Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 26 EKİM 2005 ÇARŞAMBA 10 DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr KAVŞAK OZGEN ACAR (ran Diplomasisine Dikkat! Iran, 1985'teAnkara'ya büyükelçi olarak Manuçehr Mutteki'yi (52) gönderdi. Mütteki'nin gelişi ile Erzu- rum'da "Atatürk Üniversitesi"nde il- ginç bir gelişme ortaya çıktı. Iran'ın Erzurum'da, diplomatik plakalı araba içinde adam kaçırmaktan sabıkalı, birbaşkonsolosluğu vandır. Diyelimki o tarihte öğrencı bursu 25 lira. Ama, burssuz çokyoksul öğrenci var. Kon- solosluk, kız öğrencilere türban tak- ma koşuluyla 25 lira yerine, 50 lira burs vermeye başladı. O kızın gö- nencindeki gelişmeye öteki yoksul arkadaşları da özenince, onlar da konsolosluğun yolunu tut- maktan yüksünmediler. Böylece, burs-türban ola- y\ suya atılan taşın yarattı- ğı halkalar gibi yayılırken önceAnkara'ya, sonra öte- ki kentlere uteşıp Türkiye'nin başına bela oldu. Büyükel- çi bununla da yetinrnedi. Refah Partisi Genel Baş- kanı Necmettin Erbakan ile Konya'ya gıderek laiklik aleyhindenutukattı. Hatta, Iran'ın RP'ye maddi deste- ğisöytentileride çıktı. Dışiş- leri, Mütteki'yi "persona non grata (istenmeyen adam)" ilan etmeden önce Türki- ye'yi kendisinin terk etme- sini istedi. 1989'da yerine Muham- med Rıza Baghari gönde- rildi. 1961 Anayasası'nın la- iklik miman Prof. Dr. Muam- mer Aksoy 1990'da öldü- Muhammed Rıza Baghari rüldü. Karikatürist Bedri Koraman ın Ayettulah Humeyni'yi şeytan gibi gösteren karikatürür»den dolayı Dı- şişleri'ne verilen notaya karşın Hu- meyni'den özür dilemeyen Çetin Emeç, laiklik bilincindeki ilahiyat in- sanları Turtıan Dursun, Prof. Dr. Bahriye Üçok da aynı yıl öldürüldü- ler. 1993'te Uğur Mumcu'nun öldü- rülmesi izledi. Bu kurbanlar Iran'ın köktendinciliğine kanşı laikliğin bara- jı olan aydınlardı. Sincan Belediye Başkanı Bekir YıkJız'ın düzenlediği Kudüs gecesinde Iran Büyükelçisi Baghari, "Bize köktendinci denme- sinden korkmayalım. Kökten dinci, şe- riatçı, Hizbullahçı insanlaren akil in- sanlardır. Zafer Müslümanlann ola- caktır" dedi. 5 Şubat 1997'de Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı laikliğin sa- vunulması için "silahsız kuvvetleri" göreve çağırdı. Kışlalı'nın çağnsına 28 Şubat kararlarından önce, Sin- can'da dolaşan tanklar Yıldız-Bag- hari ikilisine yanrt verdi. Baghari Dı- şişleri'ne çağnlarak öncülü gibi Tür- kiye'den ayrılması istendi. Biraz belleğimizi, biraz arşivimizi yoklayıp 11 Haziran 1997'de Genel- kurmay Başkanlığı'nın "irtica" konu- sundaki basın toplantısın- dan şu alıntıyı yapalım: "Sin- can Belediye Başkanı, Iran- lı diplomatlann da deste- ğinde, Sincan'da düzenle- diği 'Kudüs Gecesi'nde sa- lona Islami terörist Örgût li- derinin büyük boy posteri- ni asmış, aydın kesime şe- riatı enjekte edeceğini söy- lemiştir. Bu olaydan sonra Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nce tutuklan- masını müteakip mahkeme karannı protesto ettiği ima- jını yaratacak biçimde bir bakan tarafından bizzatzi- yaret edilmiştir." Aynı toplantıdan şu alın- tıyı da yapalım: "Yakalanan bir Islami Hareket militanı verdiği ifadede 'Iran'daeği- tildiğini, Türkiye'deki Iranlı diplomatlarta ilişki kurduk- lannı' beyan etmiştir. Iran, Türkiye'de eylemlerde bulunan Isla- mi terör örgütü militanlanna maddi destek, pasaport ve Iran 'da bannma imkânlan vermektedir. Yakalanan bir Hizbullah terör örgütü militanı açık- lamasında 'Tahran'a dönen Ankara Büyükelçisi Ali Riza Baghari'nin Tür- kiye ile Iran arasındaki tüm bağlantı- yı sağladığı, elçinin aynlışından son- ra Ankara'daki bu görevi, Istanbul'da bulunan Iran Başkonsolosu'nun üs- lendiğini (...)' ifade etmiştir." Şimdi sıkı durun! Mütteki bugün Iran Dışişleri Bakanı, Baghari de yar- dımcısıdır! Yanü? İstanbul Emniyeti'ni Kutlapc öncelikle İstanbul Emniyet Müdür- lüğü ile narkotik şubesi görevlilerine teşekkürlerimizi sunarız. Pazar günkü gazetelerde dünya çapında olağanüs- tü başannın bir iki sütunluk haber ola- rak yitip gitmesine dayanamadık. İstan- bul Emniyeti, bir tonu aşan eroini, sa- nıklanyla biriikte yakaladı. Bu rakam kesinlikle bir Türkiye, belki de bir dün- ya rekoru idi. İstanbul Emniyeti'ni kır- dıklan bu rekor nedeniyle kutlamtyoruz! 1984'ten beri PKK, Türkiye'deki si- lahlı mücadelesini sürdürüyor. Beş on bin teröristini yediriyor, içiriyor, giydiri- yor, silahlandınyor. Bu değirmenin su- yu nereden geliyor? PKK'nin petrol ge- liri mi var? Bu pahalı silahlar, mayınla- nn finansmanı için milyonlarca dolar nereden bulunuyor? PKK'nin en önem- li gelir kaynağı eroindir. Hiç dikkatinizi çekti mi bilmiyoruzi Gü- neydoğu Anadolu'da tek terör olayına rastlanmayan yer Hakkâri'nin Yükse- kova ilçesidir! llçeye gittiğinizde Ame- rikan kovboy filmlerindeki gibi, ana cadde boyunca dizili çok yüksek apart- manlar görürsünüz. Yöre kentlerinin hiçbir ilçesinde görülmeyen bu yapılaş- manın dışında bir başka şaşırtıcı durum daha gözlenir. Bu sözde yoksul ilçede İstanbul plakalı Mercedes ve Toyota arabalannın bolluğu kente giden herya- bancının dikkatini çeker. Halkla konuş- tuğunuzda Toyota" marka arabalara "tozoto" adının verildiğini öğrenirsiniz. Çünkü arabanın maddi kaynağı "toz- dan", yani eroinden gelmiştir. Bazılan da açıkça "on kilo toz, bir otobüs" di- ye kafiye düşürürler. Yüksekova, Iran'dan eroinin Türki- ye'ye giriş kapısıdır. Yerel eroin "ağala- n" arasında ilginç bir işbirliği vardır. Kimsenin kimseyi ihbar etmemesi için her parti mal için bir "konsorsiyum" oluşturulur. Eroin ağalan, belli oranda o partiye maddi olarak katılmak zorun- dadıriar. Böylece kimse, kendi parası da olduğu için malı ihbar edemez. Afga- nistan'dan gelen afyon ile Isviçre'den, Almanya'dangelen 'asitanhidrit" mad- desi ya o yörede ya da İstanbul yakın- lanndaki çiftliklerde buluşur, ilkel labo- ratuvariarda eroine dönüştürülür. En kaliteli 10 kilo afyondan ancak bir kilo eroin elde edilir. Bir başka deytsle Istan- bul'da yakalanan birton eroini imal için gereken 10-15 ton Afgan afyonu Iran'ı geçerekYüksekova'yaulaşabiliyor. Bu çapta afyonun Türkiye'ye girebilmesi için Yüksekova'da neden "terör" ol- madığını anlatabildik mi? Bu eroin Türkiye'den Avrupa'ya gö- türülecekti. Doğal olarak, yerli tüketim için bir miktan da "zula"lanmıştır. Bu zu- la da Türkiye'deki gençleri "altın vuruş" kurbanı yapacaktır. Eroin, Avrupa'da kilosu kalitesine göre 15-20 bin Avro- ya alıcıya devredilmektedir. Avrupalı alıcı da genellikle yöre kökenli satıcıla- nn uzantılandır. Bir ton eroinin bedeli 15-20 milyon Avro'dur. Bu para, Gü- neydoğu'daki terörün beslenmesinin, silahlanmasının kaynağını oluşturur. Emniyete bundan dolayı candan te- şekkür ediyoruz. Çünkü böyle bir par- tiyi yakalamakla daha az mayın, daha az silah PKK'ye ulaşmış olacak, yöre- den Anadolu'nun çeşttli illerine daha az şehit, daha az gazi gidecek, daha az altın vuruş kurbanı olacak demektir. Yüksekova'daki eroin kapısı kapan- madıkça, İstanbul Emniyeti'ne daha çok iş düşecek, eroin paralan yöreye mayın ve silah olarak, kentlere ve köylere de daha çok şehit ve gazi olarak dönecektir. Van ve Şeyh Osman Müritleri Mütteki, Ankara'ya yeni geldiğin- de21 Eylül 1985'te düzenlediği, ba- zı bayan Türk gazetecilerin çarşaf giymemek için protesto edip katılma- dıklan basın toplantısında "Iran'ın Irak'taki aynlıkçı Kürtleri destekle- mesinin Türidye'yezararvermeyece- ğini'" söylemişti. Genelkurmay'ın 1997 basın toplan- tısından şu paragrafı da ödünç ala'ım: "Terör örgütü, daha geniş kitlelere hi- tap edebilmek düşüncesiyle bu kez Kürdistan Islam Hareketi adlı örgütü hayata geçirmiştir. 1993 vılı temmu- zunda yapılan Kürdistan Islam Hare- keti Kongresi'nde; din ve gruplarla ilişkilerin geliştirilmesi, kadınlann sa- vaş içerisindeyeralmalan, sözde Kür- distan'ın birieştirilmesi ve eski Kürt 'medrese ve külliyelerin tekrarcanlan- dınlması' hususlannda bir dizi karar alınmıştır. Kuzey Irak'ta faaliyet gös- teren ve şeriat düzenini Türkiye 'ye ih- raç etme gayreti içinde olan Iran'ın desteklediği Islam Hareket Partisi li- deri Şeyh Osman, ülkemizde bilinen çevrelerden itibar görmüştür. Şeyh Osman, Güney Anadolu bölgesinde sempatizanlan ile Islami Hareket'i canlandırmaya çalışıyor." Şimdi arşivin bu verilerini anımsa- dıktan sonra şu sorulan da siz yanıt- layın bakalım: 1) Van 100. Yıl Üniversıtesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın neden boy hede- fi yapılmıştır? Erzurum'daki Atatürk Üni- versitesi "türban" o\ay\ için "p//of"böl- ge olmuştu. Şimdi aynı yöntem Van Yü- züncü Yıl Üniversitesi'nin "medreseye dönüştürülmesi" için mi kullanılıyor? 2) Sincan Belediye Başkanı'nı ce- zaevinde bir bakan ziyaret ederken se- si çıkmayan Recep Tayyip Erdoğan, rektörlerin Prof. Aşkın'ı ziyaret etmele- rine neden gocunmuştur? 3) Sayın Erdoğan, AB yetkililerinin davası süren yazar Orhan Pamuk'u evinde ya da Leyla Zana ve arkadaş- lannı cezaevinde ziyaretlerine neden ay- nı tepkiyi göstermemiştir? 4) YÖK Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç'in Van'da arabasına taş atanlar gerçek kimliklerini ortaya koymuş ol- madılar mı? 5) AB yetkilileri Diyarbakır'ı Kâbe'ye çevirirken neden Van'a bir temsilci gön- dermemiş, neden rektörün tutuklan- masınatepki göstermemişlerdir? Dün- yayı zehirteyen eroin kaçakçısı birmil- letvekili tutuksuz yargılanırken bir bilim adamına karşı uygulanan bu davranışı hangi AB ölçütüyle açıklayabilirier? Elmek: oacar@superonline.com Faks: 0312. 442 79 90 Dakikada bir çocuk ölüyor... 2010'a kadar 20 milyonu da öksüz veya yetim kalacak AIDS çocuklan vuruyorDış Haberier Servisi - Dün- yada her dakikada bir çocuğun AIDS yüzünden hayatını kay- bettiğini açıklayan Birleşmiş Milletler (BM), AIDS 'ten etki- lenen çocuklara yardım ama- cıyla yeni bir kampanya başlat- tı. BM Çocuklara Yardım Fo- nu'na (UNICEF) göre, 2010 yı- lına dek AIDS nedeniyle öksüz ya da yetim kalan çocuk sayısı 20 milyonu bulabilecek. UNICEF Başkanı Ann Vene- man, dünyada dakikada bir ço- cuğun AIDS yüzünden öldü- ğünü ve dakikada dört çocuğun HTV virüsü kaptığını bildirdi. AIDS kurbanı çocuklann doğ- • AIDS'ten etkilenen çocuklara yardım amacıyla kampanya başlatan UNICEF'e göre dünyada dakikada dört çocuk HTV kapıyor. Yapılan bütün kampanyalara karşın bugün, AIDS'li çocuklann yüzde beşinden azı tedavi görebiliyor. rudan virüsü taşıyanlarla sınır- lı olmadığına dikkat çeken Ve- neman, sorunun büyüklüğunü şu sözlerle anlattı: * 15 milyon çocuğun ebeveyn- lerinden bin ya da ikisi birden AIDS yüzünden öhnüş durum- da. 2010 Yibna kadar bu sa\ı 20 milyon çocuğa çıkabilir. Çocuk- iar sadece anababalannı kay- betmiş olmuyor; oğrermenleri- ni, doktor ve nemşirelerini kay- bediyor. Bugüne dek AIDS ök- süzleri ve AIDS'li bebekler için bazı kampanyalar yapılsa da, halenAIDS'G çocukİanıı yüzde beşinden azı tedavi görebiliyor. tşte kapatmamız gereken uçu- rum böyk bir şey." Yıllardır ihnıaJ edili>orlar Örgüt, HIV/ AIDS'ın artık sadece erkeklerde değil, kadın- lar arasında da hızla yayılan bir hastalık olduğuna dikkat çeken kampanyalar yürütüyor. Kampanya Doğu Avrupa ile bazı Asya ülkelerini de kapsa- sa da hastalıktan en çok etki- lenen Afrika'nın orta ve güney kesimleri üzerinde aynca du- ruluyor. Kendisi ya da ebevey- ni AIDS'e yakalanan çocukla- nn yıllardır ihmal edildiğini an- latmak için UNICEF örnek ül- ke olarak Kenya'yı seçti. Orgütün talepleri arasında an- neden çocuğa virüs geçmesini önlemek için yardımlarm arttı- nlması, AIDS ilaçlarının ço- cuklara uyarlanması ve tek ba- şına yaşayan öksüzlere daha fazla destek verilmesi var. Bu desteğin çocuğun okul, gıda ve barınak ihriyaçlanru karşılaya- bihnek için nakdi olarak yapıl- masrnı talep eden UNICEF, ak- si takdirde bu çocuklann seks işçiliği ya da suça itilmiş olaca- ğı uyansında bulunuyor. Kam- panyayla 5 yıl içinde bu konu- da yardıma ihtiyaç duyan çocuk- lann yüzde 80'ine ulaşmanın amaçlandığı da ifade edildi. • Parks'ın 1955'teki ünlü otobüs eylemi, Martin Luther King'in başını çektiği ve 381 gün süren otobüs boykotunu tetiklemişti. Parks, otobüsteyerini beyaz bir adama vermeyi reddetmişti Siyah haklarının 'annesi 9 öldü Dış Haberier Servisi - ABD'nin siyah haklan mücadelesinin sembol isimlerinden Rosa Lee Parks, önceki gün 92 yaşında öldü. Parks, 50 yıl önce Alabama'daki Montgomery kentinde bir otobüs yolculuğu sırasında koltuğunu beyaz bir adama vermeyi reddederek ABD'de modern zamanlann en büyük insan haklan hareketinin başlamasını sağlamıştı. Olay, Jim Crow Yasalan olarak bilinen ve ABD'nin güney eyaletlerinde siyah ve beyazlann ayn otobüslere binmelerini ve lokantalar ile kamusal alanlara ayn gitmelerini öngören yasalann hâlâ uygulamada olduğu 1955 yılında gerçekleşti. Terzilik yapan 42 yaşındaki Parks'ın, oturduğu otobüs koltuğunu bir beyaz adama vermeyi reddetmesi ABD tarihinin akışuıı değiştirirken kendisine de "sivfl haklar hareketinin annesi" unvanını kazandırdı. Koltuğunu yasalara rağmen beyaz adama vermeyen Parks, bu yüzden tutuklanarak hapse atıldı ve 14 dolarlık para cezasına çarptınldı. Parks, ünlü otobüs protestosuyla ilgili olarak 1990'h yıllarda "Diğer insanlara nasıl da\Tanüı\ orsa avıusını hak ettiğiıne inanıyorum. Özgürlüğü sadece kendim için değil, tüm insanbk için istiyorum" demişti. Parks'uı tutuklanması üzerine o zamanlar fazla tanınmayan siyah haklan hareketinin ünlü ismi Martin Luther King tarafından otobüs boykoru eylemi başlatıldı ve bu boykot tam 381 gün sürdü. King, daha sonra Nobel Banş Ödülü almıştı. Boykotun başlamasuıdan bir yıl sonra ABD Yüksek Mahkemesi tarafından siyah ve beyazlar için okullann ayn olması eşitük ilkesine aykın bulundu. Siyah haklan hareketi 1964'te kamusal alanlarda ırk aynmcılığına son veren Federal Sivil Haklar Kanunu'nun çıkmasını sağladı. Parks, öncülük yaptığı siyah haklan mücadelesi yüzünden yaşadığı Alabama eyaletinde ölüm tehditleri aldı, iş bulmakta güçlük çekti ve 1957 yılında kocası Raymond ile Detroit'e taşındı. Parks", 1996'da Başkanlık Özgürlük Madalyası ve 1999'da ülkenin en yüksek dereceli sivil madalyası olan Kongre Altın Madalyası'yla onurlandınldı. Parks'ın hayarmı ev r inde doğal sebeplerden kaybettiği bildirildi. ÜL DESTEK İSTEDİ 'Kıbns kronik sorun olur' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Dışiş- leri Bakanı Abdullah Gül, BM Genel Sek- reteri Kofi Annanın Kıbns konusundakı adımlannm BM ve AB üyeleri tarafuıdan desteklenmesi gerektiğini belirtti. Gül," Yoksa bu konu kronikbir probiem oiarakdunna>adevamedecek\«birçokstra- tejik konulan gölgele\en bir husus olacak- ür" diye konuşru. Gül ve ABD ziyareti ön- cesinde göriiş ahşverişinde bulunmak üze- re Ankara'ya gelen KKTC Cumhurbaşka- nı Mehmet Ali Talat, Başbakanlık'ta yak- laşık iki saat süren görüşmelerinin ardın- dan basm toplantısı yaptı. Gül, Talat'ın ABD Dışişleri Bakanı Con- doleezza Rice'ın daveti üzerine ABD'ye gideceğini anımsatarak "Bu ziyaret önem- li bir ziyarettir, ümit ederiz önemli getişme- ler olacaknr" dedi. 'Yeni adımlar atma zamanı' Kıbns Türk tarafmm adada kapsamlı bir çözüme ulaşılması için elinden geleni yap- tığını kaydeden Gül, Rum Yönetimi'nin Annan Planı'nı referandumda reddetmesiy- le önemli bir fırsatın kaçınldığma da işaret etti. Gül, "Şimdi kapsamh çözüm için yeni adımlar atma zamanıdır" diye konuşru. BM'nin müzakereleri yeniden başlatma- sım umduklannı belirten Talat da şöyle de- vam etti: "BM'nin, özellikle Rum Kesi- mi'nin masaya gelmesi için çahşması gerek- tiğine inanrvoruz. Özellikle süper güç olan ABD'nin bu çanşmada önemli bir rol üst- lendiğine inanıyor ve harekete geçmesi ge- rektiğini düşünüyoruz." Talat, izolasyonlann kaldınlmasının kap- samlı bir çözüm olmadığını, ancak bunun bir ilk adım olacağmı kaydetti. Talat, Ri- ce'm da kendisini ABD'ye bu nedenle da- vet ettiğini dile getirdi. HUNNAP' IAN BUTKOTEL Sıradışıtatilînîzde,kentyorgunlugunuzuatmakiçinöncelilditercihedebileceğiniz;Tarih, DagveDenizİD; KazDagıeteklerindesizikarşıladığıotantikmekân HAF1K SONU; 1 ODA (2 kişi) 150 YTL. (Y/P) ŞEKERBAYR4MI; 02 Kasım 2005 Giriş-06 Kasım 2005 Çıkış. (4 Geceleme); 1 Oda (İki Kişi) 720 YTL. Y/P 10 yaşına kadar çocuklar % 50 180 YTL. Adatepe Köji • Küçûkkujn ÇM4KKALE/TÜRKÎYE Rez. Tel: +90 286 752 65 81 - Faks: +90 286 752 20 66 Çanakkale Irtibat Tel&Faks: +90 286 217 47 07 www.tnniiapliai.con e-mail: LnftKtfhannaphan.cora Tatilcileıin %10'u reklamla, %90'ı tavsiye ile kendi otellerini bulurlar... Restorant i Havuz Ağaçbrm sıklı^resn demz gmmtusim çekeıneĞK Gekngörün. C lub Onent. Antîk Çağın adalet. sağlık ve banş için buluşma merkezı olan Oren'de denıze "sıfır" bmbır yıldElı bir tatıl koyudur Homeros'un doğum yen "Işıtdar Sahilt'nde. Dunyanın atmosfennde oksıjen oranı en yüksek iki noktasından bin olan Edremıt Körtezı'nde. Zeytın Rıvıerası'ndadır Club Orienfte. Ege srtilınde yapılmış 60 dubleks yapının her daıresı 2-4 veya 4-6 kışilik aıleler için tasarianmış ıçlerinde duş,WC ve îelefon olan odalardan oluşur Tum kapılar dev bir botanık bahçesine açılır Bahçe brter, ıncecik kumlu piaj öaşlar ABdkÇağın Konventuîu Örenıle rer a>an Club Orienl uluslararası sanatgılann, afteologlann w cevreclleıiB Kişitefi YP 40.00 m, ¥i2yaşücretsiz, (3.)-4.S.-Ş.kişikirîO.OOm Club Oritnt Holida> Resort, Ören-Burbaniye Tel; 0.266.416 53 54 - 416 34 45 • F u : 0.266.416 40 26 Bulusma MerkezMlt K »•» du6-onent.com İLAN TC ZEYTİNBURNU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 2005 211 Da^lı: Kenan Turan, Sümer Mah.'si, 18. Sk. No: 2 Zeytüıburnu.'lstanbul adresinde iken ikametgâhlan halen meçhul. Davacı Nuran Kasap vekıli tarafından davalı Kenan Turan aleyhrne mahkememize açılan sözleşmenın feshı, tapu ıptalı ve tescıl davasının açık yargılaması gereğince: Davalının adresi tespit edılemedığınden duruşma gününûn ve dava dılekçesinın da- vahya ilanen tebliğine karar verilmiştir. Mahkememize ait 2005 211 Esas sayılı dava dosyanın duruşma günü olan 16.11.2005 tarihinde saat 10.00'daki duruşmasında hazır bulunmanız. hazır bulunma- dığınız veya kendimzi bir vekille temsıl ettirmediğinız takdirde yargılamaya yoklu- ğunuzda devam edeceği ve karar venleceği hususunda dava dilekçesi ve duruşma gü- nü tebliği yerine kaım olmak üzere ilan olunur. 16.11.2005 Basın: 49795 İLAN TC ÜSKÜDAR 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2005 39 Karar No: 2005 606 Davacı Tülay Demırci vekilı Av. Serdar Özdemir tarafından davalı Orhan Demirci aleyhine açılan boşanma davasının yapılan duruşmalan sonunda verilen 28.09.2005 tarih ve 2005'39 Esas, 2005 606 karar sayılı karar uyannca: 1) Açılan boşanma davasının kabulü ile, 2) Kastamonu ili, Azdavay ilçesi, Derehtekke köyü, cilt no: 26, hane no: 29, BSN: 250'de nüfusa kayıth Taşkın ve Mahiye kızı 29.03.1980 d.lu Tülay Demırcı ile BSN: 162'de nüfusa kayıth Mustafa ve Sultan oğlu 15.01.1980 d.lu Orhan Demirci'nin TMK.'nin 166< 1 maddesı gereğince boşanmalanna, 3) Davacı tarafından yapılan 149.90 YTL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 4) Davacı vekili için 350 YTL vekâlet ücretinin davalıdan alrnarak davacıya veril- mesine, karar verilmış olup, işbu karann davalı Orhan Demırci'ye ilanın yayımlandı- ğı tarihten itibaren 15 gün sonra tebhğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihınden itıbaren 15 gün ıçerisinde temyız yolunun açık olduğu aksı halde karann bu haliyle kesinleşe- ceği ilanen tebliğ olunur. Basın: 49798
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog