Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriyetSZ.. YIL SAYI: 29238 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVtçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) Onkmn Can Güvenfiği İçin ArfcaKoltuk ÇocukJann E«mT»0l«IU*J DOâUŞ OTOKOTtV mmmmmm 25 EKİM 2005 SALI AB'ye göre, ülkedeki ortam nedeniyle hükümet demokratik projeleri ele alamıyor 'Türkiye gergiıı' BUNALIM MGK TOPLANTISINDA AŞILDI MGSBÜe uzlaşma İrticai ve bölücü faaliyetlenn öncelikli tehdıt sıralamasına alın- ması, Kıbns ile Ege konulannın belgedeki ifade biçimleri ne- deniyle aşılamayan Milli Güvenlik Sıyaseti Belgesı'ndeki (MGSB) kriz dünkü MGK'de aşıldı. Gelışme Ankara kulisle- rinde "TSK'nin duyarlı olduğu konular belgede yer aldı" yo- nımlanna neden oldu. Hükümet, AB'ye uyum gerekçesiyle belgenin sadeleştirilmesi gerektiğini belirterek birçok kavramı çıkarmış, ancak TSK'nin ıtırazıyla karşılaşmıştı. • 8. Sayfada ıBelgedebunalınıB k f e Kültür işgali yargılandı 4 Cumhuriyet, hükümet ile TSK arasında sıkıntı olduğu- nu ve konunun 3 Ekim sonra- sına bıraküdığım yazmış. an- cak hükümet kanadı sıkıntı olmadığını ileri sürmüştü. AB karşıtları sürecf aksatabilir' AB Komisyonu'nun ey- lül ayı "Aylık Genel Değerlendirme Raporu'nda" ülkedeki terör ortamının şiddeti arttırdığı belirtilerek "Eğer PKK silah bırakmaz- sa ordu ve polis içindeki reform karşıtı kanat bu dönemi kullana- bilir" deniyor. Ordunun, Erdoğan'ın Kürt sorununa ilişkin konuş- masmdan rahatsızlık duyduğunun ifade edildiği raporda, hüküme- tin demokratik projeleri ele almasının zorlaştığı kaydediliyor. Hİzb-ut Tahrire çifte standart' Köktendinci Hizb-utTah- rir örgütünün 3 Ekim öncesi kritik bir zamanda aniden ortaya çık- tığı belirtilen raporda, polisin Kürt destekçisi gruplara gösterdiği sertliği bu gruba göstermemiş olmasının ülkede şaşkınlıkla kar- şılandığı ifade ediliyor. Star TV'nin satışıyla Doğan Grubu'nun kamuoyu görüşünü şekillendirme konusunda önemli bir güç elde ettiği de belirtildi. ELÇİN POYRAZLAR'ın haberi 1 yıl içinde 293 çocukkaçırma olayıyaşandı hedef çocuklarTürkiye yoksulluğıın pençesindeki Latin Amerika ülkelerini andırma- ya başladı. îşsizlik ve yoksulluk nedeniyle kapkaç patlaması yaşanan Türkiye'de çocuk kaçırma eylemleri de giderek yayıhyor. Geçen yıl 293 çocuk kaçırma olayından 278'inin faili belirlenirken yalmzca 15'inin faili belirlenemedi. En çok çocuğun kaçınldığı il, 58 çocukla Istanbul oldu. îstanbul'u 32 çocukla Aydın, 25 çocukla Ankara izledi. İLHANTAŞCI Adliyeye geçmelerine izin verilmeyen grupla po- lis arasında arbede çıktı. Gruptakileri çevrede- ki esnaf da darp etmeye çalıştı. Eskişehir'e çev- re illerden takviye ekip gönderildi. (AA) Kaymaz davasında gerginlik Eskişehir'de olaylı duruşma Duruşmayı ızlemek isteyen 40 kışilik gru- bun adliyeye gıtmesıne ızin verilmeyın- ce arbede çıktı. Polis 13 kişıyi gözaltına aldı. Müdahil avukatlar, can güvenlikle- ri olmadığı gerekçesiyle davadan çekıl- diler. Müdahil avukatlar, davayı izlemek isteyen 30 avukatın Eskişehir gırişmde engellendiğinı belirterek, dava Mar- din'de görülmediği takdirde duruşmala- ra katılmayacaklannı bildirdiler. CAN HACIOĞLL 'nun haberi • 7. Sayfada ANKARA - Suç sosyo- lojisi uzmanı Doç. Dr. Ha- lil Bahar, son günlerde gündeme gelen çocuk ka- çırma suçuna karşı henüz toplumun refleksinın yete- rince gelişmediğini \urgu- ladı. Çocuk kaçırma suçu- nun yeni gelişen bir suç ti- pi olması nedeniyle insan- lann buna aşına olmadığı- na işaret eden Bahar, bu su- ça dönük olarak bireylerin bilinç ve duyarlılığınnı art- tınhııası gerektiğini kay- dettı. Emniyetın verilerine göre 2004 yılında 293 ço- cuk kaçırma olayı yaşandı. Bunlardan yalnızca 15 'ınin faili belirlenemedi. Uluslararası Stratejik AraştırmalarKurumu biüm danışmanı, suç sosyolojısi uzmanı Doç. Dr. Halil Ba- har, son günlerde yaşanan çocuk kaçırma olaylannı değerlendirdi. Bahar, Tür- kiye'de çocuk sorunlannın genelde soğuktan sokakta ölümlermeydana geldiğın- de gündeme gelmesini eleş- tirirken, "BöyJesi dönem- lerde geçici uygulamalar ortaya çıkıyor. Oysa soru- nun ne olduğu belli. Bi- limsel çalışma yapmaya gerek yok. Çözüm için bir an önce harekete geçilme- si gerekiyor" dedi. MArkası Sa. 3, Sü. 1 'de Bağdat'tagazetecileresaldırı Irak'ın başkenti Bağdat'ta gazetecilerin ve yabancı işadamlaraun kaldığı Filistin Oteli'ne patlayıcı yüklü 3 araçla saldın düzenlendi. Olayda 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 40 kişinin yaralandığı bildirildi. Ölenlerin Irak polisi ve siviller olduğu açıklandı. Patlamad^, 19 katb Filistin Oteli'nin güney kesimindeki odalarında büyük hasar meydana geldiği bildirildi. Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Muvafak el Rubai, saldırganlann amacımn oteli ele geçirerek yabancı ve Arap gazetecileri rehin almak olduğunu söyledi. (AP) • 10. Sayfada 28 Şubat/uAe^laşma irticacı öğrenci de Yurtdışına yüksek lisans için gön- derilen ancak özellikle 28 Şubat sürecinde irticai faaliyetlere ka- nştıklan için ilişikleri kesilen ya da Türkiye'ye geri çağnlan öğ- rencilere af getiren yasa tasansı- nın TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri yann yapılacak. Öğrencilerden yüksek lisansını tamamlayanlann üniversitelere srnav koşulu aranmadan öğretim elemanı olarak atanması öngö- rülüyor. AKP Grup Başkanveki- li Fatsa, 28 Şubat'ın normal bir süreç olmadığnıı belirterek dü- zenlemeyi savundu. • 4. Sayfada TMSF 'engel tanımıyor' Tartışmalı isimTej Kurulu y nda TMSF, Yahya Murat Demirel'in borcu nedeniyle el koyduğu şir- ketlerin hukukçulannı da değiş- tirdi. Teftiş Kurulu Başkanlı- ğı'na Egebank dosyasında adı geçen Ersin Dayıoğlu getirildi. Egebank soruşturma raporların- da, Dayıoğlu'nun tartışmalı olan bütün kredi istemlerinin al- tında imzası bulunuyor. TMSF görevlileri, şirketlerin hu- kukçusunu da eski Faisal Finans hukukçusuyla değiştirdi. Hu- kukçusu ve teftiş kurulu özenle seçilen el konulan şirketlerden Göltaş'ta, TMSF görevlilerinin son dönemde riskli satışlann yapılması için devreye girdiği ortaya çiktl. • 8. Sayfada Frankfurt Kitap Fuarı Fethullahçüar ABD standında Orhan Pamuk'un Banş Ödülü al- dığı 57. Uluslararası Frankfurt Kitap Fuan, katıluncı yayınevi ve ziyaretçi sayısında yeni bir rekorla sona erdi. 'Fethullahçı- lar' bu yıl da ABD yayıncüan- nın bulunduğu ve özel olarak korunan bölümde yer aldı. Detektörlü korumalann tüm va- liz ve çantalan arayarak ziyaret- çi kabul ettiği 8'inci salonda ol- dukça büyük bir stand açan 'Fet- hullahçılar cemaati', Said-i Nursi ve Fethullah Gülen'in ki- taplannı sergiledi. OSMAN ÇUTSAY'ın haberi • 75. Sayfada GÜNEYDOĞU TÖREDE ISRARLI • 7. Sayfada »TLBAŞIİKRAMÎYESI 20MİLYONYTL • 12. Savfada FUTBOLUN ADALETİ BİTTİ MSvor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Talihsizliğin Adı YÖK ne yapıyor? önce bir rektörün tutuklanma- sındaki nedenleri araştırıyor ve sonuçta rektörü so- nuna kadar savunmayı üstleniyor. Rektörün tutuklanmasıyla ilgili araştırmalar ilerle- dikçe Van Üniversitesi'nde kara görüşleri belgele- yen, tarikat uygulamalanyla çağdaşlığa, laikliğe ay- kırı dehşet vericı olgular saptanıyor. Kısacası YÖK, görevini yapıyor. Hem rektörü sa- mArkasıSa.8,Sü.rde Dubai 'yatırımı' gökdelen çıktı Başbakan Erdoğan'ın bu ayın başın- daki Dubai ziyaretiyle temelleri atılan, fakat yatınmın yeri konusundaki sıkm- tılar nedeniyle imza töreni ertelenen projenin ilk adunı olarak Istanbul Le- vent'e 300 metre yükseklığinde bir gök- delen yapılması planlanıyor. Şehir plan- lamacılan, 500 mılyon dolarhk "Dubai Tovvers Istanbul"un, kentm sıluetine za- rar vereceğini belirttiler. • 13. Sayfada Yücelman'a basın ödülü Basına 50 yılı aşkın hizmet ver- miş 70 yaş üstü gazetecilere ve- rilen Basın Hizmet Ödülü'ne bu yıl Kayhan Küreman, Etem Ça- lışkan, Veli Sezai Balcı, Faruk Geç, Erdoğan Anpınar, Oktay Ekşi, HasanPulur, sporyazanmız AbdülkadirYücelman, EserTutel ile Erdoğan Tokmakçıo£îu layık görüldü • 8. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY ABD'nin Yeni Stratejisi: Bilgi Harekâtı. Bağdat'ın işgal güçleri açısından güvenli sahası "yeşil bölgede" toplanan ABD'li generaller, Irak'ta içinde bulundukları duruma bakıp şu yorumda bir- leştiler: - Bu bizim son konvansiyonel operasyonumuz! UArkası Sa. 8, Sü. 8 'de d
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog