nu kutlamak isterim. Doneleri toplamakta gecesi- ni gündüzüne kattı. Değerli bir Fenerbahçeli. Müzenin yeri olarak stadın içi düşünülmüş. Bu diişün- ceye saygı göstermek gerekir. Ben isterdim ki, stadaya- kın bir yerde görkemli bir bina tutulsun müze orada ol- sun. İçinde tarihi simalann mumyalan yapılsın. Lond- ra'daki Madame Toussaad gibi. Hem para kazansınlar hem de tarihi bir görevi yapmış olsunlar. Müzenin açılmasında kannca karannca bizim de kat- kımız oldu. Arşivlerimizde bulunan 70 yıl önceki resim- leri verdik. Ne var ki, müzenin açılış organizasyonu bu tarihi ve kutsal göreve gölge düşürdü. Aslında ülke in- sanlan olarak biz hep iyi başlanz, fakat iyi sonuçlandı- ramayız. Fenerbahçe'nin kuruluş tarihi 1907. Söylemeye gerek var mı, bilmiyorum. 1940 yıllannda bu ocakta başladık futbola. Yani, kuruluş tarihinden 33 yıl sonra. Biranlam- da Fenerbahçe'nin 100 yılayakın yaşamının yüzde 75'in- de ayak izlerimiz var. Doğal olarak da iyiden iyiye sey- rekleştik. Birelin parmakları kadar adeta.. Sağdan bak, soldan bak. Necdet Erdem, Küçük Fikret, Murat AJ- yüz, Halit Deringör... Bizden sonra da Erol Keskin, Ah- met Erol, Selahattin Torkal, Lefter Küçükandonya- dis. Bunlar da bizden 3-4 yıl sonra. Çoğu da rahatsız. Dışan çıkamayacakdurumda Müze, Başbakanımız, Fe- nerbahçeli Recep Tayyip Erdoğanla açıldı. Törene sa- dece Lefter Küçükandonyadis çağınlmıştı. Ama Başba- kan, Fenerbahçe tarihini yazmadı ki. Onunki sadece po- pülizm. Fenerbahçe tarihini kıyıda köşede kalan tifüs hastalığına yakalanmasına rağmen sahaya çıkıp canını dişine takan futbolcular yazdı.. Tarih, akıp giden zaman içinde insan faaliyetlerinin pozitif ve negatif gelişmelerini gösteren bir bilgidir. Böy- le okuduk. Tarih, ders almak içindir. Tarih yazmak ciddi bir iştir. Herkesin kendi yorumuna göre tarih olmaz ve yazılamaz. "Ne varkiyazılıyor". Ulusal tarihimiz bile böy- le. Tarihi belgelerde sempati ve antipati de rol oynamaz. Fenerbahçe Kulübü'nde yöneticilerin çoğu Fenerbah- çe tarihini bilmiyor. Bu nedenle de sık sık hata yapıyor- lar. Tarihsel toplantılarda, tarihi yazanlar yerinde amigo- lar ve zamane adamlan yer alıyor. Fenerbahçe, tarihi bir görev yaptı ve müze açtı. Ama asıl o müzenin içine gi- receklerin kalbindeki gurur şatolannı yıktı. E$osta: hderingor@hotmail.com - Faks: (212) 5138595' Bordo-Mavililer, haftalar sonra Denizli deplasmanında üç puanla tanıştı Trabzon komadan çıktı Denizlispor: 0 - Trabzonspor: 1 SX4T: Atatürk (Denizli) ÜAİİE\lLE.R:Bülent Demirlek (5). A. S. Ögel (5), V.Narinç (5) DENİZLİSPOR: Souleymanou (5), Mikka (4), Kratochvil (5), Bu- rak (4), Fatih (5) (dt 79 Eyüp), Abraham (5) (dk. 89 IbruhimJ, Ser- hat (4), Yusuf(4), Mustafa Keçeli (i), Hüseyin (6), Ömer Rıza (4) (dk. 64 Bülent Ertuğrul 3) TRABZON: Jefferson (5), Emrah (6). Kürşat (6), Eller (5) (dk. 64 Hasan 4), Celaleddin (5), Tayfun (5). Adem (5), Yattara (?) (dk. 86 Jun). Lee Young (6) (dk 84 Özgür), Hüseyin (5), M.Yılmaz (6) OOUDk. 48 Kürşat SARIKARTLAR: Ömer Rıza, Hüseyin (Denizli), Jeffer- son (Trab.) SEDATKUKT NEYMÎŞ DENİZLt - Trabzonspor sonunda kazandı. Arka ar- kaya aldığı başansız sonuç- larla camianın tepkisini çe- ken Bordo - Mavililer, De- nizlispor'u Kürşat'm kafa golüyle 1-0 yendi. tlk yanda durgun görü- nen, ikinci bölümde ise oyu- na istediği gibi yön veren Trabzonspor, 3 puanı alma- suıı bildi. 25. dakikada Hû- seyin'in kafa vuruşunda ka- leci Jefferson başanlıydı. 48. dakikada Yattara'nın kornerine Kürşad kafayı vurdu: 0-1. Bu arada maçuı sonlanna doğru Denizlisporlu taraf- tarlar, "Yönetim istife" diye tezahüratta bulundu. Aynca maç sonrası bir grup Deniz- li taraftan, önce kulüp bina- snıa taşlı saldında bulundu. Daha sonra Lise Cadde- si'nde bazı işyeri ve mağaza- lann camlannı da kıran bu grubu polis dagıttı. Emrah, Denizlispor ataklannı başarrvla keserken defansı toparlayan isimdi. Hasan Şaş 'a 3 maç ceza Hasan Şaş 3 hafta yok. Spor Servisi - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasarayh futbolcu Hasan Şaş'a 3 maç oynamama cezası verdi. Kurul, Turkcell Süper Ligi'nde 22 Ekim'deki Galatasaray - Denizlispor maçırun hakemi IVLSel^uk Dereü'ye hakaret ettiği gerekçesiyle Hasan Şaş'ı cezalandırdı. Bu arada 23 Ekim'deki Sıvasspor - Diyarbakırspor smavuıda hakeme hakaretten Diyarbakırsporlu hyas Kahraman da 3 maç ceza alırken K.Erciyes'ten JuBo Sezar'a ise 21 Ekim'deki Trabzonspor maçında rakibine yönelik eylemi nedeniyle 2 maç oynamama cezası verildi. PFDK'nüı verdiği öteki cezalar şöyle: 4 maç: M.Semih Ağra (KJVlaraş Antrenörii), 3 maç: Evren Kalaç (Ceyhan), 2 maç: Fatih Şengün (Y.Bosna), 2 ay hak mahrumiyeti: Yavuz Nalbantbaşı (KMaraş yöneticisi). 2 bin YTL: Erzurum, K.Maraş, Bin YTL: Boluspor, Çankın Bld., Ş.Urfaspor. ABDÜLKADtR YÜCELMAN Cumhupiyetin 82. Yılı Cumhuriyet'in 82'inci yılını kutladığımız bugün Mustafa . Kemal'in temellerini attığı Türkiye ne ilginçtir ki kurumsal- laşamamanın sıkıntısını yaşıyor. Bunlardan birisi de, ya- , sası olmasına karşın Türkiye Futbot Federasyonu. Ana- . yasamızın daha 2'nci maddesinde Türkiye'nin bir hu- kuk devleti olduğu yazılı olmasına karşın hukukun ço- ğu yerdesiyasi baskılar nedeniyle rafa kaldınldığı görülüyor. Hangi federasyon gelırse gelsin hukuk konusunda çelişkili kararlaralındığını gördük. Karakuşi kararlarla bu ülkenin fut- bdunu yönetmeye kalkanlar oldu, hâlâ da oluyor. Çifte stan- dardın padişahını yaşadık, yazdık çizdik ama keyfilik gen- lerimize işlemiş. Ulufe dağıtarak, mavi boncuklaria koltuk- lannda kalmaktan başka bir şey düşünmeyenler bu ülkenin genç kuşaklanna ihanet etmiş, ülkenin geleceğine ipotek koymuşlardır. Ve bu yozlaşmışlık ne yazık ki ülkeyi bataklı- ğa sürüklemektedir. Sorumsuzluk bu toplumda adeta bulaşıcı hastalık gibi ya- yılmış, köşe dönmeler, hortumcular ve hemen hemen her dalda karşı karşıya kaldığımız çeteler egemenliklerini ve do- kunulmazlıkiannı ilan etmişler. Özal'ın 80'li yıllarda bu mil- let için "Alışıriaralışırfar" dediği gibi herkes kaderine ve tut- saklığa el pençe divan durur hale gelmiş, hakkım aramaz dmuştur. Somut eleştirileri ağzına almaya cesaret edemeyenler gi- derek çogalırken dedikodu ve aracılarla laf üretenler zaten sıkıntılı ve patiama noktasına gelmiş toplumun fitilini ateş- lemek üzeredirler. Bu toplum statlarda bağınp çağırarak içindekileri bir başka türden söylemle ortaya koyarken as- lında kin ve nefretini de ifade ediyor ama çoğu kimse bu- nun birspor olayı, hatta bir rekabetin getirdiği kıskançlık ola- rak tanımlıyorsa olayı çok dar açıdan değerlendiriyor de- mektir. Spordaki şiddetin nedenleri konusunda acaba cid- di bir araştırma yapılmış mıdır, psikolojik ve ekonomik sıkın- tılann toplumu ne denli etkilediği bilimsel olarak ortaya ko- nulmuş mudur?.. Son haftalarda spor medyası Fenerbahçe-Galatasaray rekabetini dile getinrken, taraflann demeçlerini adeta pom- palayarak kamuoyuna duyururken bu ağız kavgasında ki- min haklı kimin haksız olduğunun aynmına varmış mıdır, yoksa veryansın ederek reyting ya da tirajın artmasına mı çalışacaktır?.. Bunun bile farkında değiliz. Mahalle çocuk- lannın * Benim babam senin babanı döveryaklaşımı ile be- nim başkanım senin başkanını ezer" demek ve bunu sidik yanşınasokmak, şiddeti "Lûtfen" lerieönlemeye kalkan bir anlayışın iflasını da ortaya koyuyor. Futbolumuzda az da olsa sağduyu sahibi kimselerin ol- duğuna inanıyoruz. Futbol Federasyonu son Tahkim Kuru- lu olayında büyük açmazlara girmiştir, şu anda buzdolabı- na sokulan kaosu genel kurulda seçilecek yeni heyet de çö- zemez. Yasadaki hukuki sorunu yine hukukçular çözebilir. Kurumsallaşamasak bile en azından hukuk devleti oldu- ğumuzun farkına varmalıyız. Hukuk, herkes ve hepimiz için gerek/idir. E-Posta: ayucelman(S yahoo.com - Faks: (212) 5138595
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog