Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

26 EKİM2005ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER 'Cumhuriyet'e tepki ve dini istismar anlayışlanna dayalı bir siyaset geleneğinin' iktidarda olduğunu söyledi Baykal AKP'yi ağıreleştirdiANKARA (Cumhnriyet Bûrosu) - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Se- zer'in, 77 ünıversite rektörünü Cum- huriyet Bayramı resepsiyonuna davet etmesine "düğün değü, bayram de- ğfl" diye tepki gösteren Başbakan Tay- yip Erdoğan'a, "FarkmdadeğOsinSa- yın Başbakan, bayram,en büyük bay- ram, CumhuriyetBayramı'' anımsat- ması yaptı. CHP lideri Baykal, partisinin grup toplantısında, Başbakan Erdoğan ve hükümetine yüklendi. Tüıiciye'nin ye- ni bir döneme hazırlandığını ifade eden Baykal, 20O6'nın doğal olarak seçim yılı olduğunu, yapay zoriama- larla bu sûreci 5. yıla zorlamanın Tür- kiye'ye bir yaran olmayacağını sa- vundu. Baykal konuşmasında özetle şu mesajlan verdi: AKP sandıkta yenibnefi: AKP de- • Baykal, "Ancak Cumhuriyet, kendi antitezinin bayrağını sallayan güçlerin işbaşma gelmesiyle olgunluk ve güven sınavını başanyla vermiştir. 'Anıtkabir'de sap gibi duracaksınız' diyenler, bugün Atatürk'ün önünde saygıyla başlannı eğmek durumunda kalmışlardır. Dün Hikmetyar'ın önünde diz çökenler, şimdi Atatürk'ün önünde saygıyla duruyorlar" dedi. neyiminin sandıkta etkisiz kılınması, seçimyoluyla bu iktidara son verilme- si, Türkiye'nin gerçekleştireceği en büyük demokrasi atılımı olacaktır. HDanetyar'ın önünde diz çökenler: Cumhuriyet projesi elbette 'sakin su- larda' gerçekleşmedi. Değişimi en- gellemek isteyen güçlerin uzanhlan- nın şimdi demokratik çerçevede şekil- lenmekte olduğunu görüyoruz. Bu- günkü iktidar, Cumhuriyete tepki ve dini istismar anlayışlanna dayalı bir siyaset geleneğini, çeşitli aşamalar- dan geçirerek günümüze taşımış, de- mokratik rejımın olanaklan içinde, parlamentoda üçte iki çoğunlukla ik- tidara gelmiştir. Ancak Cumhuriyet, kendi antitezinin bayrağını sallayan güçlerin, demokratik kurallar içinde işbaşına gelmesiyle olgunluk ve gü- ven sınavını başanyla vermiştir. 'Anıt- kabir'de sapgibi duracaksınız' diyen- ler, bugün Atatürk'ün önünde say- gıyla başlannı eğmek durumunda kal- mışlardır. Dün Hikmetyar'ın önünde diz çökenler, şımdı Atatürk'ün önün- de saygıyla duruyorlar. Yargı bağnnsızhğı sağlanmah: Tür- kiye'nin hukuk devrimi yapması la- zrm. Öncelikle yargıyı bağımsız kıla- cak düzenlemeleri yapmak zorunlu- dur. Yargıyı bozan en önemli etken dı- şandan müdahaledir. Onun içrn yar- gıyı her türlü tacizden, tecavüzden kurtarmak gerekiyor. Türkiye bunu niye yapamıyor? Birilerinin yapmak işine gelmiyor! Bunu yapmayacak- sın, ondan sonra demokrasi, ınsan haklan, AB diyeceksin. Seni gidi yar- gı kaçağı seni, seni gidi hukuk kaça- ğı seni! îşine gelince, 'şür okudum diye beni içeri attüar' diye yakınacak- sın. Böyle ikiyüzlü bir tablo var kar- şımızda. Yeni tncirfik anlaşması mı?: tncır- lik üssü ile ilgili gizli görüşmeler ya- pılıyor. Gizli bir kararname yayım- landı. Anayasanın ilgili maddelerine göre, yabancı asker gjrişini öngörüyor- sa, Meclis'in karan gerekir. Türki- ye'nin terörle mücadelesi ile ilgili ta- CavttÇağteP davası yeniden • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıtay 11. Ceza Dairesi, bugüne değin hükmedilen en yüksek para cezalı (7 katrilyon lira) dava olan eski bakan ve işadarm Cavit Çağlar hakkındakı yerel mahkeme karannı usulden bozdu. Dairenin oybirliğiyle aldığı kararda, yerel mahkemenin dosya üzerinden karar verdiği; ancak TCY'deki değişiklik nedeniyle lehe hükmün behrlenebümesi için duruşmah inceleme yapılması gerektiğine işaret edildi. Çağlar hakkındakı dava, yerel mahkemede duruşmalı olarak görülmeye başlanacak. GurbetçHer dinlenecek • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM tslamı Holdingleri Araştirma Komisyonu, yurtdışuıdaki yurttaşlardan usulsüz para toplayan şirkederin izini Avrupa'da sürecek. Komisyon, Islami holding mağdurlaruu dinlemek için en çok gurbetçinin bulunduğu Belçika, Hollanda, Fransa ve Almanya'ya gitmeyi kararlaştırdı. Bu amaçla 4 ayn alt komisyon oluşturuldu. RTÜK, adaylam beürledi • ANKARA (Cumhuriyet) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, TRT Genel Müdürlüğü için Ulaştırma Bakanhğj Müsteşan Ibrahim Şahin, TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhsin Mete ve Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Planlama Genel Müdürü Kemal Madenoğlu'nu aday olarak belirledi. Süreç gereği, üst kurulun seçtiği adaylar arasından Bakanlar Kurulu'nca belirlenen bir kışinin ismi, Sezer'in onayına sunulacak. lcramiyetep layram öncesi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Çalışma Bakanı Murat Başesgioğlu, kamu kesiminde çalışan işçilerin ikramiyelerinin :005'teki bölümünün Seker Bayramı öncesinde «lenmesine ilişkin karann Bakanlar Kurulu'nda mzaya açıldıgını ^e en kısa zamanda tımamlanacağını açıkladı. jÜHMyine nahkûm etti İSTRAZBURG tANKA) - Avrupa Insan Haklan Mahkemesi IAİHM) Türkiye'yi yine nahkûm etti. AÎHM'de iün görülen 8 davanın "sinde toplam 30 bin Avro jara cezası ödemeye nahkûm oldu. Türkiye, adece bir davada haklı îörülürken toplam 48 bin İ33 YTL ceza ödeyecek. ivrı mnfYlJi C H P ' 1 9 " 2 0 Kasım'da yapüacak kuruhay öncesinde dün partiye kauümlaria moral buldu. İrn IflUfUll CHPgmptoplanüsındaeskiDSPmilkrvekilleriSuatÇağlayan,ErdoğanToprakveAydm Tümen ile GATA'da öğretim üyeUği de yapan Prof. Dr. Nurettin Özcan ve eski Savunma Sanayü Müsteşan AB Ercan, düzenlenen törenle CHP'ye kaüku. Baykal, partiye kanknİarın rozetüıi takü ve bu kişilerin CHP'de ülkeye sabip çıkma karan akhklannı düe getirdL (AA) ahhütler yerine getirilmeden, anlaşma- larla İncirlik Üssü'nün kullanüması gündeme getiribnektedir. Hükümet bu konuda açıklama yapmahdrr. Başbakan'm siyaset üshıbu ve Din- çer: Başbakanlık müsteşannı oraya bu siyasi kadro getirdi. Şimdi Avru- pa'da laiklik, Cumhuriyet, Atatürk di- yor ama bır yandan da öyle bınnı baş- bakanlık müsteşarhğına getiriyor ki 'Idmse vamlmasm ben ne yapağnnı bliyorum' diyor. Bu Başbakanlık müs- teşannın aşırma, bilimsel hırsızlık yaptığıru herkes kabul ediyor, aşırma yok diyen kimse bulunmuyor. Bazı- İan içine sindiriyor ya da sindiremi- yor. Başbakan buna çok kızdı. Sanki bilimsel aşırma "ayro" bir şey değil- miş gibi, övünç haline gerirecek birüs- lupla savundu. En büyük bayram: Van olayında hükümet taraf haline geldi. Başbakan açıktan müdahale ediyor. Cumhurbaşkanı'nın rek- törleri çağırmasına, 'bay- ram değiL seyran değfl' di- yor. Bayram Sayuı Başba- kan, en büyük bayram! Za- ten mesele orada, bayra- mın farkrnda değil Sayuı Başbakan. Cumhuriyet Bayramı sayuı Başbakan, Cumhuriyet Bayramı. Böyleeğitinı 'Hotanto'da yok: Eğitim konusunda da hazret 'devlet bu işm için- den çeküındP dedi. Ögren- cilerin yüzde 98. l'i devlet okullannda, yüzde 1.9'u özel okullarda oluyor. Şim- di devletin o en ücra köşe- lerdeki öğrenciler için ayır- dığı kaynağı alacaksın 1.9'luk kesime vereceksin. ABD'de, üıgütere'de, Fran- sa'da böyle bir şey var mı? Hotanto'da (Anîka'nm gü- neyinde yaşayan bir kabi- le) var mı böyle bir şey! Başbakan ve iki bakan hakkında 3 ihaleyle ilgiligensorunun gündeme alınması AKP oylanyla reddedildi Gensorada 'yalan' tarbşması ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ma- liye Bakanı Keînal Unakıtan ve Ulaş- tırma Bakanı Binaü Yıkhnm hakkında 3 ihaleyle ilgili olarak verdiği gensoru önergesinin gündeme aluıması 161 ka- bulekarşı 341 oyla reddedildi, 1 millet- vekili de çekimser kaldı. CHP Genel Baş- kanı Deniz BaykaL "şaibeli ihaleierin tophım \icdaninı sarsngını"' söylerken AKP'lilenn "yatan" diye laf atması ge- rilimi yükseltti. Anavatan Partisi Ge- nel Başkanı Erkan Mumcu ıse bakan olduğu dönemde, Galataport ihalesrnin bir an önce bitirilmesi için Erdoğan' ın kendisine baskı yaptığmı söyledi. Maliye Bakanı Unakıtan ise vic- danının rahat olduğunu belirtirken CHP'yi gelişmelerin önünde en- gel olinakla suçladı. TBMM Genel Kurulu'nun Gala- taport, Kuşadası Limanı ihaleleri ile TUPRAŞ'ın yüzde 14.76'ük hisse sa- tışıyla ilgili Başbakan ve 2 bakanla il- gili verdiği gensoru önergesinin günde- me aluıması AKP oylanyla reddedildi. Görüşmelerde grubu adına söz alan CHP lideri Baykal, "özeffikle son za- manlarda gerçekleşürOen 3 özefleştir- me uygubmasmın tophımvicdanmı dd- di biçimde sarsüğmı" söyledi. Üç ihalenin de taraflan aynı Baykal, "Kuşadaa Limanı özefleştir- mesi, TÜPRAŞ'm yüzde 14.76'hk hisse- sinin sanşı ve Galataport ihalesi tered- dütleri arttırtü. Bu 3 şaibeli ihalenin, özeDeştirmeninortak baa noktalan var. Bu üç ihalenin de taraflan ayniyet gös- termektedir. Aynı insanlann, aynı dev- letveddhlerryteişbirfiğiiçinde kötardık- bui bir özeDeştirme uygulaması söz ko- nusu" dedi. Baykal her 3 olayı da "şa- ibeH" olarak nitelerken TÜPRAŞ his- sesınin sahşıyla Hazine'nin 752 mil- yon dolar zarara uğraaldığuıı söyledi. CHP ve ANAVATAN'hlar Baykal'ın bu açıklamalannı gülerek izleyen Una- tatan'a "YüceDKan'a", "PSşkmadam", "Okumuş çocuk" diye laf attılar. Bay- kal, Erdoğan'ın "Yölsuzluklarla müca- dele ediyonız'' sözlerini arumsanrken muşlar" karşılığmı verdi. Baykal, bu ihaleyle ilgili olarak hükümet içindeki rahatsızlığa da dikkat çekerken "Özel- leştirmeden sorumlu bakan, susma hak- kunı kuDamyorum, diyor. Vkdan sabi- bi herkes rahatsız ohır" dedi. Mumcu: Ofer'e söz verdiniz mi? Anavatan Partisi Genel Başkanı Mum- cu ise Unakıtan'a "Kuşadası ihalesi sü- recinde Ofer grubuna Galataport konu- sunda söz verdiniz mi, vermediniz mi" diye sordu. Mumcu, "Parmaküstünlü- • CHP lideri Baykal, Galataport, Kuşadası Limanı ve TÜP- RAŞ 'la ilgili ihaleierin toplum vicdanını sarstıgmı söyledi. Er- doğan'ın "Yolsuzluklarlamücadele ediyonız" sözlerini anım- satan Baykal, "Kendisi en büyük yolsuzluğun içinde. Damar- dan gireceklermiş, aorttan giriyor, 750 miryon dolar alıyor- sunuz" dedi. AKP'lilerin Baykal'a 'yalan' diye laf atması üze- rine gerilim arttı. ANAVATAN lideri Mumcu bakan olduğu dö- nemde, Galataport için Erdoğan'dan baska gördüğünü söyledi. de "Hadi camm sen de, kendisi en bü- yükyolsuzhığun içmdedir.Damardangi- recekknniş,ne daman, aorttan giriyor- sunuz, 750 miryon dolar abyorsunuz" dedi. Galataport ihalesiyle ilgili süreci de özetleyen CHP lideri, "Balh börek bir ihale. Toplum ayakta, Rahmı Koç, hikpyrthn şahri jmkânımla giryrfjjrn, rti- yor. Bir süre sonra oğm, girmeyi kabul etseydik, 30 bin dolan verip şartname- yi alsaydık öğrenirdik, diyor" açıklama- srnı yaptı. Bu sırada AKP'h Ömer tnan, "Yalan" diye laf atınca gerilim yüksel- di. Baykal, "Haddini bü, otur oturdu- ğun yerde. Asabmız bozuldu sizm. Tür- kiye'nin750 mihvn dolangitti, seni uyut- ğünün bittiği bir gün gelecek ve size bu- nun hesabı mutlaka sorulacak, cezası da çok ağır olacakür" diye konuştu. TÜPRAŞ ihalesinde hukuka aykınlık- lann saymakla bitmeyeceğinı anlatan Mumcu, hükümete "Getinyanhştan dö- nün. bu yanhşlann düzeltileceğini açık- laym" çağnsında bulundu. Unakıtan: Varsa bdgen açıkla Gensoru önergesi üzerinde hükümet adına söz alan Maliye Bakanı Unakıtan. iddia edildiği gibi TÜPRAŞ hisseleri- ni alan Ofer ile gece saat 02.00'de gö- rüşmediğini savunarak "Gündüzlertor- baya mı girdi, ben gece konuşayım. Her- kesle de konuşurumben" dedi. Unakıtan, TUPRAŞ'ın 14.76 hissesinin satışrnrn bütün aşamalanyla yasa ve mevzuatauy- gun olduğunu ilen sürdü. TÜPRAŞ'uı yüzde 51 hissesinin 4 milyar 140 milyon dolara satıldığmı kaydeden Unakıtan, daha yüksek mik- tarda hisse satılsa da fiyatuı yüksehne- yeceğini ıleri sürerek yüzde 14.76'hksa- tışla Hazıne'ye fazladan 450 milyon dolar kazandu'dıklannı savundu. Mum- cu'nun belge açıklayacağını söylediğı- ni belırten Unakıtan, "Aflah aşkma efi- nizde ne varsa açıklaym. Açıklamayan, iddialann amnda kahnaya mahkûm- dur" dedi. 'Başbakan baskı yaptı' Daha sonra sataşma gerekçesiyle söz alan Mumcu, Unakıtan'ın sorduğubel- genin, Başbakan'm kamuoyu önünde Ofer'le görüşmedim deyip daha sonra görüştüğünün ortaya çıkması ve ihale- lerle ilgili Bakanlar Kurulu tutanağı ol- duğunu söyledi. Galataport ihalesi ko- nusunda da Unakıtan'ın gerçekleri çar- pıttığını kaydeden Mumcu, Unakıtan ve Ulaştırma Bakanı BinaüYıldınm' ı kas- tederek "Orada oturan bakanlarm ild- smin de tanık olduğu şekilde Başbakan taranndan banasözhl ve şifahi olarakbu işin bitirilmesi için baskı yapıhmşor. Da- vos görüşmesinden sonra Başbakan'm verdiği talimattan sonra, Kutman'm da itiraf ettiği biçimde, ihaleden 6 ay önce projeyi Kutman ve diğerfirmalarsun- muştur. Başbakan'm ve benim de bu- lunduğum bakanlarm huzurunda bu konu görüşülmüştür.Ama gizligörüşme- de ne görüşüldüğünü bflmiyorum" dedi. BAYKAL: KlŞÎLtK HAKLARIM ZEDELENDÎ Ersoyy a 300 bin YTVlik dava ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Genel Başkanı Deniz Bay- kal, "12 Eylül döneminde sahne yasağunm kakhnhnası için şimdi bir parti genel başkanı olan kişi benden servetistedi" diyerek kişı- ük haklannı ihlal ettiği iddiasıyla sanatçı BülentErsoy aleyhine 300 bin YTL'lik manevı tazminat da- vası açtı. Ersoy'un bir televizyon kana- hnda ve bir gazetede yer alan açık- lamalanmn ardından Baykal'ın avukatı Şahin Mengü taranndan açılan davanrn dilekçesinde Bay- kal'rn 12 Eylül askeri müdahale- si sonrasında siyasal yaşamdan 5 yıl süreyle yasaklandığı ve bu sü- rede avukatlık yaptığı belirtildi. Dilekçede, cinsiyet değiştirdiği için askeri yönetim döneminde sahne yasağı konulan Ersoy'un Baykal'ı arayarak kendisine yol göstermesi talebinde bulunduğu belirtilerek "Baykal da kendisine hukuldyoflan denemesinisahkver- miştir. Ersoy, bunun garantisi ohıp ohnad^mı soruncaBaykal, bunun garantisini kinısenin veremeyece- ğmi söylemiştir" denildi. CHP LtDERİ, TAZMtNAT DAVASINI KAYBETTÎ Sarıgül 10 bin YTL kazandı ANKARA(CumhuriyetBü- / rosu) - Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sangül, CHP'nin ocak ayındakı olağanüs- tü kurultaymda yap- tığı konuşmada ken- disine yönelik söz- lerden dolayı CHP Genel Başkanı De- niz Baykal'dan 10 bin YTL tazminat kazandı. Ankara 19. As- lıye Hukuk Mah- kemesi'nde görü- len davanm dünkü karar duruş- masına Sangül ve Baykal'ın avu- katlan katıldı. Baykal'ın avukatı, mahkemeden davanın reddine ka- rar verilmesinı talep ederken, Sa- ngül 'ün avukatı da davanın kabu- lünü istedi. Yargıç Ahmet Tevfik Erginbay, Sangül'ün 100 bin YTL manevi tazminat isteminin kıs- men kabulüne karar vererek, Bay- kal'ı 10 bin YTL manevi tazmi- nata mahkûm etti. Yargıç Ergin- bay, Sangül'ün avukatının karar özetinin yayunlanması ve fazlaya ilişkin taleplerinı ise reddetti. POLTltKA GÜNLÜGÜ HİKMET ÇETİNKAYA Suçları Neydi? Türkiye'de insan haklan, demokrasi, özgüriük- ler ne anlama geiiyor, hukukun üstünlüğü nasıl al- gılanıyor? Birkaç gün önce Ahmet Taner Kışlalı'nın al- çakça katledilişinin yedinci yıldönümüydü... Ahmet Taner Kışlalı'yı 1977 seçimleri öncesi Iz- mir'deCHP'den milletvekili adayı olduğundata- nıdım... Kışlalı, Kemalizm'in değerlerini, aydınlanma devrimini savunan bir bilim insanı ve yazardı... O laikti, demokrattı ve yurtseverdi... Türkiye'de demokrasinin, özgürlüklerin, insan haklannın, hukukun evrensel değerlerini bilimsel ölçeklerde savunan Kışlalı'yı kim öldürmüştü? Kışlalı'yı öldüren tetikçiler bugün dışarda elle- rini kollannı sallayarak dolaşfyor, onlara birzaman- lar alkış tutanlar ise Van'da Yök Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç'i tekbir getirerek yuhalıyoriar... Eski zaman mevsimlerinin içıne dalıyorum... Kararan bir gökyüzünün altında dolaşırken Uğur Mumcu'yu, Bahriye Üçok'u, Muammer Aksoy'u Turan Dursun'u, Onat Kutlar'ı, Musa Anter'i düşünüyorum... Faili meçhul cinayetler geliyor aklıma... Güneydoğu'da PKK'ye karşı yaratılan, devlet eliyle eğitilip beslenen "Hizbullah" adlı dinci te- rör örgütünün cinayetleri bir film şeridi gibi göz- lerimin önünden geçiyor... Uğur Mumcu ve Musa Anter... ikisi de alçakça katledildi!.. İki farklı ideolojiye sahip iki insan!.. Mumcu ile Anter'in, düşüncelerini savunmak- tan başka ne suçlan vardı? ••• öfke ve kin dalga dalga yayılıyor Türkiye'de... Bir yandan "kör millryetçilik" şoven duygula- n körüklüyor, Türk-Kürt aynmcılığı giderek ivme kazanıyor... Tetikçiler belki de pusu kurmak için zaman kol- luyorlar... ABD'nin Türkiye'ye biçtiği "llımlı Islam Mode- li"ri\ yaşama geçirmeye hazır, ama VVashington AKP iktidanna karşı yeni bir altematifaramaya baş- ladı bile... Bilmem dikkat ediyor musunuz, Fethullah Gü- len ekranlara çıkmaya başladı bile... Eski kasetler "SamanyolıTnda dönmeye baş- ladı... Gün onlann!.. AKP iktidan Fethullah Gülen'e ve müritterine kol- lannı çoktan açtı... Fethullahçılar ve Nakşiler el ele... Milli Eğitim kadrolan, kimi savcılar, yargıçlar, va- liler, kaymakamlar, emniyet müdürleri, Fethul- lah'ın buyruğunda... Şirketler, okullar, fınans kurumlan... Kuzey Irak'ta Kürtlere destek... CIA-Fethullahçı işbirliği... CIA eğitiminden geçip yayın gruplannın başı- na geçen kravatlı Nurcular... Hepsi televizyon kanallanmızın vazgeçilmez yıldızlan... Türkiye'de ve dünyada Nurcu okullann sayısı 600'ü geçti, ABD'de lokantalar kuruldu, dünya- nın ünlü giyim markalannın temsilciliği alındı... Keyifler yerinde... Fethullah Gülen yine ağlıyor... Başını öne eği- yor, gözlerini açıp kapıyor... Paralar toplanıyor, Azerbaycan'da yatınmlar yapılıyor... • • • Türkiye gerçekten bir hukuk devleti midir? Ne yazık ki, Türkiye hıçbir zaman hukuk dev- leti olamadı... Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın'a destek veren rektörlere ne diyordu: "Ben şiir okuduğum için cezaevine girdim, o zaman ne yaptınız?" Mantık şu: Ben yattım, o da yatsın!.. Konu dışında bir başka konu... Bir Türkiye fotoğrafı... Rojin Ülker, Erzurum Devlet Tiyatrosu sanat- çısıydı. Votka-Limon filminin yönetmeni Hiner Salem'den teklif aldı... Ciwan Haco'yla bir aşk filminde başrol oyna- yacaktı. Devlet Tiyatrolan Genel Müdürü Mine Acar, "Kürt aşk filmi" için önce izin verdi Ro- jin'e. Ardından Başrejısör Faik Ertener sözlü ola- rak "hayır" dedi. Gerekçe ıse ılgınç: "Hakkınızda şikâyetler var, izin veremeyiz..." Rojin Ülker, 1988'de Devlet Tıyatrosu'na girdi. Üç yıldır kadroluydu. Rojin'e "Kurtlar Vadisi"nden teklif gelseydi sa- nınm "evet" derlerdi... Rojin Ülker, Devlet Tiyatrosu'ndan istifa etti. Hi- ner Salem'in "Kürt aşk filmi"nde oynayacak... hikmetcetinkaya S cumhuriyetcom.tr Faks numaramız: 0212/343 72 64 ARTTK SESSÎZ KALMAK YOK! KONUŞACAGlZ... CHP BAKIRKÖY ÎLÇE BAŞKANLIĞI AYDINLANMA SÖYLEŞILERİ - 1 EROL MANİSALI, CUMHURTYET DEĞERLERlNÎN SAVUMJCUSU, YAKIN DOSTU ATTlLÂ tLHANT VE ULUSAL BAGIMSIZLIĞIMIZI ANLATIYOR. Yer: Yunus Emre Kültür Merkezi Turhan Tiızcu Salonu Tarih: 27.10.2005/Saat: 20.00 CHP BAKIRKÖY İLÇE BAŞKANLIĞI KADIN VE GENÇLÜC KOLLARI Saat 19.00'dan itibaren Bahrköy Özgürlük Meydanı'ndan ûcretsiz servisler kalkacaktır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog