Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

2 9 EKİM2005CUMARTESJ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishab « cumhuriyet.com.tr 11 Maradona: Bushkatildir • HA\ANA(AA)- Arjantinli eski fiıtbolcu Diego Armando Maradona, ABD Başkanı George Bush'un kendisinin gözünde "katil" olduğunu söyledi. Havana'da bulunan Maradona. Küba televizyonuna yaptığı açıklamada, gelecek hafta Arjantin'i ziyaret edecek olan Bush'un ülkesine gelmesini istemedığini belirtti. Ariantin'de düzenlenecek Bush karşıtı gösterilere katılacağmı kaydeden Maradona, "Arjantin'de birçok Bush düşmanı var. Ben bunJar arasında ilk sıradayım. Bize çok kötülük yaptı. Bana göre o bir katildir" diye konuştu. Maradona açıklamasını yaparken yanında Küba lideri Fidel Castro da vardı. Belçika'da 100 bin kişi yürüdü • BRÜKSEL(AA)- Belçika'da genel grev ve hükümeti protesto gösterileri çerçevesinde, başkent BrukseFde 100 bin kişi yürüdü. Hıristiyan demokrat eğilimli CSC, sosyalist eğilimli FGTB ve liberal eğilimli CGSLB sendikalannın ortak kararlan çerçevesinde hafta başında değişik bölgelerde başlatılan grev eylemleri, federal hükümetin erken emeklilik yaşıru 58'den 60'a çıkarma, işsizlik tazminatı alanlara yönelik baskı ve kontrolleri arttırma kararlannı protesto için yapıhyor. Belçika'da dünkü genel grev çerçevesinde toplu taşımacılık, gıda, telekomünikasyon, bankacılık, enerji, kimya ve basın gibi sektörler ile sağlık, eğitim, posta ve diğer kamu sektörü hizmetleri geniş ölçüde durdu. Talat BM'ye yazdığı mektupta adada şoven ve ırkçı Rum yaklaşımlanna örnekler verdi: Rum ırkçıhğı körükleniyor Dış Haberter Servisi- KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet AIi Ta- lat, BM Genel Sekreteri Kofı Annan'a bir mektup göndere- rek, Rumlann Kıbnslı Türklere yönelik son zamanlardabüyük ar- tış gösteren aşın milliyetçi, şo- ven ve ırkçı yaklaşımlanna dik- kat çekti. Talat, mektubunda, çağdaş dün- ya veAvrupa Birliği ilkelerine ay- kın olan bu tür yaklaşımlann, Güney Kıbns'ta 2005 yılının "EOKA özgürlük mücadele- sini hatıriama ve onore etme yı- lı" olarak ilan edilmesiyle ken- dini daha çok göstermeye başla- dığına işaret ederek, 2005'in Rumlar arasında milliyetçilik duygusunun arttınlması ama- cıyla EOKA yılı ilan edildiğinin unutulmaması gerekriğini belirt- ti. 12 Ekim'de gönderdiği ve BM • Talat, Güney Kıbns'taki aşın milliyetçi ve ırkçı yaklaşımlann, Kıbnslı Türklerin meşru haklan pahasına adanın tümüne hâkim olma üzerine kurulu eski Rum siyasetinden doğan hareketler olduğunu kaydetti. belgesi olarak yayımlanan mek- tubunda, Kıbns sorununun çözü- me kavuşturulmasında ilerleme kaydedilmesi için tek tarafın iyi niyetinin yeterli olmadığının al- tını çizen Talat, "Özellikle Rum liderliği altındaki Güney Kıb- ns'ta Kıbnslı Türklere karşı hoşgörünün süratle tükendiği birzamanda sorunun çözüme kavuşturulmasında ilerleme kaydedilmesi için tek tarafın iyi niyeti yeterli değildir" ifa- desini kullandı. Talat, mektubunda, uluslara- rası topluluğa ve özellikle Avru- pa Birliğı'ne de çağn yaparak. Tasos Papadopulos yönerimi- nin, Kjbnslı TürkJere karşı son günlerde had safhaya çıkan bü- tünaynmcı hareketlerebiranön- ce son verilmesi için, gerekli adımlan atması yönünde cesa- retlendirilmesini istedi. Talat, mektubunda, "Uluslararası top- luluğa ve özellikle AB'ye, Kıb- nslı Türklere karşı Güney Kıb- rıs'a geçişlerinde sergilenen aşın milliyetçi, şoven ve ırkçı yaklaşımiar temeline dayalı bü- tün aynmcı hareketlere bir an önce son verilmesi için gerekli adımlan atması yönünde Kıb- ns Rum liderliğini cesaretlen- dlrmesi çağnsı yapıyoruz" ifa- desini kullandı. Güney Kıbns'taki aşın milli- yetçi, şoven ve ırkçı yaklaşım- lann, Kjbnslı Türklerin ulusla- rarası anlaşmalardan doğan meş- ru haklan pahasına adanın tü- müne hâkim olma üzenne kuru- lu eski Rum siyasetinden doğan hareketler olduğunu kaydeden Talat, mektubunda son zaman- larda aıtış gösteren aşın milli- yetçi, şoven ve ırkçı Rum yak- laşımlanna örnekler verdi. Ta- lat'ın Rum basınında çıkan ha- berlerden alıntılar yaparak ver- diği örnekler arasında, Rum Mil- li Muhafiz Ordusu'ndaki asker- lerin giydikleri tişörtlerin üze- rinde "Tek iyi Türk ölü Türk- tür" sloganının yazılması, 11 Ağustos'ta Güney Kıbns'tanKu- zey Kıbns'a turist taşıyan dört otobüsün yakılması, aşın ırkçı "Hrisi Avgi" (Altın Şafak) ör- gütü üyelerinin Veysel Toksoy ve Sadık Aktan isimli Kıbnslı Türklerei dövmeleri ile Vedat İnköylü'nün Rumlar tarafindan darp edilmesi yer alıyor. Ta- lat, bazı Kıbnsh Türklere Rum hapishanelerinde yapılan kötü muamelenin, Avrupa Konseyi tnsan Haklan Komiseri Alvaro Gil-Roblesin 12 Şubat 2004 ta- rihli raporuyla da doğrulandığı- nı Annan'ın dikkatine getirdi. 1 ALAT WASHINGTON'DA RICE'LA GÖRÜŞTÜ 'Annan tek plan' Dış Haberier Servisi- KKTCCum- hurbaşkanı Mehmet Ali Talat, ABD'den, Kıbns Türklerinin izolas- yonunun kaldınlması yönündeki adım- Iannı devam ettirmelerini ve başka ül- kelerle uluslararası kuruluşlan da bu yönde cesaretlendirmelerini istediği- ni söyledi. Talat, ABD Dışişleri Bakanı Condo- leezzaRiceileABDDışişlen Bakan- hğı'nda yakJaşık yanm saat süren bir görüşme yaptı. Görüşmeden sonra bakanlık önünde gazetecilenn sorula- nnı yanıtlayan Talat, "Çok iyi bir top- lantı oldu. Bütün düşüncelerimizi, sizlerin de çok iyi bildiği, sık sık ifa- de ettiğimiz düşüncelerimizi tek- rarladık. Son derece yararü bir gö- rüşme oldu" dedi Talat, "Özellikle hedefimizin Kıbns sorununun çö- zümü olduğunu, Kıbns'ı yeniden birleştirmek istediğimizi, çözümün yerini hiçbir şeyin rurmayacağını ifade ettik. îzolasyonlann kaîdınhna- sını istedik. Ancak izolasyonlann kaldınlmasını istememizjn temel ne- deninin, Kıbns sorununun çözümü olduğunu gerekçeleriyle ifade ettik. ABD'nin bugüne kadar yaptığı açı- lımlan arttırarak sürdürmesini ta- lep ettik. Son derece iyi karşılandık" diye konuştu. ABD'nin, Kıbns'ta çözüm yönünde yeni bir girişim içinde olup olmayaca- ğı sorusuna karşılık Talat, "Yeni plan ABD'nin işi değil, BM'nin işi" yanı- tını verdi. Masadaki tek plan Talat, Kıbnskonusundaçözümdeka- rarh olduklannı belirterek, "Bizim için nihai hedef, çözüm. ABD, baş- ka ülkeleri ve uluslararası kurum- lan da daha fazla adım atma yönün- de cesaretlendirmeli" diye konuştu. Talat, "Annan planı, masadaki tek plan" dedi ve bir Yunan gazetecinin "Şu anda olduğu haliyle mi" soru- su üzerine de, "Elbette, olduğu gibi. Eğerbirtarafdeğişiklik istiyorsa öne- ride bulunmalı. Biz Kıbns Tiirkle- ri olarak planı onayladık" dedi. BÜYÜKÇEKMECE 1. ÎCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULLERİN AÇTK ARTTIRIVIA İLANI Dosya No: 2004 919 Tal. Bir borçtan dolayı sanlmasına karar verilen gayrimenkulkrin Tapu kaydı: Büyükçekmece Gûrpınar köyü 990 ada 3 parsel sayılı tamamı 9750 m2 yüzölçümlü arsanın tamamı. Büyükçekmece Güıpınar köyü 999 ada 4 parsel sayılı tamamı 8647.70 m2 yüzölçümlü arsanın 142 2400 hissesi, Büyükçekmece Gûrpınar köyü 984 ada 1 parsel sayılı tamamı 6003 m2 yüzölçümlü arsanın 312 2400 hissesi. Büyükçekmece Gürpınar köyü 1501 ada 4 parsel savılı tamamı 5619.89 m2 yüzölçümlü arsanın 393 5620 hissesi, Büyükçekmece Gürpınar köyü 990 ada 2 parsel sayılı tamamı 13812.50 m2 yüzölçümlü arsanın 3 4 hissesi, Büyükçekmece Gürpmar köyü Çukurbostan me\ kıı 1496 ada 4 parsel sayılı tamamı 1001.10 m2 yüzölçümlü arsanın tamamı borçlu adına kayitlıdır. tmar dunımu: Gürpınar Beledıye Baskanlığı'nm 29.04. 20O4 tanhlı yaasına göre; 1496 ada 4 nolu parsel \e 1501 ada 4 nolu parsellenn 1 1000 ol- çeklı revızvon uygulama ımar planlannda SC lejantı ile belırlenmış olan sanayi alamnda kaldı|ı. bu parsellenn Bayındırlık \e Iskin Bakanlığı Afet !ş)e- n Genel Müdürlüğü'nün 23. 07.2003 tarih 9894 sayılı yazılanyla tasdik edılen jeolojık jeoteknik etüt raporunda L'OA lejantı aitında uygun olmayan alan olarak belırlenmış alanda kaldıgı. 01 08.2003 tanh 2003 53 sayılı beledıye meclıs karanna ıstınaden parsel bazmda sondaja dayalı detaylı jeolojik \e jeoteknik etütler yapıldığı. buetütlere göre hazırlanacak olan raporla gerekli görülecek önlemler alınması şarrjylama\ TAKS 0.50 ve max H: 1 kat olmak üzere yapılanma koşulu uyguianacağı. 990 ada 2 parsel 1 1000 ölçekli revizyon uygulama imar planlannda K1 \e M7 lejantı ile belırlennuş olan max: 5 kat olmak üzere kıtle düzenlemesı yapılan konut alanı ıçınde kaldıgı. 990 ada 3 parsel I 1000 ölçekli revizyon uygulama imar planlannda K I lejantı ile belırlenmış olan ve max 5 kat olmak üzere kıtle düzenlemesı yapılan konut alanı ıçensınde kaldıgı, 984 ada 1 parsel 1 1000 ölçekli revizyon uygulama imar planlannda ilkögretim tesis alanı olarak planlandığı. 999 ada 4 parsel 1 1000 ölçekli revizyon uygulama imar planlannda sağlık tesıs ala- nı olarak planlandığı anlaşılmıştır. Evsafi: Kıymet takdırine konu olan taşınmazlar. Gürpınar köyü Çukurbostan mevkıi. Fatıh Sultan Mehmet MahaHesı'nde yer almaktadır. Bölgenin altyapısmın henüz teşekkül etmediğı görülmektedır. Ulaşım kısmen asfalt kısmen stabiüze yoldan saglanmaktadır. Ancak toplu taşıma araçlanna yürü- me mesafesındedır. Çarşı pazara U2ak konumdadır. Yakınında sanayı tesislen mevcuttur. 999 ada 4 parsel 864770 m2 yüzölçume sahıptır. Veşılkem yeıieşım alaruna komsudur. tmar yolu mevcuttur. 984 ada I parsel 6003 m2 yüzölçume sahıptır. 1 1000 ölçekli ımar planına göre ılköğretım alanı içinde kalmaktadır Yeşılkent yerleşım alanına kom- şudur. Imar alanı mevcuttur. 1501 ada 4 parsel 5619.89 m2 yüzölçümlüdür Hazır beton tesıslennın sağında stabılize yolun yanında yer almaktadır 1496ada4parsel 1001.10m2 jTİzölçümlüdür. Yolacephelidir. İmarplanındasanayıalanındakalmaktadır Yeşılkentyerleşımalanınayakındır. tmar yolu mevcuttur. 990 ada 2 parsel 13812.50 m2 yuzölçüme sahıptır. Hazır beton tesislennm devamında yer almaktadır Yola cepbeiıdır. Yeşılkent yerle- şım alanına komşudur. tmar yolu mevcuttur. 990 ada 3 parsel 9750 m2 vüzölçüme sahıptır. Hazır beton tesıslennın de\anıında \er almaktadır Yola cephelidir. Yeşılkent yerleşım alanına komşudur. tmar yolu mevcuttur Kjymeü. Gaynmenkullenn yen. me\kıı. konumu. yüzölçümlen. yakın çevresın- de oluşan yogun yapıiaşma, belde merkezme olan mesafelen. mevcut ulaşım ımkânı. bölgede halen devam etmekte olan alnapı ve doğalgaz çalışmalan. ulaşım ve alışveriş imkânlan. ımar durumunun mevcudıyetı. taşmmazlann hısselı oluşu, paranm satınalma gücü ve yakın çevresinde oluşan rayiç alım satım değerieri dikkate aiındığında taşınmazlann borçlu hıssesıne ısabet eden kısmı ıtibanyle degerlen: 990 ada 3 parsel 9750 m2 arsaya 828.7 50.00.-YTL. 990 ada 2 parsel 13812.50 m2 arsanın 3 4 hıssesine 880.546.87 -YTL. 984 ada 1 parse! 6003 m2 arsanın 3122400 hıssesıne 78. 039.00.-YTL. 1501 ada4parsel 5619.89 m2 arsanın 393 5620 hissesıne29474.42.-YTL. 1496ada4 parsel 1001.10m2 arsaya 100.110.00.- YTL. 999 ada 4 parsel 8647.70 m2 arsanın 142 2400 hıssesine 46.049.00.-YTL. muhammen bedel takdir olunmuştur. Satış Şnrtian: Bır borçtan dolayı satışına karar venlen gayrimenkullenn satılarak paraya çevrilmesıne. 1-Bınncı satış 05.12.2005 Pazanesı gunü olmak üzere Büyükçekmece 1. tcra Müdürlüğü'nde 990 ada 3 parsel için 10.00-10 15 saatleri arasında. 990 ada 2 parselın 3 4 hissesi ıçın 10.30-10.45 saatlen arasmda, 984 ada 1 parselın 312 2400 hissesi ıçın £ 1.00-11 15 saatlen arasında. 1501 ada 4 parselin 393 5620 hissesi ıçın 11.30-11 45 saatlen arasında. 1496 ada 4 parsel ıçın 12.00-12.15 saatlen arasında, 999 ada 4 parselın I4224O0 hissesi için 12.30-12.45 saatleri arasında açık arturma suretiyle yapılacaktır. Bu arurmada tahmın ediien kıymetuı "oöO'ını ve satış ısteyenın alacağma rüçhanı olan alacaklılar var ıse alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmesi şartıvla en çok arttırana ıhale olacaktır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arnranın taahhüdü bakı kalmak kaydı ile 15.12.2005 Perşembe günü aynı yer ve avıu saatte açık artrrma suretiyle japılacaktır. Bu arnrmada da tahmın ediien kıymetinın o 'j40"ını ve satış ısteyenın alacağına rüchanı olan alacaklılar \ ar ıse alacaklan mecmuunu. satıs masratlannı \e paylaştırma masraflannı geçmesi şartı ile en çok armrana ihale olunacaktır. Böv le bir bedelle alıcı çıkmadıgı takdırde satış düşecektır. 2- Arnrmaya ıştırak edecekleria tahmin edüen kıymenn %20'sı msbetmde Türk Lırası veya bu miktar milli bir bankanın kesin teminat mektubu ver- melen lazımdır. Satış peşın para ıledır. Aha ıstediğınde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir Satış bedelı üzennden damga resmı, KD\'. tapu harç ve masraflan ahcıya aittir. Gaynmenkulün aynından doğan vergı borçlan ile tellahye resmi sanş bedelinden ödenır. 3- Ipotek sahibı alacakhlarla diğer ilgilılenn (irtıfak hakkı sahiplen dahıldırl bu gaynmenkul üzenndeki haklannı hususı ile faiz ve masrafa daır olan ıddıalannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde müdürlügümüze bıldirmelen lazımdır Aksi takdirde haklan tapu sıcilı üe sabıt olmadıkça pa>Iaşma- dan hanç bırakılacaktrr. 4- Sanş bedelı verilen mühlet içmde ödenmedığı takdirde ttK'nun 133. maddesı gereğınce ihale feshedihr Taşınmaz aynı yasa hükmünce yeniden satışa çıkanlarak HK'nun 129 2. maddesi hükmünce en çok fiyat \erene ihaie olunur Var ise iki ihale arasındakı farktan. diğer zararlardan ve a\nca te- merrüt faizinden, saüşın bozulmasına neden olanlar ve kefilleri mesul turulacak ve bu bedel yasal taizı ile bırlikte hükme hacet kalmadan kendilennden ıcra dairesınce tahsil olunacaktır. 5- Şartname ilan tanhinden itıbaren herkesin görebilmesi için ıcra dairesınde açık olup masrafi verildiği takdirde isteyen ahcıya bir nüshası aönderi- lebılır. 6- Sanş ılanı ılgililenn tapu kaydında yazı adreslenne tebliğe gönderilmiş, adreste tebligat yapılmaması halinde veya adresleri büinmeyenler için de ışbu saoş ilanının ilanen tebliat yerine kaim olacağı ilan olunur. •'- Saöşa iştırak edenlerin şartnamevi görmüş. ıçeriğıni ve şartlannı kabul etmış sayılacaklan. başkaca bilgi almak isteyenlerin 2004 919 Tal. sayılı dos>a numarası ile müdürlügümüze başvurmafan ilan olunur. 25.10.2005 Basın: 50722 ÜMRANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo:20O5 114 Davacı Kızyeter Yılmaz vekili tarafindan davah Ali Yılmaz, Muharrem Yılmaz. Süheyla Ytlmaz ve dahili davalı Seba- hat Aydoğdu (Aslan) aleyhine açtlan nüfiıs kaydının düzeltilmesi davasuıın yapılan yargılaması sırasında verilen ara kara- n gereğince, Nüfiıs kayıtlannda davacı Kızyeter Yılmaz'ın kütüğüne kayıtlı bulunan davalılar Muharrem Yılmaz ve Süheyla Yıl- maz'ın gerçek annelerinin dahili davalı Sebahat Aydoğdu (Aslan) olduğunun davacı tarafindan iddia edildiği ve nüfiıs ka- yıtlanrun bu şekilde düzeltitaıesinin talep edildiği işbu davada, dahili davalı Sebahat Aydoğdu (Aslan) tüm aramalara rağ- men bulunamadığından dava dilekç«si ile duruşma günü kendisüıe tebliğ edilememıştir. Dava dilekçesi ve duruşma günü- nün dahili davalı Sebahat Aydoğdu (Aslan)'a 7201 sayılı TK'nin 28. ve 29. maddeleri uyannca ilanen tebliğine, ilanın ga- zetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra duruşma gününün davalıya tebliğ edilmiş sayılmasına, duruşma tarihi olan 28.11.2005 günü saat 10. 00'da davalı Sebahat Aydoğdu (Aslan)'ın hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettir- mesi, aksi takdirde yokluğunda duruşma yapılıp dosyaya toplanan delillere göre karar verileceği hususu ilanen tebliğ olu- nur.21.10.2005 Basın: 50777 KKTC Cumhurbaşkanı Talat, ABD Dışişleri Bakanı Rice ile yanm saat göriiştü. (Fotoğraf: AA) ESUD BARZANI PKK'ye terörist diyemedi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ABD Başkanı GeorgeBush tarafindan "IrakBöl- gesei Hükümeti Başkanı" unvanı ile kabul ediien Kürdistan Demokratik Partisi lideri MesudBarzani'ye "Kürtgnıplantoplayıp bir araya getir. Irak'ta istikrann sağlannıa- sı için bu gereldyor" mesajı verildiği bildi- rildi. Bush, BarzaniVı kabulünde Irak'ta- kı isrikrann, iç çatışmalann önlenmesi ile oluşabileceğini belirterek, bunun için diğer Iraklılar ile çatışan Kürt gruplannın bir ara- ya getirilmesi gerekriğini anlattı. Barzani de bunun için çahşacağını iletti. Terörist sorusuna yanıt yok Barzani Washington'da düzenlediği ba- suı toplantısında, Türkiye "banşçı, siyasi ve demokratik çözüm bulmadıkça PKK so- rununun devam edeceğiniw savoındu. Bar- zani, Kuzey Irak'taki PKK varlığına karşı önlem alıp almayacaklanna ilişkin soruyu ise yanıtsız bıraktı. Barzani, "PKK için af mı istiyorsunuz" sorusuna "Türkiye görüş- mderde bu sorunu tek mesdey mişgibigün- denıegetiriyor. Banşçı \e demokratik çözüm Türkiye'nin çıkannadır. Türkiye bu yönde bir karar aldığmda onu desteklemek için eti- mizden geleni yapacağız" yanıtını \erdi. Barzani, PKK'nin terörist olup olmadığı so- rusunu ise yanıtlamadı. Oymen'den önerge CHP îstanbul Milletvekili Onur Öymen Barzani'nin temaslanna ilişkin hazırladığı bir soru önergesini TBMM Başkanlığı'na sundu. Önergede şu sorular yer aldı: - Hükümet Bush'un, BarzaniVi askeri üni- forma ile kabul ederek Kuze> Irak'ta ayn bir devlet kurmaya yönelik davranışlara meşruiyet kazandırması ile ilgili olarak, ABD nezdinde herhangi bir girişim yapmış mıdır? - Hükümet, Kuze>r Irak'ta bağımsız bir devlet kurmaya yöneldiği açıkça anlaşüan girişimlere ne tepki göstermektedir? Bir yandan. Barzani'nin "Kürdistan Baş- kam" sıfatıyla kabul görmesine tepki göste- ren Ankara ise, KDPden 30 kişilik bir heye- ti başkentte agırladı. Yüksek Seçim Kurulu, üniversiteler ve Ortadoğu Amme tdaresi'nde incelemelerde bulunan heyet üyelerine Ana- yasa Mahkemesi'nde eğitim venldi. DÖRTYOL MAHKEME SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN GAYRİMENKULÜN AÇIK AKTTIRMA tLANI Sayı: 2005 2 tz Şy. Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cınsı. adedi, evsafi: Dörtyol ilçesi Ocaklı Mah. Kiremit Ocağı me\kıınde 47 sayilı parselde kain 2875.00 m2 miktannda gayrimenkul olup, DörUol merkezınden 3 km uzaklıkta kuzeybatısında bu- Iunmaktadır. llçeye yeni bağlanan mahalle olduğundan şehircilik anlayışı ve fiziksel ve sosyal aJfyapı raevcut değildir. Parsel ıçensınde: a) 9.90m.xl2.00m ebatlannda betonarme karkas tekniği ile inşa edilmiş kaba inşaat ha- lüıde bir yapıdır. b) Tek katlı elektnk \e ıçme suvu bulunan mesken olarak kvülamlabilir. dış sıvası serp- me, ıç kısım duvarlar sı\alı ve boyalı iki oda bır mutfale 7.40x7.80 m ebadında konuttur. c) C harfîyle de belirtilen konut özellıöıni taşıyan 61 m2 konut olup 4.350 YTL (dört milyar üç yüz elli milyon) tahmıni bedellıdır. 38 m2 oturumlu kiremit çatı örtülü bınket d) C ve b harfleriyle gösterilen konut özelliginı taşı>an konuttur. Konutlar dışında kalan arazi tanm alanıdır. Bu halı ile evler ve arsa ile birlikte 43.415 YTLdır. (Kırk üç milyar dörtyûz on beş milyon) tahmini bedelidir. Saûşşardan: 1- Satış 16.12.2005 Cuma günü saat 13.00"ten 13.15e kadar Dörtyol Hükümet Konağı bahçesinde açık artırma suretiyle yapılacaknr. Bu artırmada tahmin edılen kıymetin °o60ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflanru geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıvla 26.12.2005 Pazartesı günü saat 13.00'ten 13.15'e kadar ayru yerde ikinci artırmaya çıkanla- caktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemışse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ılarunda gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecek- tir. Şu kadar ki artuma bedelınin mahn tahmin edılen kıymerinin %40'ını bulması ve satış ıs- teyenin alacaĞına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya ıştirak edeceklerin. tahmin ediien taymetin o o20 si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar mılli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıct istediğınde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmı. ihale pulu, tapu harç ve masraflan ahcıya aittir. Bırikmiş vergiler satış bedelinden ödenır. 3- Ipo- tek sahibı alacakhlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzenndeki haklannı hususiyle taız ve masrafa daır olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde daıremize bildirmelen lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacak- lardır. 4- Ihaleyekatılıp daha sonra ihale bedelini >atırmamak suretiyle ihalenın feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettiklen bedel ile son ihale bedeli arasındakı farktan ve di- ğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı \e te- merrüt faızi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak. bu fark \^rsa önce- lîkle teminat bedelinden ahnacaktır. 5- Şartname ilan tarihınden itıbaren herkesin görebilmesi için daırede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen ahcıya bir ömeği gönderilebihr. 6- Satı- şa ıştirak edenlerin şartnameyı görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1994 1 sa\ilı dosya numarası ile memurluğumuza başvurmalan ilan olunur. 21.10. 2005 (•) Ügılıler tab'inne ırtifak hakkı sahiplen de dahildır. Basın: 50540 ARKADAŞIMIZ ŞEFİK KIRAN'I KAYBETTİĞİMİZ İÇÎN ACI İÇİNDEYİZ SEVENLERİNİN VE AİLESÎNİN BAŞI SAĞ OLSUN. KARTALTEPELİ ARKADAŞLARI ANMA Sevgili eşim, biricik babamız, dedemiz Em. Kur. Alb. NEDUM ARAT'ı Aramızdan aynlışının birinci yılında hasret ve sevgi ile anıyoruz. Onu hiç unutmayacağız. Işıklar içinde yatsın. Necla Arat, Ümit, Alev, Alper, Özlem, Turhan Deniz, Irmak, Ash 29.10.2005 ÜSKÜDAR1. AİLE MAHKEMESİ'NDEN Dos\aNo. 2003 510 Da\acı Gûldane \'avıız \ekilı tarafindan da\alj Alaarrjn Yaviız aleyhine açılan boşanma davasında mahkememızden\enlen 24.09. 2004 tanh \e2OO3 510 esas. 2004 885 karar sayılı karar u\annca. Açılan da\anın kabulüne. Kahramanmaraş ılı. Kahramanmaraş ılçesı. Sakarya Mahallesı. Cılf26. BSNö'da nüfusa kayıtlı taraflann bosanmalanna. Taratlann müşterek çocuklan Fahn \'a\uz'un \ela\eUnında»acıanneGöldane YaMiz'a »enlmesıne, Her ayın 1. ve 3. haftalan Pazar günlen ile dını bavramlann 2. günü saat 10.00-P. 00 saatleri arasın- da. aynca her vıl Temmuz ayının I günü saat 10.00'dan 15. günü saat F.OO'ye kadar davalı babanın velayetı anneye bırakılan çocuğu Fahn Ya\uz ile gerek görüsmek. gerekse yanına almak suretiyle kü- çük Fahri ile davalı babası arasında kışısel ilışkı tesısine karar ıerilmış olup daıalı Csküdar. Beylerbevı Küplûce Orkide Çıkmazı No:41 2 adresınde Alaattın Yavuz'un ilanın yayınlandığı tarihten itıbaren 15 gün tebliğ edileceğı. yasal süresı ıçensinde karara itiraz edebileceğı. aksi halde karann bu haliyle kesin- leşeceği karar teblıfi yenne geçmek üzere ilanen tebliğ olunur 30.06.2005 Basın: 50619 İSTANBUL 1. AİLE MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 2003 452 Davacı Tahır Tunç Alıç vekılı A\. Mehmet Soyiürk tarafindan davalı Marie .Mıç aleyhine acüan boşanmanın tanınması da\asında: Mahkememızden venlen 2003 452 Esas2O05"6O Karar sayılı \e 18 102005 tanhlı karar ile Hatay. Antakya (1383 >. Yolbası Mahallesı. Cılt 50. Hane. 11 niifiısuna kayıtİı; BSN: 12. 14408229864 TC Vo'Iu. Mehmet Fe\a ve Günay oğlu. 25 01 196" doğumlu Tahır Tunç Alıç ile BSN: 29. 14369231166 TC no'lu. Mıchael Davıd \e Josephıne Alberta kızı. 09.08.1969 doğumlu Mane Alıç'ın bosanmalanna ıhşkın Bnghton Şehır Mahkemesı'run 01.03.1994 tanh. 93D833 Da\a sayılı \e 24.08 1995 tarihmde kesınleşmış ya- bancı mahkeme karannın boşanma ile ılgılı kısmmın tanınmasına karar venlmış olup. ışbu karar adına tebligat yapılamayan \e adresı tespit edilemeyen davalı Mane Alıç'a tebligat yenne kaım olmak üzere ilanen tebliğ olu- nur 19.10 2005 Basın 49951 İSTANBUL 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2005-36 Davacı Şerife Ekemen vekili Av. Ayhan Uğurlu ta- rafindan davalı Eyüp Ekemen aleyhine Amerika Bir- leşik Devletleri New Jersey Üst Mahkemesi'nce veril- miş boşanma karannın Türkiye mahkemelerinde ta- nınması için 18.01.2005 tarihinde tanıma davası açıl- mış ancak davalının adresi meçhul olup kendisüıe du- ruşma gününün tebliği gerektiğinden; Nevşehir ili, Avanos ilçesi, Ozkonak köyü nüfusun- da cilt: 23. hane: 368 no'da nüfusa kayıtlı Yakup ve Ümüş oğlu Avanos 15.02.1951 doğumlu davalı: Eyüp Ekemen adına Nispetiye Cad. Gülveren Sok. No: 5 Etiler tstanbul ve Yağhane Sok. No: 6'2 Beşiktas/ls- tanbul adreslerine gönderilen davetiyeler bira tebliğ iade edildiğinden ve emniyetçe de yeni adresı tespit edilemedigınden adı geçen davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Duruşmanm bırakıldığı 14. 02.2006 günü saat: 09.55'te dunışmada hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, hazır bulunmadığınız veya temsil ettirmediğiniz takdirde yokluğunuzda du- ruşmanın devamına karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 21.10. 2005 Basın: 50734
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog