Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

rCumhuriyet ^ . K İ T A P L A Rl BlR CUMHURIYET DUŞMANIMN PORTRESl Fettullah Gûlen Hocaefendı'nın Denn Mısyonu M. Emin Değer Çag Pazaıiama \-Ş Türkocag Cad No 39 41 r**334)C;ıgaloglu-İ5eııbulTel (21215 40196 Cu m huriyet Xumhuriye( 82. YIL SAYI: 29241 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 134334)0 28 E İ s t i k l a l S a v a ş ı ' n ı n s o n ü ç g a z i s i T ü r k i y e ' n i n k u r u l u ş m ü c a d e l e s i n i a n l a t ı y o r . (Kurtufuşun son tanıUarı... Onlar, sırtlarında cephedeki askerlere yiyecek ve mühimmat taşıdı... Yalınayak cepheden cepheye koştu, bir ulusun kaderinin belirlendiği savaşlarda canlarını ortaya koydu. Inönü'den Dumlupınar'a, Haymana'dan Polatlı'ya, Sakarya'dan Çanakkale'ye kadar tüm cephelerdeki başarılarda onların da izi var. İsfiklal Savaşı'nın yaşayan son üç gazisi, Çorum, Konya ve Eskişehir'de anılarını 80yıl öncesinin heyecanıyla aktarıyor... v C-umhuriyet gazetesinin kurucusu Yunus Nadi'nin 31 Mayıs 1924 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Atatürk'le yaptığı söyleşinin orijinal metnini Cumhuriyet'in 82. yılında bir kez daha yayımlıyoruz. 32.YIL ÖZEL £Kİ Y a r ı n C u m h u r i y e t ' l e b i r l i k l e ü c r e t s i z . B a y i n i z d t e m e y i u n u t m a y ı n ı Şiddet tüm yuvalarda yaşanırken bakıcılar'Yalnız biz değil bütün personel dayakçı' dedi Herkes dövüyorÇOCUklar ell SOpalllara teslim Malatya'daki bakıcılann ifadele- ri, çocuklann sahipsizliğini gözler önüne serdi. Bakıcılar, çocııklara yalnızca kendilerinin değil tüm personelin vurduğunu itiraf ettiler. Yu- va ve yurtlarda dayağm yaygın olduğunu belirten eski Ordu Sosyal Hizmetler II Müdürü Tarakçı, "Kuran kurslannda ellerinde sopalar- la dua öğretenlere çocuklann teslim edildiğini" belirterekAKP'yi suç- ladı. tLHAN TAŞCI ve ERDOĞAN ERİŞEN'in haberi • 9. Sayfada AKP teşkilatl aldirdl' Malatya Çocuk Yuvası'ndaki çocuklar- da darp ve yara izleri tespit edildi. Çocuklan acımasızca döven görev- lilerden üçü daha turuklanırken CHP, bu kişilerin AKP teşkilatının önerisiyle işe alındığını açıkladı. Bölgede inceleme yapan Sağlık Ba- kanı Akdağ'a tuğla atan 3 kişi gözaltına alındı. Küçük bir çocuk, ya- şadıklannı gazetecilere "Eliyle böyle bom diye vurdu, burnumdan kan aktl" diye anlattl. SELAHATTİN GÖKATALAY'ın haberi • 9. Sayfada KULELER TÜRKİYE'YE YÜK Dubai'ye daha zen dönecekl' Dubai Internatıonal Proper- ties ile Istanbul Büyükşehir Beledıyesı'nm ortak yatınm- larının ılkı olan Dubai To- wers Istanbul, getirdıği para- yı götürecek. Dubai Holding ile Istanbul Büyükşehir Be- lediyesi'nm ortak yatınmlan için kurulacak gaynmenkul yatınm ortakhğı şırketi ile Dubai Kuleleri'nin finans- manı borsadan sağlanabile- cek. Aynca Dubai Holding, Türkiye'dekı bankalardan da daha uygun koşullarda kredi kullanabılecek. NECDET ÇALIŞKAN'ın haberi I 6. Sayfada CHP heyeti inceliyor Miniklere temizlikçi 'anneler' Bakana istifa çağrısı Erdoğan geçmişi suçladı • 9. Sayfada 'HAYATA DÖNÜŞ' RAPORU 'Koğuşlara dışarıdan ateş edildV Bayrampaşa Cezaevi'nde 12 kişinin yaşamı- nı yıtırdiğı operasyondan 5 yıl sonra yapılan keşıf raporunda mermi atış yönlerinın, idare blokundan koğuşlara doğru olduğu belirtildi. Raporda "Mermi ızinın giriş çıkış pozisyon- lannın, C-1 koğuşundan C-19 koğuşu yönün- de olduğu, mermı delıklennın bel hızası ile tavana doğru olduğu" ıfade edildi. HİLAL KÖSE Bayrampaşa Ceza- evi'nde 12 kışının ya- şamını yıtırdiğı "Haya- ta Dönüş Operasyo- nu"ndan 5 yıl sonra ya- pılan keşif raporu mah- kemeye ulaştı. Rapora göre, atış yönlerinın, idare blokundan koğuş- lara doğru olduğu tespit edildi. Cezaevlenndekı ölüm orucu eylemıni sona erdirmek amacıy- la yapılan ve 32 kişinin yaşamını yıtırdiğı ope- rasyonlann ardından, 167 tutuklu ve hüküm- lü hakkında, "cezaevi idaresine karşı toplu ayaklanma" suçundan açılan dava kapsamın- da, Bayrampaşa Ceza- evi'nde yapılan keşfın raporu, Eyüp 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. UArkası Sa. 8, SiL 3'te Eğitim-Sen kapatılmayacak Ankara 2. tş Mahkemesi. kapatmaya konu olan "anadilde öğrenim" ifadesini rüzü- ğünden çıkardığı için Eğitim-Sen'in kapatılması istemini redderti.Adliye Sarayı önün- de toplanan sendika üyeleri sevinç gösterileri yaptı. Sendika Genel Başkanı Dinçer, karann demokratikleşme sürecinde önemli bir adını olduğunu söyledi. • *. Sayfada BRÜKSEL'DEN YENl ÎSTEK AB, 'Kürtçe de eğitim dili olsun 'diyecek AB Türkiye'den Kürtçe eğitim konusunda ana- yasa değişikliği istemeye hazırlanıyor. 9 Ka- sun'da yayunlanacak îlerleme Raporu tasla- ğında Kürtçenin resmi eğitim dıli ohnaması eleştirilirken aynı tarihte açıklanacak ve Tür- kiye'nin önündekı yol haritasmı belirleyecek olan Katılım Ortaklığı Belgesı'nde bunun kı- sa vadede çözülmesi istenecek. • 11. Sayfada Yeni adresimiz ve telefonlarımız Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No: 2. 34381 Şişli/ Istanbul. Tel: (0/212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0/212) 343 72 64 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK v Gerekli Girişimler Yapıldır Batıdan doğuya gelişmeler aleyhimize ilerlemeler gösteriyor. Bu kanı, iktidara ve borazanlarına uygun değil. Onlara göre içerıde dışarıda hemen her şey tıkırın- da. m.4rkasıSa.8,Sü. l'de 'Daltonlar düzeni' CHP'li 4 miUetvekilinin hazırladığı Van raporunda, Yüzüncü Yıl Ünıversite- si'nde rektör Aşknı'dan ön- ce Hizbullah'uı "cirit attığı" vurgulamrken hukuki te- melden yoksun soruşturma- nın "promosyonlu dava"ya dönüştürüldüğü ıleri sürül- dü. FIRAT KOZOK'un hab«ri • 4. Sayfada 4 Üniyersiteye misilleme AKP, Kamu Malı Yönetuni Yasa Tasansı'na düzenleme ekleyerek Hazme'nin özel mülkiyetindeki taşınmazla- nn tahsisini kaldu^bilmesı için Maliye Bakanlığı'na yetki verdi. Bakanlık, dü- zenlemeyle Balta Lımanı tesıslerini gen alabilecek. EMİNE KAPLAN'ın haberi • 4. Sayfada Oktay Akbal'a ödül Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahipleri açıklan- dı. Gazetemiz yazarı Ok- tay Akbal, tarihçi Prof. Dr. Halil Inalcık, ressam Ferruh Başağa, fotoğraf sanatçısı Ara Güler ve Sevda Cenap And Müzik Vakfı ödüle değer görül- dü. • 8. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY President Barzani! ABD Başkanı Bush'un Kürdistan bölgesel hükü- metinin başkanı sıfatıyla Oval Ofis'te ağırladığı Me- sud Barzani'yle görüşmesinin iki penceresi var: 1- Barzani, Bush düzeyine çıktı. 2- Bush, Barzani düzeyine indi. Bu iniş çıkışın getirdiği yeni durum, Türkiye dahil bölge ülkelerini de etkileyecek kararların da haber- cisi olabilir. MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog