Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 29 EKİM 2005 CUMARTESİ 14 KULTUR kuftur(2 cumhuriyet.com.tr Basçı Dave Holland ile beşlisinin konseri 15. Akbank Caz Festivali'nin doruklanndan biriydi 'Caz müziğindeherkessolisttir'BULENTERGUDEIN 30 yıh aşkın bır sıiredır caz dunyasında on planda olan, basçı Da>e Holland, beş kışılık topluluğuyla 15 Akbank Caz Festıvalı'nın konuğuydu 14 Ekım akşamı Holland'ın uzun suredır bırlıkte çaldığı beşlısı bas, trombon, sak- sofon, vıbrafon ve da\ııl olarak bıçımlenmış Caz topluluklannda <daha geleneksel olan pı- yano ve trompete ıse yer verılmemış Her ne kadar trombonun pes seslen solo muzığın ala- nını genışletıp farklı bırrenk katıyorsa da, ka- nımca vıbrafon pıyanonun yennı doldurama- makta Pıyanonun niıans, dennlık, çokseslı- lık avantajlanna karşıhk, \ ıbrafon yalnızca n- tımaçısındantopluluğaguçkatabılmekte Ge- çen yaz ızledığımız Steps Ahead topluluğun- da da boyle bır sorun \ardı Dave Holland'ın beşhsını zaman zaman değıştınp bıg-band ha- lıne donuşturduğunu duşunursek onceden ya- zılı bolumlenn orkestrayla ılgılı onemını da- ha ıyı anlayabılınz Konserde zaman zaman standart uçlu ve dortlu formlan da denendı Aynı zamanda bırlıkte yapılan doğaçlamalar- sa Dıxıeland cazından free caza uzanan genış bır yelpazede yerlennı buldular Konser bo- yunca Holland'ın yu^unden eksılmeyen gu- lumseme, kendısının muzıkten hâlâ ne kadar zevk aldığını gostenyordu Ancak muzığınde huzun hıç mı yok dıye duşunmedım de değıl Davulcu NateSmtth teknık ve muzıkal açılar- dan şaşırtıct derecede ıvıydı Konser boyun- ca ntmı muzığın lokomotıfı halıne gehnrken, soloculann partılennı ozenle takıp ettı Zılle- nn ve davullann dengelı ve etkın kullanımı, svvıng (ntmı yuvarlama) duygusunun zencı- lere has bır şekılde ust duzeyde venlmesı nt- mı yukselttı Dığer muzısyenlenn davulcu- nun ntımsel dehasını kabul etmelen, dahası kendılennın de aynı zamanda partılenndekı nt- mı geruşleterek muzıge katmalan beşlının mu- zığını bıg-band 'sound'una ulaştırdı Festıva- hn zırvelennden olan konserden once Dave Hol- land'la kısa bır soyfeşı yapma olanağı bul- duk Blg-band muzlksel klşlllfll etklliyor - Bu konserinizdeki beşli formatrv la, son al- bümunuz Overtime'daki big-band arasuıda sizin için ne gjbi farknnklar \ar? DAVE HOLLAND - Bıg-band muzığı caz ıçın çok onemlı olmasına karşın gunumuzde az rastlanır hale geldı Bıg-band daha çok so- locuyu dolayısıyla daha çok muzıksel kışılı- ğı ıçenyor Duke EIBngton'unkı gıbı orkest- ralann bugun hâlâ çok onemlı olduklannı du- şunuyorum Muzıkte zamanın geçmış olma- sı, o muzığın geçmışte kaldığı anlamına gel- mez Beşh olarak ılk albumden ben gelışme ye dunyada olup bıtenlen ızlemeye ve bun- lan da muzığımıze yansıtmaya çalışıyoruz Caz topluluklannda çalanlar, yaratıcılıklannı geleceği genç müzisyenlerin müzıği öğrenmelerine ve geçmişin ruhunu sürdürmelerine bağlı. Umanm gelecekte de caz çeşitlilik kazanır. Bu müzik bireylerle ılgilıdır ve çeşitlilik en önemli olgudur. 'Caz tam olarak budur' diye bır şey söylemek yanlış olur. Böyle bir düşünce cazın sonu anlamına gelir.' dığer muzısyenlere gore daha çok kullanabı- lırler Topluluk ıçensmde kendınızın otesın- de bazı uretım olanaklan bulunabılır Guçlu muzısyenlerle bırlıkte çalmak ve sureklı ge- lışım duşuncesı benım ıçın hep onemlı oldu - Mdzîk \aşamınızda sayısız konser \e al- bum çabşmanız var. Boyiesine bır uretkenliği nelere bağnyorsunuzve bu çahşmalar içerisin- de hangi muzisyenlerden etkilendiniz? HOLLAND - Bas, çalgı olarak farklı mu- zısyenlerle çalışabılmek ıçın çok elvenşlı Ben de bu avantajı ıyı kullandım Cazda muzısyen- ler muzığı bırbırlennden oğrenırler Bazen hıç duymadığımız bırınden bıle etkılenebılınz MUes Davis, Herbie Hancock gıbı çok onem- lı cazcılarla çalışmak onemlı deneyımler ka- zandırdı Ancak en çok bu akşam bırlıkte ça- lacağım muzisyenlerden etkılendığımı soyle- yebılınm Robin'le Chris'ın bırlıktehğı ne an- lama gelıyor ya da benımle Nate nasıl tınlıyo- ruz butun bunlan sureklı denemekteyız Ka- yıtlanmızı da bırlıkte dınleyıp eleştınnz - Sizin için cazda ritmin anlamı nedir? HOLLAND - Benım ıçın ntım, muzıkte ın- sanlarla ıletışımın en onde gelen oğesı Nota- lan duyamasanız bıle ntmı hıssedersınız Rı- tım zamanın bolunmesı ve dansla ılgılı bır kavram Rıtım v e melodıyı doğru kullanmak, muzığın dığerkarmaşık oğelennın yenne otur- ması bakımından çok onemlı Basıt v e karma- şık parçalann dengelenmesı sanatta çok onem- lıdır Bu bağlamda ntmı dınleyıcıye doğrudan ve guçlü bır bıçımde ıletmek, bu yolu herhan- gı bır nedenle tıkamamak gerekır Ceçmisln ruhunu surdurmek - Klasikve rock muzüderde bas hep arka pbn- da yer almakta. Caz müziğinde ise Jaco Pas- tonus Stanley Clark ve siziıı gibı birçok bas- çı soh'st olarak on plana çıkabildL Bu gelişmeyi neve bağlrjorsunuz? HOLLAND - Cazda butun muzısyenler solisttir Oncelen bas pek one çıkmazdı ancak gıderek bu çalgıyı çalanlar da kendılennı oz- gurce ıfade etme şansını yakaladı Gunumuz- de basçılann onderlığınde kurulmuş birçok topluluk var Ancak bır topluluk ıçınde çalmak, solıst olmaktan daha onemlıdır ve muzığın dınamığını oluşturur - Cazın geleceği}le ilgili neier duşunuvor- sunuz? HOLLAND - Açıkçası pek bılemıyorum Gelecek genç muzısyenlenn muzığı oğren- melenne ve geçmişin ruhunu surdurmelenne bağlı Umanm gelecekte de caz çeşitlilik kazanır Bu muzık bireylerle ılgilıdır ve çeşit- lilik en onemlı olgudur "Caz tam olarak budur" dıye bır şey söylemek yanlış olur Boy- le bır duşunce cazın sonu anlamına gelır SANATA BAKIŞ SELMİ ANDAK İDSO Konserleri Görkemli Açılış Istanbul Devlet Senfonı Orkestrası 2005-2006 mev- sımı konserlen muzık alanında gerçekten gorkemlı sa- yılacak pariak bır sanat olayı ıle açıldı Bu başanda İD- SO istanbul Devlet Senfonı Orkestrası ıle bırlıkte koro şefi Gökçen Koray yonetımınde Istanbul Avrupa Ko- rosu nun paylaşımı buyuktu Konser, tanhsel Aya irını'nın atmosfen ve akustık ozellığı ıçınde programda Mozart'ın şu buyuk başya- pıtını ıçenyordu VVolfgang Amadeus Mozart (1756- 1791) 'Buyuk Mes Kv 427" Orkestray? Yugoslav ka- dın şef Vesna Souc yonertı Başkemancı Yusuf Gu- ler Aksöz deneyımıyle katıldı Solıstler Feryal Turkoğ- lu (soprano) Ferda Yetışer (mezzo-soprano) Ayhan Uştuk(tenor) Cem Beran Sertkaya (bas) İDSO'nun Aya Innı de verdığı bu gorkemlı "Açılış Konsen"nden sonrakı haftalar, alışık olduğumuz AKM'de şu etkınlık- len ızledık Konuk sanatçılardan orkestra şefi Alexander Rah- ban yonetımınde, solıst pıyanıst Bons Krajny... Prog- ramda W. A. Mozart (1756-1791), "Kv 138 Dıvertı- mento", A. Dvorak (1841 -1904) "Pıyano Konçerto- suOp 33 Solmınor", A. Dvorak 9 Senfonı (Yenı Dun- ya'dan) Başkemancı Ayşe Ozbeklıgıl. ŞefAJexander Rahban Iran doğumlu amaViyana'da yaşamaktadır Viyana Muzık Akademısı'nı bıtırdıkten sonra, Iran muzık yaşamına bır yenılık getırmek ıçın goreviendınlmış, sonra tekrar Avrupa'ya gıderek çeşıt- lı konserlen yonetmıştır Birçok odul kazanan Rahban bu arada Dvorak'ın 100 doğum yılı dolayısıyla Çek Fı- larmonı'yı yonetmış ve Çek Cumhunyetı tarafından kendısıne madalya ven/mıştır Şef olarak gereksız gos- tenye kaçmayan olçulu ve doğruluğa sadık bır yonet- men kışılığıne sahıptır Izledığımız konsenn solıstı pı- yanıst Bons Krajny ye gelınce 1945 yılında Çekoslo- vakya da doğmuş olan Bons Krajny Prag Muzık Aka- demısı nde yetışmış once Italya da Senıgallıa yanşma- sını kazanmış, sonra 1975 yılında Bruksel'de Kralıçe Elı- zabeth Pıyano Yanşması özel ödulu'ne layık gorul- muştur Krajny pıyanıst olarak genış bır repertuvara da- yanan konserlen yorumlamakladatanınır özellıkleÇek muzığının ozgun bestelennı dunyayatanıtan bırsanat- çı olarak da un yapmıştır örneğın bu konserde ızledı- ğımız Dvorak ın pek az çalınan pıyano konçertosunun yorumcusu olarak bılınır Aynca Ravel ın Sol major Pı- yano Konçertosu Martınu'nun "4 Pıyano Konçerto- su", Janacek'ın tum pıyano eserlenne, Bernsteın'ın "The Age ofAnxıety" adlı yapıtına dayanan çok genış repertuvan konserlennde yorumlamakla da tanınır İDSO nun şef Alexander Rahban yonetımınde, so- lıst olarak pıyano vırtuozu Bons Krajny'nın yorumu ıle Dvorak ın az çalınmış "Sol mınor Op 33 Pıyano Kon- çertosu"nu dınleyebıfmek az bulunur bır rastlantı ıdı Aynca Mozart'ın orkestra ıçın "Dıvertımento Kv 138" yaprtında ve Dvorak'ın dunyaca tanınmış ve benımsen- mış yapıtı "Yenı Dunyadan" adlı 9 Senfonısı'nde Istan- bul Devlet Senfonı Orkestrası'nın başansını alkışlamak guzeJ bır olay ıdı EGEV Cumhuriyetimizin 82. yılını gururla kutlar. Cumhurıyete ve demokrasiye saygılı, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, bağımsız düşünebilen, araştırmacı, bilime ve yeniliklere açık gençler yetiştirmek bizim görevimiz. EGE ÇAGDAŞ EGITIM VAKF! 4 6 4 1266 l 465 0113 w w w . e c e v . o r g . t r TURKCELL Kampanya Resmi Sponsorları EgeFren Kampanya Ana Sponsorları Schnekter .Bectnc kanalturk örovö Kampanya S p o n s o r l a r ı ESBAf K t m p ı n y t frYiAat Sponsorları adepo com Her mt^sa lOYTLdı Buh zmetlen sadece TurkceJİ kulidnıc lar yarartanabiüf Bu hızmet Turkeeil ıçın 2 kısa meeaj olarak ucreflend<r I GAZİANTEP 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA tLANI DosvaNo 2001 2282 Bırborçtan dolayı ıpoteklı bulunan \e aşağıda cınsı kıymetı adetlen e\ safı ıle satış şartlan belırtılen taşınmazlar mudurluğumuzce açık artırma suretıvle satılarak parava çevnlecektır Sa- tış IIK 132 maddesı gereğınce uzerındekı tum takvıdattan an olarak \apılacaktır Satış ılanı ıl gılılenn adreslenne teblığe gondenlmış olup adreste teblıgat \apılmaması veva adresı bılınme venler ıçın ışbu satış ılanınırı gazete ıle ılanen teblığ \enne kaım olacağı ılanen ve teblığen du yumlur Satılmasına karar \enlen 1 No'lu taşınmazın tapu kavdı, ımar durıunu, cınsı kı\metı. adedı. e\safı Gazıantep ılı Sahınbev ılçesı Savcılı Mahallesı Pafta 52 Ada 2017 Parsel 26dakavıtlı 829,72 m2 lık taşınmazdır Taşınmazda borçluların 3 6 hıssesı bulunmaktadır Taşınmaz Inonu Caddesı TAM MED Ozel Hastanesı \e \enı Gıda Un fabnkasının Guneş bıtışığındedır Llaşı mı kolav tum beledıve hızmetlennden \ararlanmaktadır Imar planına gore \eşıl alan vol ve açık otoparka gelmektedır Taşınmazın mahallı adresı Savcılı Mahallesı Inonu Caddesı No 1>8 Sahınbev Gazıantep tır Taşınmaz Gazıantep ılının bellı başlı caddelerınden olan Ino nu Caddesı uzerındedır Ravıt, alım satım degerlerıne gore taşınmazın arsa bedelı 132 755 200 000 TL dır (132 7^5 20 YTL) Taşınmazın uzennde depo olarak kullanılmakta olan 2 katlı ambar bulunmaktadır Her katı 260 m2 den toplam ^20 m2 ınşaat alanı vardır Bu bma vaklaşık 45 v ıllık bır bınadır Bına>a bıhrkışıler 50 232 000 000 TL (50 232 00 YTL) değer bıçmışlerdır Bu duruma gore satışa çıkanlan 1 no lu taşınmazın arsa ve bına değen topJam 182 987 200 000 TL (182 987 20 YTL) dır Taşınmazdakı borçlulara aıt satılacak 3 6 hısse bedelı ıse 91 493 600 000 TL (91 493,60 YTL) dır Taşınmazın hıssesı satılacağından teshmat ıhtarat volu ıle olacaktır Satılmasına karar verılen 2 No'lu taşınmazın tapu kavdı, ımar durumu, cınsı kıvmetı, adedı, e\ safı Gazıantep ılı Şahtnbev ılçesı Bahçelıev ler Mahallesı Patta 47 \da 2094 Parsel 2 de ka vıtlı 670 m2 lık taşınmazdır Taşınmazda borçlunun hıssesı 4 16 dır Imarda aynk nızam ^ kat- lı vapı adasına gelmektedır Taşınmaz daıre vasfındadır Taşınmaz Hukumet Konagı na 1250 m mesafede olup konut olarak tercıh edılen bolgelerde ve her rurlu be!ed)\e hızmetlennden vararlanmaktadır Satışa konu daırenın bulunduğu apartman betonarme ve kargas olarak vapıl- mıştır Ihaleve konu daıre bodrum zemuı, 3 normal kat olarak ınşa edılen 5 katlı apartmanın normal 2 katmda >er almaktadır Daırenın gınşınde antre solundakı kondora bağlı mutfak ve 1 vatak odası ıle antreden gırılen 1 salon ıkıncı bır \atak odası banyo ve WC den oluşmaktadır Daırenın zemınlen dokme mozaıktır Mutfak banyo WC duvarlan kesmen favanstır Doğra malar ahşap ve tek camlıdır Duvarlar vağlı boyadır Taşınmazın adresı Kolejtepe Mahallesı Hursıt Battal Sokak No 4 2 Sahınbev Gazıantep tır Bu bına vaklaşık 3i vıllık bır bınadır Bı lırkışıler vıpranma payını %32 arsa bedelını 264 00 ^ TL m2 olarak belırtmışler Dau"e vasıflı taşınmaza 41 642 000 000 TL (41 642 00 YTL) dejjer bıçmışlerdır Satış şartlan 1 1 No lu taşınmaz ıçın bırıncı satış 05 12 2005 Pazartesı gunu saat 14 2"> ten 14 35 e kadar 2 No lu taşınmaz ıçın bınncı satış 05 12 200^ Pazartesı gunu saat 14 40 tan 14 50 \e kadar Gazıantep Buyukşehır Beledıye mezat salonunda açık artırma sure tıvle vapılacaktır Bu artırmada tahmın edılen kıvmetın o o60 ını ve rûçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ıle ıhale olunur Bo\le bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhudu bakı kalmak şartıvla 1 > 12 200^ Perşembe gunu aynı yer ve saatlerde her da taşınmazın ıkıncı artırmaları vapılacaktır Bu artırmada da bu mıktar elde edılmemışse gavnmenkul en çok artıranın taahhudu saklı kalmak uzere artırma ılanında goste nlen muddet sonunda en çok artırana ıhale edılecektır Şu kadar kı artırma bedelının malın tah mın edılen kıvmetının o o40 ını bulması ve satış ıstevenın alacagına ruçham olan alacaklann toplamından fazla olması v e bundan başka parav a çev ırme v e pa> laştırma masraflannı geçmesı lazımdır Bo\le fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı duşecektır 2 <\rtırmava ıştırak edeceklenn tahmın edılen kıvmetın o o20 sı nısbetınde pev akçesı veva bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temınat mektubunu vermelen lazımdır Satış peşın para ıle dır Alıcı ıstedıgınde 10 gunu geçmemek uzere mehıl veniebılır Tellalıve resmı ıhale pulu ta pu harcınm I 2 sı ve masrafları alıcıva aıttır Bınkmı? vergıler satış bedelınden odenu' 3 Ipotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılenn (*) bu taşınmaz uzenndekı haklannı ozellıkle faız ve gıderlen daır olan ıddıalannı davanagı belgeler ıle on beş gun ıçınde daıremıze bıldır melen lazundır ^ksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt ohnadıkça paylaşmadan hanç bırakı lacaklardır 4- Satış bedelı hemen veva venlen muhlet ıçınde odenmezse Icra ve Iflas Kanunu nun 133 maddesı gereğmce ıhale feshedılır îkı ıhale arasındakı farktan ve o ol0 faızden alıcı ve kefillen mesul tutulacak ve hıçbır hukme hacet kalmadan kendılennden tahsıl edılecektır 5 Şartname ılan tanhınden ıtıbaren herkesın gorebılmesı ıçın daıre açık olup gıden venldığı takdırde ısteven alıcıva bır omegı gondenlebılır 6 Satışa ıştırak edenlenn şartnamevı gormuş ve munderecatını kabul etmış sayılacaklan başkaca bılgı almak ıstevenlenn mudurlugumuzun 200! 2282 savılı dosya numarasıvla mudur lugumuze başvurmaları ılan olunur (*) Ilgılıler tabınne ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldır Basm 5068^ ANKARA 3. AİLE MAHKEMESİNDEN D\\ ALI R^CI U l SIRA1 'Vlıdede Sokak 13 ^ A tyranu Ankaraadresı ıken adrfci meçhul Davacı Onur Robert \lp adına Fırdes Gulız Alp tarafından davahlar Hacı Mı Surav C Bassavcılıgı nufus mud Hazıne alevhıne açılan babalık. sov bagının kurulması da\ asında, Davacı da\a dılek<,estnde thbar olunan Halıse Alp ıle davabnın 1989 yılı ı^ensınde gonul Jışkısı oldugunu. muvekkılınm 1980 vılında inaltere de davalı Hacı Alı Surav ıle Halıse nın muşterek çocuklan Onur Robert ın dunvava geldıgını Davalının çocuğun kendısmden oldugunu kabul etuğını fakat nufiji kavdına bu hususu derc ettırmedığını Çocu&jn buvuyup gelışımıne katkıda bulunmadığmı bevan ederek davalının babalığına. Kuçuk ıle davalı arasında so\'bağının kunjlmasına karar \enlmesını ıstemış adresınız bulunamadığından dava dılekçesı ve duruşma gununun ılanen teblıgıne karar venlmıstır DLKLŞMAGL'NL O'' 12 200^ gunu saat 1020 dedır TMK nun 284 2 maddesı geregınce Taraflar v e uçuncu kışıler sov bagının belırlenmesınde zorunlu olan v e baglıldan >onunden tehlıke varatmavan arastırma ve ıncelemelere nza gostermekle vukumlu oldugu belutılmek le davanın nıtelıgı gerefiı DN\ tesn ve dı|er tıbbı testlenn vapılması ıçın muracaat etmeraz. aksı halde durum ve kosullara gore bu ınceleme anı>tırmalardan beklenen sonucun alevhınıze dogmuş savılabılecea hususu tL^ NEN tHTAR VE TEB110 OLLALR. 3 10 XW Basin ^0144 FATtH 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosva\o 2004 1475 Tal Satılmasına karar \erılen ga>rımenkulün cınsı, kıyme- tı, adedı. ev »afı Tapu kavdı Fatıh 2 Bolge Tapu Sıcıl Mudurluğu ne bağ lı Fatıh Hacı Evhadettın Mah Ikıvuzlu Çeşme Sokak 329 pafta 1(T1 ada 103 parsel savılı 127 00 m2 mıktarlı 20 288 arsa pavlı kargır apartmandakı zemın kat (3) no lu meskenın tamamı Imar durumu Fatıh Beledıve Başkanlığı Imar \e Planla ma Mudurluğu nun 0! 09 2004 tanhlı vazısında Istanbul i No lu K.ultur ve Tabıat Varlıklarını koruma Kurulu nun 04 09 1996 tarıh ve 7981 savılı karanna gore ımar planında - 40 rakım altında ıskan sahasında kalmakta olup H 1 > >0 mt ırtıfa almaktadır ^ enı ınşaat vapılması durumunda koruma kurulunun karan gereklıdır Hahhazır durumu Satılacak taşınmaz Fatıh Hacı Evha dettın Mah tkıvuzlu Çeşme Sokak 329 pafta 10^3 ada 103 parsel sav ılı ar^a uzenne kurulmuş bulunan betonarme kargas tarzda vapılmış dış cephesi BTB kaplı bodrum zemın 3 nor mal katlı (24) kapı no lu bınanın zemın katmda bulunan (3) no lu daıresıdır Satılacak daırenın gırış kapısının sağ tarafı sokağa cephelıdır Satılacak daıreve gınîte hol sokaga cep- helı salon kondor 1 oda mutfak banvo WC bolumlennden oluşmakta olup daırenın sokağa cephelı kısmında 2 adet ah şap do|ramadan vapılmış pencerelen mevcut uzennde demır doğramadan korkulukları bulunmaktadır Daırenın oda ze mınlen marlev doşelı olup îslak zemınlen çını kaplıdır Kul lanım alanı 4" 00 m2 olup daırenın bulunduğu buıa bakımsız bıryapıoiupi sınıfbırvapıdır Muhammen degen Bılırkışı tarafından satılacak olan da ıreve 20 000 00 \ TL (vırmıbın) değer takdır edılmıştır S*ft? şartları 1 Satış 09 12 200S gunu saat 10TOdan 10 50 ve kadar Fatıh 2 Icra Mudurluğu nde açık arttırma su retıyle vapılacaktır Bu arttırmada tahmın edılen kıvmetın %60 ını ve rûçhanlı alacaklılar varsa alacaklan toplamını ve satış gıderlennı geçmek şartı ıle ıhale olunur Bovle bır bedel le alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhudu bakı kalmak şar tıvla 19 12 200> gunu aynı verde avm iaatte ıkmcı arttırmaja çıkanlacaktır Bu artırmada da bu mıktar elde edılememışse gaynmenkul en çok arttıranın taahhudu saklı kalmak uzere arttırma ılanında gostenlen muddet sonunda en çok arttırana ıhale edılecektır Şu kadar kı arttırma bedelının malın tahmın edılen kıvmetının °<40 ını bulması ve satış ıstevenın alacagı na ruçham olan alacaklann toplamından fazla olması ve bun dan başka parava çev ırme ve pav laştırma masraflannı geçme- sı lazımdır Bovle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı du- şecektır 2 Artırmava ıştırak edeceklenn. tahmın edılen kıvmetın %20 sı nısbetınde pev akçesı veva bu mıktar kadar mıllı bır banka temınat mektubunu vermelen lazımdır Satış peşın para ıledır Alıcı ıstedıgınde 10 gunu geçmemek uzere mehıl ven lebılır Tellalıve resmı ıhale pulu tapu harç ve masraflan alı cıva aıttır Bınkmış vergıler satış bedelınden odenır 3 Ipotek sahıbı alacaklıiarla dığer ılgılılenn (*) bu gavn- menkul uzenndekı haklannı hususıvle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı davanagı belgeler ıle on beş gun ıçınde daıre mıze bıldırmelen lazımdır Âksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça pav laşmadan hanç bırakılacaklardır 4- thaleve katılıp daha sonra ıhale bedelını vatırmamak su retıyle ıhalenın feshıne sebep olan tum alıcılar ve kefillen teklıf ettıklen bedel ıle son ıhale bedelı arasındakı farktan ve dığer zararlardan ve avrıca temerrut faızınden muteselsılen mesul olacaklardır thale farkı v e temerrut faızı avnca hukme hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl olunacak bu fark temınat bedelınden alınacaktır "• Şartname ılan tanhınden ıtıbaren herkesın gorebılmesı ıçın daırede açık olup masraf venldığı takdırde ısteven alıcıva bır omeğı gondenlebılır 6 Satışa ıştırak edenlenn şartnamevı gormuş \e mundere catını kabul etmış sav ılacaklan başkaca bılgı almak ısteyen lenn 2004 1475 Tal savılı dosva numarasıvla mudurluğumu ze başvurmalan ılan olunur 21 10 200^ (*) Ilgılıler tabınne ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldır Basın 0 7 09 tLAN TC 2. SULH HUKUK MAHKEMESt 2005 42>Vas Tayını Mahkememızce venlen 1110 2005 tanh \e 2005 425 E 2005 762 K sayılı karar ıle Hacı îbrahım kızı 1919 doğumlu Ayşe Suat Hamevıoğlu TMK 405 maddesı gereğmce vesayet altına alınarak kendısıne Halıl oğlu 1947 doğumlu oğlu Mehmet Talat Hamevıoğlu vası ola- rak tayın edılmıştır 17 10 2005 Basın 50427
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog