Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

EKİM2005ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER GENÇLERİN TERÖRÜ SÖZÇİZGİNİN Turhan Selçuk Sigara içtirmeyen muavini vurdular ADANA (AA) - îstanbul'dan Diyarbakır'a gi- den sabıkalı 2 genç, Adana'nın Pozantı ilçesin- deki dınlenme tesislerinde, sigara içmelerine izin vermediğı için tartıştıklan otobüs muavinini ta- bancayla yaraladı. Alınan bilgiye göre, IstanbuJ-DiyarbaJar sefe- rini yapan otobüse îstanbul'dan binen M.GA. (15) ve Y.Ş. (19), seyahat sırasında sigara içmek istedikleri için diğer yolcularla tartıştı. Alkollü olduklan öne sürülen M.CA. ve Y.Ş, "arabada cocuklann oiduğuvehavalandmnaolmadığıiçin sigara dumanından eddtenecekferinr söyleyen biryolcuya da küfiir etti. Şoför, seyahat sırasın- da kavga çıkmasını engellemek için, yol kena- nnda durarak gençlere sigara içmeleri için izin verdi. Adana'nın Pozantı ilçesindeki dinlenme te- sislerinde verilen molada ise bu kışiler, sürücü SLG'ye, "\t»kuhıkta istedikleri gibioturacaJdan- nı ve sigara rçebfleeelderirjr söyleyerek, küfür etti. M.CA. ve Y.Ş'yi, sürücünün yeğeni ve ay- nı fırmada muavinjik yapan &Ş (17) sakinleştir- meye çahşü. Çıkan tartışmada gençlerden M.C. A, ruhsatsjz tabancayla S.Ş'yi başından yaraladı. Adana Numune Hastanesi'nde ilk müdahalesi ya- pdan S.Ş, Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde gözlem alnna alındı. Olayın ardından kaçmaya çahşırken otobüse de ateş açan zanlılar, yolculann ihban üzerinepo- lis ekipleri taraiîndan yakalandı. - BUGUN GİT, ON YIL SONRA GEL. Bakanlığın programı, ruhsatsız ilaçlann ölümcül hastalarda ücretsiz olarak uygulanmasını öngörüyor Sağlıktakobaylıkdönemi Eczmlente sigara • ANKARA (Cmnbıniyet Bürosu) - Türk Eczacılan Birlıği Merkez Heyeti, ülke geneünde eczanelerde sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verdi. Artık eczanelerde "Sigara Içilmez" levhası da bulun- durulacak. Birlik, Uluslararası Eczacılar Federasyonu'nun "Tütün Mamullerinin Gelecekte Kullaıulmamasının Sağlanmasında Eczacılann Rolü" başlıklı ilke beyanından hareketle, eczanelerde tütün kullanımını yasaklayan iç politikalar geliştınlmesıni sağlamak için eczanelerde sigara içilmesinin yasaklanması yönünde karar aJdı. GazTde HderiiC kavgaa: 7 yarah • ANKARA (Cumburiyet Bürosu) - Gazi Üniversitesi yerleşkesinde iki öğrenci grubu arasında "liderlik meselesi" yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 7 öğrenci yaralanırken, 1 öğrenci de gözaltına alındı. Teknik Eğitim Fakültesi ögrencüeri olduklan belirlenen bir grup, Fen Edebiyat Fakültesi önüne gelerek buradaki öğrencilerle tarüşmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile öğrencilerin taş ve sopa kullanarak birbirlerine saldırdıklan kavga, polisin müda- halesi ile sona erdi. Olaylarda yaralanan öğrenciler bastaneye kaldınlıken, bir öğrencinin de gözaltına alındığı büdirildi. TSK yanftm için 15uçakgörevtendirdi • A.VKARA (Cumbnriyet Bürosu) -Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Pabstan'daki depremin ardından Tümye'nin yaptığı yardımlann afet tckesine ulaştınlması için bugüne ladar 15 adet C-130 kargo uçağının görevlendirildigini bildirdi. Geuelkurmay Başkanhğı'nın resmi ntemet sitesinde yer alan açıklama- ca NATO'nun Pakistan'a destek aghnması konusunda NAC'ın ikûzey Atlanrik Konseyi) karar dmjsının ardından Bakanlar Kurulu larenyla Incirlik ve Konya mey- caniannın lojistik aktarma üssü dank kullanıma açıldığı kaydedildi. Pnf.Güner1n katierine müetobet | TRABZON (AA) - Trabzon'da jusc kurarak Karadeniz Teknik ITnFeristesi öğretim üyesi Prof. Dr. iaatkttin Güner ve oğlu Selçukhan leEagin Bayramoğlu'nu öldüren smet Meral ve Burak Reis'e ^ırjştınlmış müebbet hapis sssı verildi. Trabzon Ağır CeaMahkemesi'nde görülen ıraet davasının son /unşmasında, sanıklardan Burak lospişman olduğunu, Ismet laıl ise suçsuz olduğunu söyledi. üüeme, sanıklara ağırlaştınlmış îû*et hapis cezası verdi. ANKARA (Cumburiyet Büro- su)- Sağlık Bakanlığı 'nın etik tar- nşmalan beraberinde getiren "ln- sani Amaçb Üaca Erken Erisim Programı", tedavısi başansız ol- muş ölümcül hastalara yurtdışın- da ruhsat alamayan ilaçlann, üc- retsiz olarak uygulanmasını ön- görüyor. Program JalaMizunda "Bu program kfinikilaç araştmnas de- ğfldir" ibaresi yer alıyor, ancak doktorlar tarafindan doldurulma- sı istenen bildirim formlarının "Klinik Üaç Araşrjrmalan Şube- fflfne göndenlmesı istenıyor. Kul- larulacak ilaçlardanda "çahşmaDa- a " olarak bahsediliyor. Sağlık Bakanlığı Ilaç ve Eczacı- lık Genel Müdürlüğü'nce yayım- • Sağlık Bakanlığı 'nın programı yurtdışından gelen ruhsatsız ilaçlann kullanjmını sağhyor. Klinik araştrrma için kullanılmayacağı söylenmesine karşın, sonuçlann bu araştırmaların yapıldığı şubeye gönderilmesi istenıyor. lanan Insani Amaçla llaca Erken Erişım Programı, hastalann "ko- bgy" olarak kullanılıp kullanılma- yacağı sorusunu gündeme getirdi. Program kılavuzunda yer alan *Buprogram klinik flacaraşürma- sı değOdir" ibaresıne karşın, elde edilecek sonuçlann, Ilaç ve Ecza- cılık Genel Müdürlüğü'ne bağlı Klinik ılaç Araştırmalan Merke- zi'ne bildirümesi gerektiği ifade ediliyor. Aynı kılavuzda, "Bu program- larda ilacın etküüiği ile ilgüi bflgi toplanmasıamaçlanmazve bu tür bilgüer toplansa dabi bu bflgfler SağbkBakanbğı tarafindan ilacın ruhsatiandınlmasryla ilgili prose- dürlerde kuDamlmaz'' deniyor. " InsaniAmaçh ÜacaErken Eri- şûnProgramıDeÖgfliAtoA>1ık Bi- dirim Formu"yla ise programdan elde edilecek bulgu ve sonuçlann "özeDikleyanefkuer''in "araşün- a" veya destekleyen kuruluş tara- findan aJtı ayda bir Yerel Etik Ku- rul aracılığıyla Sağlık Bakanlı- ğı'na bildirilmesi gerektiği belir- tiliyor. Bildirim formunun gönde- rileceği yer, Sağhk Bakanlığı tlaç ve Eczacılık Genel Müdürlügü Klinik Ilaç Araşürmalar, Şubesi olarak bildiriliyor. Kılavuzda "hasta grubu içinya- pdacakuygulanıalar'' için "Her öç ayda bir, tedaviye ahnan hastala- nn özettikleri, tedaviden yarar gö- rüp görmedikJeri,ortayaçıkan ad- vers etkiler sıralama iistes halin- de KGnJk Araşttrmaiar Şubea'ne bfldnTHneHdir" ıfadelen de yeralı- yor. Uygulama sonunda sunula- cak "sonuç raporunun" da yine Klinik Araştırmalan Şubesi'ne bildirilmesi isteniyor. Bilim adamlan AKP'nin uyguladığı politikalarla sağlık hakkını tehdit ettiğini söylüyor w Hasta hakkı liiks olclır Yazdan kalma gün 27. deniz suyu sKakb- erece oiduğu Antaha'da, turist- ler denizin tadım çıkanyor. Antalya Me- teoroloü Müdürtüğü'nden ahnan bflgrve göre, dün Antalya'da en yüksek hava sKakhgı 27, deniz suyu scakhgı 25 derece olarak öiçüldü. Havanın sicak ohnasını firsat bflen turisoer, sahilferde güneşleniyor ve denizin tadını çıkanyor. YetküHer, Antalya ve çevresinde hava SH cakhğının hafta sonuna kadar etkOi olacağuu, bölgede vagışbeklenmediğini büdirdüer. (AA) ŞULEKÖKTÜRK THY uçağına bomba ilıbarı • Zürih-Istanbul seferini yapan, 80 yolcu taşıyan uçak, telefonla yapılan bomba ihban nedeniyle Macaristan'nı başkenti Budapeşte'ye acil iniş j^aptı. BUDAPEŞTE (AA) - Zürih-Is- tanbul seferini yapan Türk Hava Yollan'na (THY) ait yolcu uçağı- nın bomba ihban nedeniyle Maca- ristan'uı başkenti Budapeşte'ye acil iniş yaptığı bildırildı. Buda- peşte Havalimam şirketi Ferihegy Havaalanı'na güvenh iniş yapan Airbus 321 tipi uçakta 80 yolcu- nun bulunduğu belirtildi. Isviçre'den havalanan Airbus 321 tipi, TK 1908 sefer sayılı uçak, Zürih'te THY'yi telefonla arayan bir kişinin uçağa bomba konulduğunu öne sürmesi üzerine Budapeşte'nin Ferihegy Havaala- m'na, Türkiye saatiyle 13.20'de acil iniş yaptı. Uçağuı, acil durum görevlileri tarafindan kontrol edildiği kayde- dildi. 80 yolcunun bulunduğu uça- ğı basanlı bir şekilde indiren kap- tan pilot, uçakta arama yapılmasuı- dan sonra Istanbul'a hareket etti. 26 Ekim "Hasta Haklan Günü" olarak, panel, konferans ve sempozyumlarla değer- lendiriliyor, hastalar haklan konusunda bil- gilendirilmeye çahşılıyor. Türkiye'de bugüne kadar hasta haklannı korumak amacıyla hasta haklan yasalara girdi, "Hasta Haklan YönetmeogT çıkanl- dı, "Hasta Haklan Yönergea'' yayımlandı, bunlann devamı olarak hastanelerde "Has- ta Haklan KuruJlan" oluşturuldu. Sağhk Bakanhğı yapılan bu değişiklik- lerle hasta haklannı en iyi şekilde koruya- cağını savunurken "Sağhkta DönüşümProg- ranu"yla da herkesin en iyi sağlık hizmeti alacağuıı iddia ediyor. Ancak, yaklaşık 3 yıldır uygulanmaya çahşılan politikalar ne- deniyle hastalar, bugüne kadar görmedilde- ri kuyruklarla hasta haklan ihlallerine uğru- yor, programla sosyal güvencesi olan yurt- taşlar, özel hatanelerin "müsteri"leri arası- na giriyor, Mechs'te görüşülmekte olan "Sos- val Güvenük ve Genel Sagfak Sigortası Yasa Tasansı"yla da prim ödemeyenin sağlık hiz- metinden yararlanmaması planlanıyor. Hasta ve Hasta Yakını Haklan Derneği Başkanı (HAYAD) LeylaEzgL AKP'nin uy- gulamaya çalıştığı "SağMtaDönüşümProg- ranu"nda hastalann sağlık hizmetinden üc- retsiz yararlanacağı söylemlerine karşın kat- kı payı adı altında ücret ödemek zorunda kaldıklannı ammsatarak "Devletin sağtık hizmederinisunmaktanvazgeçereközelsek- töredevreöneçabaa,hasta hakİainlaMr. Se- nelerce prim, vergi ödeyen insanlann daha ryi hizmet alacaklan umuduyla özel muaye- nehaneterde çareanunasıdevietmayıbıdîr'' dedi.Hasta haklannın, mesleği könîye kul- lananlann disiphn cezalan almalan ya da ya- salara göre cezalandırılmalanndan ıbaret ol- madığına dikkati çeken Ezgi şöyle konuştu: "Bu haJdar,genel bütçedesağhğa aynlan pa- yın arfığından başlayıp konıyucu hekimligı kapsayan, insanlann yaşamlan üzerine ab- nankararkravesağMlailgihuygulananpo- ütikalara kadar VÜ®SW? Istanbul Tabip Odası Hekimlik Uygulama- lan Bürosu Sorumlusu Dr. Celalertin Cen- giz de, AKP'nin 3 yıldır uyguladığı politi- kalarla sağlık hakkını ve yaşam hakkını teh- dit ettiğini belirterek "InlaüV artü. Bu or- tamda hasta hakkı lüks kaçm>r* dedi. GENİŞ AÇI HtKMET BÎLA Çocuk Çocuklann sokağa atılması neyin göster- gesidir? Batmakta olan bir tekneden ağırlıkların atılmasr gibi, önce çocuklardan vazgeçme- nin sosyolojide, psikolojide açıklaması var mıdır? Batmakta olan gemi toplum mudur? önce büyük bir depremin, sonra büyük bir tsunaminin vurduğu Endonezya'nın Açe böl- gesinde binlerce çocuk sokağa saçılmıştı. Kimsesiz kalmışlardı. Aileleri yok olmuştu. Kendilerine sahip çıkacak bir kurum da yok- tu. öldürülüyorlar, açlıktan ve susuzluktan ölüyorlar, kaçınlıyorlar, tecavüze uğruyorlar- dı. Çünkü Açe batıyondu. Sular yükseliyordu. Irak'ta sokağa ilk atılanlar yine çocuklar ol- du. Çünkü savaş çıkmış, toplum dağılmıştı. Devlet diye bir şey kalmamıştı. Sokaklar ço- cuk doidu. Ya bombafarla ölüyorlar, ya açlık- tan ölüyorlar ya da kaçınlıyor, tecavüze uğ- ruyorlar. Çocuklar, çocuk. Çocuklar, güçsüz, sahipsiz. Açe'de, Irak'ta ve daha başka yerlerde toplumlar batıyor, safra gibi sokaklara atılan çocuklar vahşetin kurbanları ölüyorlar. Peki, Türkiye'de de toplum batıyor mu ki çocuklar aynı şekilde sokağa atılıyor? Dünkü Cumhuriyet'te yer alan bir haber, aslında günün en önemli haberiydi. En azın- dan Ortıan Pamuk'un aldığı ödülden çok daha önemliydi. "Yeni hedef çocuklar" baş- lığını taşıyan bu haber, Türkiye'de tajr yıl için- de 293 çocuğun kaçınldığını duyuruyordu. llhan Taşcı'nın haberine göre uzmanlar, ço- cuk kaçırma suçuna karşı henüz toplumun refleksinin gelişmemiş olmasına parmak ba- sryorlar. Istanbul'da, Ankara'da, Izmir'de, Diyarba- kır'da, hemen her yerde binlerce çocuk so- kakta yatıp kalk/yor. Amaç ne olursa olsun... Ister fidye için, is- ter suça teşvik için, ister çalıştırmak, ister di- lendirmek için... Çocuklan kötüye kullanan- ların oiduğu, çocuklan kötüye kullananlara göz yumulduğu, çocuklan kötüye kullanan- lara karşı refleksin gelişmediği bir toplumun sağlıklı olduğunu söylemek olanaksız. Insanlan ırklanna, dinlerine, dilienne göre sınıflandıran, insan haklannı azınlık haklanna indirgeyen siyasal kafaların anlaması belki zordur ama, çocuk haklannı bir kenara atan bir toplumun adam olması da mümkün de- ğildir. Kapkaç olaylan olduğunda hemen herkes ayağa fııiryor. Kapıp kaçılan çantadaki para ve değerii eşyanın listesi haberlerde yer alı- yor. Ama nedense, kaçınlan çocuklara aynı duyarlılık gösterilmiyor. Her ay yüzde bilmem kaç büyüdüğü söy- lenen, gökdelenlerin yükseklik yanşına girdi- ği, Avrupa Birltği ile müzakerelere başlayan bir ülkede güzel bir manzara mı bu? Çocuklar bu ülkenin safrası mı? hikmetbila(5 ntv.com.tr KAYMAZDAVASI Gözaltına alınan 12kısiserbest ESKtŞElflR (Cumhuriyet) -Mardin'in Kızü- tepe ilçesinde 12 yaşındaki UğurKaymaz ve ba- bası AhmetKaymazın terönst olduklan iddi- asıyla öldürülmeleriyle ilgili duruşma öncesinde gözaltına alınan 12 İcişi dün serbest bıraktldı. AğırCeza Mahkemesi'nde önceki gün gerçek- leştirilen duruşma öncesi, yoğun güvenük önle- mi alınan adliyenin çevresindeki Vardar Iş Mer- kezi önüne gelen 40 kişilik grup, kontrol nokta- sında polise duruşmayı izlemek istediklerini söy- lemişti. Adliyeye geçmelerine izin verilmemesi üzerine grup ile polis arasında çıkan arbedede 12 kişi gözaltına alnımışn. Dün mahkemeye çıkan- lan göstericiler serbest bıraküırken Eskişehir Va- lisi Kadir Çahşıcı olaylarla ilgüi olarak gazeteci- lerin sorulanm yanıtladı. Olaylan MLKP üyesi bir grubun çıkardığmı ifade eden Çahşıcı, mü- dahil bazı avukatlann Eskişehir'e alınmadığı yö- nündeki itirazlann gerçeği yansıtmadığını savu- ndu.Kaymaz Davası Izleme Komitesi Sözcüsü AhmetYıfaüz da Vali Çahşıcı ve Emniyet Müdü- rü Savaş Yücel'in, daha önce 100 kişinin duruş- maya ahnacağını söylediğini ancak verilen söz- lerin yerine getirilmediğini kaydetti. EREN KESKİN DAVASI Tutuklamayanlar için suç duyurusu tSTANBUL (AA) - Kartal 3. Asliye Ceza Mahkemesi, "Türk Sflahh Kuvvetferi'nin ma- nevi şahsiyetine basm yoluyla hakaret ettiği" iddiasıyla yargılanan Lnsan Haklan Derneği Istanbul Şubesi Başkaru Eren Keskin hakkın- da verilen gıyabi tutuklama karanm yaklaşık 1 yıldır yerine getirmeyen görevliler hakkmda savcdığa suç duyurusundabuhındu.Kartal 3. As- liye Ceza Mahkemesi'ndekı duruşmada hâkim Servet Kartal, sanığın yerinin çok açık bir şe- kilde belli olmasına rağmen yakalanmadığmı belirtti. Keskin ise yaptığı açıklamada, vakti olmadığı için duruşmalara gidemediğini söy- leyerek "Hakkunda 100 dava var ve 11 gıyabi tutuldamakarançıkanlmış. Emnijet gücleri ge- np alsm benL. Bu onlarm sorufio~." dedi. >:i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog