Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

26 EKİM 2005 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Sezer'in 29EMm resepsiyonunarektörieridavetetmesine 'bayram değil, seyran değil'diyeıı Erdoğan tepkiçekti 6 Sözlerinedikkat etmiyor' Aşkm îçtn imza Kampanyası • İZMİR (Cumhuriyet Ege Bûrosu) Cumhunyet Kadınlan Deraeği îzmır Şubesi Yönetim Kurulu. Van Yüzüncü Yıl Üniversi- tesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr Yucel Aşkın'a destek vermek için ımza kampan- yası başlattı. Şubeden yapı- lan yazılı açıklamada, Aş- kın'a yönelik operasyonun ardında, nurcu. tarıkatçı ekibinin kurduğu komplo- nun yattığı vurgulanarak bu konuda tüm Cumhuriyetçi- lerin üzenne düşeni yap- maya hazır olduklan belır- tildi. Açıklamada, "Aş- kın'ın yanında olduğumuzu topladığımız ımzalarla bır kez daha duyuruyoruz. Yüzlerce imzayı YÖK Baş- kanıProf. Erdoğan Teziç'e göndereceğiz" denildi. AvrupaADirdefi Erdoğan'a tepki • Haber Merkezi - Avrupa Atatürkçü Düşünce Der- nekleri Federasyonu Genel Başkanı Dursun Atılgan Van Yüzüncü Yıl Üniversi- tesı (YYÜ) Rektörü Prof. Yücel Aşkın'ın tutuklu ol- masına tepki gösterdi. AtıJ- gan, "Kabinesınde kendisi dahi] olmak üzere, yolsuz- lukla suçlanan birçok kim- seyi banndıran bir Başba- kan, çalıntı bir tezle profe- sörlük unvanıru a]an müs- teşanna sahip çıkarken, geldiği konuma alın teri ve bilgi gücüyle gelmiş olan Prof. Dr. Yücel Aşkın'a sahip çıkmıyorsa, hem de ona sahip çıkan rektörlere meydan okuyorsa, TBMM'nin, bu durumu gündeminin başına yerleş- tirmesi gerekir" dedi. AçAögretim'tte ikinci okul inıkvu • ESKİŞEHtR(AA)- Anadolu Üruversitesi'nin (AÜ) açıkögretim sistemıne göre eğitim verilen iktisat, işletme ve açıkögretim fa- kültelenne 2005-2006 eği- tim-öğretim döneminde, ikinci üniversitede öğrenim görmek isteyen öğrenci alı- nacak. AÜ'nün internet si- tesinde yayımJanan duyuru- ya göre, yükseköğretim ku- rumlannın örgün herhangi bir lisans programına kayıt- lı öğrencilerle bu program- lardan mezun olarüar, oku- makta veya mezun oldukJa- n alanlarda olmamak üzere lisans veya ön lisans prog- ramlannın 1. sınıfina kayıt yaphrabilecekler. MfiATuru MBâtfte • Eğitim Servisi-12. Dün- ya MBA Turu, dünyanın önde gelen üniversitelerinin temsilcileriyle birlikte 29 Ekim tarihinde Istanbul'da olacak. Yaklaşık 350 oku- lun katıldığı eğitim ruann- da, Amerikan üniversitele- rinin yanı sıra Avrupa'dan okullar da bulunacak. 29 Ekim Cumartesi günü, Is- tanbul'da, Hilton Oteli'nde düzenlenecek MBA fuarrn- da, yurtdışında yüksek li- sans, özellüde MBA eğiti- rai görmek isteyenler, ya- bancı üniversitelerin temsil- cileriyle yüz yüze görüşme clanağı bulabilecekler. Tren konferansı' I Eğitinı Servisi - Almanya Oençlık Dairesi Merkezi Danışmanlık Birimi'nce cüzenlenen "Çocuk ve (iençlik Hizmetleri" konu- h, Bulgaristan, Romanya M Türkiye'yi kapsayan Tren konferansı"nın Tür- hye bölümü bugün başlı- pr. Türkiye Gençlik Birliği jerneği ve Türkiye Çocuk- Ira Yeniden Özgürlük Vak- fnca. Four Seasons Ote- :'ndeki toplantımn konusu, Gelişimi Tehlike AJtında (lan Çocuk ve Gençlerin ntegrasyonu". Etkinlık 3 un boyunca sürecek. ANKARA (Cumhurhet Bü- rosu)-Başbakan RecepTayyip Erdoğan'ın, Kuveyt'e hareke- tinden önce Esenboğa Havali- manı'nda birgazetecinin, Cum- hurbaşkanı'nın 29 Ekim"de ve- receği resepsiyona bütün üni- versitelerin rektö'rlerini dave- tiyle ilgili somsuna "Bu soru- nun muhatabı ben değüim. So- nryu muhatabına sorarsanrziyi olur bir. İki adama derler İd bayram değflseyran değB-" ya- nıtı vermesi tepkiyle karşılan- dı. Rektörler, Erdoğan'ın tav- nnı şöyle değerlendirdi: - l'niversitelerarası Kurui Başkanı Emin Alıcı: Sayın Curnhurbaşkanı, yükseköğre- timden direkt olarak sonımlu olan, gerek YÖK Başkanı'nı, 'SONUMUZ OLUR' Özel okuüartek sınavakarşı Eğitim Servisi-2005 Ortaöğre- tim KurumJan Seçme Sınavı 'nda (OKS) yaşanan sıkıntılara çözüm olarak düşünülen "teksınav"uy- gulaması, özel eğitim kurumlan tarafından "özel okuOann sonu olacak" yorumuyla karşılandı. Özel Okullar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. RüstemEyü- boğhı, tek sınavın sorunlan artı- racağına dikkatçekerek, bu konu- da hazırladıklan raporu, Başbakan- lığa ve Milli Eğitim Bakanlığı 'na göndereceklerini söyledi. OKS'de sorulan din kültürü ve ahlak bil- gisi sorulannın da sorun yarata- cağına dikkat çeken Dr. Eyüboğ- lu, "Özel Okullar SınavTnda din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden soru sormuyoruz. OKS'de sorulu- yor. Bu konu gündeme gelecek ve kanşıkhk varatacak" dedi. Özel Okullar Birliği'nce hazır- lanan raporda, şu görüşlere yer ve- rildi: "Oğrenciler, yaklaşık 15 tür okul için tek bir sınava girecekkr. Sınavlan geçersiz sayıhrsa bazı özel öğretim kurumlan ile mesle- Id ve teknik okullann dışındaki resmiokuDaragirme şansını kay- bedecekler. 2005 Özel Okullar Sınavı'nda birinci olan Onur Karyağmaz OKS'de 2257., ikinci olan Ibra- him Tîken OKS'de 1160., üçün- cü olan Merve Özdemir OKS'de 1160. oldu. Bu öğrenciler tek sı- navyapüsaydı, 2600. olacak ve Ro- bert Lisesi'ne giremeyeceklerdi. Tek sınav yapılması durumun- da, tercihlerde belkı de özel okul- lann sadece bir tanesi yazılabi- lecek. O da ya Robert İColejı ya da bir başka yabancı okul olacak- tır. Aynca tercihlerde özel öğre- tim kurumlan en sona yazıla- caktır. Böylece başanlı öğrenci- ler, ilk sıralardaki resmi fen lise- lerine veya Anadolu liseleruıe yerleşecek, başansız olan öğren- ciler son sıralarda yazılan özel okullara yerleşecektir." AKP'YE YİNE EŞSİZ DAVETİYE ANKARA (CumhumetBürosu) -Çankaya Köşkü'nde yapılacak 29 Ekim Cumhunyet Bayramı Resepsiyonu için Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in AKP'u milletvekille- rine "eşsiz davetiye" gönderdiği öğrenildi. Ge- çen yılki resepsiyonda eşsiz davetiye alan Es- ki AKP Milletvekili Süleyman Sanbaş'm ANAVATAN'a geçtikten sonra bu yılki resep- siyon için "eşü da^'eûje" alması dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Sezer, resepsiyon için CHP'li ve ANAVATAN'h vekillere eşü dave- tiye gönderdi. Edilen bilgiye göre, AKP'li mil- lervekillerine ve kabine üyelerinin çogunJuğu- na eşsiz davetiye gittiği belirtildi. ANAVA- TAN Genel Başkanı Erkan Mumcu ve parti- sinin millervekilleri eşli davetiye alırken, AKP'den ANAVATAN'a geçen millefvekille- rine Sezer'den eşli davetiye geldiği belirtildi. gerekse rektörleri atayan kişi. Biz de kendimizi direkt olarak Cumhurbaşkanı'na bağlı gö- rüyoruz. Gücümüzü ondan alı- yonız. Cumhurbaşkanı'nın rek- törleri resepsiyona çağırması son derece normal bir şey. -Inönü Üniversrtesi Rektörü FatihHimioğlu: 29 Ekim, Türk ulusunun binlerce yıllık tan- hindeki en büyük bayramdır. Herhalde Başbakan, 29 Ekim'i unutmuştur. Yoksa, bu en bü- yük bayramı "bayram değU, seyrandeği* diyerek geçiştiren- ler o makamlarda oturamazlar, oturmamalıdırlar. -Ankara ÜniversitesiRektö- rü Nusret Aras: Cumhurbaş- kanı'nın rektörleri davet etmesi çok olumlu. Sanınm Başba- kan bu sözleri "Bugünekadar çağınnryordu da bugün neden çağınyor" anlamında söyle- miştir. Yoksa bayramı unutma- mıştır. - Mimar Sinan Ünrversitesi Rektörü İsmet VUtlan Aipte- kin: Biz, Başbakan'ın konuş- ma üslubundan rahatsız olu- yoruz. Bellibirmakamdaysa- nız üsluba ve nezaket kuralla- nna çok dikkat edeceksiniz. Kim olursanız olun, muhatta- bınız devletin en üst makamı. Bu arada, Başbakanlık Söz- cüsü AJdfBeki ise Erdoğan'ın yanhş anlaşıldığını, soruya "Bayram değü seyran degü" yarutmı \ erirken "bununlaso- runun yer ve zamanlamasını kastettiğffii" söyledi. ;n i 7 (.. i .. .. ı. f 7 7 tstanbulKadınKuruluşlanBir- AByolunaa urkutucu tablo w*» OKKB) duzenjedig * "Cumhuriyet ın 82. yıhnda AB yoiunda Türkfve*' konulu panel The Marmara Otel'de yapıkh. Panelin açıhş konuşmasmı ya- pan tKKB Başkanı Nazan Moroğlu 2000 yılı nüfus sayunma göre, Istanbul'da 2 mifyonun üze- rinde yurttaşuı okuma yazma bümediğinu buniann yüzde 37'sinin kadm olduğunu sö>1edi Mo- roğlu, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu 'ürkürücü' olarak nitcJendirdi. İstanbul Barosu Başkanı Kaztm Kokuoğlu da Türkrv^'nin AB yolunda zor bir süreçten geçtiğini anunsatarak, "AB, bizden Güney Kıbns'ı tanımak, Atatürk'ün resimlerini kamu binaianndan indirmek gi- bi bazı taleplerde bulunuyor. Bunlara taviz vermemeüyiz" dedi Gazetemiz yazan Ümit Zileti ise serbest dolâşım hakkmınAB'yetam üyeolunduğunda bile verilmeveceğini belirteak, halka ger- çekkrin anlatılmadığuu söyledL Panete kaülanlar izkyicilerte haora fotoğrafi çektirdi EğHiın-Sen^e büyük destek KESK, Hak-îş, DÎSK, TMMOB, Memur-Sen ve TTB ortakbasın toplantısıyla Eğitim-Sen 'in kapatılmasına karşı olduklarını belirtti ANKARA (Cumhumet Bürosu) - KESK Genel Başkanı Ismail Hakkı Tombıü, Eğitun-Sen'üı kapatıhnası istemiyle açdan davanın seyrinin, demokratikleşme çalışmalannda halkın mı. başka kurumlann mı etkin olacağım ortaya ko- yacak bır nirengi noktası olacağını söyledi. Tombul, Hak-Iş, DISK, TMMOB, Memur-Sen ve TTB'den temsilcilenn katıhmıyla Mülkiyeli- ler Birliği'nde düzenlediği basın toplantısında, hakkındaki kaparma davası devam eden Eği- tnn-Sen'e, sürdürdügü hukuk mücadelesinde destek verdiklerini bildirdi. Toplantıda, da\a sürecine ilişkin bilgiler veren Tombul, Eğitim- Sen'in, tüzüğünde yer alan, bireylenn anadılle- rmde öğrenim görmesi konusundaki kısım ne- denıyle kapatılmaya çalışıldığrnı behrtti. Sendi- kanın anadilde öğrenim konusunu tüzüğünden çıkarmasına karşın davanın devam etmesinin antıdemokratik bir yaklaşrm olduğunu savunan Tombul şöyle konuştu: "Avrupa Büüği (AB) bu davayı \akmdan izliyor. AB > etkilileıi konunun demokratikleşme açısından önenıli olduğunu, önümüzdeki günlerde açıklanacak AB Ilerieme Raporu'nda Eğitim-Sen davasuun da yer alaca- ğuu beürtiyorlar. (nıanm, demokratikleşme ve düşüncenin önündeki engellerin kaldırüması açısından önemli bir ders olur ve dava sonuçsuz kalır. Bu davanın açılmasına ilişkin yaa Genel- kurmay Başkanlığı'ndan gebniştir. Bu davanın seyTİ, demokratikleşme çalışmalannda halkın mı, başka kurumlann mı etkin olacağını ortaya koyacak nirengi noktası olacaktir." Hak-Iş Ge- nel Başkanı Safim Uslu da Eğıtün-Sen'in kapa- tıhnasuıa karşı olduklannı ve dava sürecinde yanında yer aldıklarını söyledi. Uslu, davanın perşembe günü yapılacak duruşmasında, Eği- tim-Sen'üı kapatıbnasına yönelik karar veril- mesi halinde, bunun "siyasi'' olacağını savudu. ISAİŞMEN YÖKaf tasartsını eleştirdi ANKARA (ANKA) - YÖK Başkanvekilı Isa Eş- me, REFAHYOL hükü- meti döneminde yurtdışı- na gönderilen ancak, 28 Şubat sonrasında YÖK ta- rafinda eğitimleri iptal edi- lerek Türkiye'ye çağnlan öğretim görevlerine af ge- tiren tasanyı eleştirdi. Isa Eşme yaptığı açık- lamada, hükümetin üni- versiteleri biryandan "Ne- den üıüversiteier flk 500'e giremiyor" diye eleştınr- ken bir yandan da öğre- tim üyeliğinden çıkanl- mış kişilere kanun zoruy- la dönmelerine imkân sağ- ladığını kaydetti. "Bunu olumlu görmemiz müm- kün değfl" diyen Eşme, bunun bır emrivakı oldu- ğunu belirtti. Eşme, hükümetten bir yıldır araştırma görevlisi kadrosu alamadıklannı, kendilerine karşı cimri davranıldığını söyleye- rek, REFAHYOL hükü- metı döneminde yurtdı- şına gönderilen, ancak 28 Şubat sonrasında YÖK tarafından eğitimleri iptal edilerek Türıdye'ye çağ- nlan öğretim görevlileri- ne af getiren düzenleme- nin yann Meclıs Genel Kunılu'nda göriişülecek obnasını eleştirdi. u Siyasibirsorun var mı bilrniyorunr diyen Eşme, sonuçta bu kişilerin yurt- dışma gönderümiş ve ba- şansız olduklan ıçm gö- revden alınan kişiler ol- duğunu kaydetti. Hükü- metin ortaöğretımi, poli- tikalanyla katlettiğini, ay- nı durumun yükseköğre- tim için de gerçekleştirü- mek ıstendiğini söyledi. MEB, okulöncesieğitimdenyararlanma oranınıyüzde 16 y dan 25'e çıkarmayı amaçlıyor Hedefyükseldi ama altyapı eksik EMELKmÇ Milli Eğitim Bakanlığı okulöncesi egi- timde okullaşma oranını 2005 yılı so- nunda yüzde 25'e çıkarmayı hedefliyor. Ancak halen bu oran yüzde 16. Türki- ye'deki okulöncesi eğitimden yararlan- ma oranı, tam üye olmak için müzake- relere başladığımız AB ülkelerinin çok gerisinde. Bu ülkelerde çocuklann nere- deyse tamamı okulöncesi eğitim kurum- lanna gidiyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve sivil toplum örgütlen, Türkiye'de çok duşük olan okulöncesi eğitim oranını yu- kanya çekebilmek için çeşitli çahşmalar yapıyorlar. Eğitımciler, zorunlu eğıtime başlama yaşrnın 6'ya indirihnesini öne- riyorlar. MEB yetkilileri, okulöncesi eğitimi yaygrnlaştırmak amacıyla başlatılan pro- jeleri şöyle anlattılar: "Yeni yapılacak olanilköğretim okuDanbümesinde. 6-12 MEB'İN UYGULADIĞI PROJELER • Okulöncesi Eğitimden llköğretime Geçiş Projesi • Okul Veli Çocuk Eğitimi Programı (OVÇEP) • Mobil Anaokulu Projesi • Yaz Okullan • MEB ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü arasındayapılan anlaşma uyannca okulöncesi öğretmenlerinin lisans tamamlama programına alınmalan • Temel Eğitime Destek Projesi... dersliği olan okullarda bir, 12'den fazla dersüği olan okullarda ise iki anasınıfi acılmaazorunluluğugetirildL 'Sözleşme- li ya da Ek Ders Görevi ile Görevlendi- rilecek Usta Öğretıciler Hakkında Yönet- melık'te değişiklik yapılarak, okulönce- si eğitim kurumlarında kadrosuz usta yönetici çahşürümasma başlandı. 1300 kadrosuzustaögreticiniıı gore\çbaşlama- sıyla300 binçocugundahaokulöncesieği- timinden v^rarianmasun hedeflivoruz." Boğazıçi Üniversitesi Ilköğretım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevda Bekman, "Bel- Kbaşhünrversitelerimiz dışuıda, yetişmiş uzman öğrenim üyesi az. Bu durum eği- timin kaütesini azarayor. 4 yübk ünrver- site mezunlan kadrolu değil de 'usta öğ- retici' olarakatamyor. Budurum4yıloku- muş öğretmenleri meslekte kalmamaya itiyor" dedi. Prof. Dr. Bekman, bazı koşullarda kız meslek lisesi mezunlannın da 'usta öğ- retici' olarak atandığrnı belirterek. bu durumun 4 yıllık üniversite mezunlan- nın tam kapasite kullanıhnasmı engelle- diğini söyledi. Okula başlamadan önce- ki yılın da zorunlu eğitim kapsamına alınması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Sevda Bekman, okulöncesi eğitimin, geüşımleri risk altında bulunan çocuk- lan desteklediğini, sosyo- ekonomik ko- şullara ve cinsiyete bağlı eşitsizlikleri azalttığıru \Tirguladi. Okulöncesi eğitimde okullaşma oran- lanrun Fransa'da yüzde 100, Italya'da yüzde 95, Yunanistan'da yüzde 73, Bul- garistan'da yüzde 61 olduğunu anlatan Prof. Dr. Bekman, bu konuda neler ya- pılabileceğini şöyle sıraladı: "Erkenço- cukmk eğitimi >a da okulöncesi eğitimi sadece kurum bazü eğitim demek değfl- dir. Hem kurum hem de ev merkezü eği- tim modeUeriilevaygnüaşmanın saglan- masıgerekhor. 150'den çokkadm işçiça- lışüran işyerierinin kreş ya da anaokulu açma yükümiühığü devreye sokuhnah." DUZYAZI ORHAN BİRGİT Nopman Stone mi? Orhan Pamuk mu? Edinburg Belediye Meclisi, Ermeni soykınmı iddi- alannı içeren bir önergenin tartışmasını karara bağla- ma aşamasındayken, ingiltere Türk Dernekleri Fede- rasyonu, kentte "7975 Osmanlı Türk-Ermeni Savaş Dönemi Trajedisi" konulu birsempozyum düzenliyor. Sempozyumda Emekli Büyükelçi ve yazar Gündüz Aktan ile Koç Üniversitesi'nde öğretim görevlisi, ta- rihçi Prof. Dr. Norman Stone konuşuyorlar. Sayın Aktan, beni bağışlasın. Bugünkü yazımda bir Türk vatandaşının yerine, bizden olmayan birbilim adamı- nın, yani Prof. Dr. Stone'nin görüşlerini büyüteç altı- na almayı yeğlediğim için. Sözünü ettiğim sempoz- yumda Prof. Dr. Stone "Tartışılması gereken en önem- linoktanın OsmanlıImparatoriuğu'nunsoykınmama- cıgüdüp gütmediği" olduğunu vurguladığı konuşma- sında, sadece Osmanlı Imparatorluğu'nun değil, Er- menilerin, Fransız ve Ingilizlerin arşivlerinde de öldü- rülen Ermenilerle ilgili farklı sayılara dikkat çekiyor. Soykınm iddiasında bulunanlann bu konuda ispatyü- kümlülüklerinden söz ediyor. Savaş koşullan içinde Anadolu'da ölen binlerce insan içinde Ermenilerin de büyük k/yım gördüğünü, ancak bunun soykınm ola- rak nitelendirilmesinin "budalalık" olduğunu anlatıyor. Norman Stone'nin ve BüyükelçiAktan'ın konuşma- lannın olumlu etkisini, toplantıya katılan Edinburglu Dr. Chris Ferard'ın tartışmalan değerlendiren sözleri or- taya koyuyor. Dr. Ferard, belediye meclisindeki tutu- mu nedeniyle Başkan Anderson'u suçluyor. Olayın ardında Hıristiyan-Müslüman aynmcılığının bulundu- ğunu söylüyor. Diasporanın 18 ay süren kampanyası sonunda söz- de soykınm savlan karşısında karar alması istenilen Edinburg Kent Meclisi, önümüzdeki günlere erteleni- yor. Okur tahriki ile... Belediye meclisinin sözde soykırım tasansı için önümüzdeki ay vereceği son karan nasıl olursa olsun, İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu Edinburg Ko- mitesi bence önemli bir başan kazanmıştır. Dün sö- zünü ettiğim çalışma ile ilgili bilgileri vermek için be- ni Edinburg'dan arayan birokurum, "AdaşınızOrhan Pamuk'un, ülkesinin sadece dünü değilbugünü için de kin kusan çalışmalanna yer veren medya, bizim çalışmalanmtza niçin sırt çeviriyor?" diye sitem etme- seydi, ben "ünlü romancı "mızdan söz etmeyecektim. Edebiyat alanında uluslararası ün kazanmış bir insa- nın, giderek artan bir hırçınlık şablonu içinde adeta ken- disiyle kavgalı hale geimesini günlerdir dikkatle izli- yordum. Tayfun Ertan gibı başanlı bir tetevizyon prog- ramcısının, Nobel ödülleri Seçiciler Kurulu'nun karar toplantısı öncesinde, Pamuk ile yaptığı söyleşi, her iki- si için de talihsiz bir seyir çizgisi içinde geçti. Başanlı birroman yazannın, belki de gereğinden faz- la hırçın ve saldırgan olduğu için, nasıl kötü bir ko- nuşmacı olduğu, sadece sözleriyle değil yüz hatlan ile de belgelendi o programda. Orhan Pamuk, gide- rek hırçınlaşüğını, Banş Odülü'nü aldığı Frankfurt Ulus- lararası Kitap Fuan'nda izlediği politika ile de ortaya koydu. O toplantıda Türk devletinin bir temsilcisi ol- madığını söylemekle yetinmedi. Bu durumun kendi- si için "şeref" olduğunu söyleyen Pamuk'u Frankfurt Başkonsolosumuz yanrtladı. Toplantıda ülkesinin tem- silcisi olarak bulunduğunu, bundan yazann da haber- li olduğunu söyledi. Yîne özür dilemek yok Orhan Pamuk'a düşen, bu açıklamadan sonra özür dilemek cJmalrydı. Ama o, tpkı 1 miryon Ermeninin soy- kınma uğratıldığını söylediği gibi dayanaksız konuş- muş olmaktan gocunmadı, sıkılmadı. Frankfurt töre- ninde yalnız bırakılmaktan ötürü sahiplenmek istedi- ği "şeref'\ hak etmediğini olsa söyleseydi.. Bence, ne zamandan beri dolaşmakta olduğu o bulutlar üstün- deki geziden, gerçek dünyasına döner, ayaklan yere basmış olurdu. Kim bilir belki de Pamuk, devletin Frankfurt'taki temsilcisi olan Sayın Başkonsolos'un törendeki var- lığını da kendi açısından küçümsemekle kalmıyor. Aşağılanmış sayıyor bu durumu. Yoksa bu değerlendirmesinde haklı mı Orhan Pa- muk? Hakkında açılmış olan davanın düşeceğini söy- lemekten bıkmayan Abdullah Gül Frankfurt'a gitmiş olsaydı, Pamuk Dışişleri Bakanı'nın katılımdan mut- lu olur, "Şerefverdiniz" 6er miydi? Yoksa Başbakan'ı, hatta Cumhurbaşkanı'nı mı arardı gözleri? Söyler mi- siniz? Sizce Türkiye'yi dış dünyada savunan kişi Or- han Pamuk mu, Prof. Stone mi? • • • Hatıriatma: 29 Ekim için "Bayram değilseyran de- ğil" vecizesinin sahibine: "Cumhuriyetimizin onuncu yılınıkutluyoruz. En büyükbayramdır.''29 Ekim 1933, Atatürk Faks: 0 212 677 08 21 obirgit@e-kolay.net TEVDAK Başkanı Ergln 'Dershaneleşme süreci bitirilmeir Istanbul Haber Servisi - Türk Eğitim Vakıf- lan Dayanışma Konseyi (TEVDAK) Yöne- tim Kurulu Başkanı H. Ayhan Ergin ortaöğ- retim reformunun en acil olanının, üniversite- ye giriş sıravında 'dershanejeşme' sürecinden kurtuhnamız gerektığini vurguladı. Kabataş Eğitim Vakü'nda 21 Ekim'de dü- zenlenen Liusai Eğitim Sempozyumu sona er- di. Sempozyumun sonuç bildirgesini açıkla- yan Ergin eğitimin, üniversiteye giriş smavı- nın dayattığı 'dershaneleşme' sürecinden kur- tulması gerektığini belirterek, "Öğrenme veöğ- renciodakh, sorgulayicı, eleştirel eğitim yerleş- tirflmeli, de\ let Uselerinde en az bir vabancı dil öğretihneiidir" dedi. Ortaöğretim kurumlan- nın yaratıcı, ilerici, kaliteli ve çağdaş eğitimin simgelen olduğunu belirten Ergin, "Bu okul- lar, özefiikle son son çeyrek yüzyıida parasal ve yönetsel darboğazlaıîa karşı karşrya kahnışlar- dır. 21. yüzyıida bu kurumlan sahiplennıemiz, halkın bü>Tİkçogunluğununcocuklanrıagerek- h' eğitimin sağjanabilmesi ile dognıdan üişküi- dn-w diye konuştu. Ergm, devletin ortaöğreti- me daha fazla kaynak ayırması gerektiğini ifa- de ederek mezunlar ile velilenn bu kurumla- ra sahip çdonası gerektiğini behitti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog