Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 29 EKİM 2005 CUMARTESİ 10 DIŞ HABERLER dishabCy cumhuriyet.com.tr Geri adım atmayan İran Cumhurbaşkanı, ABD ve İsrail karşıtı Kudüs Günü yürüyüşüne katıldı Ahmedinecad ipleri geriyorDış Haberler Servisi - îran Cumhur- başkanı Mahmud Ahmedinecad. "ts- rail'in haritadan siliıunesi gerektiği" yönündekı sözlennın *bütün İranmfl- İetinin göröşü" olduğunu savundu. Açıklamasından gen adım atma- yan Ahmedinecad, Kudüs Günü kut- lamalan öncesinde gazetecilerin so- rulannı yanıtlarken Batılı yetkililer ve medyadan gelen sert açıklamala- nn bir değeri olmadığmı söyledı. "Doğnı bir sözün çok yankı bulnıa- sıdoğaJdır" diyen Ahmedinecad, Ba- tılı devletler ve siyonizmi kastederek "Bu güçlerin utanmazca hareket et- tiklerini" ıddia ettı. Ahmedinecad, "Egemengüçkr bü- tün dünyayı kendilerine bağlamakis- tiyor. Onlar Filistin haJkını katleder- ken hiçbir itiraz duvmak istemhor- lar" dedi. Iranlılar sokaklara döküldü Iran'da dün düzenlenen "Kudüs Günü" gösterileri, israil ve ABD karşıtı eyleme dönüştü. Iran îslam Devrimi lideri Ayetullah Humeyni, ramazan ayının son cuma gününü, "tsrail'e karşı ve Kudüs'ün kurtu- luşu için uluslararası mücadek gü- nü" ılan etmıştı. Cuma namazının da kılındığı Tahran Üniversitesi'nin önünde toplanan bınlerce tranlı, "ts- rail'e ölünT, "Amerika'ya öhım" sloganlan attı ve nükleer enerji ko- nusunda yönetıme destek verdı Filistin halkma destek için düzen- lenen "Kudüs Günü" göstenlenne, Ahmedinecad, Düzenin Yarannı Teş- his Heyeti Başkanı AB Ekber Haşi- X ran Dışişleri Bakanı Muttaki'nin, îslam dünyasınm İsrail devletinin varlığma karşı öfkesini göstereceğini söylediği Kudüs Günü yürüyüşünde ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı. (Fotoğraf: AP) mi Rafsancani ile Yargı Erkı Başka- nı Ayetullah Şahrudi nın yanı sıra çok sayıda üst duzey yetkılı katıldı. Rafsancani, İran'ın Yahudılıkle so- runu bulunmadığını belırterek "Ya- Birleşmiş Milletler: İsrail, Filistin'deki 1 milyondan fazla zeytin ağacını söktü Işgal topraldarmda sömürüNEYVYORK(AA)-lşgal altındaki Filistin top- raklannda yaşanan sosyoekonomik krizin ana sebebinın Israıl tarafindan yapılan toprak istım- lakleri, evlerin yıkılması ve doğal kaynaklann sö- mürülmesi olduğu bildınldi. Ekonomık ve mali konulara bakan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Ikinci Komitesi, ış- gal altında yaşayan Arap halklannın sahıbi olduk- lan doğal kaynaklar üzerindeki egemenliklerine dair bir toplantı düzenledı. Bu kapsamda komı- teye bir rapor sunan BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komısyonu Sekreteri Mervat Tallavi. îs- rail'in işgal ettigi Filistin topraklannda başta 1 milyondan fazla zeytin ağacını sökmesiyle yol aç- tığı tanmsal kayıplann, evleri yıkmasının, mal ve ınsanlann dolaşımına yönelik getirdiği kısıtlama- lann bölgede işsizlik ve yoksulluk sorununu de- rinleştirdiğini söyledi. Tallavi, raporda aralannda kontrol noktalan ve askeri gözlem kulelerınin de bulunduğu sadece Batı Şena'daki 700'den fazla fiziksel engelın ye- rel halkın hareket özgürlüğünü engellediğini, okul ve sağlık hizmetlerine ulaşmayı zorlaştırdı- ğını da kaydetti. Israil'ın Batı Şeria'ya ınşa etmeyi sürdürdüğü "güvenfikduvarTnın Filistinlilerin binlerce hek- tarlık zeytinliklerine erişmelerinî engellediği be- lirtilen raporda, bu ınşaatın daha fazla toprak ıs- timlakine, su kaynaklannın tecrit edilmesine yol açtığı ifade edilıyor. Raporda, Israil'ın ışgal altındaki Filistin top- raklannda yasadışı bir şekilde yenı yerleşım yer- leri inşa etmeyi sürdürdüğü ve bu bölgede 2003- 2004 arasında yerleşımci sayısının yüzde 6 ora- nında artarak 256 bine ulaştığı yer alıyor. fşgal altındaki Suriye topraklan olan Golan Tepeleri'nde kurulan 45 yerleşim yerinde yakla- şık 20 bin Israilh yerleşuncinin yaşadığı belırtı- len raporda, bu durumun zaten doğal kaynakla- ra ve sosyal hizmetlere ulaşmada zorluk çeken yerel Arap nüfusunun yaşam koşullannı daha da kötüleştirdiğine dikkat çekiliyor. hudilik de saygın bir semavi dindir. Bfcrim sonınuınuz sij onizmdir. Onlar, Filistin halkını acunasızca öldürü- yor" diye konuştu. Iran Dışişleri Bakanı Manuçehr Muttaki, önceki gün yaptığı açıkla- mada "Kudüs Günü" gösterilerinin îslam dünyasınm israil devletinin varlığına karşı öfkesini göstereceği- ni söylemişti. Türkiye'den tepki Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Na- mık Tan, Türkiye'nin, Ahmedıne- cad'ın israil ile ilgili açıklamasını onaylamasının "mümkün olmadı- ğuıı" bıldırdi. Başbakan Recep Tayyip Erdo- ğan'ın önceki gün Londra'daki ba- sın toplantısında konuyla ilgili ilk tepkiyi verdiğıni anımsatan Tan, Tür- kiye'nin her durumda bütün bölge ül- keleriyle uluslararası toplum tara- findan tanınmış sınırlar temelınde ilişkilenni sürdürdüğünü belirtti. BM Genel Sekreteri Kofı Annan, Ahmedinecad'ın sözleri karşısında "dehşete düştüğünü" söyledi. An- nan, Ortadoğu'da bütün devletlerin ya- şama hakkı bulunduğunu belirtti. israil, BM Güvenhk Konseyi'mn tran'ın örgütten çıkanhnası ıçın ola- ğanüstü toplanmasını ısteyeceğıni açıkladı. ABD ıse tran'ın BM'den çıkanlmasından yana olmadığını bildirdi. ABD Dışişlen Bakanlığı sözcüsü Sean McConnack, iran'ın BM üye- sı olarak sorumlu davranmaya teş- vik edileceğini belirterek "Bu bağ- lamda, tran'ın enerji üretme kıbfiy- la nükleer silah geliştirme peşinde olmaya, terorizme ve kendi halkuıa baskı uygulanıaya son vermesigerek- tiğini" söyledi. Iranlı yetkililer ve uzmanlar, Ah- medinecad'ın "İsrail haritadan siMn- meli" açıklamasına rağmen, Tah- ran'ın israil pohtikasının değişmeye- ceğıni belirtiyor. Iranlı bir yetkili, "Tahran m Israil'e yönelik politika- sı değişmeden kalacak. Batı ile daha fazla karşı karşıya gelmeyi istemiyo- ruz" dedi. Yetkili, Ahmedinecad'ın kendi düşüncesini dile getirdiğini ifade etti. UNESCO Cinsiyet Eşitliği Başkanı İranlı Moghadam (ortada), Batı Sahara'dan Hadiye HamdTyle (sol) konuşuyor. (Fotoğraf: AFP) İslamcı feministler Kadın hakları için 'cihat' Dış Haberler Senisi - Dünyanın ılk lslamı Feminızm Konferansı önceki gün Ispanya'nın Barselona kentınde başladı. Bugün sona erecek konferansa katılan yaklaşık 300 delege, kadın haklan ıçın "cihat" çağnsı yaptı. Barselona'nın yönetim merkezı olduğu Katalan Özerk Bölgesı'nın îslam Bırlığı Genel Sekreteri Abdünnur Prado Pavon, îslam ülkelerinde kadın \e erkek eşıtlıgı mücadelesının "İslamın öğretilerinin erkek şovenizmi bakışryla yorumlanmasını reddetmeyi de" gerektırdığını söyledi. Pavon, Batı'da Müslüman toplumlannda kadının özgürleşmesının mümkun olmadığı yolunda yanlış bir ınancın egemen olduğunu belirtti. Batt'daki yaklaşımlan eleştiriyorlar tslamcı feminızm hareketinın takıpçıleri Barselona'da İslamı anlayış ıçınde kadının eşıtlıgı mücadelesının hedeflen \e yöntemlennı tartışırken Batı'da egemen olan yaklaşımlan eleştınyorlar. Islamın feminist bakışla yorumlarunasının öncülennden Pakıstanlı Rıfat Hassan da delegeler arasında bulunuyor. Düzenleyıcıler, mesajlannın sadece Müslüman ülkelerde değıl Avrupa'da yaşayan ve sayılan gıderek artan Müslüman kadınlar tarafindan duyulmasını istedıklen ıçın konferansın Barselona'da yapıldığını belirttıler. Islami feministler aynı zamanda Müslüman olmayan femınıstlerle de işbirliği yapmak ıstıyorlar. Ama, bunun için bu gruplann öncelıkle Müslümanlık karşıtı önyargılanndan kurtulmalan gerektiğini dile getınyorlar. Ruhi Su Kültür ve Sanat Vakfi 30 Ekim 2005 Pazar günü Saat 14:30"da Ruhi Su Dostlar Korosu'na sınavla korist alınacaktır. Sınav için vakfimızı arayarak ön kayıt yaptırabilirsiniz. Yer : Ruhi Su Kültür ve Sanat Vakfı Adres : Ayhan Işık Sok. Özverim Apt. 34/2 Beyoğlu/îst. Tei : 0212 245 40 32 -245 38 96 MILAS CUM0K ÇAGRISI Akademimiz Şeref Üyesi Prof. Dr. h.c.mult. TAHSİN ÖZGÜÇ'ün vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendik. Ailesine, yakınlarma ve bilim camiasına başsağlığı dileriz. TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 'un Türk-İş Genel Başkanı Eski Danışmanı, Öğretim Görevlisi sa Yıldırım KOÇ eşlik edeceği "Türkiye'de Sendikacılığın Güncel Sorunları" konulu kahvaltılı Aydınlanma söyleşisinde gelin birlikte olalım. Sen geimezsen bir eksiğiz!.. Yer : Ege Restoran, Milas Tarih : 30 Ekim 2005 Saat 10.00. Iletişim-Bilgi: Dr. ÜmitÖZBEK 0 532 382 5850-0252 513 0150 w w w . c u m o k . o r g 1 Ö Z E L İRENBE CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN Talatpaşa Bulvan 1436 Sokak No: 6 Alsancak-İZMİR Tel: 0 232 464 58 88, Faks: 464 58 89 GSM: 0 533 466 29 20 www.irenbe.com e-ntail: irenbe » irenbe.com SERİ Konu TÜRK GENÇLİĞİNE HİZMET VAKFI KONFERANSI: : BATI'NIN SOYKIRIM TARM Konuşmacı: SEFA YÜRÜKEL Tarih Yer TEL. : 30 EKİM 2005 PAZAR SAAT: 14.30 -16.30. : TAKSÎM HÎLL OTEL (SIRASEL\İLER CAD. NO: 9 TAKSÎM) : 0 212 334 85 00 BAKIRKÖY 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No. 2005-745 - Karar No 2005-865 Mahkememızden venlen 18 10 2005 tanhlı karar gereğmce' Istanbul ılı. Bakırkö> ılçesı. Osmanı>e Mah cül no 49 hane no 1006"da nûfusa ka\itlı bulunan Erol ve Halıme'den olma 197 9 d lu Aslı Duman hastabgı nedenı üe \esayel altma alınarak kendısme aynı yerde nufusa kayıtlı bulunan 1951 d lu jakını Fahrı Guruhan 18 10.2005 tanhuıde vası olarak ta>ın edümışnı tlan olunur 21.10 2005 Basın 50" T 59 EgemenNğin gerçekten ulusa ait olduğu bir TÜRKİYE için Cumhuriyet Devrimi ilkelerinin kökleşerek yaşandığı; emperyalist işbirtikçilerinin, dinsel ve etnik miNîyetçt duygulan sömürenlerin etkisiz kılındığı; yalnızca bilimin, aklın. çağdaş değerlerin geçerli; tam bağımsız, laık - demokratik, sosyal, çağdaş bir hukuk devletinin özgür, gönençli, onuriu yurttaşlanndan oluşan bir ulusun bireyleri olmak amacmda birieşen; yöntem, eylem ve güçbiriiği yapmayı ilke edinen, "Cumhuriyet Gazetesi okurian" olarak; Aydınlanmanın ışığını guzel Turkiye'mıze yansıtan, Gaıı Mustafa Kemal Ataturk'un ılke ve devrımlenni savunan gazetemızın etrafırtda kenetlenerek hep birlikte haykınyoruz: Gazetemızı guçtendirmek; Ulusumuzu ve Yurdumuzu guçtendırmektır1 Cumhuriyet Gazetesını savunmak, "Cumhunyetı" savunmaktııi CUMOK TÜRKİYE www.cumok.org GAZİOSMANPAŞA 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN Esas No-2005 198 Davacı Salun Aydın tarafindan davalı Serap Aydın aleykıne açılan şıddetlı geçımsızlık nederuyle boşanma davasının yapılmakta olan yargılamastnda davalmın adresı tespıt edıle- medığınden davalıya dava dılekçesının ılanen teblıgat yapılmasına karar venlmış olup. Davacı davalı ile 19 06 1997 tanhınde evlendıklennı. müşterek 1 çocuklannın bulunduğunu. son bir yıldır eşinin davranışlannda değışıklıkler olduğunu, kendısıne karşı soğuk. ıl- gısız davrandığmı ve son 5 aydır tamamen koptuklannı, davalının evden aynldığını, başka bir şahısla beraber gittiklerını ve gıttıklennf sonradan oğrendıklerau, gıderken banka cüz- Kazım Karabekır Mahallesı, 858/1 Sokak No.16 D:4 Gazıosmanpaşa-lstanbul adresınde ıken meçhul kalan Ibrahım ve Elmas kızı, Samsun 1980 doğumlu davalı Serap Aydın'a ıla- nen tebhğ olunur. 17.10.2005 Basın. 50608 Tatilcilerin %10'u reklamla, %90'ı tavsiye ile kendi otellerini bulurlar... Restoran! & Havuz AğaçamsüdığınBanüerızgcmjntusijnuçekemedtk Setmgonn C lub Onent, Anttk Çağın adalet, sağlık ve banş ıçın buluşma merkezı olan Oren'de denıze "srfir" bınbır yıldızlı bir tatıl koyudur Homeros un doğum yen Işıklar Sahılı'nde, Dünyanın atmosfennde oksııen oranı en yuksek ıkı noMasından bın olan Edremıt Korfezmde Zeytin Rıvıerası'ndadır Club Onentie, Ege sıtılınde yapılmış 60 dubleks yapının her daıresı 2-4 veya 4-6 kışılık aıleler ıçın tasarlanmış. ıçlennde duş/WC ve telefon olan odalardan oluşur Tum kapttar dev bir botanık bahçesıne açılır Bahçe bıter. ıncecık kumlu plaj başlar AntikCrtm 07.11.2005'ekadar Kiybaşı YP 40.00 YTL, 0-12 yaş ücntoiz, (3.H.S.-6. kifiler 20.00 m _ Club Orienl Holiday Resort, Örcn-Barhaniye Tel: 0.266.416 53 54 - 416 34 45 • Fax: 0.266^416 40 26 Örcnde yer alai Clyfa Orlent. ujjıslararajı saaateılann, arfceeloglarm n ccvreciterin güRiirmizdeld Bulusma Mefhezidlr. «vv\v ı.lub-oncnLcom DUYURU KADIKÖY 2. AtLE MAHKEMESİ'NDEN BİLDİRİLMİŞTİR Esas No 2003 278 Davacı Hakkı \rzak Da\alı Mona Ahmeı Arzak -\dresi bılınmemekte- dır Da\ a Boşanma Cev ap Suresı 15 gun Da\acı tarafindan 06 06 2003 tanhınde davalı ale\hıne açılan geçımsızlık sebebı ile boşan- ma da\asında adresı tespıt edılemeven da\alının duruşma günu olan 16 11 2005 gunü saat 11 30'da mahkememız salonunda hazır bulunmaü. bulunmadığı takdırde mazeret bılıdırmesı \e>a kendısını bir \ekıl ile temsıl ettırmesı. ettırmedıgı takdırde. da\anın vokluğunda gorulup karar \enleceğı \eva gazetenın vajımlandığı tanhten ıtıbaren 15 gun sonra tebhğ edılmış ^a\ı- lacağı da\a dılekçesı \e duruşma gününün yukarıda adı şazılı da\alı\a teblığı şerıne eeçmek üzere ılan olunur 21 10 2005 Basın 50582 CUMHURİYETİMİZİN 82. YILI KUTLU OLSUN!.. Padişah kullan değil, özgür Cumhuriyet yurttaşlan olarak: Cumhuriyet'in, seçme ve seçilme hakkına dayanan en ıyı yönetim şekli olduğunu bılmekte; insanoğlunun sonsuz medenıyet yürüyüşünde eriştiği en ileri ve çağdaş düzeyin, demokratik ve laik Cumhunyet olduğunu görmekteyız. Bütün bunlara rağmen, Cumhunyet'e ve onun ilkelenne süreklı bir saldınyla, ilerlemeyi tersine döndürüp ulusumuzu yeniden ortaçağın karanlığına sürüklemek isteyen gencı eğılımlenn \ arlığına ve tarihin çöp sepetine atılmış ümmetçiliğin ve padışahlık özlemlerinin artışına da tanık olmaktayız. Bu durum, Cumhuriyet ilkelerine daha çok sahip çıkılmasının gerekliliğini de bızlere göstermektedir. Ileri ve engin bir görüşle bizleri, Kurtuluş Savaşı sonrasının en büyük kazanımı olan 'Cumhuriyet 1 yönetımine eriştıren ılk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal ATATLTlK'ü bir kez daha şükran ve rahmetle anarken, ulusumuzun Cumhunyet Bayramı'nı sevgi ve saygıyla kutlanm. HaydarEREN l\ızla/İSTANBUL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog