Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

'y'Cumhuriyet ^ K İ T A P L A R I HALKEVLERİ Anıl Çeçen Çag Pızriara A.Ş Tükocagı Cad. No 39/41 (34334) CagaJoğto-lsartulTel (712)51401 % Cumhuriyet K İ T A P L A R I KURTULUŞ KURULUŞ Bülent Tanör JPaziriamaA.Ş TürirocagıCadNoJ941 J-lsöntulTel (212)5140196 YIL SAYI: 29242 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) CUMARTESİ Bayramın Bilinci.. Bugün Cumhuriyetimi- zim 82'nci yıldönümünü kutfluyoruz. Ancak bir tedirginlik havasının ortalığı sardığı da görülüyor, kutlama la- ik dımhuriyeti savunma ve koruma bilinciyle bü- tiinieşiyor. • Bizim Cumhuriyetimi- zin kuruluş tarihi değişik- tir; Milli Kurtuluş Savaşı üzerine gerçekleşmiş kök- lü bir devrimi içermekte- dir. Yapılan işleri sayıp dök- mek kolay değildlr; padi- şahlık yıkılmış, hilafet kaldırılmış, Şeriye V'ekâ- leti'ne son verilmiş, med- rese eğitimi noktalanmış, laik devlet kurulmuş, ka- dına seçrae ve seçilme hakJarı sağlanmış, Yurt- taşlar Yasası (Medeni Ka- nun) benimsenmiş, bu kö- şeye sığamayacak boyut- lanyla bir hukuk devrimi gerçekleştirilmiştir. Eğer bu devrim gerçek- leşmiş olmasaydı, Türki- ye bugün Avrupa Birli- ği'ne girmeyi hayal bile edemezdi. • Ne var ki Cumhuriyeti- mizin 82'nci yıldönümü- nü kutlarken ciddi çeliş- kilerin tuzaklarına da diişmüş bulunuyoruz. Avrupa Birliği ile mü- zakere sürecine başlarken bu tuzakların yoğunlaş- ması özel bir anlam kaza- nıyor; Türkiye'de bugün siyasal yaşamda ağır ba- san dincilik tartışması Batı demokrasilerinde çoktan aşılmış ve tarihe gömülmüş bir konudur. Laiklik olmadan de- mokrasinin d'sinden söz edilemeyeceği açık bir ta- rihsel ve bilimsel gerçek- tir; ülkemizde buna bö- lünme ve parçalanma teh- likesi de eklenmişrir. Türkiye'nin çok partili yaşamında dinciliğinden kuşkulanılan bir siyasal partinin iktidarda bulun- ması kaygılan arttırmak- tadır; siyasal ortamda ümmetçiliğin gelişmesi milliyetçi duyguları kö- rüklemektedir; laik üni- versiteler baskılara karşı harekete geçmek zorunda kalnıışlardır. Cumhuriyetimizin ku- rıcusu Atatürk'ün deyi- şiyle "vaziyet ve manzara- i umumiye" hiç de iç açıcı değiJdir. • "Ilımlı Islam Devleti Nodeli" tasarımının dış vt iç güçlerin ağzmdan di- 1< getirildiği, burnumu- zın dibinde savaşlann ya- şındığı, terör belasının bışımıza dert olduğu bu- ginlerde Cumhuriyet layramı nasıl kutlanma- lıür? Önce 'gaflet ve dalâ- la'ten sıyrılmanın birinci loşul olduğu düşünülme- lrtir. Laik Cumhuriyetin bü- tn sağiıklı güçlerinin brieşmesi zamam gelmiş- tr ve geçmektedir. Büyük Atatürk'ün bize hraktığı emaneti koru- nak bilincinin bu Cum- hıriyet Bayramı'nda tüm tatlamalara yansımasmı oliyor ve bekliyoruz. Cumhuriyef En büyükbayramın 82. yılını coşkuyla kutluyoruz 29 EKİM ÜRÜNLERl BİTMEZ TÜKENMEZ ERDEMVERİR UYGARUKVERİR YlĞtîtlKVERİR ORMAN mlR BUĞDAYVERİft SEVGİVERİR *"" ÇAUŞKANUKVERİR AYDINUKVERİR YAZEKİMİKIŞEKİMİDEGİL TÖRKİYE'NİN29EKİMİ FAZILriüSNÜDAĞURCA Cumhuriyetmucizedir Yunus Nadi'nin Atatürk'le yaptığı söyleşinin orijinal rnetni Kurtuluşun son tanıkları BUGUN Cumhuriyetf le birlikte. Cumhurbaşkanı, 29 Ekim mesajında yargının siyasallaştınlmamasını istedi Cumhurbaşkanı Sezer, Cumhuriyetin, toplumu ümmetten ulus, bireyi kuldan yurttaş konumu- na yükselten bir "Aydınlanma Devrimi" oldu- ğunu vurgulayarak "29 Ekim, bir doğuşun, bir devrimin, kısacası bir mucizenin yıldönümü- dür" dedi. Sezer hukukun kişiselleştirilmesi ve siyasallaştınlmasımn önlenmesinvistedi. Sezer, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi RektörüAş- kın 'ın tutuklanmasıyla başlayan sürecin, "Cum- huriyetin kurumlarının karşı karşıyageldiğiyö- nünde bir izlenim uyandırdığını "bildirdi. Tüm kurumları sağduyulu olmaya çağıran Sezer, "Hukukişlerlikkazanmazsa rejim varhğını ko- ruyamaz " uyansında bulundu. • 7. Sayfada • 'CUMHURİYETI SONSUZA KADAR KORUMAYA ANT ÎÇTİK' • Genelkurmay Başkanı Ozkök, TSK'yi yıpratma kampanyası yürütüldüğünü belirtti 6 Sabrnnızölçülüyor' Erdoğan'ın gündemi türban London Schools of Economics'te "Kültürel Çeşitlilıkte Ka- dının Insan Haklan" konulu konferansta konuşan Erdoğan, îngiltere'de kamu kurumlannda başörtülü ınsanlann çalı- şabildiğini, ancak çoğunluğu Müslüman olanTürkiye'de ça- hşamadığını belirterek yine yurtdışuıda ülkesini şikâyet et- ti. Türbanla başörtüsünü kanştıran Erdoğan, başörtüsünün insan bakkı olduğunu belirtti. Başbakan Türkiye'de bu ko- nuda toplumsal mutabakat olduğunu savundu. • 8. Sayfada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajmda uyanlarda bulundu. Son dönemlerde TSK'ye yönelik "maksatlı yıpratma" girişimleri bu- lunduğunu belirten Özkök, "Hatta bunlardan bazı- lan Silahlı Kuvvetler'le uğraşmayı misyon edınerek adeta TSK'nin sabrını ölçmektedirler. Ancak unu- tulmamalıdır ki, güvenlik içerisinde olmadan ne öz- gürlükler, ne demokrasi ve ne de yeni nesiller için garanti edilmiş bir gelecek vardır" dedi. • 7. Sayfada Sakra 'ya Alman korumasıARD televizyonundaki bir haber programında, tstanbul katliamla- n sorumlulanndan Sakra'nın, Fe- deral Suç Dairesi tarafından izlen- mesıne karşın Alman istihbarat servisi BND tarafından koruna- rak ülke dışına çıkanlmasının sağlandığı ileri sürüldü. Türkiye'de iki kez gözaltına alın- masına rağmen serbest bırakıldı- ğı da ıddia edilen Sakra gibi şeri- atçı teröristlerin Avrupa'daki giz- li servislerin birbirleriyle rekabe- tinden yararlandığına dikkat çe- kildi. OSMAN ÇLTSAY/ALİ YIL- DIRLM'ın haberi • 8. Sayfada CHPHEYETI 'Yuvadaki işkence sistematik' Malatya'da iki gün boyunca yuva- da kalan çocuklar ve yuva yöne- ticileri ile görüşen CHP heyeti ço- cuklann "sistematik ışkence"ye maruz kaldığına ve yuvada yal- nızca bir tane sosyal hizmet uz- manı bulunduğuna dikkat çekti. Heyet, sorunun kaynağmın siyasi kadrolaşmaya dayandığının anla- şıldığuıı belirtti. AKP'li Başkurt, Niyazi Yılmaz'ın yuva müdürü olması için kendisinin dışmda 5 milletvekilinin daha etkili oldu- ğunu itiraf etti. • 9. Sayfada AÇIKMEKTUP Başbakan inandmcı değil Sayın Başbakan, Malatya'daki olayı değerlendirirken "Buralara istedi- ğimiz gibi eleman alma şansımız yok" sözünüz inandmcı değil. Yu- valarda eğitim görmüş kadro tale- bine kim karşı çıkabilirdi ki? Bu- na ancak sosyal nitelikli bir harca- ma olduğu için IMF karşı çıkar. ZEKERİYA TEMİZEL Sayın Başbakan, Bu açık mekrubu yazmaya gerek duy- mamızın nedenı, Malatya ÇocukYuva- sı'ndaki insanlık dışı davranışlar üzeri- ne yapmış olduğunuz açıklama. Söyle- diğiniz sözler bu konuda yeten kadar bilgılendinlmedığınız kanısını uyandır- dı ve bazı bilgileri size sunma gereği duyduk. , Olayı değerlendirirken diyorsuntK ki: mArkasıSa.8,SiL]'de REKTÖRAŞKIN'A TARİHÎ ESER DAVASI M 5. Sayfada AHMEDİNECAD İPLERİ GERİYOR • 10. Sayfada TALAT: RUM RKÇILIĞIYAPILIYOR • 11. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK -I 300-003 Dışarıya Başka Içeriye Başka Konuşmak Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün, MGK'de görüşü- len Mıllı Güvenlik Siyaset Belgesi'ni (MGSB) basına sız- dıranı bulmak amacıyla istihbarat birımlerine talimat venmesi acaba devlet adamlığı gereği mi, yoksa?.. ...Bakan; sızdırılan bilgilerin kapalı kapılar arkasında MArfcası Sa. 8, SiL i'de Bu gece saatlerinizi 1 saat geri almayı unutmayınız. , Kalp hastalığına yatkın mısınız? Yapılan son araşfırmalar kalp- damar sağlığını korumakta dıyet ve egzersızın yeterlı olmadığını gosferıyor B U G Ü N Cumhurîyet'te MrlUrte. lıyinizıteıı IstHKyi urmnayın. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Sosyal Hezimetlep ve ÇocukEsir-gene Kurumu! Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'yla (SHÇEK) bir ölçüde ilgili bütün kesimlerin ortak düşün- cesı şu: Malatya'da ortaya çıkan olay, bekienen bir patla- maydı! Oncelikle SHÇEK'e bağlı Malatya Çocuk Yuvası'nda- Mürkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog