Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURlYET 26 EKİM 2005 ÇARŞAMI 18 J5i \JI\ spor@cumhuriyet.com.tr Federasyon Başkanı istifalan durdurdu, olağanüstü genel kurul rüzgân şimdilik kesildi Tahkim'e Bıçakcıfreni• Istifa karan alan Tahkim Kurulu'nun 5 üyesiyle görüşen Federasyon Başkanı Bıçakcı'nın, "Kurumsallaşma adına adımlar atıyoruz, ulusal takımımız da 2006 finallerinin hesaplanm yaparken kaos ortamı doğmasın" dediği ve hukukçulan ikna ettiği öğrenildi. ARtFlOZILYALIN Futbol dünyasının mahkemesi olarak bi- linen Tahkim Kurulu'ndaki seri istiialar, Fe- derasyon Başkanı LeventBıçakcı'njn araya girmesiyle şimdilik durdu. aralannda Baş- kan Sdçuk öztek'in de bulunduğu 5 üye. Türfcfiıtbolunun'sdameti' adına göreve de- vam karan aldıklannı bildirdiler. Erzik Ömurilikonanlmalı Spor Servisi - UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, Tahkim Kurulu'nu msanın omuriliğine banzettiğini çok acil olarak yeni bir tahkim kurulu oluşturulması gerektiğini vurguladı. Tahkim Kurulu'nda üst üste yaşanan istifalara değinen Erzik, şunlan söyledi: "Futbtrfda kınvetler aynhğı çok önemlL Tahkim Kumİu seçimk gefir ve seçimle gider. Üyeteri ise jçtihadaruı devaını açısuıdan böyûk ölçüde değişmez. Disipan Kurulu ile Tahkim Kuruhı'nun baa kararlarda çaktşmas) mümkündür. Ancak bu dunım sık s»k olursa aksakhk var demektir. Bugün geiinen noktada hedilikk vakit geçirmeden yeni bir Tahkim Kurulu oluşturuimak zonında. Bu kadar üvesinin istifa ettiğj bir kuruiun akhğı karaıiann da geçerüliği ohnaz. VenkJen yapüandırmak ve bir an evvel Genel Kurula gtanek lazun. Böyie bir dönemde FIFA'dan Tahkim Kurulu atama izini ahnmalı. Çünkü mevcut yasaya göre yeniden Tahkim Kuruiu'mı ohtşturmak için 1 ay gerekhV Fenerbahçeli futbolcu Deniz Banş'a ve- rilen futbol oynama yasağının ardından Er- kan Vardar ve Cürot Kaymak'la başlayan istifa furyası kuruiun diğer üyelerince de benimsenmiş ve yedek üyeler dahil tüm Tahkim Kurulu, gelen baskılar nedeniyle görevi bırakma karan almıştı. Ancak Fut- bol Federasyonu Başkanı ve hukukçu Le- vent Bıçakcı önceki gün devreye girip ku- rul üyeleri ile teker teker görüştü. Bıçak- cı 'nın, "Kunımsaflaşma adma adımlar an- voruz, ulusal taJamunızda 2006 finallerinin besapiannı yaparken kaos ortamı doğma- sm" dediği ve 5 kişiyi ikna ettiği öğreruldi. Bu gelişrnelerin ardından Tahkim Kuru- lu, dün 1 saat 45 dakıka süren bir yıldınm toplanö yaptı. Görüşmenin ardından Baş- kan Öztek, 'devam' karan aldıklannı ka- muoyuna duyurdu. Kuruldaki görevlerinden istifa eden Er- kan Vardar, Gürol Kaymak ve Samim Ü- nan' ın yerine yedek üyelerden Refik Morsl, Kahraman Mert ve Metin FeyaoğhTnun görev yapacağını açıklayan Öztek, Metin Feyzıoğlu'nun, Ankara'da doktora sınavına katıldı|ı için kendileriyle birlikte olamadı- ğını, ancak telefonda muvaffakatini aldık- lannı söyledi. Öztek, tahkim kurulu olarak büyük prob- lemleryaşadıklannı da kabul ederken, "Bu rahatsızüklardan birincisi, Furbol Federas- vonu'nun.Tahkim Kurulu nasahipçıkınak, yanında otanak ya da arkasmda ohnak bir yana,kurulu baa hallerdebir nevihasun gj- bi göriip, kuşkuyia yaklaşmasdır. TaoJdm Kurulu üyeleri,federasvonun bu tutuımı ne- deniyle büyük üzüntö duvmakradır. tkinci noktaya geİince,o da TahkimKnnıhı'nıı,şu ya da bu organa mesaj göndermek için ba- a Idşi \egruplann bir manevra alanı olarak kuiianmasKİır. Buiki rahatstdık son günler- de çok ckkti boyutlara ulaşmtş ve baa açı- lardan saygıve nezaket suııriannı fazlasryla aşan,adetatahammûledflmez noktalarage- tirengeüşmeler olmuştur. Bugefişmeler kar- şısmda Tahkim Kurulu üyeîeri bem üzüJ- müşler.bem de infıal duvmuşlardır. Bu tep- kl nezaket ve saygı sınıriannı aşan eteştiri- ler, hatta tebdit boyutianna da uJaşnuş, ba- a TahkimKuruhı üyeteri, butehdSdere mu- hatapotanuşlaıtbr.Dolayısıyia büyük biröz- veri vedürüstiükle çahsirus olan arkadaşla- rmuza yapılan bu asıbız. ağır suçbmalan reddetmekleişe başlamak istiyonım.Birbu- susu da unutmamak lazun. Ulusal Futbol Takunının 12 ve 16 Kasun'da Isviçre ile oy- nayacağı Dünya Kupası pby-orTbaraj maç- laıi Türktye için hayati değer taşıyor. Bu maçlara oian konsantrasyonu bozücu her türiü davranıştankaçnuhnaagerektiğini dü- şünüyonız" Öztek, göreve devam edecek üyeler Ali Turan, Refık Moral ve Kahraman Berk'i kutladı. Metin Feyzıoğlu'nun, doktora sına- vı için Ankara'da olduğundan toplantıda yer alamadığj belirtilirken, Erkan Vardar, Gürol Kaymak ve Samim ynan'tn yanı sı- ra kuruiun yedek üyeleri Ömer Faruk En- gin ve Fahrettin Aral'ın da üyelikten istifa ettikleri açıklandı. G.SARAY TEKNİKDİREKTÖRO Gerets'ten EBahçe'yeövgü SporServisi - G.Saray Teknik Direktörü Eric Ge- rets, San-Kırmızılı taraftarlan daha fazla tnbünle- re bekJe'dikleroıi söyledi. F.Bahçe'nin Şükrü Sara- coğlu Stadı'nda dolu tribünJere karşı oynamasına karşuı, G.Saray'm Denizlispor karşısında 8 bin ta- raftar önünde sahaya çıkmasıyla ilgili olarak Bel- çilcalı teknik adam, "Şükürkr okun ki taraftarlar gol atanuvor veyalmzca sahadaki oyuncular gol ya- pabilrvor.'Eğer taraftartar gol atabüsadi RBahçe bepşampiyon ohırda Umarun G-Saraytaraftan da yamanh» tribünjeri doldurmava başteyacak vetakı- mımtzı daha iyi destekle>ecek" dedi. Tecrübeli çalıştıncı, taraflarlannın yönetim aley- hine yaptıklan protestolarla ilgili ise, "Biz bir aile- yiz. Zaman zaman sorunlar oiabifar. Biz sıkmülan- nuzj aşıp yohunuza bakacağız. Eğer futbol dışı fak- törier taJamın gidişatını etküerse ysuak ohır" şek- linde konuştu. Gerets, takımdaki performansı her geçen gün artan Hasan Şaş'ın geçen sezon futbol- dan çok kendi sorunlanyla uğraştığını vurgulaya- rak, " Denizlispor maçı sonrası yaşandığı söylenen olayiar maç stresiyleyaşanmıs olabitir. Belki bir an- hk fevrflikle yapnuş olabilir" açıklamasını yaptı. Sdçuk aJön adam 11 Altın Adam Yanşmasrrurı eylül ayı jüri toplantısmda, ayın "Altın Adamı" F.Bahçe'li Selçuk Şahin, "Ayın Yöneticisi" Kayserispor Başkanı Recep Mamur, "Ayın Teknik Direk- törü" 17 Yaşaltı Ulusal Futbol Takımı Teknik Direktörü AbduOah Ava ve "Ayın Hakemi" o- larak ise Yunus V ıkünm seçildi. Ligde sıkıntılı günler yaşayan Bordo-Mavililer, Türkiye Kupası'nda da Kayseri'den fark yedi Trahzön'u gören var mı? Trabzonspor: 0 - Kayserispor: 3 STAT: Avni Aker (Trabzon) HAKEMLERMetin Tokat (3), UfiıkŞepik (5), Ayhan Akgöz (5) TRABZDN-.Jeferson (2), Emrah (2), Kürşat (3), Fabiano (3) (dk 74 Hasan), Celaleddin (3) (dk. 82 Yavuz), Tayfun (3), Adem Koçak (2), Lee Young ( 7 ) (dk 32 Volkan), Yattara (4), Jun (2), Mehmet Yılmaz (2) KAYSERİSPOR; hankav (5), M.Hanifi (6), Johnson (7). Aydın (5), Fatih (5), Mehmet Topuz (7) (dk 85 Köksal). Kamber (6), Ragıp (5), Bülent (7) (dk. 90Altan), Gökhan (8), Rodic (4) (dk 65 Ergün 4) GOLLER: Dk 21, 36 ve 90 Gökhan SARIKARTLAR; Mehmet Yılmaz, Emrah (Trabzmspor); M. Hani- fi, Bülent (Kayserispor) HAYRÎGÜNER TRABZON-Trabzonspor'da 'düşöş'sürüyor. Türkiye Kupa- sı 3. tur (C) Grubu'ndaki ilk maçında Bordo - Maviüler, sa- hasında Kayserispor'a 3-0 ye- Başkan Aktuğ'dan aynlık sinyali Trabzonspor Kulübü Başkanı Atay Aktuğ, maç sonrası oldukça sıkıntılıydı. Aktuğ, alı- nan başansız sonuçlar nedeniyle istifa ede- bileceginin sınyalini verirken, "Trahzons- por'unçıkarbn içingereken her şevivapanm. Bu istifa etruek de olur. Cekcek kişilerin dü- zefteceğini inarursak istifa ederiz. Bu yann da olabilir,daha sotıra da olabilir" diye konuştu. nildi. Savunmada tel tel dökü- len, orta sahada presi unutan Karadeniz temsilcisi, gol nok- talannda da 'biiinçsizce' atak ürerri. Kayserispor'da ise saha- nınyıldızı Gökhan Bu arada Trab- zonspor'da maçın 32. dakikasında sa- katlanan ve hasta- neye kaldınlan Lee Young'm yapılan kontrollerde önem- li bir şeyinin olma- dığı bildirildi. Denizlispor zorlanmadı Trabzonspor Teknik Direktörü Vahid Haülhodzk sahadan üzgün avnfarken 32. dakikada sakatianan Lee hastaneve kaldınldL Denızli: 2-AItay: 0 STAT: Atatürk (Denizli) •HAKEMLER: Vedat Tan (6), Tu- ran Ökke (6), Serhan Malkoç (6) DENİZLİSPOR: Süleyman (5) Ibrahim (7), Radek (5), Mustafa Keçeli (5), Ender (6) (dk 75 Vol- kan), Serdat (4) (dk 46 Mikka 5), Serhat (7), Fatih (6), Eyüp (5) (dk. 46 Bülent Ertuğrul 5), Hüseyin (6), ömerRıza(S) ALTAY: Cenk (3), AliEren (4), Ni- vazi(3), Sancak (3), Metin (4) (dk. 70 Eren), Fatih (4), Haydar (3), Mehmet (4) (dk. 86 Hakan), Ali (4), Yasin (3) (dk 66Fazh 3), U- Jûk(3) GOLLER:Dk 48 Hüseyin, dk 70 Serhat SARI KARTLAR- Haydar, Ali, UJuk, Fatih (Altay), Radek (De- nizli) SEPATKURT DENİZÜ-Türkiye Kupası 3. tur C Grubu'ndaki ilk maçında Denizlispor, Altay'ı 2-0yendi. 'HAREKETE GEÇERtM Bakan 'dan gözdağı Spor Servisi - Devlet Bakanı ve Baş bakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin Futbol Federasyonu Tahkim Kuru lu'ndaki istifalann rahatsızlık yarattığı- nı belirterek, "Getişmeleri ben de takip ediyoruın. Türkiye Hgleriıu olumsuz et- küeyecek bir durumJa karşı karşıvu ge- lirsek, o zaman denetim ve gözetim hak- kunın bana verdiği yetkryi kullanarak harekete geçerim" dedi. Cenevre'ye hareketinden önce basın mensuplannın sorulannı cevaplayan Bakan Şahin, Futbol Federasyonu Tah- kim Kurulu üyelerinin istifalanyla ilgi- li olarak, Tahkim Kurulu üyelerinin Futbol Federasyonu Genel Kurulu ta- rafindan seçildiğini belirterek "Kunü yedeküyeteriyleçabsamazduruma düş- müşse rapılacak olan şey, bir an önce FutbolFederasyonuGenelKurulu 'nun olağanüstü topİanarak bu eksikfiği ta- mamlamasıdır'' dedi. GÜNÜNÎÇİNDEN • 'Ö2GÜVEN EKSİKÜĞI VAR' - BJK özkaynak Düzeni Genel Koordinatörü Mehmet Ekşi, "Oyuncularda bir özgüven eksikhği var. Bir de normalin ûzerinde sa- katuklar var" dedi. Bu arada sakatlarkerva- nına Ailton da eklendi. • 1 YIL CE2A - Profesyonel Futbol Di- siplin Kurulu (PFDK), Mardinspor-Antal- yaspor maçuıın hakemine fıili saldında bu- lunmaktan Mardinspor Kulübü Başkanı ve Bağımsız Millervekili Süleyman Bölün- mez'e 1 yıl hak mahrumiyefi cezası verdi. Ancak bu cezanın uygulanıp uygulanmaya- eağı ise tartışma konusu... Bu arada kurul Beşiktaş'a 20 bin, Trabzonspor'a da 15 bin YTL para cezası kesti. • UEFA'OAN DERELİ'YE GÖREV - UEFA Hakem Komitesi, FIFA kokartlı ha- kem Selçuk Dereli'yi 16 Kasım'da Hollan- da'yla Slovakya arasmda yapılacak Avıupa ÜmitlerŞampiyonası play - off maçındagö- revlendirdi. • GENÇLER KAZANDI - (A) Gençler Avrupa Futbol Şampiyonası Birinci Tur 9. Grup Elemeleri'nde Türkiye, Amavutluk'u 2-0 (dk. 28 Arda, dk. 60 Cafercan. Emre kırmızı kart gördü.) yendi. •POTADA TRANSFER - Pınar Karşıya- ka, ABD'lı Frantz Pierre - Louis'Ie anlaştı. Bayanlarda ise TED Kayseri Koleji, Latas- ha Byears'ı renklerine karû. • VOLEYBOLDA DÜN - Bayanlan T.Te- lekorn Avea-Dıcle Oniv.: 3-0, Ted Kolejli- ler- G.Antep Şahinbey Bld.: 0-3. • TENİS - TED - Fıratpen Cumhuriyet Kızlan Uluslararası Kapalı Kort Tenis Tur- nuvası'nın ana tablo maçlannda Çağla Bü- yukakçay; Bulgar MariaGeznenge'ye Göz- de Ünkaya da Ukraynalı Oxana Lyubtso- va'ya2-0yenildi. • BAOMINTON - Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Bad- mınton Turnuvası'nda kanşık çiftlerde Or- han Ergin ve Rabia Kurtuluş birinci oldu. • ALTILI - Ankara at yanşlannda 4-6- 11/4/10/14-5-3-4 kombinesini bilenler, 4 bin 189.25'er YTL ikramiye kazandı. GORUŞ ADIVAN DtNÇER Doğruyu Yanlışta Aramak!Ben din adamı degilim. TopJum bilimci de.. Pazarlamacı hiç değil. Hatta polis, hakim, saycı ye kabadayı da.. Ama ben bir futbol adamıyım ve çağdaşdüşünmeye çafışan özyerili emek- çi.. Elimden bircok futbolcu, eğitimci, kulüp, yengi ve yenilgi- ler geçti. Futbolun bugünlere gelip dayanacağını 30 vıl önce- ki yazılanmda, söytemlerimde yakalayabilirsiniz. Amakâhin de değilim! Ya ne! Insanımı ve beklentilerini tanıyorum. AB uğru- na Kimlikdeğişiminezortanrnamizın sonucu bazı bizeözgü ya- şam kurallanmızın değişiminin iyi incelenmesi gerektiğine ina- nıyorum. Endüstriyel futbol diye terimler veya yenilikçi vitrinlerin ar- dındaki değişmeyen adam kayırma, kirfilik ve lider yok etme diktastna çarîak tutanlann var olma yöntemleri canımıa acrtı- yor. Bu ülkede kendi alanında eserleriyle var olan liderier bi- rer birer yok ediliyor çıkar ilişkisi içinde olanlarca. Tribündeki adam niye bağınyor, sadece sonuca mı? Hayırmenfaatlan ze- delenmıştir. Ya da besleniyordur. Futbol izleyıcisinin tepki mo- deli tüm dünyada çağdaş konulan örneklerde belirgindir. Top- lumda fanatizmın nonganlaşmaya itilmesinin sorumlulan var- dır. Bataklığı kurutacak sıstem kimsenin işine gelmiyor. Yala- nı, iftirayı. kapalı kapılar arkasında yöneticiieri kandıran ve kul- lanan zıhniyetin sarmal ilişkıleri kımseyi mutlu etmiyor. Uder Fenerbahçe önü açık bir çıkışa giderken Avrupa şam- piyonu Galatasaray o günden bugüne sarkan ekonomik bü- yüme ve tajebe ceyap veremedi. Sorunfar kulübün boyunu aşınca tepkiler bugünkü sahiplerine çıkıyor. Kötü mirastan iyi sonuç almak olası mıdır? Gerets ve öğrencileri Ali Sami Yen'de puan kaybederken sadece hakemi hedef almalannı uygun bulamayız. Kaçan goller ve kendi kaJe direklennde patlayan şutlar unutuluyor. Tribündekiler de yönetimi suçluyorlar. ön- ce lider takımın seyircisi olmayı ortaya koymalan zor günler- de gerekli deöil mi? Kadm eksık Her aecen aün verilen onur- lu mücadele di rupa Kupası da dahil artıl sonuç da alıyor. Topu mutla'ka kendinde tutmayı ve !• yı gelıştirdiler. Ülkemiz standardında aştılar ligı.. Beşıktaş gerekJİ operasyonu sezon başı yapamadı. Hatırgö^ nül, yönetıcı, futbolcu dostluklan içinde Rıza Çalımbay'ın iyi niyetıne bulaşan hastalık başını aldı götürdü. Kırk yıllık dost- lan kellesini aldılar Rıza Hoca'nın. Çünkü o kendisinin başa- nda yeterii olacağını sandı. Oysa duruş, kadro seçimi ve tek- nik ekip prensipleri törpülendi. Şimdi nedeflerine ulaştı sinsi odaklar. Gordon Milne, kansere grip ilacı gibidir. önemli so- runlann ve eksikliklerin gıderilmeşı için net karaıiar şarttır. Be- şiktaş'ta korktuğum başıma geldi. Çaö değiştiren devrim ço- cuklan birbirierine düştüler. Asıl önemiı olan bu. Yoksa Beşik- taş'ta teknik direktör adayı bitmez. Çalımbay gider Mehmet Ekşi gelir, o gider bir başkası. özkaynak görevfileri aynı za- manda üstyapı yedekleri gibi düşünülürse bu kavga bitmez. Bunun adı bayrak yanşı değil.. Yönetim bu konuda hepsinin üstünde birlider düşünmefiydi.. Zamanında şahsen çok uyar- dım. Ama sakalımız yok ki!.. Beşiktaş'ta golcü Ahmed Has- san, karşı kaleden uzak sağ çizgide oynatılıyorsa görevlıleri uyarmak vazife olur., Kurumlaşan ciddı bir atılım içindeki Si- vasspor'da geçmişte begenilmeyen Lorarrt, üst sıralara oy- natırken Trabzonspor'un Gökdeniz'in yıkıntısı sonucu düştü- ğü sıkıntıyı göz ardı edemeyiz. Bir anda Trabzonspor, G.Birli- ği ve Malatyaspor değişikfiğine gıden Ziya Doğan kendini ogütüyor. V.Manisaspor aceleciiıÇjine gelen Yanal Levent Eriş'in gidişine neden olurken teknik direktör olarak bu duru- ma; neden olan oftama çare düşünülmesi gereğine inandım. de gerekli deöil mi? Kadro eksık. Her geçen gün verilen onur-1 ' iarıa az yetiyor. Rakip çok belli.. Fenerbahçe Av- la dahil artık iyi oyunculan ile iyi futbol oynarken >r. Topu mutlaka kendinde tutmayı ve kazanma- Sarı-Lacivertliler, Yunan temsilcisiPAOK'u 101-91 yenerken Mrsic 35 sayı atti EBalıçe potada da Âvrupah Fenerbahçe: 101 - PAOK: 91 SÂLON-.Abdilpekçi HAKEMLER: Volodymryr Drabikovsky (5) (Ukr.), Zoran Zlatevski (5) (Makedon), Fabien Conderanne (5) (Fransa) FENERBAHÇE: Stevenson (8)21, Mrsic (9)35, Erdal (5)6, Levent (4), Kambala (8)27, Barış (5)5, Violette (4), Semih (4)2, Hakan (5)5 PAOK:Xanthopoulos (5)10, Vasileiadis (8)23, Zujovic (4)2, Murray (6)12, Mavrokefalidis (5)10, Gkagkaloudis (6)13, Georgitsis (3), Mance (8)21 1. PERtYOT: 21-19, İLK Y4RI: 43-38, 3. PERİYOT: 67-61 5 FAUL: Mavrokefalidis (34.48) (PAOK) CUMHUR ÖNDER ARSLAN EBahçe'deKambala,27 sayı \«10ribaunuaoynadı.(SAMl GÜREL) FEBA ErkeklerAvrupa Ku- pası (E) Grubu'ndaki ilkma- çında Fenerbahçe, Yunanis- tan temsilcisi PAOK Sela- nik'i 101-91 yendi. San - Lacivertlilerde saha- nın yıldızı Mrsic; 35 sayı (8/12 üç sayı, 2/6 iki sayı, 7/7 bir sayı), 1 ribaunt, 3 asist, 1 top kaybı, Kambala; 27 sayı (8/11 iki sayı, 11/13 bir sayı), 10 ribaunt, 1 asist, 1 top kay- bı, Stevenson da 21 sayı (5/7 üç sayı, 3/6 iki sayı), 7 riba- unt, 4 asist, 1 top kaybıyla oy- nadı. Bu üç oyuncu, F.Bahçe 'nin 101 sayısının83'ünükaydet- me başansmı gösterdi. GÜNÜN PROGRAMI-TV'DE SPOR FUTBOL - (TürJdye Kupası) (At»- türk/19.00) Konya- Beşiktaş, (19 Mayıs/21.15) A.Gücü-F.Bahçe,(\ta- snf Ziya Öniş/15.00) Sanyer-Sam- sun, (Atatürk/20. 00) D.Bakır-Ma- latya, (KamflOcak/20.00) GAntep- fCErciyes. RASKETBOL - (Yöreğir/ 19M) Ceyhan Bld.-VN. Gas Novi Sad (FD3A Bayanbr Avrupa Kupaa) VOLEYBOL - (HaMon Ab- gaş'l&OO) VBank Güneş Sigorta- M.Tenerife (Bwgamo/19J0)F. Ber- gamo-Eczacıbaşı (Indesit Avnıpa ŞampivDnlar Ligi) (Seftn'Snn/15.00) Halk Bankası- R.Loımu Ra^o, <PMceoza/2lJö) CopraPiaceoza-Erdemir(Erkekler Avrupa Top Teams Kupası) TV'DE SPOR LİG TV/19.00 Konya- Beşiktaş, (21.15) Ankaragûcü- F.Bahçe TKI3/16.00 VBank Güneş Sigorta- M.Tenenfe (\bleybol) TV*21J0 Inter-Roma, (23J0) Ju- ventus-Sampdoria (Itaha L^i)> (01JO) Palmeiras-Figuirense (Bre- zflyaLigi) ISTV723.(W Deportivo-Real Madrid İ), KANALTURK^1.45 Gnmsby Town-Newcastle United, (00.45) Chelsea- Charlton (ingfltereCariiag Kupaa) Hido'dan 11 sayı Spor Servisi - NBA'da yeni sezon öncesi hazırlık maçlan sürerken; Orlando Magic (Hi- dayet: 11 sayı, 6 ribaunt), Memphis Grizzlies'ı 67-65 yendi. Atlanta Hawks ise (Za- za: 13 sayı, 11 ribaunt), Miami Heat'e 84-83 yenildi. FIKRET OASLIOCHJ 1. KOŞU: F: Karşıyakalı (4), P: Well- done West (11), PP: Devil (2), S: Kara şimşek (3). 2. KOŞU: F: Ceylangölû (6), P: Taraftar (2), PP: Şahmeran (4). S: Piraye (1). 3. KOŞU: F: Şıfheli (14), P: Nazar Can (8), PP: Sezginhan (12). S: Buzdagı (16). 4. KOŞU: F: Realıty (6), P: Gideros (8). PP:Zeycan (10), S: Mec Katharra (5). 5. KOŞU: F: Carüar (3), P: Cihantay (7). PP: Saldır- gan (10), S: Kurtbaş (2). 6. KO- ŞU:F: SweetMistress (9), P: My Guesl (5), PP: Aranjör (10), S: Protos (6). 7.KOŞU: F: Backdraft (4), P: Gül- ru (2), PP: Sniper (3), S: Breymın (1). & KOŞU: F: Alkaraca (6). P: Ha2arfen (12), PP: Ağaçaldıran (3), S: Çetegen (7). 9. KOŞU: F: Cnıversiteli (6), P: Aranje (7),PP: Sarıgelin (16), S:Şerbet- !i (17). Gönfio Iküisi: 6. Koşu: 9/5. ÇifteBaUs:6. Çıfte:6/6. 7'Lİ PLASE ALTILI GANYAN 14 6 3 9 4 6 6 8 8 7 2 12 10 8 16 1 8 10 5 8 S 7 10 2 4-5-1 9 5 4 2 8 8-12-6 SPOR GOZLEM ALİ AB ALI Türk Afletizmi Nereye Koşuyor? Ankara Anadolu Ajansı Toplantı Salonu'nda geçen haf- ta sporumuzun anası olarak nitelenen "Atletizm" konulu bir panel yapıldı. Bu paneli Türkiye Spor Yazarian Deme- ği'nin Ankara Şubesi üstlenmişti. Şube yönetimi, bu pane- li düzenleyerek Tün< sporunun yalnız futbol olmadığının bi- linci içinde, daima bu gibı konularda ön safta yer aldıklan- nı bir kere daha kanrtlamış oldular. Panel Ankara şubemiz ile Vestel firmasının katkılarryla gerçekleşmışti. Katılanlar iseAtletizm Federasyonu Başka- nı Merımet Terzi, eski Federasyon Başkanı MehmetYur- dadön, Atletizm Federasyonu Asbaşkanı MünirYaraş, at- letizm antrenörü Artun Talay, atletizm antrenörü ve öğre- tim göreylisi Ertan Hatipoğlu, eski ulusal attet ve TGRT S- por Müdürü Ekrem Özdamar ve doping uzmanı Dr. Kaya üvanelioğlu idi. Paneli TRT'nin özellikle atletizm sporun- da gerçekten uzman bir kişi olan Güven Göktaş yönetti. Uzman diye nrteliyorum. Çünkü, bugün medyada atletizm konusunda bilgi ve konulanna hâkim pek az insanımız kal- dığı inancındayım. özellikle Nejat Kök ve Cüneyt Koryü- rek arkadaşlanmızın arkasından gelen yok gibidir. Bu ne- denlede Güven Göktaş yetişen birgenç arkadaşımızdır. Pa- neli TSYD Ankara Şubesi Başkanı Uğur Tenekecioğfu açarken katılımcı sayısının 29 kişi olduğu befirtildi. Panelde kpnuşulanlara bakarsak Türk atletizmi hâlâ ernekleme döneminde, bazı bireysel başanlarla avunup gidiyoruz. Oturmuş bir sistemimiz yok. Birisi geliyor, bir program yapryor, uygulama başlıyor. Bir başkası geliyor, o güne kadar yapılanlan yok sayıyor ve yeni bir program or- taya koyuyor. Türk atletizminin bekleme dönemi artık brt- ti, şimdi koşma zamanı. Çünkü gerek devlet ve gerekse sponsor firmalar bugün atletizme kucak açmış bulunuyor. Oyle ki ayda kamp istense, bunun gerçekteşmesi müm- kün olduğu söylendi. Tesis bakımından zorluk çekilmiyor. Tüm statlanmızda tartan pistler ve bunun dışında 19 adet müstakıl pistimiz var. Ancak futbol kulüplerine tahsis edi- len bu statlara aöetlerimiz sokulmuyor. Hatta çok ilginçtir, bu statlardaki tartan pistlerin üzerine çrviler çakılarak rek- lam panolan sıralanabiliyor. Bunlara durdiyecek kişi de yok. Ne hazindir ki bugün spor teşkilatında 81 ilde 148 kadro- lu atletizm antrenörü var. Ama bu 148 kişinin hiçbiri atle- tizmle ilgilenmiyor, masa başında başka görevler yaptıkla- n ileri sürüldü. Okullu sporcular kendi başlanna çalışıyor. Bunlann arasında sivrilenlere federasyon el atıyor. Ama kendi okulunda onayol gösteren olmayınca, çocuklarders- lerle spor arasında sıkışmış durumdalar. Özverileri saye- sinde ayakta durmaya çalışıyorlar. Bir diğer çarpıcı gerçek yerfi antrenörümüze kadro ve- rilebilirse, aldığı aylık 600 ila 670 milyon lira, buna karşılık aynı dalda getirilen bir yabancı çalıştıncıya verilen aylık 4 bin dolardır. Atletizm Federasyonu Başkanı Terzi, "Sürey- ya AyhanVkaybetmekistemiyonız. Yetişmiş insanlan kay- betme lüksümüz yoktur" derken kocası ve hocası Yücel Kop hakkında konuşmak istemediğini belirtti. Evet, Türk atfetizmi gerçekten nereye koşuyor?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog