Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Imtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adma İLHAN SELÇUK Geoel Yayın Yönetmeni: îbrahim Yüdız # Yazıişleri Müdürü: Salim Alpaslan # Sorumlu Müdür: Mehmet Sucu#Haber Merkezi Müdürü: HakanKara İstıhbarat: Cengiz Yıldınm • Ekonomı: Hasan Eriş • Kültür Egemen Berköz • Spor: Ab- dülkadir Vücelman • Makaleler. Sami Ka- raören • Dûzeltme: Abdullah Yazıcı • Bıl- gi-Belge: Edibe Bagra • Yurt Haberlen: Meh- met Faraç # Avrupa Temsilcısı: Gflray Oz YaymKunılu: Ühan Selçuk (Baş- kan), Enıre Kongar (Başkan Yardımcısı),Orhan Erinç, Hik- met Çednkaya, Şukran Soner, Ibrahim Yüdız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakao Kara. Ankara Temsılcısı Mustafa Balbay Atatürk Bulvan No 125. Kat 4, Bakanlıklar Tel 4195020 (7 hat), Faks 4İ95027 • Izmır Temsılcısı Serdar Kıak, H ZıyaBlv 1352 S 2 3 Tel 4411220, Faks 4418745 • Adana Temsılcısı Çetin Yiğenoğlu, lnönü Cd 5 S Aksogan U H Kat 1 Tel 363 12 11, Faks. 363 12 15 Antalya Temaknsı Ahm« Onıçoğlu Denız Mah Çelıkbaşlş Merkezi Kat 6 Tel 0242 2480057 Faks 248^517 • tdanveMalılşier BülentYener • Satış zilet Kuza • Comhurivet Reklam: • C Mudur Özlem Ayden • Genel Mudur Yan cısı Nazende Pal Tel (0212)251 98 74 251 98 81 - 82 Faks: (0212) 251 98 68 Re vasyon: (212) 343 72 74 Faks 212 343 72 5 Vi>imJ«)»ıı:YOTOüDHabCTAjansBssKiveYayıacıiıkA.S, Prof Nıı«tro»*ıziıarOtalStNb 2 34381 ŞışlılsanbuL Tel (a / 212)343 7274|20hatı Fab »212)343 ^ 6 4 Yavgm sürelıyaym •„- rv-u, -,n f K Buta:MeıkeGazeıcI>ıgıBasmYayınalıkSaııverıc AS FaıüıMah. Hasan ^ w»-w cumhun>eı ccm tr i u EKIM ZUUD Imsak:5.54 Güneş 7.21 ögle- 12.55 tkındı. 15.47 Akşanr 18.18 Yatsı: 1' KarabükKaynağısuyunun belediyeleretaşnmasım öngörenprojeye DünyaBankası'ndan krediçıkmadı Banka'dan 'kanyon'avetoGÜRSUKUNT ANTALYA - Türkiye'nin en önemli rafting alanı Köprülü Kanyon Milli Paria içine döşe- necek borularla, Serik ve çevresinin su gerek- sinimini karşılamaya yönelik hazırlanan pro- jeye, çevrecüerden sonraDünya Bankası da "ha- yır" dedi. Köprülü Kanyon içindeki Karabük Kaynağı suyunun, Serik, Belkıs, Çandır, Karadayı, Kad- riye, Boğazkent, Taşağıl ve Yukan Kocayatak belediyelerine taşınması amacıyla düşünülen sis- temle, 101 bin 500 kişiye içme suyu götürül- mesi amaçlanıyor. Dünya Bankası, belediyelerin bu proje için istedikleri kredi talebine olumlu yanıt verir- ken aynı zamanda Milli Park'ta doğal yaşamın korunması ve sürdürülebılirlığin saglanması- na yönelik GEFF-2 Projesı'ni de kredilendir- mişti. Ancak su gereksiniminin Köprülü Kan- yon'u besleyen ırmaklardan alınacağını öğre- nen Dünya Bankası GEFF-2 Projesi Lideri PelerA.DewBes, "Suyun mütipark içindeki kay- naktan abnması durumunda destek vermeye- ceğiz. Başka bir yerden temin edüebiür" açık- lamasını yaptı. ÇEVRE TAHRİBATI OLUR Köprülü'de, doğal zengınliğin ve rafting spo- runun korunması gerektiğine işaret eden çev- re örgütleri de Manavgat Çayı Su Temin Pro- jesi tesıslennden alınacak suyun, çok daha ma- liyetsiz olacağı ve çevreye zarar vermeyeceği fikrinde birleşti. Yılda 500 binden fazla ziyaretçi kabul eden, hem turizme girdi sağlayan, hem de istihdam yaratan raftüıgin de biteceğı endişeleri, özel- likle park sınınnda yaşayan köylüleri rahatsız ettı. Köprülü Kanyon'dan Serik'e taşınacak su hattının Manavgat Tesisleri'nden çok daha uzun olduğuna dikkat çeken köylüler tepkılennı şöy- le dile getirdi: "AvTjca Köprülü Kanyon'dan gelecek su yo- lu ka>ahk v« ormannk alân. Bu da mafiyeti 3 kat kadar\ükselti\w.ÇevTCdeçokckklitahri)atoto- cak. Manavgat Tesisleri'nden sugetiritirse, ara- n düz, maliyet azve çevre dezarar görmeyecek. Manavgat tesisferi yıOardır aûl durumda. Bu- rada bö>le bir tesis beklerken, miffi parka ve do- ğal zengüıliklerinıize dönüşü otanayan zararlar vtrerek su alma\açataşmayıdoğnı buhnuyonız." Balincılar ölüme yüzdü Avustrafya'nutgüneyindehyıya vurm ffltanfazlabalinaöUü. Tazmanya eyaleti Llu- salParkveDoğalHayaüKorumaDairesisozcüsüUz Wren, ikigrupuzunyüzgeçtih- lavuz balinanın Maritm koyuyakuüannda sahik vurduğunu, hayatta kalan 10 kadar balinayıkurtarmayaçahştıMannısöyiedL Wren, doğalhayaakorumagörevtilerinin, ba- tinalan hyı yakuüannda gören bir balıkçuun uyansı üzerinehareketegeçtiğini, erişimi saaWebotLısağlanal>ilenbölgeyebirkaçsaattegidebüalkierini,v^^ vuran 67 baUnanın öliisüyk karşdaşaklaruu belirat Wren, hayatta kalan 10 balinayı derin sularagöndermeçahşmalanna 80kadargönüllününyardım ettiğuıikaydettL (AP) UZMANLAR KANADA'DA Kuşgribi yayıhyor Haber Merkezi - Kuş gribi vakalannın art- ması üzenne yaklaşüc 52 ülkeden saghk uz- manı, Kanada'nın başkenti Ottawa'da bir araya gelirken dünyanın birçok ülkesinden yeni vaka haberleri geliyor. AB evlerde bes- lenen kuşlann ithalatım yasakladı. Dünya Sağük Örgütü (DSÖ) ve BM Gıda ve Tanm örgütü (FAO) yetküilerinin yanı sı- ra 30 ülkenin sağhk bakanlannın kanldığı toplantıda, kuş gribınin önüne geçmek için gerekli önJemler görüşüldü. Toplantıda has- talıkla mücadelede ön cephenin, virüsün en etkılı olduğu "Güneydoğu Asya'dald kûmes hayvanlan çiMklerinde ohışturuünası gerek- tiği" ortak görüşüne vanldı. FAO Genel Sek- reteri Jacques Diouf, bir felaketin önüne geç- mek için kaynagını, ızledığı yolu ve hayvan- lan gözlemleyerek daha büyük önlemler alınmasının gerekliliğini vurguladı. Kanada Sağlık Bakanı Ujjal Dosanjh da yaptığı ko- nuşmada, kuş gribıne karşı aşı ımal etme ka- pasitesine sahip ülkelere, bılgi ve teknoloji yardımında bulunulmasım istedı. Endonezya'da bir kişinin daha kuş gribi nedeniyle hayaünı kaybettiği teyit edildi. Bogor kentinde, 23 yaşındaki bir kişinin ey- lül ayı sonunda hastaneye kalduıldıktan 2 gün sonra öldüğünü beürten yetküiler, ölüm sebebinin kuş gribi olduğunun yapdan tet- kikler sonucu kesinleştiğinı kaydettiler. Çin'in Anhui eyaletindeki kuş gribi salgını nedeniyle 14 bin kuşun itlaf edildıği bildiril- di. Tayland hûkümetı, 13 kişinin ölümüne yol açan kuş gribi salgınım zaptetmek için 1.3 milyon sağhk görevlisini seferber ediyor. Almanya'da Neuwied Gölü kıyısında 25 göçmen kuş ölüsü bulunduğu bıldırildi. Sağ- lık yetkililen, kazlar üzerinde yapılan testler- de kuş gribine rastlandığım, ancak hayvanla- nn zehirlenmeden öldüğünü söylediler. Altı etek üstii çıplak... BugünJerde Yunanistan'ın başkenti Ati- na'damodarüzgân esiyor. Atina Moda Haf- tası kapsamında çoksayıda yerfi ve yabancı modacı- nın kreasyonu ta- nıtıhyor. Yunan modaaCatnyHe- adels'in yeni ko- leksiyoDimabakıl- dığmda san, kır- mızı ve turuncu g&Mcanh renklere ağırnk verdiği ve birçok mankenin ûsnmü"büyüköi- çüde çıplak" bı- rakogıdikkatiçe- tdyor.Khnflermnı fistünü transpa- ran giydirerek, Id- milerini ise eteğe ildyanından iüşti- rflmiş fularlan bo- yundan bağbmak suretivie -giymek için büyük cesaret isteye- cek- üstler yaratarak.' (Fotoğraf AP) Nakıt çekim ve nakıt çekim statûsûndekı işlemler dahıl değıldır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog