Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet K İ T A P L A R I BÎRARPABOYU Orhan Erinç Çag Pazariama *.$ Türkocagı Cad No 39 41 (34334)Cagaloglu-IssobulTel (212|514O196 Cumhuriyet r^Cumhurryet 'KTTA.PLARI l F 82. YIL SAYI: 29240 / 50 YKr (500.000 TL) (KDViçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) Talat'ın bazı telefon konuşmalannın tamamı Güney Kıbns gazetelerinde yer aldı f ^ „ Rıunlar dinliyorKKTC'de telekulak KKTC 'nin güney sınınm serbest geçiş- lere açmasıyla birlikte istihbarat çahşmaları doruğa çıktı. Ta- lat'ın konuşmalannın Rum gazetelerinde çıkmasının ardın- dan adadaki TSK'nin bazı hareketlerinin de Yunan basınında yer alması, iddialan doğrular nitelikte. KKTC'li yetkililerin telefonlanmn dinlendiği merkez, Lefkoşa 'danyarım saat uzak- lıkta bulunuyor. Merkezde Yunan askerleri de görev yapıyor. BilgilerYunanistan Genelkurmay Başkanhğı tstihbaratDaire- si 'nde değerlendiriliyor. MURAT tLEM'in haberi • ıı. Sayfada ingUİZ desteği buraya kadar îngiltere Başbakan Yar- dımcısı Prescott, Rum Kesimi 'ndeki temasları sırasında Tür- kiye 'yi "işgalcigüç "olaraksuçladı. Güney Kıbns Rum Yöne- timi lideri Papadopulos ile "yapısal diyaloğu gelişiirici" bir memorandum imzalayan Prescott, Türkiye 'nin AB üyesi tüm ülkeleri tanıma yükümlülüğünün bulunduğunu söyledi. Daha önce Türkiye 'yi destekleyen bir tutum sergileyen Îngiltere 'nin Rum Kesimi 'ne sıcak mesajlar vermesi, Kıbns 'ın güneyinde- ki üslerine bağlanıyor. REŞAT AKAR'In haberi • ıı. Sayfada Malatya'da kimsesiz çocuklara yönelik şiddet görüntüleri tüm Türkiye'yi dehşete düşürdü Yuvada bakıcı vahşetiMalatya ÇocukYuvası'nda bannan 0-6 yaş grubu kim- sesiz çocuJdann "bakıcı anneler" tarafuıdan dövül- meleri, hakaret ve işkenceye uğramalannın ortaya çıkması yurt genelinde infiale yol açtı. Olayı televiz- yondan izleyen yurttaşlar önceki gece yurt binası önünde protesto gösterisı yaparken aralannda müdür Niyazi Yıldız'ın da bulunduğu 8 kişi görevden uzak- laştınldı, gözaltına alınan 7 kişıden 2'si tutuklandı. Malatya Himayeye Muhtaç Yaşlılar ve Çocuklan Ko- ruma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ece Buldan, çocuklann ışkence gördüğüne ilişkin birçok kez ilgili makamlara şıkâyette bulunduklan- nı, ancak hiçbir işlem yapılmadığını vurguladı. Bul- dan "Israrlı başvurulanmız üzerine 2003'te gelen müfettişlerden biri kentten ağlayarak gitti" dedi. SELAHATTİN GÖKATALAY'ın haberi • 3. Sayfada ÖĞRENCÎ VE VELÎ ÎMZA ATACAK Okullarda sözleşmeli dönem başlıyor Öğrenciler, okulun eşyalanna zarar vermeyeceğine, zarar verirse karşılayacağma, kurallara uyacağına, kaba kuvvete başvurmayacağma söz verecek. Veliler, çocukJannı zamanında ve kılık-kıyafet kurallarına uygun şekilde okula göndereceklerine. çocuklannın ödevlerini yapmayacaklanna ilişkin imza atacak. ÇİRKİNLİĞİN BURGULUSU.. ANKARA (AA) - Okul- lar, ögrenci ve velilerle söz- leşme imzalamaya hazırla- nıyor. Taraflann hak ve so- rumluluklarını güvence al- tına alan sözleşme, "okul ve ev arasında sıkı bağlar ku- rarak, veülerin eğitim sis- temine daha fazla katılı- 'ISRAlL HARlTADAN SİLİNMELİ' • 10. Sayfada UYUŞTURUCU ARTIK POSTADA • 7. Sayfada KUŞ GRÎBİ KIRMIZI ETEYARADI • 7. Savfada mının sağlanmasını" ve "okullarda demokrasi kültürünün oluşmasını" amaçhyor. Bu çerçevede, veliler okulun kütüphane, ışlık gıbi ımkânlanndan ya- rarlanabılecekler, sınıflarda derslen ızleyebılecekler. Millı Eğitim Bakanı Hüse- yin Çelik, konuya ilişkin genelge yayımladı. Okulla- ra, genelgeyle birlikte uygu- lama kılavuzlan da gönde- rildi. Sözleşme ile ilgili esaslar hazırlanırken Milli Eğitim ile ilgili yasal düzen- lemelerin yanı su-a Insan Haklan Evrensel Beyanna- mesi ve Çocuk Haklan Söz- leşmesi de göz önünde bu- lunduruldu. Sözleşme, oku- lun, öğrencinin ve velinin MArkası Sa. 6, Sü. 1 'de Dubai kulelerine izin çıkarsa mimarlar mahkemeye gidecek Istanbul teslim olmayacak DDK raporu: Türkiye'de özelleştirme sorunlu Cumhurbaşkanlığı DDK raporunda, sa- tış bedellerinin tahsilinde bugüne kadar 'başanlı olunamadığı'belirtildi. Rapor- da, özelleştirilecek kuruluşlann satışuı- da yasal ihale prosedürlerine uyulması ve ihalesiz satış yapılmaması istendi, İsrailli işadamı Ofer'in aldığı Kuşadası Limanı'nuı da yer aldığı raporda, teklif- ler yeterli olmamasına karşın 27 milyon dolarla satışın yapıldığı belirtildi. FIRAT KOZOK'un haberi • 13. Sayfada Mimarlar Odası Genel Başkanı Ekinci, Dubai sermayesi ile yapılmak istenen alışveriş mer- kezi ve otel kompleksinin gazetelere ilan veri- len şekliyle 300 metrelik gökdelen olarak ya- pılmasına izin çıkması halinde Mimarlar Oda- sı'nnı mahkemeye başvuracağuıı söyledi. Bu tür bir yapılaşma sonucunda yalnızca İstan- bul'un zarar görmekle kalmayacağını, kentin i- mar, çevre ve kültür dengelerini gözetmekle yükümlü hukukun da çiğnenmiş olacağını vur- gulayan Ekinci, "Bu nedenle dava, hukuku da korumayı hedefleyecek" dedi. • 9. Sayfada y j Yeni adresimiz ve telefonlarımız Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No: 2. 34381 Şişli/lstanbul. TeJ:(0/212)3437274(20hat) Faks: (0/212) 343 72 64 ISSN 1300-093400 (I GÜNCEL CUNEYT ARCAYUREK ...Yazık Oluyor Duvara!Muhalefetin eleştırileri yoğunlaştıkça hükümetin başı giderek daha fazla sinirleniyor. Medya da katılsa eleştirilere, RTE'nin gözüne uy- ku girmeyecek. Sabahtan akşama sağa sola ona bu- na ağır üslupla saldıracak. Hükümetin başını eleştirisiz yaşama alıştırdılar. O da Türkiye'yi tarlası sanıyor. Ne ekerse, ne biçerse, sineye çekileceğini, kabul göreceğini sanıyor. MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Cumhuriyet 'le birlikte. Rusya 'dan yatırımlara sınır Yabancılara 'stratejik' engel Türkiye'de stratejik kurumlar ve alanlar ya- bancılara pazarlanmaya çalışılu"ken Rusya, yabancılann stratejik olarak değerlendirdikle- ri alanlarda yatuım yapmasuıa izin verilme- yeceğini açıkladı. Yasak kapsamuıa özellikle yeraltı kaynaklannın kullanımı ve işlet- mesinin gireceği belirtildi. • 1Z Sayfada Cumhuriyet gazetesinin kurucusu Yunus Nadi'nin 31 Mayıs 1924 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Atatürk'le yaptığı söyleşinin orijinal mefnini Cumhuriyet'in 82. yılında bir kez daha yayımlıyoruz. Gazetemiz okurlanna bu cumartesi Cnnburtyerie birlikte ücrctsiz... Bayinizden istemeyi unutmayınız. Aşkın 'ın tutuklanması Teziç hııkıık dersi verdi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektö- rü Aşkın'ın tutuklanması sürecinde deyre dışı bırakıldıklannı belirten YÖK Başkanı, yasaya göre soruş- turma sürecinin YÖK tarafuıdan başlatılması gerektiğine işaret etti. Aşkın'uı tutuklanmasında bir "usul hatası" yapıldığını belirten Teziç, "Voleybol, basketbol kurallanyla oynanmaz" dedi. • 4. Sayfada 'Sözler havada kaldı' Diyarbakır AB raporunda Avrupa Birliği tarafuıdan hazırlanan ve 9 Kasun'da açüdanacak olan Uer- lenıe Raporu'nun taslağında Türki- ye'deki Kürt kökenli yurttaşlann haklanrun hâlâ yetersiz olduğu belir- tilirken Başbakan Erdoğan'ın Diyar- bakır'da verdiği sözlerin havada kal- dığı ifade ediliyor. • 8. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY AKP'ye Göre Kural: Planı Kur' İşi 'AN CHP'nin, yolsuzluklarla ilgili olarak hükümet hak- kında verdiği gensoaı önergesi AKP'lilerin parmak- larıyla gündeme aiınmadı. Sürpriz yok... Suçlamaların hedefinde yer alan Maliye Bakanı • Arkası Sa. 8, Sü. 8 'de '"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog