Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

26EKİM2005ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIŞHABERLER dishaba cumhuriyet.com.tr 11 Bişkek'te mrting savaşı • BtŞKEK(AA)- Kırgızistan'da milletvekili Tınıçbek Akmatbayev'in öldürülmesinden Başbakan Feliks Kulov'u sorumlu tutan yandaşlannın geçen cuma meclis önünde başlattıklan protesto gösterisi sürerken, A r Namıs Partisi de 200 metre mesafede fCulov'a destek mitingi yaptı. Kulov'un istifasını isteyen yaklaşık 500 kişilik grup, çadırlarda geceliyor, yiyecek-içecek ihtiyaçlan burada sa|lanıyor. Kulov'un lideri olduğu A r Namıs Partisi de dün Kulov'a destek için meydanlara indi. Halk, gerek Kulov'un istifasını isteyenJerin, gerekse Kulov'a destek verenlerin gösterilerini uzaktan izlemekJe yetinirken, gelecekle ilgili endişelerini de dile getiriyor. İsrail'den Gazze'yefüze • GAZZE(AA)- tsrail'in, Gazze kentine dün erken saatlerinde düzenlediği fiize ve top saldınsı sonucu 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Filistinli gnıplarca yapılan açıklamada, fiize saldınsında El Fetih grubu ve Islami Cihad örgütü ile bağlantılı iki binanın yıkıldığı belirtilirken tıp görevlileri de bir anne ile 2 kjzının yaralandığını duyurdu. Israil ordusu Gazze kentinden Israil'e saldınlarda kullamlan bınalann imha edildiğini bildirdi. ABD Gallovvayi suçladı • WASHINGTON/ LONDRA (AA) - ABD'nin Irak'ı işgalini en sert eleştirenlerden Ingiliz milletvekili George Galloway, Amerikan Senatosu tarafından yalan beyanda bulunmakla suçlandı. Senato'nun BM'nin petrol karşılığı gıda skandahnı soruşturan alt komisyonunun hazırladığı raporda, Gallovvay'in BM'nin bu yardım programından çıkar sağlamadığı yolundaki ifadesinin yalan veya yanıltıcı olduğu ileri sürüldü. Raporda, Galloway'in programdan maddi çıkar sağladığı ilerı sürüldü. Galloway ise ABD'ye meydan okuyarak, "Hakkımda yalan beyandan dava açsınlar, gider suçlamalarla yüzleşirim" dedi. Polonyalı Hder destek istedi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Dışişlen Bakanı Abdullah Gül, ile Başmüzakereci ve Devlet Bakanı Ali Babacan, özel bir ziyaret için Ankara'da bulunan Polonya'nın seçimi kaybeden başbakanı Marek Belka ile bir araya geldi. Belka Ankara'da, Ekonomik Işbirliği ve Kalkmma Örgütü (OECD) Genel Sekreterliği adaylığı için destek anyor. Afganistan'dan ABD'ye ilk iade • NEWYORK(AA)- Afganistan'da, değeri 25 milyon dolardan fazla olan eroini ABD ve diğer ülkelere sokmakla suçlanan ve Taliban ile bağlantısı olduğu tahmin edilen bir uyuştunıcu kaçakçısının, yargılanmak üzere ABD'ye teslim edildiği bildirildi. Hacı Baz Muhamnıed'in (47), yargılanmak üzere Afganistan'dan ABD'ye teslim edilen ilk kişi _olduğu belirtiliyor. 'Kürdistan Bölgesi Başkanı' sıfatıyla Washington'a giden KDP lideri, ABD Başkanı Bush'la görüştü Barzani Beyaz Saray'da...DışHaberler Servisi- ABD Başkanı Ge- orge Bush, Irak Kürdistan Demokratik Par- tisi (IKDP) lideri Mesud Barzani ile dün Beyaz Saray'da bir araya geldi. "Irak Kürdistan Bölgesi Başkanın sıfa- tıyla Washington'a resmi ziyarette bulu- nan Barzani, ABD tarafından tahsis edi- len askeri uçakla yolculuJc yaptı. Bush- Barzani görüşmesinde, Irak'ın demokra- rikleşme sürecinde Kürtlerin etkinliği, böl- gedeki sınırlann güvenliği ve terör örgüt- lerinin faaliyetlen konulannın ele alındı- ğı bildirildi. Washington yönetiminin Bar- zani 'ye, Türkiye'nin terör örgütü PKK'ye ilişkin kaygı ve taleplerini ilettiği de ge- len haberler arasında. Washington'a hareketinden önce Irak'ta Erbil Havaalanı'nda açıklamalarda bulu- nan Barzani, "Bir Kürt Uk kez resmi ola- rak Beyaz Saray'da ağuianacak. Bu Kürt- lerin sorunlanru ilk ağızdan dile getirme • "Bir Kürt, ilk kez resmi olarak Beyaz Saray'da ağırlanacak" diyen Barzani, Washington'a ABD'nin tahsis ettiği uçakla gitti. Irak Devlet Başkanı Talabani, bu ziyaretin, "Kürdistan kimliğinin ABD tarafından bir çeşit tanınması anlamına geleceğini" söylemişti. ve dünyava duyurma açısından önenıli- dir" demişti. Barzani, Bush ile görüşmelerinde "Irak ve özelde federal Kürdistan'a ilişkin görüş anşverişinde buhınacaklannı" söylemiş- ti. Hafta sonuna kadar VVashington'da ka- iacak olan Barzani nin. ABD Savunma ve Dışişleri bakanlıklannın üst düzey isimle- riyle ve Kongre üyeleriyle de bir araya gelmesi bekleniyor. Barzani'nın daha son- ra New York'a geçeceği ve Irak'a dönü- şünde tngiltere'ye uğrayarak Başbakan Torry Blair ile de görüşebileceği bildirildi. Barzani'nin heyetinde Irak Planlama Ba- kanı Berham Salih ile kuzeydeki "Kürt böl- gesi Başbakanı" Neçirvan Barzani de bu- lunuyor. ABD Başkanı George Bush, "Kürdistan bölgesel hükümetinin baş- kanı" sıfatıyla, Irak Kürdistan Demokra- tik Partisi (IKDP) lideri Mesud Barzani'yi Beyaz Saray'da ağırladı. Bush: Irak arük özgür Oval Ofis'te yapılan görüşmenin ardın- dan Bush ve yerel kıyafetleri içindeki Bar- zani basına açıklama yaptı, ancak gaze- tecilerden soru alınmadı. Bush, Barza- ni'ye "Başkan" (President) olarak hitap ettiği açıklamasında. "Irak'tan, Kürdistan bölgesel hükümetinin başkanı Barzani'yi Oval Ofis'te ağırlamak benim için bir onur" dedi. Bush, "Barzani cesur bir adam. Bir tirana karşı ayağa kalkü. Bugün Barzani bu kıyafetleri giydi, çünkü çok da uzun olmayan bir zaman önce bu kjyafeti giyseydi Saddam Hüseyin'in adamlan ta- rafından kaçırüacak ve sırf bu kıyaferi giy- diği için öldürülecekti. Barzani bu kryafe- ti burada rahatlıkla giyiyor, çünkü biz öz- gür bir ülkeyiz. Barzani artık kıyafetini kendi vatanında da giyiyor, çünkü Irak ar- ük özgür" dedi. Talabani: Tanınma demek Irak Devlet Başkanı Celal Talabani, Bar- zani'nin Washington ziyaretinin "Irak Kürdistan kinıliğinin ABD yönetimi tara- fından bir çeşit tanınması anlamına gele- ceğini'' savunmuştu. Talabani, önceki gün The New Anato- lian gazetesine verdiği demeçte "Irak Kür- distan Bölgesel Hükümeti Baskanı"nın, ABD Başkanı tarafından ilk kez kabul edi- lecek olmasmın önemine dikkat çekerek, bunun ABD ile yüksek düzeyde yapılacak ilk temas olacağını belirtmişti. Talabani şunlan söylemişti: "Kürdistan heyeti, ABD Başkanı tarafından Irak Kür- distanı adryla kabul edilecek. Bu. Irak Kür- distan kimnğinin ABD tarafından bir çe- şit tanınmasıdu-." Aynı zamanda Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin de lideri olan Talabani, deme- cinde, PKK'lilerin dağdan indirilmesinin tek yolunun da Ankara'nın çıkaracağı "ge- nel af" olduğunu savunmuştu. Bağdat'ta düzenlenen 7 ayn saknnda bir poBs öMü, Musul'da bir kadın potis öidürüldü. (Fotoğraf: REUTERS) Irak'ta, referandumdan 10gün sonrasonuç açıklandı Sonunda kabuledildiDış Haberler Servisi - Irak Ana- yasası'nm 15 Ekim'de yapılan re- ferandumda onaylandığı açıklan- dı. Irak Merkezi Seçim Komisyo- nu yetkilileri, referandumdan 10 gün sonra yapılan açıklamada, 18 vilayetten ahnan sonuçlara göre anayasanın yüzde 78.59 "evet" oyu ile onaylandığını duyurdu. Katılımın yüzde 63 olarak açık- landığı referandumda, anayasanm reddedibnesi için en az 3 eyalet- te üçte ikiden fazla "hayır'' oyu çık- ması gerekiyordu. Refarandum- da Sünni nüfusun yoğun olduğu Selahaddin ve El Anbar'da üçte ikiden yüksek oranda "hayır" oyu çıkmasının ardmdan gözler yine Sünni ağırlıklı Ninova vilayetine çevrilmişti. Seçim Komisyonu'nun dün Ninova'da "hayır" oylannın yüzde 55'te kaldığını açıklaması- nın ardmdan anayasamn referan- dumda kabul edildiği açüdaması yapıldı. Sünnilerin çoğunlukta ol- duğu 4 vilayerin sonuncusu olan Diyala dahil, geri kalan 15 eyalet- te anayasaya verilen "evet" oyla- n, "hayır" oylanndan fazlaydı. Bağımsız Seçim Komisyonu yetkilisi Farid Ayar, komisyon yetkilileri ve BM yetkililerinin, oylamanın sonuçlannı etkileye- cek bir yolsuzluk bulamadıklan- nı söyledi. 15 Aralık'ta yapılma- sı planlanan seçimlerle 4 yıllığı- na tam anayasal yetkilere sahip yeni bir meclis seçilecek. Irak'ta saldınlar dün de devam etti. Süleymaniye'de Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin üst düzey yetkilisi Mella Bahtiya'yı hedef alan intihar saldınsında 10 kişi öl- dü. Bahtiya saldından kurtuldu. ()len ABD askeri sayısı: 2000 Amerikan CNN televizyonu, Pentagon kaynaklanna dayandır- dığı haberinde, iki askerin daha öl- mesiyle Irak'ta 2003 Mart ayın- dan bu yana ölen ABD askeri sa- yısmın 2 bine yükseldiğini ve psi- kolojik eşiğın aşıldığını haber ver- di. Pentagon'un internet sitesinde ise bu sayı 1991 olarak veriliyor. Aynı dönemde 25 bin Iraklının öldüğü sanılıyor. JVllLLER 7 CEZALANDIRAN NYT'DE ÇALKANTILAR SÜRÜYOR Komploya alet olan gazeteci Dış Haberler Servisi - Haber kaynağını açıkla- madığı için bir dönem "kahraman" olarak gös- terilen ABD'li gazeteci Judith Miller'ın ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney'nin de dahil ol- duğu bir Beyaz Saray komplosuna alet olduğu ortaya çıktı. New York Times'da ça- lışan MiIIer, ilk olarak "Irak'ta kitie imha silab- lan buhınduğu" yönün- de kesin ifadelerin oldu- ğu haberleri nedeniyle gözden düşmüş, bir dö- nem yazılarma sınırla- ma getirilmişti. Bu konudaki haberle- rini zamanında Bush yönetimine yakınlığıy- la tanınan, ancak son- ra ilişkileri bozulan Iraklı Şii kökenli muha- lif politikacı Ahmed Çe- lebi'den aldığı bilgiler- le yapan Miller, hatalı haberleri nedeniyle ga- zete yönetimi tarafın- dan cezalandınldı. Tek bir kaynağa da- yanarak haber yapmak ve kaynağının güveni- lirliğini sorgulamamak- la eleştirilen Miller, o dönemde okurlardan özür dilemişti. Libby'den bilgi aldı Ancak daha sonra, Miller'ın Irak savaşına muhalif Joseph WBson'a yönelik bir Beyaz Saray komplosunda bilgi sız- dınlan gazeteci oluşu gündeme geldi. Buna gö- re, George Bush'un ya- kını Karl Rove ve Che- ney'nin danışmanlann- dan LewisIibby kimi ga- zetecilere Wilson'un eşi- nin CIA için çalıştığı bil- gisini sızdırdılar. Bu konuda Libby'den bilgi alan Miller ise ga- rak haberleri nedeniyle eleştirilere hedef olan Judith Miller'm, Cheney'nin adının geçtiği skandala kanşüğı ortaya çıktı. (Fotoğraf: REUTERS) zete yönetimine kaynağı- nı "eski bir Kongre me- munı" olarak bildirdi. Miller bu dönemde Büyük Jüri 'de ifade ver- meye çağnldı, ancak ay- m konumdaki Time mu- habiri Matthew Co- oper"dan farkh olarak "kaynağmı açıklamaya- cağnn" söyleyerek ceza- evine girdi. O dönemde gazetesi tarafından da desteklenen Miller, tüm dünyadabirbasın "kah- ramanı" haline geldi. Bugün Libby'nin \MJ- son'un eşi Valerie Pla- me' ın kimliğine dair bıl- giyi, Başkan Yardnncı- sı Dick Cheney'den al- dığı ortaya çıktı. Ti- mes'ın haberine göre, "Bay Libby'nin nodan, Bay Cheney'nin Ba> WH- son Ue ilgili bilgiyi, CIA Başkanı George Tenet'ye sorarak öğrendiğini gös- teriyor." Kitle imha kadını Bu komploda aracılık yapan Miller'ın durumu ise cezae\inden çıktık- tan sonra belirginlik ka- zandı. New York Ti- mes'm genel yayın yö- netmeni Keller, gazete çalışanlanna gönderdiği notta "zamanında gere- ken önlemkri almadiğı için" özeleştiri verirken gazetenin sahibi Arthur Sulzberger Jr. meselenin ashna dair bilgi sahibi olmadığını ve Miller'm artık gazetede çok sınır- lı bir görev alabüeceği- ni söyledi. New York Times ya- zarlarından Maureen Dowd, 22 Ekim tarihli "Kitle îmhaKadmı''baş- lıklı yazısmda Miller'm gazeteye dönmesinin ga- zete için de zararlı olaca- ğuıı vurguladı. GEBZE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2002 1683 Talimat Borçluya ait ve bir borçtan dolayı ipotekli bulunan ve aşağıda tapu kayıtlan, kıymeti. satış gün ve saati ve önemli özellilderi ile satış şartlan belırtilen Kocaelı ılı, Gebze ılçesi, Danca köyü, Balyanoz mevkii. 30KJVb pafta, 2238 ada. 1 parselde kayıtlı 2022 m2 miktarh bahçelı kargır 5 blok dubleks viila nitelikli taşınmazda kurulu kat mülkiyeti- ne göre D Blok zemın-1. kat 8 80 arsa paylı 2 bağımsız bölüm nolu dubleks dairenin tamamı ve Kocaeli ili, Gebze ılçesi Danca köyü, Balyanoz mevkii. 30KJVb pafta, 2235 ada, 2 parselde kayıtlı 781 m2 miktarlı arsa vasıflı taşın- mazm 21 781 hissesi Gebze 1. Icra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretıyle satılarak paraya çevrilecektir. 1- İİK. 127. McL göre saöş ilanının tebliği: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) ala- kadarlara, gönderilen teblıgatlann tebliğ imkânsızlıgı halinde işbu satış ilanı teblig yerine kaim olmak üzere ılanen teblığolunur. 2- ttK. 151,142. Mad. göre sıraya şikâyet ve itiraz: Uygulama aykınlıgı nedeniyle, alacağa mahsuben ihalenin ya- pılması veya satış bedelınm İİK. 138 mad. cümlesinde ıpotek alacaklısına ödenmesı durumunda, alakadarlann satışı takip ederek İİK. 142. md. göre şikâyet veya itirazlan olanın, bu hakkını 7 gün ıçinde kullandıklanna dair dosyamıza derkenar ıbraz etmeleri İİK. 83, 100. 142, 151, MK. 789, 777. md. göre ayrıca ilanen tebliğ olunur. 3- SaOlacak taşınmazın tapu ka\dı: 1) Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Danca kövnii, Balyanoz mevkii, 30KJVb pafta, 2238 ada, 1 parselde kayıtlı 2022 m2 miktarlı bahçeli kargir 5 blok dubleks villa nitelikli taşınmazda kurulu kat mül- kiyetine göre D Blok zemin-1. kat 8'80 arsa paylı 2 bagımstz bölüm nolu dubleks dairenin tamamı. 2) Kocaeli ili, Gebze ılçesi, Danca köyü. Baryanoz'mevkii, 30KJVb pafta, 2235 ada, 2 parselde kayıtlı 781 m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmazın 21781 hissesi. 4- İmar durumu: 1 nolu taşınmazın ımar durumu. Danca Belediye Başkanlığı'nın 01.03.2005 tarih 07' 280-648 sayılı ımar yazısında 1 1000 ölçekli imar plamnda inşaat nızamı: Aynk nizam TAKS: 0.25 KAKS: 0.50. kat adedi: 2 kat, h: 6.50 mt, yoldan çekme mın: 3 mt. arka bahçe H 2, komşudan çekme min: 3 mt'dir. 2 nolu taşınmazın ımar durumu, Danca Belediye Başkanlıgının 25.8.2004 tanh 07 1256 2203 sayılı imar yazısın- da inşaat nızamı TAKS: 0.25 KAKS: 0.50, kat adedi: 2 kat, h: 6.50 mt. yoldan çekme min: 3 mt, komşudan çekme min. 3 mt., arka bahçe min: H'2'dir. 5- Taşmmazm hatihazır durumu ve evsafı: Satışa konu taşınmazlar: 1) Kocaeli ili. Gebze ilçesi, Danca köyü, Bal- yanoz mevkii, 30KIVb pafta, 2238 ada. 1 parselde kayıtlı 2022 m2 miktarlı bahçelı kargir 5 blok dubleks villa nite- likli taşınmazda kurulu kat mülkiyetine göre D Blok zemin^l. kat 8/80 arsa paylı 2 bağımsız bölüm nolu dubleks da- irenin tamamı, 2) Kocaeli ili. Gebze ilçesi. Danca köyü. Balyanoz mevkii, 30KIVb pafta, 2235 ada, 2 parselde kayıtlı 781 m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmazın 21 '781 hissesi niteliğindedir. 1 nolu bağımsız taşınmaz için dubleks daire, Gebze ılçesi, Danca beldesi, Bayramoglu Mahallesi'nde, Yıldınm Beyazıt Caddesi'nde Poyraz Köy Sitesinde 1 parselde D Blok, 2 nolu dubleks dairenin bulunduğu yerdir. Site yüz- me havuzludur. Bodrum kat 20 m2, zemın kat 65 m2, 1. kat 90 m2, toplam 175 m2 inşaat alanlıdır. Bodrum katta ka- lorifer kazan dairesi, tabanı seramik döşelıdir. Zemin katta salon. mutfak. tuvalet vardır. Tabanlan menner döşelidir. Mutfakta hazır mutfak tezgâhı ve dolaplan vardır. Salonda şömine vardır, içeride menner basamaklı merdivenle üst kata çıkılmaktadır. Birinci katta 3 oda. banyo, hol ve iki balkon vardır. Oda tabanlan parke döşeli, banyo, hol ve bal- kon tabanlan menner döşelidir. Zemin katta teras balkonu 45 m2 olup. barbeküsü \ardır. Teras balkonu üzeri pergo- lesi ahşap, binanın içı ve dışı sıvalı, badanalı ve boyalıdır. Elektrik ve suyu vardır. Çatılıdır. Yüzme havuzlu sitededir. 2 Nolu taşınmaz için. arsa Gebze ilçesi Danca beldesi, Bayramoglu Mahallesi'nde, Yıldınm Beyazıt Caddesi'nde Poyraz Köy Sitesı'nde, yüzme havuzunun bulunduğu yerdir. Site olarak yüzme havuzu kullanılmaktadır. 6- Tapu kaydında varsa mflkeOefiyetler: Yoktur. 7- Muhammen kıymeti: Taşınmazın bulunduğu mevkide emlak alım ve satım rayiç bedelleri nazan ıtibare alındı- gında, a) Dubleks dairenin arsa payı ile birlıkte kıymeti 03.03.2005 tarihli kıymet takdir raporuna göre: taşınmazın tama- mına 70.000.000.000- (Yetmişmilyar) TL, 70.000.- (Yermışbın) YTL olarak tespıt ve takdir edılmiştir. b) Arsadaki hıssenin kıymeti, 25.09.2004 tarihli kıymet takdir raporuna göre, 4.225.544.000.- (Dörtmilyarikiyüzvirmibeşmilyononbeşyüzkırkdörtbın) TL, 4.225.- (Dörtbinikiyüzyirmibeş) YTL olarak tespit ve takdir edılmiştir. 8- Sabş şartlan: Yukanda açık tapu kaydı, imar ve halihazır durumlan ile kıymetleri belirtilen tajşınmazlann; 1 nolu taşınmazın (dubleks dairenin) 1. Satışı: 05.12.2005 günü; saat 12J0"dan 12.40'a kadar G«bze 1. İcra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretiyie yapı- lacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin \üzde 60'ını ve rüçhanlı alacakhlar varsa abcaklan mecmuunu ve sa- tış masraflannı geçmek şartı ik ihale olunur. Böyle bir bedelk abcı çıknıazsa, en çok artüramn taahhüdü baki kalmak şarOyla, 2. Satışı 15.12.2005 günü. aynı yer aynı saatlerde Gebze 1. İcra Müdürlüğu'nde. ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttumada da bu miktar elde edılememişse gaynmenkul en çok arrtıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanuıda göstenlen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelınin malın tahmin edilen kıymetinin v'üzde 40'ını bulması ve satış ısteyenin alacagma rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla ohna- sı ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2 nolu taşınmazın (arsa hissesinin) 1. Saüşı; 05.12.2005 günü; saat 12.45'ten 12.55'e kadar Gebze 1. İcra Müdürlüğü'nde açık artömıa suretivie yapıla- caknr. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 60'ını ve rüçhanlı alacakhlar varsa alacaklan mecmuunu \e sanş masraflaruu geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok artnranın taahhüdü baki kalmak şarövla, 2. Satışı 15.12.2005 günü. aynı yer aynı saatlerde Gebze 1. İcra Müdürlügü'nde, ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememışse gaynmenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında göstenlen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacagına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olma- sı ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. i- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kı\Tnetin ve alacağa mahsuben ıştirak edeceklerin kendinden önce- kı sırada bulunan alacaklılann alacagının. (muhammen bedelin yüzde 20 siyle sınırlı olarak) yüzde 20'si nisbetinde pey akçesi nakit veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız. kesin ve süresiz" temınat mektubunu vermeleri la- zımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı kanunun 1. maddesine göre (döviz) teminat olarak kabul edilmez. ii- Satış. peşin para iledir, alıcı istedığınde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dıaleye itiraz vaki olması ha- linde dahi, (alacagına tekabül eden satış bedelınin müşteri sıfatıyla ödemekte imtina suretiyie alacaklıya ihale yapıl- mamış olması şartı ile) satış bedeli nakden icra veznesine yatınlır (md. 134 4). Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan ile Katma Değer Yergısi (150 m2'ye kadar olan net meskenlerde yüzde 1, mesken otmasına rağmen iş- yeri olarak kullanıhnış dairelerde. metruk durumda olan binalarda, tarla, bina, han, otel ve arsalarda yüzde 18 olarak KDV müşteriden tahsil edilir), tahliye ve teslim giderleri öncelikle müşteri tarafından ödenir. Birikmiş emlak vergisi, tellaliye ve tapu satım harcı satış bedelinden müşteriye iade edilir. iii- Ihaleye ıştirak edenlerin icra satış dosyası, tapu kaydı. şartname. ilan ve tebligatlan incelemek suretiyle ihaleye katıldığını kabul ettiği. Satılacak taşınmazın tapu kaydında varsa: taşınmazın bütünleyici parçalannın (MK. md. 684, 862J, taşınmazın eklentilennin (MK. Md. 686, 862), hukuki semerelerinin (MK. md. 879). Taşınmazın bırleştirihnesi dunımunun (MK. Md. 859), ÜK. 128. md. göre taşınmaz mükellefiyetlerinin (intifa hakkı MK. m. 794, oturma hak- la MK m. 823, üst hakkı MK. m. 834. kaynak hakkı MK. m. 837. irtifak haklan MK. m. 838. kaydi hayatla ölünce- ye kadar bakma akdi BK. m. 507)... mükellefiyetleri nazara aldığı kabul edilir. iv- Uygulamada rehin bedelinin ödenmesinde ve alacağa mahsuben satışta İİK. 140, 151, 268. md. emredici hük- müne rağmen sıra ceneli düzenlenmemekte olduğundan: taşınmaz üzerinde haciz. ipotek, satış vaadi vesair haklan olan ilgililerin ihaleyi takip ederek satış tarihinden itibaren yedi gün içınde tlK. md. 100, 151 ve 268, 4792 sayılı S.S. Kurumu K. md. 21, 1479 sayılı Bağ-Kur K. Yasası md. 17, 3065 sayılı Katma D.V Kanunu'nun 55, Amme Ala- cağmmTahsıliHakkındakıKanunumd. 21,MK. 766, 789, 777 2. 796 l'lîK.83c-2, 100. 142 1, 51. maddelenne gö- re sıra ve alacağın aslına yönelik şikâyet ve itiraz dava haklannı kullanmalan ve icra dosyasına dava açtıklanna dair derkenar ibraz etmelen gerekir. v- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gaynmenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa da- ir olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. vi- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelinı yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefil- leri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerriit faizinden mü- teselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerriit faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil oluna- cak, bu fark. varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. vii- Şartname. ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup tebligat pul masrafi verildiği takdirde isteyen alıcıya bir ömeği gönderilebilir. viii- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2002/1683 Talimat sa>ıb dosya numarası ile müdüıiüğümüze başvurmalan ilan olunur. (*) tlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelık Örnek No: 27 Basın: 49833
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog