Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

23 EKİM 2005 CUMARTESİ ESİNTİLER CUMHURİYET • • •• JV U \_J J. LJ M\ kultur(a cumhuriyet.com.tr SAYFA 15 ZEYNEP ORAL 'Düşünceyi aktarmanınyolu sanat'İstanbul cennet! Istanbul cehennem! îstanbul can çekişiyor! tstanbul sonsuz nimetler sunuyor! Şu İstanbul benim belalım. Heran bu kentle ka\ga ediyor, çatışıyorum. Her an bu kente yeniden âşık oluyorum. Kaç haftadır, Istanbul'la kavgalanmı yazıyorum. Bu hafta dünyanın belli baş- lı metropollerine taş çıkartacak bir özel- liğını \urgulamak ıstiyorum. O özellık, seçenek bolluğu... Çok geniş bir yelpa- zeye yayılan konserleri, tıyatrolan, ser- gi leny le, her birikıme göre seçenek sun- ması... Sızı bılmem ama ben, tümüne yetışemıyorum İkl gününüz kaldı Bugün ve yann... tki gününüz kaldı... Eğer hâlâ görmedinizse l luslararası tstanbul Bienalinı görebilmeniz için iki gününüz kaldı. Tamam yol yok, trafik bir işkence, a- ma bir gayret Antrepo'ya, Şişhane'deki Deniz Palas'a, BankalarCaddesi'ndeki Garanti Bankası'na uzanın. Uzanın ki, içinde yaşadığınız bu kentın ve bu dün- yanın izdüşümünü, günümüzun yerli ve yabancı sanatçılanndan görün. Onlann düşüncelennı, kendi düşüncelennizle karşılaştınn. Merak edin, anlamaya ça- lışın, sorulannızı çoğaltın, yanıtarayın... Her sergıde aradığımız biraz dünya, bi- raz gökyüzü, bıraz da kendımiz değil mi? Bugün ve yann... tkı jününüz kaldı... Eğer hâlâ Darphane-i Amıre'dekı Cem Boyner fotoğraf sergisinı görmediyse- nız. ıkı gününüz kaldı. 'Yakındaki Uzak/ Uzaktaki Yakın' başlığının ıçer- dığı tüm gerçeklığı, tüm düş gücünü, tüm çağnşımlan ve sözcüklen aşan anlamla- n değerlendırebilmenız için; yeryüzüne, ınsana, ınsan bedenıne biraz daha hayran olabılmeniz ıçın bu ıki günü değerlendı- nn. Bunlan gördünüz mü, öyleyse doğru Pera Müzesi'ne. . Ben bunlar arasına bir de Hobi Gale- ndekı Rasin sergisıni yerleştirdim. Bı- nkımin, mukemmelliğin, yoğunluğun, yaratıcı güçle bütünlendiğinde, nasıl de- rinleşmiş bir şölene dönüştüğünü izle- dım. Melih Cevdet Andav'ın "Rasin'in Camaltında Devr-i Âlem' sergisinden 'Şahmaran'. stanbul cennet! istanbul cehennem! îstanbul can çekişiyor! îstanbul sonsuz nimetler sunuyor! İstanbul, sunduğu seçeneklerle, bunlardan pay almasını bilebilenler için eşsiz bir metropol. Bu hafta sergiler arasında bir yolculuğa çıktım; düşünceden, düşlerden, sanata uzanan çizgide dünyayı ve kendimi aradım... portreleri önünde durduğumda göz- bebekieri ile karşılaşırım. Bakarken 'bakılan' olduğum duygusuna kapılı- nm" sözünü anımsadım. Bu kez yalnız portrelerin gözbebekleri degıl, kedilerin, kuşlann, doğanın gözbebekleri de bana bakıyordu... Pusulasız sanatçı Dubuffet Pera Müzesi'ndeyim. Suna ve tnan Kıraç Vakfı'nın, lstanbul'a armağan et- tığı benzersiz müzede... Müzenin daimı koleksiyonlan, Kütah- ya çinı ve seramikleriyle zaten çoktan büyülenmişim; Anadolu ağırlık ve öl- çüleri, tartım araçlanyla Anadolu yaşa- mının gızemleri ve aynntılan arasında dolaşmışım; Oryantalist ressamlar ara- cılığıyla 'içeriden' ve "dışarıdan" bı- ze bakışlan değerlendırmışım... Bun- larla ılgılı birbinnden değerli, katalog- dan öte yayınlan hatmetmişim... Öy- leyse doğru, yeni açılanlara... Yalnız ülkesi Fransa'nın değil, dün- yanın çağdaş sanatına yepyeni soluklar kazandıran; Ferit Edgü'nün deyışiyle "kendi kendinin ve kendinden sonra gelecek kuşakların öncüsü" Jean Du- buffet ıle, İstanbullular ılk kez bunca geniş çaplı bir sergiyle buluşuyor. Sayı- sız litograf, serigraf baskı, bir heykel ve on yağlıboya eser, çok üretken, yaratıcı gücü en geniş alana yayan, günümüzde çok moda deyış olan 'kültürler arası interaktif iletişim veetkileşimi' çoktan sağlamış, 'kültürler üstü' bir sanatçı- nın dünyasını önümüze sermekle kalmı- yor, 21. yüzyıl sanatınm ıpuçlannı da veriyor. "Bir yüzü elma çizer gibi resmet- mek mi, yo, hayır! Düşünce, berimle- meye sıkı sıkı bağlıdır ve kulakları resmediyorsam gürültüyü, dudaklan resmediyorsam sözü ve dişler söz ko- nusuysa yiyecekleri düşünürüm" dı- yen sanatçının dünyasını ve açılımlan gidın sergıde keşfedin. Sergiye eşlık eden, önsözünü Ferit Ed- gü'nün yazdığı, sanatçının kimı Türk sa- natçılarla ilişkilenni de içeren özenle ha- zırlanmış katalog kitap, kendi başına eş- siz bir değer taşıyor. Eğer elınizde Ed- gü'nün 'Şimdi Saat Kaç' adlı kıtabı varsa, sergiyi gezdıkten önce ya da son- ra, o kıtaptakı 'Dubuffet Öldü. Olsun, Ben Gene (de) Bir Mekrup Yazdım Ona' başlıklı yazıyı okumazlık etme- yin! Dubuffet sergisinin beni en coşturan faslı, düşünceyle sanatsal yaratı arasın- da o muhteşem ilışkiyi ortaya koymasıy- dı. "Sanatın, düşünceyi aktarmaktan başka var oluş nedeni yoktur..." diye özetleyebıleceğim (ve bu yazının başlı- ğına yerleştirdığim) olgu... Camaltı şölenl Yine Pera Müze'de: 'Camaltında Devr-i Âlem' sergisi... Ressam Neve- ser Aksoy'un dünyanın dört bir yanın- dan, en çok da Anadolu'dan topladığı camaltı resim koleksiyonu, gerçek bir şölen. Sanatçının ya da anonim zanaatkânn, düşüncelerini, düşlerini, demlendıre demlendire, elinde ayna, camın altına aktardığı; birikimlerini değerlendinp buna el becerisi, renk ve süsleme zevki- nı kattığı, ama aynı zamanda geleneksel yasaklan, sınırlan zorladığı yüzlerce ör- neğı, Dubuffet görebilseydi eğer hiç kuşkum yok bu sergiye âşık olurdu. Tıp- kı benim olduğum, sizlerin olabileceği- nizgıbi... Dubuffet'nin 'Art Bnıt' (Ham Sanat) anlayışını, aklımın ve gönlümün bir kö- şesine yerleştınp, camaltı resımlen ara- sında çıktığım yolculukta, yine onun sözleri bana eşlik ediyordu: "Ham el- masları, işlenmemiş halleriyle seve- rim. Ve defolarıyla..." Bırbirinden çok farklı coğraryalardan gelen camaltı resimleri, bize Anado- lu'nun yediveren gül misalı zenginliği- ni bir kez daha gösteriyor... Ayrıntı güzeldlr Hazır Tarlabaşı'ndasınız, Pera Mü- ze'den çıkıp, hemen yanındaki İstanbul Sanayı Odası'na, Odakule Sanat Gale- risi'ne girin. Orada sizi mimar Oğuz Öztuzcu'nun fotoğraflan, 'İzlenimler' sergisi karşılayacak. Fotoğraftan daha çok, resim sanatının 'empresyonist' örneklerindeki duygu- yu ve tadı çağrıştıran eserlerle karşı kar- şıyayız. Bize 'bakan' yok. Ama biz bak- mayı unuttuğumuz, yaşanılan hızlı tem- poda bakmaya vakit bulamadığımız, ba- kıp da görmediğimız, görsek bile ayır- dına varamadığımız aynnhlarla yüz yü- zeyiz. 0 aynntılardan kendi izlenimle- rimizi yaratabilinz. Yine çok farkiı coğraryalardan (Peru ya da Sydney, Selanik'te bır sokaktan ya da Taksim Meydanı'ndan) geçerek bize ulaşan bu aynntılarda bir kez daha ya- kının uzaklığına ve uzağın yakınlığına tanık oluyoruz. Sakın ola bu tanıklıkta, bakışınız 'netlik ayarı' yapmasın! Za- ten günümüzun hızlı temposunda dün- yaya ve her şeye "makro ölçekte" bak- tığımızdan yakınan Oğuz Öztuzcu da yapmamış. Dar zamanlarda 'netliğin' değil, 'içtenliğin' önemini ortaya koy- muş. tşte size, bir demet bayram seçeneği... Bakarsınız, biraz dünya, bıraz gökyüzü, bıraz da kendınızı bulmuşsunuz... En büyük bayramımız, Cumhuriyet Bayramı hepinize kutlu olsun. Düşünce- yi, duyguyu sanata dönüştürenler, on- lardan pay alanlar ve çoğaltanlar bol ol- sun! zeynep@ zeyneporal.com faks:0212.257 16 50 KULTU* • SANAT www.perareklam.com.tr • (0212) 293 89 78 y SINEMA TEK 346 01 J1 11 3C '-100 16 30 19 00 2130 Bevoglu ALKAZAR 2 = 3 : 4 66 ' 3 1 ; -"515 1 " 5 1915 21 ' 5 MiSantası MOV1EPL£X : * - ^ 6 0 ' i OC * J O O 1 5 3 0 18-00 20-15 (Cuma.C tesı 23 3Ö) KATEGCRI I KA7EGCM II KATEGCRI IV KATEGOttİVI - .OI'A ENTER7AINMENTS13 APS SUMAR MAND.-m.AY İlanlannız İçin: 0212 293 89 78 C.ANNES FILM FESTIVAI.İ YAZAN VE YCNETEN I.AR5 VON TRIIİL BRrCI: I5AI.LA5 HCWAKP CAACH OE UMKdE / DM«T GLSVBt / VflUei OAK YÖNETMEN THOMAS VIMTERBERG SENARYO S«iKBfT Î41 62 133 HOLLVWOOD PAAACtSO 348 ?0 99 CAPfTOL aPECTRUM 14 S51 33 3C ANKAAA AMCAAA KIZIURMAK 42S 53 93 1TİLM §f KASIM'DA SİNEMALARDA Beyoğlu BEYOGLU 12:15-14:30-16:45- 19:00-21:15 Kadıköy BROADVVAY 346 14 81 11:15- 13:15- 15:15-17:15- 19:15-21:15 Altunizade CAPITOL SPECTRUM 14 651 33 30 13:40 -16:10 - 18:30 - Cm./Cts 23:40 İlanlarınız İçin (0212)293 89 78 perareklam@perareklam.com.tr perareklam@superonhne.com www.perareklam.com.tr Celine Dion'dan Fransızcaen iyiter' • Külttir Servisi - Kanadah yorumcu Celine Dion'nun bugüne dek seslendirdiği Fransızca şarkılanndan oluşan çift CD'lik derleme albümü 'On Ne Change Pas'ı Sony BMG'den çıkıyor. Albümde 'D'amour ou d'amiti?', 'Ziggy', 'Pour que tu m'aimes encore', 'S'ıl suffisait d'aimer', 'Sous le \ent' ve 1988 yılında sanatçıya Eurovision birincıliğini kazandıran 'Ne partez pas sans moi'nın yanında; 'Je ne vous oublie pas', 'Tous les secrets' ve 'I believe in you' adlı üç de yeni şarkı bulunuyor. Albümün ilk baskıları satışa DVD hediyeli olarak sunuluyor. r \ v LAİK CUMHURİYET'E İNANANLAR DEMOKRASİ SEVDALILARI ÖZGÜRLÜK VE TAM BACIMSIZLIK DİYENLER, 29 Ekim 2005 Cumartesi günü saatn.oo'de Tünel'den - Taksim'e H E P B İ R L İ K T E Y Ü R Ü Y E L İ M SHPİ SOSYALDEMOKRAT HALK PARTİSİ İSTANBUL IL ORGUTU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog