Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 26 EKİM 2005 ÇARŞAMBA HABERLER İstanbul'da kritik kararlann altındaki imzalar, Hüseyin Evliyaoğlu ve îdris Güllüce'ye ait İplerbu ikilininelindeJARIŞDOSTER Istanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı pek çok karar kamuoyunda tar- tışıladursun, bu kararlann arkasında iki önemlı ismin oldıığu belırtüiyor: .AKP Grup Başkanvekali HüseyinEv- Kyaogta ve Belediye Başkanveküı td- ris GüOüce. Son olarak "GöztepeParkı'na Ca- •niProjes"nde olduğxı gıbı beledıye yönetiminde ya ikibaşlılık olduğu yönünde bir görüntû ortaya çıkıyor y a da pek çok önemli karann, Baş- kan Kadir Topbaş'tan habersiz, hat- t a kimi zaman ona karşın ahndığı ka- rusı yaygınlaşıyor. Bel«diyeyi yakın- dan tanıyanlar da bu gelişmelerin ar- kasında Evliyaoğlu ve Güllüce'nin ol- dhığuna dikkat çekiyorlar. Büyükşehir belediyesinde 27 Mart 1994 yerel seçimlerinden sonra Be- • İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde alman pek çok önemli karann belediye meclisinin AKP Grup Başkanvekili Hüseyin Eviiyaoğiu (solda) ve Belediye Başkanvekili îdris Güllüce tarafından alnıdığı ileri sürülüyor. Erdoğan'a yakınlıklanyla bilinen bu iki ismin, belediyeye ait pek çok önemli karan, Kadir Topbaş'tan habersiz aldığı kanısı yaygınlaşıyor. lediye Meclisi'ni duayla açan Evli- yaoğlu, bu tarihten itibaren grup baş- kanvekili görevini yapıyor. Amirieri bile çekiniyor Evliyaoğlu, AKP içinde etkin, ama kamuoyunda pek bilinmeyen bir isim. Erdoğan'a yakınlığıyla biliniyor, ko- numu ve gücü hiç azalmıyor, artıyor. Belediye yönetiminde, kendisinin arni- ri pozisyonunda olanlar bile, ondan çekiniyor ve tüm önemli konularda onadanışıyorlar. 1949Çorumdoğum- lu olan ve Yüksek Islam Enstitüsü 'nü bitiren Evliyaoğlu, meclis üyelerinin seçiminden servıs ücretlerine, ihtisas komisyonlannın saptanmasından Pa- kistan ve Hindistan'a yapılacak dep- rem yardımlanna dek tüm önemli kk- rarlarda söz sahibi oluyor. Büyükşe- hirdeki birmeclis üyesi, Evliyaoğlu için "Oturumlarda berkes onun etine ba- kar, o etmi kaldınrsa kaklınr, kakhr- mazsakakhrmaz.Tûm karartardabü- yûk etkisi vaıthr" dıyor. Yüksekn diğer isim: Güllüce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili İdris GüDüce de Mil- li Görüş kökenli bir isim. 1950 Er- zurum Hasankale doğumlu. Mühen- dislik eğitimi almış. Başbakan Erdo- ğan ile ilişkisi gençlik yıllanna uza- nıyor. 1988-1991 yıllan arasında Refah Partisi il yönetim kurulunda çalışmış. 1989'da yerel yönetimler- deki yöneticilik kanyeri, Kartal Be- lediye Meclis üyesi olmasıyla baş- lıyor. 1 Kasım 1992'de yapılan ye- rel seçimlerde RP'den Tuzla Beledi- ye Başkanı seçiliyor. Tuzla'dan aday yapılmasında, Erdoğan'ın büyük et- kisi olduğu, Tuzla örgütünün kendi- sini istememesine rağmen örgütün direncinin Erdoğan'ın çabalarıyla aşıldığı konuşuluyor. 21 Mart 1994 yerel seçimlerinde RP'den, 18 Nisan 1999 yerel seçimle- rinde FP'den Tuzla Belediye Başkanı seçiliyor. Üç dönem üst üste belediye başkanı seçilmesi ve her zaman yanın- da olduğu Başbakan Erdoğan'uı des- teğiyle 2004 yerel seçimleri sonrasın- da, büyükşehir beledilyesinde Kadir Topbaş'ın başkanvekili oluyor. Seçimlerden önce, AKP'nin ken- disini aday göstermesi için yoğun ça- lışma yürüten Güllüce'nin, başkan adayı obnak için yola çıkıp başkan- vekılliğine razı olmasında, Başba- kan Erdoğan'dan aldığı sözlerm et- kili olduğu ve belediye yönetiminde kendisinde "büyük bir gfiç olacağr" sözü verildiği belirtiliyor. Kadir Top- baş'tan bağımsız, kimi zaman da ha- bersiz hareket etmesinde, bu gücün etkili olduğu ifade ediliyor. Mİı SKİBAŞKANLARIN YORUMU 'Istanbul'u Erdoğan yönetiyor 9 • Eski büyükşehir belediye başkanlan, îstanbul'daki çok başlı bir yönetime dikkat çekerek yönetimde asıl söz sahibinin Başbakan Erdoğan olduğunu söylediler. Nurettin Sözen, Topbaş Istanbul'dayken vekili Güllüce'nin yasal olarak imza atma yetkisinin olmadığını belirtti. ÖZLEMGÜVEMLt AliMüfit Gürtuna: Topbaş 'a güveniyorlarsa neden yanına başka otoriteler koydular? istanbul Büyükşehir Belediyesi 'nin eski başkanlan AM Mûfit Gürtuna ve Nurettin Sözen, Göztepe Parkı'na cami yapılması karan ile başlayıp 3. köprü projesinin onaylanması ile devam eden süreçte ortaya çıkan Ka- dirİbpbaş-ldris Gülüceçekişmesınin İstanbul'da biryö- netim zafıyetine neden olduğuna dikkat çektiler. Eski başkanlar, yönetimde asıl söz sahibinin Başbakan Re- cep Tayyip Erdoğan olduğunu da belirttiler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanlan, Topbaş-Güllüce anlaşmazlığım gazetemize değerlen- dirdiler. Bir dönem önceki İs- tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Alı Müfıt Gürtuna, İs- tanbul'un yönetiminde çok başhlık olduğunun altıru çize- rek "Mectis grubunda ayn, il yönetiminde ayn, bürokrat- lararasnda aynotoritevar.il başkanı yetki bende dhor, so- run çıkınca Erdoğan'a gknü- yor" dedi. Istanbul'un yöneticiler ta- rafindan iyi algılanamadığı- nı belirten Gürtuna, kentin hızla kaybolduğunu söyledi. Gürtuna, Istanbul'un çok yakında tekrar "sorunlarken- ti" haline geleceğini ifade ede- rek "Kent algdanamad^jın- da probiemler hızfa bir şekfl- de yığıar. Bütûn boş alanlar imara açdıyor. Bir süre sonra altyapı sorunlan ortaya çıka- cak. lOyıIicindektşibaşınadü- şen yolculuk süresi 3-5 saat olacak. tstanbul tekrar prob- iemler şehri olacak. Topbaş'a güvenmiyorlarsa neden bü- yükşehir adayıolarakçıkardı- lar. Güvetıhorlarsa neden ya- nma başkaotoritelerkoydular' diye konuştu. Topbaş takıyye yapıyor Eski başkanlardan Nuret- tin Sözen de Istanbul'u Baş- bakan Erdoğan'ın Dolmabah- çe'deki ofısinden yönettiğine dikkat çekti. Yerel seçimler döneminde Erdoğan'ın ken- di konumu ve örgütün eğili- mi açısından Topbaş'ı aday gösterdiğini anımsatarak "Bd- kideşimdiTopbaş'ın uygula- malanndanrahatsztttduydu- ğu içinterdninden pişman ol- lu. Olanlar, Topbaş açısından kabul edflemez. Belediye raşkanmm bügisi, naberi olmadan karar çıkması müm- din değfl. Bu belediye başkanı için bir kimKk raeselesi- iir. Topbaş'a karşısaygısıznknr'' dedi. Topbaş'ın butar- ışmalı kararlan savunan açıklamalar yapmasını takıy- /e olarak değerlendiren Sözen şöyle devam etti: "Za- nan zaman Topbaş'ın rahatsız olduğu, görevi bırakaca- £ dedikodulan da çıkryor. Ateş olmayan yerden duman ^kmaz. Bu dedikodular mectis içindeki baa gruplar ta- rafindan da çıkanlmış oiabüir. Âynca tarüşmab iki ka- rar da Topbaştstanbul'daikenvekfl GüBüce tarafından mzalandL Vekâlet,belediye başkanı kent dışmdayken ge- ^rti oiur. Söz konusu karaıiardaki vekâlet kanunsuzdur. Karartara iüşkuı dava açıhrsa kesin kazanıhr." Nurettin Sözen: Bu, belediye başkanı için bir kimlik meselesidir. Topbaş 'a karşı saygısızhkyapıhyor. Dubai International Properties'ûı Türkiye'de yapacağı betirtikn 5 mü- yar dolarhkyaünmın Ok aşaması olarak kamuoyuna sunıüan Dubai gök- delenkri projesinin imza töreni önceki gün vapıldL 2008'de bitirifanesi planlanan gökdelenlerie Levent'in altyapı sorunlan daha da artacak. Mimarlar ve şehir plancılan, istanbul'a yapılacak gökdelenleri eleştirdi w Şuııaıildığuı abidesf GÖKÇE UYGUN Mimarlarve şehirplancılan, is- tanbul Büyükşehir Belediyesi (ÎBB) ve Dubai International Pro- perties (DIP) arasında imzala- nan 5 milyon dolarhk yatinm an- laşması kapsamında Levent'e "Dubai Towers tstanbul" adh 2 gökdelenin yapılacak olmasını eleştirdiler. Uzmanlar, köklü bir tarihi ve kültürel mirasa sahip olan Istanbul'a saygı duyulması gerektiğini belirterek "Kuleler, şunanküğm en rüküş abidesi" göriişünü dile getirdiler. TMMOB Mımarlar Odası Ge- nel Başkanı Oklay Ekinci, Dubai sermayesınin Istanbul'da Boğa- ziçi manzarah olarak tasarladığı ikizkulelenn, "sonradan görme birzenginliğin yaratoğı şımank- hk abideleri" olduğunu söyledi. "Avrupa'nm en yüksek kuleieri olmalaniseövünülecekbirbaşa- ndeğiLdüşündürücübirtalihsiz- Bktir" dıyen Ekinci, hiçbirAvru- pa kentinde, altyapıyı böylesine zorlayacak, kentin kimliğini böy- lesine bozacak, amacı sadece em- lak ve ticaret rantı olan böylesi- ne rüküş gökdelenlere izın veril- mediğini vurguladı. Ekinci, Istan- bul'a böylesine bir "saygısızfak projesüû" dikmeye aday olmala- nnın Dubaililerin değil, ülkeyi ve Istanbul'u yönetenlerin kaba- hati olduğunu belirtti. Istanbul'un bâ*muhafa2akâryöoetimin,tarib- sd kentintepesineve Boğaziçipey- zajına, günümüz mimarhğı için yüzkarası denebuecek rüküşlük- teki bir ze\ ksizüği yakışannası hüzün veriddiıf 'Istanbul'a saygı gösterin' TMMOB Şehir Plancılan Oda- sı İstanbul Şube Sekreteri AB • TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı Oktay Ekinci, Dubai sermayesinin İstanbul'da Boğaziçi manzarah olarak tasarladığı ikiz kulelerin, "sonradan görme bir zenginliğin yarattığı şrmanklık abideleri" olduğunu söyledi. ması gerekecek. Tabii Id bunlan belediye ya da devlet yapacak. Yani bupara halkm cebinden çı- kacak* dıye konuştu. iBB'nin DlP'ye, ayncalıklı imar hakkı vermesini eleştiren Nurhan, "tleriki zamanlarda bölgedeki diğer parsel sahipleri- nin de bu haktan yararlanarak gökdden yapmak istemesi habn- de ne olacak? Şu an İstanbul'la Ugüi plan çalıyn^lan devam edi- sadece Dubai değil, Uzakdo- ğu'nun sömürge kentlerine de benzetilmeye çalışılmasını eleş- tiren Ekinci, şöyle devam etti: "EğerDubaisennayesindenya- rarlanmak gerekiyorsa Belediye Başkanı Kadir Topbaş'm onlara önermesigerekenprojeier,kültü- rel içerikli yaürunlar olmahdır. TarihinyDkoJuşunaseyircikalan Rıza Nurhan, 3 bin yülık geç- mişi olan Istanbul'a saygı göste- rilmesi gerektiğini beürtti. Du- bai Towers Istanbul'un yapıla- cağı bölgenin zaten altyapı ve ulaşım konulannda çok sayıda sorunu olduğunu anlatan Nur- han, "Bu gökdelenler yapıhnca bölgenin sorunJannın halledü- mesi için yeni yaonmlar yapü- yor. Gökdelenlerin yapılacağı yerler, o plana göre beürîenmeİL Oysa bu son oiayda, nereye ne yapdacağma belediye değil, yab- runcı y ön «riyor" dedi. SHP istanbul II Başkanı Bey- zadeOzkahraman, yabancı ser- mayenin Türkiye'ye gelmesine, yatmm yapmasma karşı olma- dıklanm belirterek, "Kraflara, şeyhlere peşkeş çeldür şekflde önemliyerterin verihnesnıe kar- şryE" dedi. Ozkahraman gökde- lenlerin îstanbul'daki trafik sorununu daha içinden çıkıhnaz bir hale getireceğini ifade etti. Göztepe'ye yapılmak istenen cami konusunda planlama ekibinin de bilgisi yok Topbaş'ın danışmanlan da devre dışı • İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi'nin, tartışmalara neden olan Göztepe'ye cami projesinde görüşü buluranuyor. tstanbul HaberServisi-Göztepe'ye yapüması planlanan cami konusun- da, tstanbul 'a ait planlann uzman bir kadro tarafindan hazırlanması ama- cıyla faaliyet gösteren istanbul Met- ropoliten Planlama ve Kentsel Tasa- nm Merkezı'ne (IMP) danışılmadı. IMP Proje Yürütücüsü ve istanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danış- manı Prof. Dr. Hüseyin Kaptan ola- yın siyasi olduğunu, halka sorulma- sı gerektiğini beürterek "Bizdeyeter- b oranda yeşil alan bulunmayan yer- lerin bu şekilde kuDanılmasına kars> yiz" diye konuştu. "tstanbul'un bugünkü sorunlan- nın nedeninin kentin plansıznğıoldu- ğunu'' beürten istanbul Büyükşehir Belediyesi (IBB) Başkam Kadir Top- baş'ın isteğıyle yaklaşuc 4 ay önce kurulan tMP, Göztepe'ye cami tartış- malanndan uzak duruyor. Aralannda mimar, şehirplancısı, ha- rita mühendisi, ulaşım uzmanı gibi yet- km isirnlerm bulunduğu yaklaşık 350 uzmanın görev yaptığı IMP Proje Yü- rütücüsüve istanbul Büyükşehir Be- lediyesi Başkan Danışmanı Prof. Dr. Kaptan, ÎMP'nin kentle ılgili karar- iarda son yetkili olmadığını belirte- rek "Karariarİstanbul BüyükşehirBe- lediyeMecBsitarafindan alnuyor. Son yetkili deKadirTopbaş.Ancak tstan- bulüzerinde çoksayıda bakanlığın ve hükümetin \etkisi \"ar" dedi. Gözte- pe'ye yapılması planlanan cami tar- tışmalan konusundaÎMP'nin fikrinin soruhnadığını anlatan Kaptan, ''Za- ten sorulması da gerekmezdl Çünkü biz daha makro projelerle ügfleniyo- ruz. Bu olay bence bir siyasi tarnşma gibL Burada doğnı olan halkın iste- ğidir. Biz deyeterti oranda yeşil alan bulunmayan yerlerin bu şekilde kul- lanümasına karştyız" dıye konuştu. AVRUPA'DAN GURAY OZ Siyaset ve Edebiyat Orhan Pamuk üzerinde çok konuşuldu, çok yazıldı. Ünlü yazar, görüşleri nedeniyle çok eleş- tirildi. Eleştirilerden bir bölümü, Pamuk'un aldı- ğı siyasal tutum nedeniyledir. Onun AB'yi bir "uygarlık projesi" diye nitelemesi, doğallıkla AB'yi emperyalist bir proje olarak tanımlayan- larca eleştirildi. Bu iki kesim arasındaki tartışma daha da kes- kinleşebilir. Yazıp çizdiklerimiz, içinde bulundu- • ğumuz dönemde hayatımızın ana omurgasını bi-', le oluşturabilir. Ben, zaman içinde tartışmanın, kimi gerçeklerin görülmesine yol açacağını, kar-' şılaşacağımız olaylann, AB'nin emperyalist yü- zünü daha açık gösterecegini, bugüne kadar uğ- runda ağır bedeller ödediğimiz demokratik hak- lan ise kendi çabamızla, AB'ye teslim olmadan genişletebileceğimizi sanıyor ve umuyorum. Işte bu nedenle Orhan Pamuk'un yazması, ko- nuşması, çağımızın sorunlarının onun eserleri- ne sızması, onlan içermesi ve yazılanlann tartı- şılması ülkemiz için iyidir. Kaymakamlar kitap- lannı toplatsa, savcılar dava üstüne dava da açsa, Pamuk düşündüklerini söyleyebilmeli, ama yalnız kalmamalıdır. O, kendisini eleştirenlerle birlikte çağının res- mini çiziyor. Burada birbirine dönüşen insanlardan, Cev- det Bey'in oğullanndan, sessiz evlerle dolu ka- sabalann tarihsel dramlarından, sürekli aranan yeni bir hayattan söz ediyoruz. • • • Yukanda yandaşlannı göstermeye çalıştığım tartışmada bir üçüncü kesim daha var. Tartış- mayı belirieme, derinden etkileme gücüne sa- hip, militanı, parası pulu bol bircephedir bu ke- sim. Onlar insanı arkadan iteleyip, sonra linç ederler. Onlann özlemi; edebiyat politika ile uğ- raşmasın, bizi yalnızca eğlendirsin, tüketebile- ceğimiz bir şey olsun, roman olsun, şiir olsun, hafif olsun, bizi rahatsız etmesin, yormasın; ger- çeği parçalasın, dağıtsın, poplaştırsın; biblo ol- sun masamızı süslesin; tablo olsun duvardan bi- ze baksın, içimizi ferahlatsın; para getirsin, pa- ra götürsün şeklinde özetlenebilir. Ama bu du- rum, edebiyatın ve aydının içine sığmaz. Kişi aydınsa, bunu kabullenemez. Bu üçüncü ve etkin kesim, tartışmada siya- seti ve siyasetin ideolojik içerikli olmasını içine sindiremiyor. örneğin, Marksizm bu tartışmaya hiçbir şekilde bulaşmasın, serbest piyasadan kuş- ku duyulmasına yol açacak hiçbir görüş orta- lıkta dolanmasın istiyor. AB konusunda fikir bir- liği içinde olduğu aydınlan da tümüyle ikna et- meye, siyaset dışına, postmodern dünyanın parçalanmış ve içerikşizleştirilmiş panltısına çek- meye çalışıyor. Böylece zaten yenildiği varsa- yılan tarafın, sahneden tümüyle çıkartılmasının mümkün olabileceği düşünülüyor. • • • Bu aslında tüm dünyada eşzamanlı olarak gündeme gelen bir senaryodur. Son işaretlerin- den birisi Frankfurt Kitap Fuan'ydı. Siyaset, Fu- ar'dan sürülüp çıkartılmıştı. Siyaset tartışılan tek bir toplantı düzenlenmemişti. Savaş tartışması gündeme girememişti. Irak'ı hatırlayan kalma- mıştı. Eğlence ve ticaret egemen olmuştu. Ina- nır mısınız bilmem, fuardaki tek siyasal eylem, Orhan Pamuk'tu. Ona da ödül töreninde öv- düklerine bakmayın; Türkiye politikalannda kul- lanabilecekleri bir meta olmayı kabul etmediği için kızmışlar, kızgınlıklannı gazetelerine yansıt- mışlardı. Onlann aydına değil, gerekeni yapa- cak postmodern teknisyene, bizimse aydınla- ra ihtiyacımız var. Ve herkes de bilir ki, şu gökyüzünün altında yaşananları görüp de sesini çıkarmayana, ça- ğının tanığı olmayana aydın; romanını, şiirini, hi- kâyesini başka bir gezegendeymiş gibi yazana edebiyatçı denemiyor. Bugün deseler de sonra diyemiyorlar, geçip gidiyor çünkü... e-posta: guray.oz a cumhuriyetcom.tr TOPBAŞ'TAN SAVUNMA: Büyükprojeier benden onayalır İstanbul Haber Servisi- istanbul Büyükşehir Belediye (ÎBB) Başkanı Kadir Topbaş, her projeye bizzat müdahil olamayacağını, ancak paralı işlerin tamamının kendisinde olduğunu belirterek "Büyük projeier ve önemli işler mutlaka bana gelir, benden onay ahr" dedi. Topbaş, IBB Meclis toplantılanna katılmadığı, önemli kararlardan haberdar ohnadığı yönündeki eleştirileri şöyle değerlendiriyor: "Mecüsin açık olduğu hafta içerisinde her gün 500'ün üzerinde dosya gündeme getiyor. Bir belediye başkam mecBsi y önetmeye kalksa, sabah saatlerinden gece geç saaüere kadar imza afmak durumunda kahr ki bu doğru değildir. Başkan olarak Istanbul'un çok önemli diğer projeleri ile Ugüi çahşmalar da yapıy orum. Bundan dolayı tabii ki her projeye bizzat müdahil ohnanı doğru değiL Ama parab işlerin tamamı bendedir. thalelerin onayı, ihaleye çıkümasmı öngörmek, bunlann tamamına ben imza aoyorum. tmzam altindadır. Bu güvensizÛk değil, amir olarak vatandaşm verdiği sorumluluğu taşımakür. Büyük projeier ve önemli işler mutlaka bana gelir, benden onay ahr." -> Belediyenin her projesine bizzat müdahil olamayacağını belirten Kadir Topbaş, "Ama paralı işlerin tamamı bendedir" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog