Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

24 EKİM 2005 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER YÖK, Rektör Aşkın'ın tutuklanmasının ardından Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ni mercek altına alıyor HedeftarikatçıkadrolarFIRATKOZOK VAN - Yüksek Öğretim Ku- rumu (YÖK). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkm'ın tutuklanması- nın ardından üniversitede ge- niş bir soruşturma başlatmaya hazırlanıyor. YÖK Denetleme Kurulu, Aşkın'ın tutuklanma sürecinde etkili olan çevreler- le bağlantıh öğretım üyeleri hakkında işlem başlatacak. Ta- rikatlann etkısi altına gırerek yasadışı faaliyette bulunan öğ- retim üyeleri üniversiteden uzaklaştınlacak. • YÖK Denetleme Kurulu, Aşkın'ın tutuklanma sürecinde etkili olan çevrelerle bağlantıh öğretim üyeleri hakkında işlem başlatacak. Tarikatlann etkisi altma girerek yasadışı faaliyette bulunan öğretim üyeleri üniversiteden uzaklaştuılacak. Ankara'dakı Rektörler Ko- lantısı'nın ardından açıklama- cek. Kurul tarafından yapıla- mitesi Toplantısı'nın ardından Yüzüncü Yıl Üniversitesi 'nın çeşitli çevrelerce "medreseteş- tirilmek istendiğnü" söyleyen ve tüm kurumların üzerlerıne düşen görevleri yerine getir- meleri gerektiğıni \-urgulayan YÖK Başkanı Erdoğan Teziç, ilk adımı attı. 74 üniversıtenin rektörü ve temsilcıleriyle önceki gün ya- pılan Rektörler Komitesi Top- larda bulunan Teziç, "Bizün idari soruşturma imkânımız kuDandınlmadı. YÖK olarak DenetlemeKurulu aracıhğıyla kendi denedememia vapüraca- ğız" dedi. Cumhuriyet'in edindıği bil- gilere göre YÖK Denetleme Kurulu, bünyesinde oluşturu- lacak komisyonlar YYÜ'de ile- ri sürülen yolsuzluklan araştı- racak ve sorunlan tespit ede- cak incelemelerde özellikle öğ- retim üyeleri ıle personel dos- yalan açılacak. ÜnJversiteden aülacak Denetleme Kurulu'nca yapı- lacak inceleme sonucunda be- lirlenecek "şeriatçı kadrolar" 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 7(1) maddesi ge- reğince ya üniversiteden uzak- laştınlacak ya da başka bir yük- seköğretim kurumuna atana- cak. Rektör misillemesi Bu arada, Yüzüncü Yıl Üni- versitesi'nin rektörlüğüne bu- günden ıtibaren Rektör Yar- dımcısı Prof. Dr. Ah'FuatDo- ğu vekâlet edecek. Doğu'nun vekillık sürest 6 ay olacak. An- cak bu süre içerisinde Prof. Dr. Yücel Aşkın'ın tutukluluk ha- lı sona ermezse, YÖK, Do- ğu'nun görev süresini 12 aya çıkarabilecek. Aşkın 1 yıl içe- risinde cezaevınden çıkarsa gö- revine dönebilecek. YÜZÜNCÜ YIL'DAÜRPERTENTABLO Mahrem diye lojmanlarda balkonyok VAN (Cumhariytf) - Prof. Dr Yöcel Aşkm'ın eşı Yard. Doç. Dr. Oya Aşkın ıle kahvaltıda bır araya gelen YÖK üyelerine bazı üniversite öğretim üyeleri tarafından verilen bilgiler, Van'da yaşanan gerici kadrolaşmayı bir kez daha gözler önüne serdi. Öğretim üyeleri üniversitedekı bazı öğretim üyelen eşlerinin tesettürlü olduklannı, bazılannın ise derslerden sonra tesettür giydiklerini söyledi. Tutuklanan rektör Aşkın'a destek olmak için Van'a gelen YÖK Başkanı Erdoğan Teziç, rektör Aşkın'ın eşi Oya Aşkın ile kahvaltıya bir araya geldi. Kahvaltıya YÖK başkanvekıllen Prof. Dr. tsa Eşme ve Prof.Dr. Aybar Ertepuıar ile Ünıversitelerarası Kurul Başkanı Prof. Dr Emin Ahcı'nın yanı sıra Yüzüncü Yıl Üniversıtesi'nde görevh bazı öğretim üyesi ve yöneticiler de katıldı. Görüşmede YÖK üyelerine "Vanhyım biıradan aynJmam" dıyen Oya Aşkui, temmuz ayında rektörlük konutunun basılmasıyla gündeme gelen antikalan gösterdi. Kahvaltıda bazı öğretim üyeleri üniversitede behrlenen tarikatçı yapılanma ile ilgıli bilgileri de gündeme getirdiler. Öğretım üyeleri tarafından verilen bilgiler YÖK üyelerinde "şok" etkisi yarattı. Edınilen bilgilere göre YÖK üyelerine iletilen bilgiler şunlar: - Bazı öğretım üyelerinın eşlen tesettürlü, bu kişiler sabahlan bırlikte spor yapıyor. - Bazı öğretim üyelen ders dışında tesettür giyıyor. - Prof. Dr. Aşkın'dan önce yapılan lojmanlann bir kısmında balkon bulunmuyor. Buna gerekçe olarak "mahrenuyet" gösteriliyor. - Öğretim üyelerinin yüzde 85'i çeşitli tankatlar ıle yakın ılişkı içerisinde. - Lojmanlarda oturan öğretım üyelerinden bazılannın eşleri erkeklere kapı açmıyor. - Yerleşkede toplu namazlar kılınıyor. - Bazı öğrenciler tarikatlara ve PKK'ye sempatı duyuyor. • Üniversitede görevli öğretim üyelerinin rektörlere verdiği bilgiler, üniversitedeki gerici kadrolaşmayı ortaya koyuyor. Öğretim üyelerinin verdiği bilgiye göre: -Öğretim üyelerinin yüzde 85'i tarikatlara yakın. - Bazı öğretim üyelerinin eşleri tesettürlü. - Tesettürlü eşler birlikte spor yapıyor. Tutuklanan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın'a destek olmak için Van'a gelen YÖK Baş- kanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç rektör Aşkm'ın eşi Yard. Doç. Dr. Oya Aşkın ile kahvaiûda bir araya gekii. (AA) 'Rahat çalışaımyorıız' 'Tepkinin temelindeçalışmalanmızm engelknmesiyattyor' diyen Teziç, ÖmerDinçer konusunda intikam duygusuyla hareket etmediklerinisöyledi VAN(Cumhuriyet)-YÖK Başka- nı Prof. Dr. ErdoğanTeziç, göreve gel- diğinden beri rahat çalışma ortamı bu- lamadıklannı belirterek "Üniversite- ler hem devlete hem de hükümede- re lazun. Türk ekonomisinin büyük kaybı olur. Bunlan biryumağm par- çası olarak görmek gerekir'' dedi. Rektörler Komitesi toplantısına katılmak üzere Van'a gelen YÖK Başkanı Teziç, geceyi geçirdiği Yü- züncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın'ın üniversite yerleş- kesindekı e\ inden çıkışta gazeteci- lerin sorulannı yanıtladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan" ın. "Adeta bir intikam hırsıyla, benim müsteşa- runm okuUarda görev vapamayaca- ğına dair aldığınız karar, beni bağla- maz" şeklindeki sözlerinin hatırla- tılması üzerine Teziç, şunlan söyle- di: "Başbakanlık Müsteşan Ömer Dınçer'in unvanuun aunması konu- su, 1 yüdır süren bir incelemetıin so- nucudur. Zamanaşnnınedeniyieekim sonu kasun başında tamamlanacak- o. Bu nedenle de böyle bir zaman di- limine denk geldL Bu olayın son za- maniarda yaşanan oiaylarla birbağ- lanüsı yoktur. Biz hiçbir zaman inti- kam dıngusuyla hareket etmedik. Başbakan ın, Dinçer'in akademik unvanını tanıym tanımaması huku- ki birsüreçtir. Üniversitelerbizim ku- rumumuz değiL evrensel ölçülerde eğmm veren kurumlardır." 'Geritimi onlara sorun' "Hükümetie aramzda bir gerüun var mı" sorusu üzerine Teziç, "gö- reve getdiğinden beri rahat çaüşma ortamı bulamadığuu" ifade ederek "İki kez Başbakan ile iyi bir ortam- da görüştük.Ancak daha sonra ara- ya giren olaylar nedeniyle gerginük- ler arto. Hükümetk YOK arasmda- ki gerilimi onlara sormak lazun, ba- na değiL Bizim tepküerimizin teme- linde çahşmalarunızın engellenmesi yaoyor. Kadrolar konusunda süann yaşıyoruz ve bunlan dile getirdik" diye konuştu. Teziç, bir gazetecinın, "Bubirkör âovüşnnı" şekhndekı so- rusunuşöyle yanıtladı: "Bunukördö- vüşolarak nitelendiremenL Zaman- la gerginüklerin artünlmadan çö- zümlenebüeceği inancuu taşıyoruz. Van'a geunemizin nedeni asla göste- ri değüdir. Rektör Aşkm'a destekol- mak amacıyla geldik. Gerginliğin böyle devam etmesi. devletimiz için de kayıpnr. Ünhersiteler hem devîe- te hem de hükümeüere lazun. Türk ekonomisinin bundan büyük kaybı olur. Bunlan bir yumağin parçası olarak görmek gerekir" Aşkın'ı ziyarete gıderken Van Ka- palı Cezaevi'nde üzerinin aranması- nın kurallar gereği olduğunu ifade eden Teziç, "Herkesin uyması ge- rektiği kurallar olduğu söylenince bizler de itiraz etmedik ve kurallara uyarakarandık" dedi. 'Yargıya ınüdahale değil' Aşkın'a destek vermek amacıyla Van'a gıdip dönen Marmara Üni- versitesi Rektörü Prof. Dr. Tunç Erem, Atatürk Havalimanı'nda ba- sın mensuplanna yapnğı açıklama- da, "Bunınapmakzonifldaydık.Bu, yargıya müdahale değiL Bu, eğerbir beürsizfiJvusuküzlükvarsaonunlaü- gili bir konu" diye konuştu. AVEA ILETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Mıllı Pıyango Idaresı Genel Mudurluğu'nden alınan 08/07/2005 tarıh ve B.07 I.MPİ 013 00 02/1449- 5596 sayılı ızınle duzenlenen pıyangoya 1 367 820 ıştırakçı katılmıstır 18/10/2005 tarıhınde yapılan çekılışte ıkramıye kazanan asıl/yedek talıhlılerın lıstesı aşağıda belırtılmıştır SIRA KURA NO. NO. BMW OTOMOBİL KAZANAN ASİL TALİHLİ 1 1360 488 BARIŞ K0RKMA2 ISTANBUL BMW OTOMOBİL KAZANAN YEOEK TALİHLİLER 1 1334 574 OZAN UÇKUNOĞLU ISTANBUL 2 365 337 VAHAP MERT ISTANBUL 3 65110 MERALÇITAK K MARAŞ LG PLAZMA TV KAZANAN ASİL TALİHLİLER 1335 921 ATILLA KOCAKA°LAN ISTANBUL 382 032 YAŞAR TAŞKIN UZUN SAMSUN SIRA KURA NO. NO. CASPER NOTEBOOK KAZANAN YEDEK TALİHLİLER 1 47 642 GULER YALÇIN İSTANBUL 2 126 899 CEVRIYEŞENGÜL SAMSUN 3 75 634 EYUPKAYACAN BURSA 4 1158 223 MALICULUT KARAMAN 5 8 639 ALIÇIÇEK ÇORUM 6 139 300 HASANGÖRGUR ANKARA 7 720 982 ALIKERTIŞ KUTAHYA 8 1)53 726 KAĞANÇELEBI ISTANBUL 9 90 753 UĞUR SARIAKÇALI OSMANIYE 10 1048 549 AHMET LOĞOGLU HATAY LG LCD TV/MONİTÖR KAZANAN ASİL TALİHLİLER 1 5 914 HUSEYIN DURSUN DİYARBAKIR 2 479 837 NESLİHAN ACAR BARTIN 3 737 892 YÜCEL YAYLA ESKIŞEHIR 4 742 ADNANCANOVA BALIKESIR 5 75 820 ÇETINÖZTORK BURSA 6 1245 444 GÜLŞAH ERMİŞ ÇANAKKALE T 661753 ERDEM ERDENK I2MİR 8 334 964 MEHMETALIK ISTANSUL 9 469156 RAMAZANUNAL SAMSUN 10 352 994 NURETT1N TERZI ANKARA LG LCD TV/MONİTÖR KAZANAN YEDEK TALİHLİLER 1 30 267 NECMIDEMIRAY GIRESUN 2 1150101 ŞENAY KUÇUKSÖNMEZ MANİSA 3 187 031 SEVINÇÖZTURK IÇEL 4 642 589 SAMİ ORÇAN ISTANBUL 5 1329 027 HUSEYIN ÇORAK ANKARA 6 3)606 CEMALETTIN ÖZDEMIR ESKIŞEHIR 7 16 043 OSMANÖZBAN ANKARA 8 132 594 INCIBAŞAKİNCE ANKARA 9 1168 715 ILHAMI TURKKAN ISTANBUL 10 849 689 SERDALTAŞ İÇEL 3 739 339 YAVUZ ORÜC ANKARA 4 1306 314 ZUHALERSOZ AFYON 5 52 855 ZERRIN ÖZDEMIR ELAZIĞ 6 175 932 YUSUFEROĞLU ANKARA 7 1367107 HASANTOP ANTALYA 8 224 080 AHMET ZEREN ISTANBUL 9 (341131 AHMET BOYRACI MANİSA 10 458 368 FETHIYEŞAN ISTANBUL LG PLAZMA TV KAZANAN YEDEK TALİHLİLER 1 350 849 HUSEYIN KARAKAYA ISTANBUL 2 1201616 GULTEN DEMİRBAŞ IZMIR 3 535 NIHATÇELEBIOĞLU İSTANBUL 4 142 977 MEHMETAFACAN YOZGAT 5 1080 333 MESUTTUZEN TOKAT 6 923168 NECLADOK ANKARA 7 537 405 ELA ALT1NTAŞ ANKARA 8 1126172 HACI KALAYCI ANKARA 9 555 KÖKSAL GEDIKLİ KOCAELI 10 1029 312 METİNHAVZA İSTANBUL CASPER NOTEBOOK KAZANAN ASİL TALİHLİLER 1 566 808 CUMA Y'JCEL BALIKESIR 2 1320 049 SİNANCOŞKUN ADANA 3 909164 BEDRIBULUT ANKARA 4 '065 920 ALPERTEKE ADANA 5 515 432 AUGEDIK İZMİR 6 220 260 THK GENEL BAŞKANLIĞI ESKIŞEHIR 7 410 881 MUSTAFAYAKAR ADIYAMAN 8 503 530 AYSEYILMAZ BALIKESIR 9 '017 791 ALIAY HATAY 10 373 497 ABDULLAH YURT İZMİR Ikramıye kazanan asıl talıhlılerın 08 Kasım 2005, yedek talıhlılerın ıse 23 Kasım 2005 tanhıne kadar "DMC Eğıtım Mah Poyraz Sok Sadıkoğlu-1 Iş Merkezı No 25 Kadıkoy 34722 Istanbul" adresıne veya (0216) 541 90 70 no'lu telefondan Aysel Kıbar'a başvurmaları gerekmektedır Asıl ve yedek talıhlılere aynca taahhütlu posta yolu ıle bıldırım yapılacaktır CUMHURİYET BAYRAMI RESEPStYONU'NA DAVET Cumhurbaşkanı Sezer rektörleriKöşk'eçağıracak VAN (Cumhuriyet) -Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer bır ilki gerçekleş- tirerek tüm rektörleri Çankaya Köş- kü'nde vereceği 29 Ekim Cumhuriyet Resepsiyonu'na davet edecek. AKP'lı bakan ve miJJervekillenne bugüne ka- darki resepsiyonlar için "eşsiz" daveti- ye gönderen Sezer'in rektörleri eşleriy- le birlikte davet edeceği öğrenıldi. Cumhurbaşkanı Sezer. bugüne kadar- ki uygulamalann dışına çıkarak 29 Ekim Resepsiyonu için bir ilki gerçekleştire- cek. Sezer, cumartesi günü Çankaya Köşkü'nde vereceği resepsiyona, tüm rektörleri davet edecek. Edinilen bilgi- lere göre, Anadolu'daki rektörlerin bır kısmınadavetiyelerulaştı. Sezer'in Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın'ıntutuklu olması nede- niyle yenne vekâlet edecek olan Rek- tör Yardımcısı Prof. Dr. AH Fuat Do- ğu'yu çağıracağı belırtihyor. Bugüne kadar Çankaya Köşkü'nün ev sahipliği yaptıgı resepsiyonlara ge- nelde Ankara'daki ünversitelerin rek- törlerini çağu^n Sezer'in yeni uygula- ması rektörler arasrnda sevinçle karşı- landı. Bugüne kadarkı resepsiyonlarda AKP'li bakan ve milletvekiİJerine eşsiz davetıye gönderen Sezer'in rektörlerin tümünü eşleriyle birlikte çağıracağı öğ- reruldi. Sezer'in bu karannda hiçbir üni- versite rektörünün eşinin türbanlı ohna- masının etkili olduğu ifade ediliyor. Cumhurbaşkaru Ahmet Necdet Se- zer'in davetini Yüzüncü Yıl Üniversi- tesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın'a destek olmak amacıyla geldikleri Van'da öğrenen rektörler, Cumhurbaşkanı'nın uygulamasını se\inçle karşüadı. Rektör- ler, "Bu davete kaülmamız gerekijTor. Bizzat kendimiz katüacağK" dedıler. Dikkat çeken tablo Davette Sezer'in, özellikle son gün- lerde hükümet ile YÖK arasında yaşa- nan gergınliklerin ardnıdan rektörleri Çankaya Köşkü'ne davet etmesi, 29 Ekim resepsiyonunda ilginç bir toblo oluşmasına neden olacak. Rektörler ile kavgalı olan Başbakan Recep Ta>"yip Erdoğan ve Başbakanlık Müsteşan ÖmerDinçer'in nasd bir tavır izleyecek- leri merak konusu oldu. Bugüne kadarki uygulamada ıse Çan- kaya Köşkü'ndeki resepsiyonlara Anka- ra'dakı üniversitelerin rektörleri katılı- yordu. Diğer kentlerdekı rektörlerse va- liükler tarafindan düzenlenen resepsiyon- larda yer alıyordu. AKP'ye güvenmenin bedelleri... 7BMM Anayasa Komısyonu'nda anayasanın "bütçe" ile ilgili maddeierinin değiştirilmesine ilişkin öneri görüşülürken, AKP'nin her düzenlemeye "tuzak" hükümler koyduğu görüşünden hareket eden CHP'liler, ince eleyip sık dokumaya özen gösterdiler. CHP'liler değişiklikle Sayıştay'ın denetim yetkisinin kısıtlanabileceği üzerinde ısrarla durdular. Tartışma uzayınca bazı AKP'liler "Bize bu kadar güvensiz olmayın" diye laf attı. Bunun üzerine, CHP Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk. AKP'ye güvenmenin bedellenni örneklerle özetledi: "Prim affı getireceğiz, dediniz; biz 'Gariban çiftçi köylü borcunu ödeyebilecek' diye düşünürken, birbaktık ki içinden Maliye Bakanı'na afçıktı. Eve dönüş yasası çıkardınız; düşündük ki, eline silah almamış dağdaki vatandaşlar inecek, onlan topluma kazandıracağız. Siz insanları domuz bağıyla bağlayan Hizbullahçılan yararlandırdınız. 2- B kapsamındaki orman arazilerini vatandaşa satacağız, dediniz; baktık kiyine Maliye Bakanı'nın Beykoz'daki arazisi kapsama giriyor. Şimdi biz size nasıl güvenelim?" AKP'nîn bürokratı işini bilir... TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kamu kurumlanna ilişkin okullann MEB'e devrine ilişkin yasa görüşülürken CHP Ordu Milletvekili Kazım Türkmen, 8. Cumhurbaşkanı Turgırt Özal'ın "Benim bürokratım işini bilir" sözünü anımsatan bir olayı belgelenyle Millı Eğftim Bakanı Hüseyin Çelik'e sundu. "örnek kişi", Samsun Milli Eğitim Müdürü Cevdet Aydın; "örnek belge" ise müdürlüğün "Eğitime Yüzde 100 Destek Kampanyası" tanıtımı için bastırdığı kitaptı. Türkmen, kitaptaki "Samsun milletvekilleri"n\n tanıtıldığı sayfayı Bakan Çelik'e gösterdikten sonra sözlerine devam etti: "Sayın Bakan, 'milletvekillerimız' başlığı altında sadece AKP milletvekilleri özgeçmişleriyle birlikte tanıtılıyor. Allah aşkına, Samsun'da sadece AKP milletvekili mi var? CHP'nin 2 Samsun milletvekili var, neden onlar burada yer almıyor? Samsun Milli Eğitim Müdürü, böyle bir pervasızlık yapma gücünû nereden alıyor? Lütfen bu olayla ilgili gerekli soruşturmayı başlatın ve sorumlulan cezalandınn." Bu "belgeli" açıklama, hem AKP'lilerin hem de Çelik'in bütün itiraz kapılannı kapattı. AKP Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya, "Bakayım özgeçmişımı doğru yazmışlar mı" diye espri yaparken, Çelik de kitabı alıp bürokratlanna "inceleme" talimatı verdi... 'Holigan vekiller' ve TBMM TBMM geçen hafta "holigan" vekilleri tartıştı. Sahaya pet şişe atan CHP Denizli Milletvekili Haşim Oral ve hakem tokatlayan Mardin bağımsız milletvekili Süleyman Bölünmez savunmaya geçerken, bazı mılletvekıllerinden destek de gördüler. TBMM genel kurulunda sporda şiddet ve şike savlanyla ilgili komisyon raporu görüşülürken ise medyada kullanılan dıl sorgulandı: Mehmet Küçükaşık (CHR Bursa): özellikle şiddet konusunda medyanın çok önemli bir rolü vardı. Bir futbol maçına gidiyorsunuz, ertesi gün bir başlık: 'Falanca takım falancayı parçalar, yener.' Şimdi, öyle bir şey ki, futbol kulübü yönetıcilerine bakıyorsunuz 'yeneceğiz, başka çaremizyok' şeklinde açıklamalar Türk sporunda sürekli şiddeti körükleyen başlıca nedenler halıne gelmeye başlamıştı. (...) Şimdi, medyanın etkisine biraz fazla değindik. Yalnız, medyanın etkisinden çok daha fazla, yıne, Türk sporundaki en önemli unsurlardan bir tanesi de, bizim gördüğümüz, ne yazık ki, bir gizli bahis olayı var Türk sporunda ve siyasetçilerin çok büyük etkenleri var ve Türk sporunda, reddetsek de reddetmesek de, mafyanın olayı var. Alaettin Güven (AKP, Kütahya): Bilimsel bir araştırma sonucuna göre, futbol maçına giden her 100 kişiden 4'ü kavgaya kanşmış, 16'sı da küfürlü tezahüratta bulunduğunu ifade etmiştir. Gerek günlük konuşmalarda gerek gazetelerin haber sayfalannda yer alan manşetlerde yazılan 'savaşmak', 'parçalamak', 'ölümüne oynamak', 'savaşamadık, yenildik', 'korktuk, oynayamadık', 'bomba gibi geliyorum', 'zafer kazanmak', 'vahşet' gibi başlıklar, sporun evrensel değerterini zedelemekten başka bir işe yaramamaktadır. Başbakan CHP'den gelenleri niye öptü? TBMM'de geçen hafta transfer atışmalan yaşandı. Bu atışmalar AKP'nin "transfeıiere karşı", ancak kendi partisine "katılımlara" açık olduğunu bir kez daha ortaya koydu. öyle ya, CHP'den istifa eden Atilla Başoğlu, Necdet Budak, Şevket Gürsoy, Cemal Kaya ve Nezir Nasıroğlu şimdi AKP'li değil mi? Genel kurulda bu transfer atışması tutanakJanndan seçtiğimiz bazı bölümler şöyle: Salih Kapusuz (AKP, Ankara): Sizler buraya gelirken Anavatan Partisi vardı, sizin her birinizin çatısı altında girdiğiniz CHP ve AKP de vardı. 0 partinin programı, tüzüğü, yönetimi, kadrosu, ilkeleriyle niçin girmediniz? (...) Unutmayın ki, dün mum da vardı, Mumcu da vardı; ama, bugün, bu çağda, bunların dönemi bitmiş ve sönmüştür. Süleyman Sanbaş(Anavatan, Malatya): Sayın Başkan, CHP'den 5 milletvekilini kendi hanesine yazarken bunlan söyleseydi; bu milletvekilleri CHP'ye oy verenlerin oyuyla seçildi, AKP'ye almayalım, deseydi, bugün, burada, bu ahlaki ilkeden bahsetme hakkı olacaktı. Haluk Koç(CHR Samsun): Sayın Kapusuz'un bunları söylerken, CHP'den istifa edip yeni siyasi tercihlerini iktidar tarafında kullanan milletvekillerinin varlığını da unutmaması gerekirdi, bunlan da söylemesi gerekirdi. Eyûp Fatsa(AKP, Ordu): Milletin kendisine verdiği yetkiyi başka yerlere pazarlayanlar, kendine oy verenlere karşı sorumlu. Evet Sayın Sarıbaş, size oy verenler ya CHP ya AKP tabanındadır. Siz, kime karşı kendinizı sorumlu hissediyorsunuz?! Süleyman Sanbaş:(Anavatan, Malatya): Millete karşı!.. Hüseyin Güler(Anavatan, Mersin): Dinime küfreden bari Müslüman olsa! Ümmet Kandoğan (DYP, Denizli): CHP'den AKP'ye geçen milletvekillerini, Sayın Tayyip Erdoğan, büyük kongrede, kürsüye çıkararak, üç kez kucaklaşarak partiye aldı. Eğer o zaman, bir partiden seçilip, o partiye oy veren halkın oylarıyla seçilen bir milletvekilinin parti değiştirmesi yanhşsa, Sayın Başbakan, kongrede, kurultayda o geçen milletvekillerini üç sefer kucaklayarak, öperek AKP saflarına niye aldı? Salih Kapusuz: Bağımsız da kalabilirsiniz; ama, bizim tenkit ettiğimiz husus şudur: Kurumsal bir yapıya dönüşüyorsunuz. Milletin bir partiye vermediğini bir grup haline getiriyorsunuz. Ben, bireysel pozisyonları değil, kurumsal pozisyonu tenkit ediyorum. Türey Köse, Ayşe Sayın, Emine Kaplan (bmiDcunnâttnetnettr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog