Bugünden 1930'a 5,475,058 adet makaleKatalog


«
»

riTCumhurlyel L^KİTAPLARI ALACA BİR ÖFKE Hikmet Çetinkaya Ça gPızarlaım.'L$ Tmkocajı Cad. No 3941 (34334) Cagaioghı-lstanbul Tel (212) 514 01 96 Cumhuriyet fjT Cumhuriyeİ L^KİTAPLARI BALKANLAR Mustafa Balbay Çağ Psaıiama A.Ş Türkocagı Cad No 39 41 <34334)Cağalo#u-lS3BbulTel (212)5140196 8 2 . YIL SAYI: 29239 / 50 YKr (500.000 TL) (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 26 EKİM 2005 ÇARŞAMBA Baykal, 'en büyük yolsuzluğun içinde' dediği ve hukuka tecavüzle suçladığı hükümeti topa tuttu Dubai gökdelenleri hem Istanbul'un kitnligini bo- zacak hem de altyapı soruniannı katlayacak. Mimarlar ve şehirplancılan 'Yatırım değil şımanklık abideleri9 TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkam Ekinci, Dubai sermayesinin tasarladığı ikiz kulelerin, "sonradan görme bir zen- ginliğin yarattığı şımanklık abideleri" ol- duğunu söyledi. SHP îstanbul îl Başkanı Özkahraman, Türkiye'nin yabancı serma- yeye peşkeş çekildiğini ve projelerin istih- dama dönük olmadığını vurguladı. Şehir Plancılan Odası îstanbul Şube Sekre- teri Nurhan, bölgenin zaten altyapı ve ula- şım konulannda çok sayıda sorunu bulun- duğunu belirterek "Gökdelenler yapılın- ca bölgenin sorunlannın halledilmesi için yeni yatınmlar yapılması gerekecek. Yani bu para halkın cebinden çıkacak" dedi. GÖKÇE UYGUN'un haberi • 6. Sayfada Kararlar Evliyaoğlu ve Güllüce'den Ipleri elinde tutan ikili Hüseyin Evliyaoğlu. tdris Güllüce. İstanbul Büyükşehir Be- lediyesi'nde çok sayıda önemli karann, beledi- ye meclisinin AKP Grup Başkanvekili Hü- seyin Evliyaoğlu ve Belediye Başkanvekili tdris Güllüce tarafin- dan alındığı ileri sürü- lüyor. Erdoğan'a ya- kınlıklanyla bilinen bu iki ismin, belediyeye ait pek çok önemli ka- ran, Başkan KadirTop- baş'tan habersiz, hatta kimi zaman ona karşın aldığı iddia ediliyor. BARIŞ DOSTER'in haberi • 6. Sayfada 'KentiErdoğanyönetiyor' tstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski baş- kanlan Gürtuna ve Sözen, Göztepe Parkı'na cami yapılması karan ile başlayıp 3. köprü projesinin onaylanması ile devam eden sü- reçte ortaya çıkan Kadir Topbaş-ldris Güllü- ce çekişmesinin, Istanbul'da bir yönetim za- fiyetine neden olduğuna dikkat çektiler. ÖZ- LEM GÜVEMLt'nin haberi • 6. Sayfada Yargı kaçaklTBMM'de TÜPRAŞ 'ın yüzde 14.76 'lık hissesinin satışı, Galataport ve Kuşadası Limanı ihalesiyle ilgili gensoru önergesiAKP 'nin oylarıy- la reddedilirken Baykal, hükümeti sert bir dille eleştirdi. Hukuk hiçe sayılarakgeceyarısı operasyonlanyla halkın 752 milyon dolarhkkay- nağının Ofer-Kutman ikilisine teslim edildiğini belirten Baykal, "yol- suzluklara damardan gireceklerini söyleyenlerin milletin aortuna girdiğini" vurguladı. Baykal, Galataport 'un sözleşmesine eklenen maddeyle işletme hakkının 149 yıllığına çıkarıldığını belirtti. CHP lideri Baykal grup toplantısında dayargınındışarıdan müdaha- le ile bozulduğunu, hükümetin işine gelmediği için bunu engelleme- diğini söyledi. Baykal, "Bunu yapmayacaksın, ondan sonra demok- rasi, AB diyeceksin. Senigidiyargı kaçağıseni "dedi. Baykal, "Cum- huriyet, kendi antitezinin bayrağını sallayan güçlerin işbaşına gel- mesiyle olgunluk sınavını başarıyla vermiştir. 'Anıtkabir de sap gibi duracaksınız' diyenler, Hikmetyar 'ın önünde diz çökenler, bugün Atatürk'ün önündesaygıyla duruyorlar"diye konuştu. • 5.Sayfada DIŞİŞLERİBAKANIGÜL DE İNTtHALİ SAVUNDU 'YÖK intikam aldı' Başbakan'ın ardından Dışişleri Bakanı da YÖK ve rektörleri suç- lamayı sürdürdü. Rektörlerin Van'a gidişini 'yakışıksız gösteri' olarak nitelendiren Gül, "rektörlerin de hesap vermesi gerektiği- ni" söyledi. Gül, YÖK'ün Başbakanlık Müsteşan ile ilgili kara- ruıı da "Intikamlar alındı" diye değerlendirdi. • 4. Sayfada CUMHURİYET BAYRAMI RESEPSlYONU Yine eşsiz davetiye Türbana ödün vermemekte kararlı olan Cumhurbaşkanı Sezer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu için AKP millet- vekillerine "eşsiz", CHP'li ve ANAVATAN'lı vekillere ise eş- li davetiye gönderdi. AKP'den ANAVATAN'a geçen Süleyman Sanbaş'a, geçen yıl eşsiz davetiye gönderilmışti. • 7. Sayfada Wılma kasırgası vurdu ABD'nin Florida kıyüarını vuran VV'ilma kasırgası, en az 6 kişinin ölümüne yol açarken bölgedeki 6 mil- yon insamn da elektriksiz kalmasına sebep oldu. Bölgede ağaçlan deviren, pencereleri kıran, çatılan uçuran VViIma kasırgası, Florida eyaleti üzerindeki etkisini yaklaşık 7 saat boyunca sürdürdü. Sigorta şirketlerinin tahminlerine göre W ilma'nın Florida'da sebep olduğu yıkımın maliyeti 2 ila 9 milyar do- lar. Tüm eyalette 126 sığınakta yaklaşık 36 bin insamn banndırüdığı ifade edilirken kasırga nedeniyle aralarında Miami Uluslararası Havaalanı'nın da bulunduğu 9 havaalanı ulaşıma kapatıldı. (REUTERS) Eski DEHAP yöneticisi Fidan cinayetinde PKK'nin rolünün açığa çıkması tartışılıyor Kandil'den gelen kurşun Geçmişte kontrgerilla, Hizbullah ya da benzeri karanlık güçlerin iş- lediği cinayetlerden yakınan bu kesimler bir çözülmeyle birlikte kor- ku ve şok da yaşıyor. Fidan kendi yandaşlannın kullanıldığı bir tu- zağa düşürülüyor. Fidan'ın Türkiye koordinatörü olduğu PWD'nin yandaşlan kullanılıyor. Bu kişiler ölüm tehditleri üzerine Fidan'la bağlantıya geçiyor, onu Hizbullah'ın bir dönem kurtanlmış bölge- si olan Bağlar beldesinde elleriyle PKK'lilere teslim ediyor. DTH'liler ve PKK'ye "mürit gibi bağlı olanlar" Fidan cinayetini ha- len önemsemiyor, üzerinde durmuyor. Bu ilgisizliğin kökeninde, ör- gütün legal ve illegal yapılan üzerinde yarattığı hegemonya ve kor- kunun da payı bulunuyor. Güneydoğu'da herkes bir militanın örgüt yönetiminden habersiz cinayet işleyemeyeceğine inanırken kulis- lerde PKK'nin kendi tabanı üzerindeki inandıncıhğı artık daha yo- ğun tartışılıyor. MEHMET FARAÇ'ın haberi • 8. Sayfada TSK'nin dediği oldu Hükümet geri adımattı Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde TSK'nin istediği değişiklikler yapıldı. lrtica ve bö- lücülüğün dış tehdit kadar önemli iç tehdit olarak yer aldığı bel- gede, Ege'de kıta sa- hanhğının 12 mile çıkmasının savaş nedeni olacağı mad- desi de bulunuyor. ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - AB ile ilişki- İer ve müzakereler gerek- çesiyle 3 Ekim 2005 sonra- sına bırakılan Milli Güven- lik Siyaset Belgesi (MGSB) konusunda hükü- met geri adım attı. Belgede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) istediği değişiklik- ler yapıldı. lrtica ve bölü- cülüğün dış tehdit kadar önemli iç tehdit olarak yer aldığı belgede, Ege'de kıta sahanlığının 12 mile çık- masının savaş nedeni ola- cağı maddesi de bulunuyor. Atina'nın Türkiye'ye karşı tutum ve parlamentosun- dan geçirdiği soykınm id- dialannın karar<k etkili ol- duğu belirtildi. Belgede TSK'nin iç güvenlikteki rolü daha belirgin olarak dile getirildi. Içeriği nedeniyle AB ile müzakereler öncesinde sı- kıntı doğurmaması için 3 Ekim sonrasına bırakılan MGSB, yazılı gündemde olmamasına karşın önceki günkü MGK toplantjsında ele alındı. Daha öıfce hü- kümet önerisi olarak gelen taslak metin üzerinde önemli değişiklikler yapı- larak MGSB'nin Bakanlar Kurulu'na gönderihnesi MArkası Sa. 8, Sü. 8'de SAĞLIKTA KOBAYLIK DÖNEMİ • i. Savfada STARVETELEKOM SATIŞINDAVİZE • 12. Savfada GALATAPORT'TA USUL EKSlKLlĞl • 13. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Söyle, Yaz, Naflle!Milli Güvenlik Kuaılu AB ile görüşmelerde ulusal yararlanmızın "gözetilmesindeki" önemi vurguladı. öztürkçe yazımından anlaşılıyor ki, MGK'nin ya- yımladığı basın bildirisini Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer kaleme almış veya taslak metin Cum- hurbaşkanımızın denetiminden geçmiş. Bu ifadeye Başbakan dahil AKP'li Kurul üyeleri içtenlikle katıl- dılar mı acaba? MArkasıSa.8,Sü.rde Tahkim istifalarına Bıçakcı freni Futbol dünyasının mahkemesi olarak bilinen Tahkim Kuru- lu'ndaki istifalar, Federasyon Başkam Bıçakcı'mn araya gir- mesiyle şimdilik durdu. Aralann- da Başkan Selçuk Öztek'in de bulunduğu 5 üye, 2006 Dünya Kupası finalleri hesabmı yapan ulusal takımın geleceği için göre- ve devam karan aldı. • Spor'da Devlet başkanı gibi karşılandı 'Kürdistan Bölgesı Başkanı' sı- fatıyla Washıngton'a giden KDP lideri Barzani, ABD Başkanı Bush'la görüştü. Bush, Barza- ni'ye "Başkan" (President) ola- rak hitap ettiği açıklamasında, "Irak'tan, Kürdistan bölgesel hü- kümetinin başkam Barzani'yi Oval Ofis'te ağırlamak benim için bir onur" cbdı. • 11. Sayfadti Suikastçı Türkiye'de iddiası Hariri suikastı savcısı Mehlis, Güvenlik Konseyi'nde Suriye'nin soruşturma komisyonuyla işbirli- ği yapmadığmı kaydetti. Bush, Suriye'nin "özgür dünyamn ta- leplerini ciddiye almasını" isteye- rek, "Askeri güç son seçenektir" dedi. Suriyeli yetkililer ise su- ikastçı Adess'in Türkiye'de sak- landığını ileri sürdü. • 8. Sayfrfa
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog