Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA + CUMHURİYET 26 EKİM 2005 ÇARŞAMBA 8 Istanbul HABERLERİN DEVAMI TURKIYE PB 20 Sinop PB 20 Adana B 28 Edime PB 22 Samsun PB 19 Kocaelı S 23 Trabzon Y 19 Çanakkale Y 21 Giresun PB 18 Fzmir B 26 Ankara S 20 Manisa B 26 Eskişehir S 20 Aydın B 29 Konya S 18 Denizli B 25 Sıvas S 15 Zonguldak PB 20 Antalya B 28 Kars Mersin Diyarbakır Şanlıurfa Mardin Siirt Hakkâri Van B B B B B B B 29 23 26 22 23 17 15 PB 13 Yurdun ku2ey kesımle- n parçalı çok bulutlu sa- bah saatlennde Çanakka- le, Trabzon, Rıze veArtvın çevrelen sağanak yağışlı dığer yerier az bulutlu ve açık geçecek Yurdun ıç ve doğu kesımlen. Iç Ege ve goller yoresı ıle Bolu. Duzce. Sakarya. Kocaelı çevrelennde sabah saat- lennde sısgorulecek Ha- va sıcaklığında onemlı bır değışıklık olmayacak. DIS MERKEZLER Oslo Helsinkı Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Paris Bonn Y Y Y Y PB PB Y PB 4 10 6 19 18 17 16 16 Berlin PB 16 Moskova Münih Y 18 Zürih Budapeşte Madrid Viyana Belqrad Sofya Roma Atina PB PB PB PB PB PB PB 21 22 21 18 18 22 23 PB 19 Şam Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bışkek Tiflis Kahire B Y B PB B B B 21 12 21 15 16 co 28 A 27 Sıslı Bulutlu k Çok bulutlu . Yağmurkj S u l u k a r k Gök gurultulü GUNCELcÜNEYT ARCAYÜREK • Baştarafı 1. Sayfada Zira bu hükümet, bu Başbakan, MGK'deki gö- rüşmelere, aldığı kararlara fazla kulak asmıyor. Kafa şu kafa: Halkımız dilediği gibi icraat yapa- bilmesi için AKP'yi tek başına iktidara getirdi. MGK'ymiş, muhalefetin uyanlarıymış falan filan vız geliyor bu iktidara. MGK'de ulusal sorunlar üzerinde değişik görüşler ve öneriler öne sürü- lebilir; ne ki bunlann hiçbiri hükümeti bağlamaz, bildiğimizi okuruz diye düşünüyor. Bildiğini okudu da ne oldu? Örneğin dış poli- tikada, AB dayatmaları karşısında ulusal sorun- larımızın ne hale geldiği ortada. Bu adamlar AB ile müzakereleri başlatmak için birbiri ardına Kıbns ve bu sorunla bağlantılı pek çok ulusal konuyu ele alırken, önü arkası ne olur ne getirir diye düşünmezler. Ulusal yarariarımızı gözetmezler. Işte ilerleme raporu, etki rapoaı, 17 Aralık ka- rarlan, ortaktutum belgesi, uyum protokolü, dek- larasyona karşı deklarasyon, son olarak işte mü- zakere çerçeve belgesi... Hemen hepsi ulusal sorunlanmızın bu iktidann, bu Başbakan'ın (yar- dımcısı Gül'le) AB'ye verdiği ödünlerle yitirilişi- nin veya yitirilmekte oluşunun birer abidesi! • * • Ne geçmişte yaşananlara, ne bilgilerinden, de- neyimlerinden yararlı olabileceklere saygılan var. Kıbns'ta Türkiye'yi komşu bir ülke diye tanımla- yan, anavatan saymayan büyüklük düşkünü ve Rauf Denktaş düşmanlığından mustarip bir adam (MA Talat) bulrnuşlar; onunla birlik KK- TC'yi gözden çıkarmaya, Kıbrıs'taki Türk unsur- ları Rumlara teslim etmeye hazırlanıyortar. Rauf Denktaş ise Anadolu'yu aydınlatmak için il il geziyor, oralardan Ankara'ya sesleniyor. Son konuşmasını yaptığı Adana'da KKTC'yi gözden çıkarmak anlamına geldiğini söylediği ek proto- kolü milletvekillerinin okumalannı ve tabii onay- lamamalannı istiyor. Denktaş'a göre AB, Türkiye için "karasevda". Ancak bunun karşılığında çok büyük ödünler is- tendiğini söylüyor. Söylüyor, söyleniyor, yazılıyor; son basın bildi- risi de gösterdi ki, Kıbns ve diğer ulusal yararia- rımız MGK'de görüşülmüş... Lakin, bildiğini oku- yan, bildiklerinin de -ne yazık ki- doğru olduğu- na inanan burnu dikine gitmeye kararlı bir Baş- bakan'a ne söylense nafile! • • • Üniversiteleri medreseleştirmek yolunda iler- lerken Van'da -istemediği biçimde- gerici kad- rolaşma ve sonuçlarını ortaya çıkaran son olay- lardan elbette rahatsız. Bağınp çağıracak, saldı- racak bu Başbakan. Batı'ya doğru Van örneği- nin şöyle gürültüsüz patırtısız yerleşik düzene geçmesini istiyor. Çember sakallı çehrenin mas- kesi düşünce; YÖK'e, muhalefete çatarak geri- ciliğe dönüş planının üstünü kapamaya çalışan demeçler vermeye başladı. Rektörieri hizaya getirmeyi bir yana bırakmış şu sıralar. Kaleyi içeriden fethetmek varken ka- muoyunun gözü üzerine olan üniversite rektör- leriyle uğraşmayı abes sayıyor. Üniversitelerde gericilik adım adım ilerierken bir yandan imam hatipleri alışılmadık bir yoldan düz liselere, ora- dan üniversitelere aktarmayı sağlayacak düzen- lemeler hazırlıyor; 28 Şubat'ta eğitim kurumlany- la ilişiği kesilmiş, asker ve rejim düşmanlığıyla beslenen "eski" öğrencilerin, kovuldukları eği- tim kurumlarına dönmelerini ön plana çekiyor. "Ağır ağır çıkıyor bu merdivenlerden", bir gün son basamaktan aşağıya yuvarlanacağını he- saplamadan! Erbakan için ötanazi suçlaması • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Nurettin Kaftan adlı bir yurttaş, Nermin Erbakan'ın yaşam destek ünitesinden çıkanlması karannı veren eşi Necmettin Erbakan hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Kaftan, Ankara Cumhuri- yet Başsavcılığı'na göndermek üzere hazırladığı suç duyurusu dilekçesinde, Türkiye'de ötanazi yapılmasının yasal olmadığına dikkat çekti. SPK: Denetimter yeıü tteğö • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK), îstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) sürdûrûlen dene- tim çalışmalannın yeni ve daha önce örneği gö- rülmemiş bir uygulama olmadığı bildirildi. De- netimlerin, kurumlann işleyişlerine dinamizm kazandırmak ve uygulamadan kaynaklanan bazı eksikliklerin önüne geçmek için yıllardır sürdü- rülen genel bir uygulama olduğu belirtildi. GökçeTten Altmok'a yamt • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Keçi- ören Belediye Başkanı Turgut Altmok'un An- kara Büyükşehir Belediye Başkam Melih Gök- çek'Ie ilgili iddialanna Gökçek'ten sert yamt geldi. Gökçek, Keçiören Belediyesi ile ilgili söylediklerini ispat edecek güçte olduklarmı belirterek, "Keçiören Belediyesi'nin borçlany- la ilgili belgeler elimizde" görüşünü bildirdi. Karamanüs'e mektup • îstanbul Haber Servisi - Eski Batı Trakya Türkleri Dayamşma Derneği (BTTDD) baş- kanlan, Yunanistan Başbakam Kostas Kara- manlis'e mektup göndererek ülkeye girişleri- nin engellenmesine ilişkin sorunun çözülmesi- ni istediler. Başkanlar, kendilerine ülkeye giriş izni verilmediği takdirde Avrupa însan Haklan Mahkemesi'ne başvuracaklannı bildirdi. Cumhuriyere ödül • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - 15-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek 4. An- kara Uluslararası Caz Festivali'nin tanıtımı dün Itaryan Büyükelçiliği'nde çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı. Festivale katİcı sağlayanlara da törende ödül verildi. Aralannda Cumhuriyet'in de bulunduğu bazı basın kuruluşlan, ODTÜ ve Bilkent ünivejBİteleri, bazı büyükelçiliklerle Çan- kaya Belediyesi de ödül alanlar arasında yer aldı. Eski DEHAP yöneticisi Hikmet Fidan cinayetinde PKK'nin rolünün açığa çıkması tartışılıyor Kandil'den gelen kurşıınMEHMET FARAÇ Demokratik Toplum Hareketi'ni (DTH) oluşturanlar dün sandık başı- na giderek yeni bir partinin heyecaru- m yaşarken, DEHAP'ın etkin olduğu kentlerde üç gündür Hikmet Fidan cinayetinde PKK'nin rolünün açığa çıkması konuşuluyor. Örgüt tabanı Kandil Dağı'ndan gelen kurşunun yalmzca Fidan'ı değil, PKK'yi de vurduğuna inanıyor! PKK'liler baştan beri olayı üstlen- mektenkaçınıyor. Cinayetin çözüldü- ğü bu dönemde örgüt yöneticilerin- den Murat Karavılanın şu sözleri- ni yeniden anımsamak gerekiyor: u Kim öldürmüş bilmiyoruz, bi- zim dışımızdaki bir olaydır. Hare- ket olarak böyle bir yönelimimiz olamaz. Fakat bu kadar karşıtbk yapan birisine tepki duyan bazı • PKK'liler baştan beri Hikmet Fidan cinayetini üstlenmekten kaçımyor. Cinayetin çözüldüğü bu dönemde örgüt tabanı ise Kandil Dağı'ndan gelen kurşunun yalmzca Hikmet Fidan'ı değil, PKK'yi de vurduğuna inanıyor! Kürt çevreleri vurmuş olabiür. Fi- dan'a sahip çıkan çevreler onu sa- hiplendikleri için değil, hareketimi- ze karşı kullanmak istedikieri için sahip çıkmışlardır!" Kİrayılan'ın bu sözleri söylediği 25 Temmuz'dan bu yana geçen sürede Güneydoğu'da PKK'lısi, PWD'lisi, DTH'lisi ve DEHAP'lısı olayın P- KK'den kaynaklandığını biliyor. Geç- mişte kontrgerilla, Hizbullah ya da benzeri karanlık güçlerin işlediği ci- nayetlerden yakınan bu kesimler, bir çözülmeyle birlikte korku ve şok da yaşıyor. Fidan, kendi yandaşlannın kullanıldığı bir tuzağa düşürülüyor. Bunun için Fidan'ın Türkiye koordi- natörü olduğu PWD'nin Diyarba- kır'daki yandaşlan kullanılıyor. Bu ki- şiler ölüm tehditleri üzerine Fidan'la bağlantıya geçiyor, onu Hizbullah'ın bir dönem kurtanlmış bölgesi olan Diyarbakır'ın Bağlar beldesinde elle- riyle PKK'lilere teslim ediyor. Orgü- tün dağ kadrosunda olan bir militan ise Fidan'ı kafasından kurşunlayarak Hizbullah usulü infaz ediyor. Güvenlik yetkilileri "delil sıkıntı- sı" çektikleri olayı çözmeye çalışırken Fidan'ın telefon trafiği üzerinden kendi dava arkadaşlannın izine rast- lıyor. Diyarbakır'da Fırat Karahan, Veysi Akkoyun ile Mustafa Kemal Ok'un kullandığı telefonlan da izle- yen polis, bu kişilerin arandığı bir nu- mara üzerinde yoğunlaşıyor. Karahan yurtdışına kaçmaya çalışırken Îstan- bul 'da, Akkoyun, Ok ve üç arkadaşla- n ise Diyarbakır'da yakalanıyor. Güvenlik birimleri eylemi, kimli- ğini tespit ettüderi PKK'linin organi- ze ettiğini, bu kişinin daha sonra da büyük olasılıkla yurtdışına kaçtığını saptıyor. PKK, Kuzey Irak, Suriye, Iran ve Türkiye'deki 50'den fazla ör- güt içi cinayetten sorumlu tutuluyor. Fidan cinayetinin bu denli gündeme gelmesinin ciddi nedenJeri bulunuyor. Fidan'ın eski bir PKK'li olması, Os- man Öcalan'la birlikte örgütten kop- ması, PWD'nin Türkiye koordinatör- lüğünü üstlenmesi, Diyarbakır gibi örgütün en etkin olduğu kentte P- KK'nin tekerine çomak sokması, kur: ban seçihnesi için yetiyor. DTH'liler ve PKK'ye "mürit gibi bağh oian- lar" Fidan cinayetini önemsemiyor, üzerinde durmuyor. Bu ilgisizliğin kökeninde, örgütün legal ve illegal ya- pılan üzerinde yarattığı hegemonya ve korkunun da payı bulunuyor. Gü- neydoğu'da herkes bir militanının ör- güt yönetiminden habersiz cinayet iş- leyemeyeceğine inanırken kulislerde PKK'nin tabam üzerindeki inandın- cıhğı artık daha yoğun tartışılıyor. Bir DTH kurucusunun şu sözleri, P- KK aleyhine yayın yapan fisıltı gaze- tesinin manşetlerini de duyuruyor: "Kimse benim cinayetim meşrudur diyemez! PKK kendi cinayetini al- kışlarken tükenmişliğini de duyu- ruvor!.." ErdoğanYemen 'egeçtiKuveyt'te temaslarda bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Başbakam Sabah Cabir el-Ahmed el-Cabir El Sabah'ın ver- diği iftara katıldı. Erdoğan, orucunu su ve hurmayla açtı. Kuveyt U- lusal Meclis Başkam Kasım El Horafi ile de görüşen Erdoğan, Beyan Sarayı'nda da Kuveytli gazeteciler ve işadamlanyla da bir araya geldi. Kuveyt'teki temaslannı tamamlayan Erdoğan, özel ANA uçağıyla Yemen'e gitti. Başbakan Erdoğan'a eşi Emine Er- doğan, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener ve eşi Berrin Şener, başdanışmanlan ve gazeteciler eşlik etti. (AA) 'Suriyeli suikastçı Türkiye'de' Hariri suikastını araştıran savcının haurladığı raporda Suriye f nin olaydan sorumlu tuttuğuAhmedEbııAdess'in Türkiye'desaklandığı ilerisürüldü Dış Haberler Servisi - Eski Lübnan Baş- bakam Refık Hariri suikastını araştırmakla görevli uluslararası bağımsız soruşturma ko- misyonunun başkanı Alman Savcı Detlev Mehlis, suikastta yamtlanmamış sorular ko- nusunda Suriye'nin kendi soruşturmasım baş- latabileceğini belirtti. Mehlis'in raporunda Suriye'nin suikasttan sorumlu tuttuğu Islam- cı militan Ahmed Ebu Adess'in Türkiye'de saklandığını ileri sürdü. BM Güvenlik Konseyfnde hazırladığı ra- por konusunda brifing veren Mehlis, Suri- ye'nin soruşturma komisyonuyla işbirliği yapmadığını kaydetti. Komisyonungörev sü- resinin 15 Aralıİc tarihine kadar uzatıhnasının Suriye için "daha büyük ve anlamlı bir iş- birliği, suikasta dair önemli delilleri sağla- ma konusunda yeni bir fırsat sağladığım" ifade eden Mehlis, "Bu sebeple Suriyeli yet- kililer açık ve şeffaf bir şekilde Hariri su- ikastına dair kendi soruşturmalarını yap- mak isteyebilirler" dedi. Mehlis, 130 gün- lük soruşturma boyunca en az 400 şüpheli ya da tanıkla mülakatlar yaptıklannı, on binler- ce sayfalık belge incelediklerini ve binlerce sayfalık belge ürettiklerine dikkat çekti. Soruşturmanın herhangi bir devlet, hükü- met ya da ülkeyi değil sadece bireyleri hedef aldığmı belirten Mehlis, Suriye'nin rapora yönelik eleştirilerini normal karşıladıklarım ifade ederek söz konusu raporun birçok ülke- den müfettişlerin yer aldığı bir komisyon ta- rafından tarafsızca hazırlandığmı söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Adam Ereli, Suriye konusunda Fransa ve BM Gü- venlik Konseyi'nin diğer üyeleriyle aym fi- kirde olduklanm belirterek, "Suriye'ye ne yapması gerektiğini açıkça bildirecek, cid- di ve sert bir karar tasansı hazırlanması için çaba sarf edildiğini" söyledi. 'Tûrkiye'den e-posta yoüadı 1 Raporda Şam yönetiminin suikasttan so- rumlu tuttuğu Lübnan uyruklu Ebu Adess'in Türkiye'de saklandığını ileri sürdügü bildiril- di. Şam yönetiminin iddialan arasında Adess'in Lübnan'daki yakınlanna Türki- ye'den e-posta yolladığı da yer aldı. Mehlis'e ifade veren bir tanık ise Adess'in suikasttan önce Suriye tarafından kaçırıldığını ve silah zoruyla bir video kamera önünde suçu kabul etmeye zorlandığını söyledi. Ancak Mehlis'in raporunda suçu Ebu Adess'in işlediğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığı vurgulandı. El Cezire televizyonunda suikastın hemen ar- dından yayımlanan bir video kaydında Ebu Adess, cinayetin sorumluluğunu üstlenmişti. ABD Başkanı Btısfı'tan Suriye'ye mesaj: Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu Askeriseçenekson tercîh îşgale karşı kampanya WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı George Bush, Suriye'nin "özgür dünyanın taleplerini ciddi- ye aİmasını" isteyerek, "as- keri seçenek" mesajı verdi. El Arabiya televizyonuna konuşan Bush. "Suriye'nin uluslararası taleplere uy- madığı takdirde tecrit edi- leceğini anladığını düşü- nüyorum. Suriye hüküme- ti, özgür dünyanın taleple- rini çok ciddiye almalıdır. Askeri güç yoiuna başvur- mak son seçenektir" dedi. Irak'ın devrik lideri Sad- dam Hüseyin'in davasımn "adil" olacağını ileri süren Bush, 28 Kasım'a ertelenen duruşmanın "devam et- mesi" ge- rektiğini be- lirtti. Bush, "Irakhalkı- nın, Saddam Hüseyin'in iş- lediği suçlar için yargılandı- ğını görmek iste- yeceğini düşünüyo- rum" dedi. Bush, I- rak'tan geri çekilme çağnlanm redde- derek, halktan "daha fazla kayıplara ha- zır olması- nı" istedi. tstanbul Haber Servisi - Küresel Banş veAdalet Koalis- yonu (Küresel BAK) tarafın- dan düzenlenen ve çok sayıda sivil toplum örgütünün destek- lediği, "Irak'ta işgale son, In- cirlik kapatılsın, ABD evine dön" kampanyası başlatıldı. KESK, Banş Derneği, 78'li- ler Vakfi, TMMOB, SO- DEVin de aralannda bulun- duğu çok sayıda sivil toplum örgütünün desteklediği işgal karşıtı kampanya, îstanbul Ta- bip Odası'nda düzenlenen top- lanrı ile başlatıldı. Toplantıda konuşan KESK Kadın Sekre- teri Sevgi Göyçe, Irak'taki iş- galin bütün insanlık dışı uygu- lamalan ile devam ettiğini, kentlerin bombalandığım, Irak halkının birbirine düşürüldü- ğünü kaydetti. Kampanya kap- samında 18 Mart'a kadar çok sayıda işgal karşıytı etkinlik düzenleneceğini kaydeden Kü- resej BAK sözcülerinden Yıl- dız Önen, "Küresel BAK ola- rak bizler bu kampanyayı, tncirlik Üssü'nün, işgal güç- lerinin kullanımına açılması için çıkanlan 'gizli kararna- me'm'n iptali ve yürütmenin durdumlması için hukuksal süreci işleterek başlatmayı düşünüyoruz" diye konuştu. Önen AKP ve "Bushseverle- re" seslenerek, "Siz ne yapar- sanız yapın, biz bu işin peşi- ni bırakmayacağız" dedi. MGSB'DE TSK'NÎN İSTEDÎĞİOLDU Hükümet geri adım attı• Baştarafı 1. Sayfada kararlaştınldı. Yapılan değişikliklerin ardından "büyük oranda eski MGSB'nin kabul edil- diği" yorumlan yapıldı. Belgede yapılan deği- şiklikler üç noktada top- landı. Bunlar şöyle: TSK'nin iç güven- likteki rolü: Hükümet yeni belgede ağırlıklı olarak güvenliğin sağ- lanması işinin polis ve jandarma tarafından gerçekleştirilmesi yö- nünde ifadelerin yer al- masmı istiyordu. Yapı- lan düzenlemeyle ge- rekmesi durumunda T- SK birliklerinin diğer kolluk güçleriyle birlik- te iç güvenlikte rol al- ması net olarak yer aldı. trtica ve bölücü ha- reketler: Hükümet tara- fından önerilen belgede irticai ve bölücü tehdit- lere atıf "güçsüz şekil- de" ifade edilmişti. T- SK, bu tehditlerin dış tehditler kadar önemli iç tehdit olarak belgede y- er almasını istemişti. 3 Ekim müzakere tarihi- nin geçmesiyle daha ra- hat davranabilen hükü- met, bu ifadelerin T- SK'nin istediği doğrul- tuda belgede yer alması- m kabul etti. Aynca iç tehdit bölümünde daha önce yer verilen "Milli- yetçilikten yararlanı- larakoluşturulan maf- ya ve organize suç ör- gütleri" bölümü de bel- geden çıkanldı. Ege ve Kıbns: TSK önerisinde Kıbns'ın "Rumlaştınlmasrna karşı önlemlere yer ve- rilirken Ege konusunda daha diplomatik ifade- ler kullamldı. Yunanis- tan'ın kıta sahanlığım 12 mile çıkarması duru- munda bunun Türkiye için savaş nedeni sayıla- cağı (Casus belli) yö- nündeki değerlendirme belgede yer aldı. MGSB'de Yunanis- tan'ın Ege'de karasulan- nı 12 mile çıkarmasının savaş nedeni sayıüna- sında Yunan parlamen- tosunun Türkiye aley- hinde aldığı üç soykınm karan etkili oldu. Türki- ye, Yunanistan'ın kara- sulannı 12 mile çıkar- masmı şu kararlar yü- zünden savaş nedeni sa- yacak: "1994 tarihli Ermeni Soykınmı, 1996 tarihli" Pontus Soykınmı, 1998 tarih- li KüçükAsya Soykın- mı." Bu kararlann yü- rürlükte olduğu ve Yu- nan parlamentosunun aksi karar almadığı sü- rece 12 milin savaş ne- deni sayılması gerektiği benimsendi. Yapılan değişiklikle- rin ardından daha önce hedeflenen sadeleştirme işlemi de gerçekleşme- miş oldu. Büyük oranda eski belgenin kabul edil- diği, bu nedenle MGS- B'nin hacminin de eski boyutuna yakın olduğu, değişiklikler sonucunda TSK'nin ısrar ettiği ko- nu başlıklannın tama- mının belgede yer aldı- ğı öğrenildi. İZMÎR'DE ATTÎLÂ tLHAN SERGÎSt Cumhuriyet Bayramı hazırlıklan başladı Haber Merkezi - 29 Ekim Cumhuriyet Bay- ramı'nı kentler büyük bir coşkuyla kutlamaya hazn-lamyor. Izmir'de Cumhuriyetin 82. yılı kutlama etkinlikleri, ge- çen hafta yitirdiğimiz Arrilâ İlhan'ın amhna- sıyla başladı. tzmir Büyükşehir Be- lediyesi tarafından dü- zenlenen program kap- samrnda Konak Ala- m'nda "Sevgi ve Say- gıylaAttilâllhan"baş- lıklı sergi açıldı. Attilâ ilhan'ın fotoğraflan ve şiirlerinin yer aldığı ser- gi, Konak Alam'nda 15 gün açık kalacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı îstanbul'da da görkemli törenlerle kutlanacak. Resmi tö- renler 28 Ekim Cuma günü Taksim Cumhuri- yet Amtı'na çelenk ko- nuhnası ile başlayacak. îstanbul Valiliği 29 Ekim günü saat 10.30'daVatanCadde- si'nde ve Üsküdar'da resmi geçit töreni dü- zenleyecek. 20.00'de de Atatürk Kültür Mer- kezi'nde Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu verilecek. Şişli'de ise Rumeli Caddesi'nde Ferhat Göçer'in bir konser verecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog