Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24 EKİM 2005 PAZARTESİ HABERLER MGKbugün topianyop • ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu)- MilliGü- venlikKurulu(MGK), Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer başkanlığın- da bugün Çankaya Köş- kii'nde toplanıyor. MGK'ye Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genel- kurrnay Başkanı Orgene- ral Hılmı Özkök, ilgili ba- kanlar ve askeri heyet ka- tılacak. Toplantının yazılı gündem maddeleri olarak Türkiye-AB ilişkileri ve artış gösteren terör konu- lan ele alınacak. Hükümet ve Dışişlen Ba- kanlığı yetkilılerinın top- latıda AB ıle gelinen aşa- ma konusunda bilgi ver- mesi bekleruyor. Terör ko- nusunda ıse güvenlik bi- rimlerinin güncellenen ra- porlannın toplantıya sunulacağı dıle getirildi. TBMM'tte gensoru hattası • ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu)- TBMM Ge- nel Kurulu'nda, bu hafta anayasa değişikliğı pa- ketı, Bazı Kamu Ala- caklannın Tahsil ve Ter- kini Hakkında Yasa Ta- sansı ile CHP'nın Baş- bakan Tayyip Erdoğan hakkında verdiği genso- ru önergesi görüşülecek. Anayasa paketinin ilk turu yarın, ikinci turu cuma günü yapılacak. TBMM Genel Kurulu, gündemındeki konulan görüşmek üzere gece çalışması yapacak. Kaymazdavaa içii alapm • ESKİŞEHİR(Cunı- huriyet) - Mardın'in Kı- zıltepe ilçesinde 12 ya- şındaki Uğur Kaymaz ile babası Ahmet Kay- maz'ın terörist olduklan gerekçesiyle evlerinin önünde öldürülmeleriyle ilgili davanın yann gö- rülecek ıkincı duruşması öncesınde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Valilik alarma geçti. Emniyet 25 Ekım'e ka- dar tüm ızinleri kaldınr- ken valilik de duruşma öncesinde toplantı, gös- teri yürüyüşü, basın açık- laması ve benzeri faali- yetleri yasakladı. UMK-TCK • GİRESUN(AA)-Bah- çeşehir Üniversitesi Hu- kuk Fakültesi Ceza Huku- ku ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğrerim Üyesı Prof. Dr. Feridun Yenisey, bir savcının kamu davası açmadan önce en az 10 kez düşünmesi ge- rektiğini söyledi. Prof. Dr. Yenisey, Giresun îl Özel tdare Kültür Sitesi Salo- nu'nda düzenlenen "CMK-TCKUzlaşma" konulu konferansta, bir sa\'cının hazırlık soruştur- masına başlayabilmesı için, hukuka uyguntüm delileri bir araya getirdi- ğinde, bu kişinin yüzde 90 mahkûm olacağı yönünde düşünce üretebilrnesi ge- rektiğini ifade etti. Yeni- sey, yeterlı şüphe dogma- dığı hallerde açılan kamu davalannın hâkim ile sav- cıyı karşı karşıya getirebi- leceğini belirttı. DÜZHJME • Gazetemizin dünkü sayısının 5. sayfasında ADD Genel Başkanı Ertuğrul Kazancı'nın demecinde yer alan cüm- le, "Halkımızın ahn teri ve emeği olan kamusal varlıklanmız; yerli-yaban- cıya elde bırakılmaksızın, sermayeye pazarlanmak- tadır" şeklınde olacakür. Düzeltir, özür dileriz. Harem-selamlık düzeninin hâkim olduğu kongrede kara çarşaflı ve cüppeliler boy gösterdi SP'de yine aynı görüntüler• Saadet Partisi îstanbul 2. Olağan Kongresi Abdi îpekçi Spor Salonu'nda yapıldı. Seçimi tek listeyle giren eski U Başkanı Osman Yumakoğullan kazandı. tstanbul Haber Ser- visi - Saadet Partisi'nın (SP) îstanbul 2. Olağan Kongresi dün Abdı îpekçi Spor Salonu'nda yapıldı. Harem-selam- lık düzeninin hâkim ol- duğu kongre salonun- da, kadınlar türban ve çarşaflanyla, erkekler ise sank ve cüppeleriy- le dikkat çekti. Önceki gün yaşamını yitiren Necmettio Erbakan'ın eşi Nermin Erbakan için fatıha okunması ile başlayan kongrede seçi- me tek listeyle giren es- ki ÜBaşkanıOsmanYu- makoğuHan yenıden se- çildi. SP îstanbul 2. Olağan II Kongresi, yine bildik görüntülere sahne oldu. Sabahın erken saatle- rinden itibaren spor sa- lonuna gelmeye başla- yan türbanlı, kara çar- şaflı kadın partililer ile sanklı ve cüppeli erkek partililer salonda ha- rem-selamhk düzenınde oturtuldu. Partililer di- van başkanlığına seçilen YasinHatipoğhı'nun is- teği üzenne hep bir ağız- dan önceki gün yaşamı- nı yitiren Nermin Er- bakan için fatıha oku- dular. Daha sonra kürsüye gelen SP Genel Başkan- vekili Recai Kutan, "TürkKe'nin bunahnı- h bir dönemden geçtiği- ni, (hş potitikadaki, eko- nomideki, milli, manevi ve ahlaki değerlerdeld tahribatm tehlikeb bo- yufJara ulaşüğını'' söy- ledi. Konuşmalann ar- dından yapılan seçimde Osman Yumakoğullan yeniden ıl başkanlığına seçildi. Nermin Erbakan için fatiha okunması ile başlayan kongrede rürbann, kara çarşafh kadm par- tililer ile sankh ve cüppeli erkek partihTer salonda harem-selamhk düzeninde oturtuldu. (AA) Nermîn Erbakan öldiiANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Saadet Partisi'nin yasaklı li- deri Necmettin Erbakan'ın eşi Nermin Erbakan, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu 62 yaşında ya- şamını yıtirdi. Erbakan, bugün îs- tanbul Fatih Camısi'nde kıhna- cak cenaze namazının ardından Merkez Efendi Mezarlığı'ndaki ai- le kabnstanhğına defhedilecek. FP ve SP'nin yasaklı lıderi Nec- mettin Erbakan'ın eşi Nermin Er- bakan, tedavi gördüğü Yüksek Öı- tisas Hastanesı'nde dün sabah sa- atlerinde yaşama gözlenni yum- du. Geçirdiği kalp krizi nedeniy- le Ankara Yüksek Öıtisas Hasta- nesi'ne kaldınlan ve burada anji- yo yapılan Nermin Erbakan, bir süredirtedavi görüyordu. Ankara Yüksek Öıti- sas Hastanesi Başheki- mi Prof. Dr. Adnan Ço- banoğlu, "Nermin Er- bakan'm sağbkdurumu 24-36 saate kadar sabit kaldL, ancak gece yan- suıdan itibaren kötüleş- ti. Sabah 7J0'a doğru ümit kalmadığuıı fark ettik ve yaşam destek ünitesini kesmek zorunda kaldık" dedı. Necmettin Erbakan, sekreter- liğini yapan Nermin Erbakan ile 1967 yılında evlendi. Bu dönem- de çağdaş giyımli olan Nermin Erbakan, düğününde başı açık bir gelinlık giydi. Evliliklerinin ilk Nermin Erbakan. yıllanndaki fotoğraflar- da Nermin Erbakan'ın etek boyu kısa olan kı- yafetleri dikkat çekiyor- du. Iskenderpaşa Cami- si'nde Nakşibendi şey- hi MehmetZahitKotku tarafından kıyılan dini nikâhtan sonra Yeşil- köy'de ÇınarOtel'de mü- zikli ve içkili bir düğün yaptıklan basında yer aldı. Ev- lendikten sonra Milli Görüşçü olan Nermin Erbakan, ilerleyen yıllarda kapandı. Nermin Erbakan, eşiyle birlik- te siyasette de boy gösterdi. FP ka- patılmadan önce partinin kadın kollannda aktif olarak görev al- dı. Hatta yenilikçi kanadın önü- nü kesmek için Abduflah Gül'ü durdurma harekâtına katıldı. Kongre öncesi milletvekıli eşleri ve FP'li kadınlarla sık sık bir ara- ya gelen Nermin Erbakan, Gül için "O daha çocuk, daha toy.Ko- calanmzı yönetin, itaat etmeleri- nisağfym. Gekneğjbozmaym" tel- kininde bulundu. Başbakan Recep Tayyip Erdo- ğan, eşini yitiren eski genel baş- kanı Necmettin Erbakan'abirta- ziye mesajı gönderdi. Erdoğan'ın aynca uzun süredir aralan açık olan Erbakan'ı telefonla da ara- yarak, bugünkü MGK toplantısı nedeniyle cenaze törenine kanla- mayacağını ilettiği öğrenildi. IR NOKTASI /ORAL ÇALIŞLAR oralcalislar@cumhuriyetcom.tr Profesör Dr. Yücel Aşkın'ın tutuklanmasıyla hükümetin ilişkisi var mıydı, yok muydu tartışması sürecek. Başbakan Tayyip Erdoğan, "Bizi kanş- tırmasınlar" diyerek, ilgisi yok- muş gibi davranıyor. Tam bu tartışmalarsürerken AKP'li bir milletvekili, meseleye ne ka- dar dahil olduklannı gösteren bir açıklama yaptı. Bu açıkla- mada, AKP'li vekil, tutukla- nan Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü Profesör Yücel Aş- kın'ın Ermeni olduğunu söy- ledi. önceki günkü gazetelerde yer alan bu vahim ırkçı açık- lama, AKP'nin işin bir tarafın- dan olduğunu göstermesi ba- kımından önemliydi. Bir AKP yöneticisinin bu açıklamayı tekzip eden bir açıklamasına rastlamadım. AKP'li Rama- zan Toprak ise bir düzeltme yapmıştı. Dünkü Hürriyet gazetesin- de bu düzeltmeyi okudum. Bekliyordum ki, "Efendim ben Ermeni falan demedim, dilim sürçtü, dediğim yanlış anla- AKP'linin Düzeltmesi ve 'Ermeni Rektör' Deyişi şıldı" diyecek. Ne gezer... Ra- mazan Bey'in yapılan habere itirazı vardı, ancak başka nok- tadan: "Hürriyet gazetesini okuyunca üzüldüm... Bu söz- lerden bir tanesi de Başba- kan 'ın rektörieri görevden ala- cağı. Ben bir hukukçuyum. Başbakan 'ın rektörieri görev- den alma yetkisi olmadığını en iyi bilen kişiyim." Hürriyet gazetesinin habe- ri şöyle devam ediyor: "Tek itirazının Başbakan'ın rektör- ieri görevden alacağı sözüne olduğunu belirten Toprak, ko- nuşmasını şöyle sürdürdü: Di- ğer cümlelerbeni çok fazla ra- hatsız etmiyor. Hiç söyleme- diğim bu cümle beni rahatsız ediyor." • • • Sonuç olarak anlıyoruz ki, rektöre Ermeni demekten Ra- mazan Toprak rahatsız değil, geri adım da atmıyor. Muha- bir Celal Özcan, haberi tek- rar ederken yeniden vekilin Yücel Aşkın'ın Ermeni olduğu- nu söylediğini vurguluyor. AKP, birçok bakımdan bu olaya taraf oldu. Ancak, Ra- mazan Toprak yoluyla çok va- him bir şekilde oldu. Çünkü, burada yıllardır bildiğimiz, ge- rici-ırkçı bir anlayış sırıtıyor. İşin acı yanı, AKP'den bir Al- lah'ın kulu çıkıp da, "Böyle laf edilemez" demiyor. Belli ki AKP'liler Van Rektörü'yle ilgi- li epeyce birikim yapmışlar. Sülalesini, ırkını, soyunu, so- punu araştırmışlar. Bir siyasi mücadele için bunun bir mal- zeme olacağını düşünmüş- ler. • • • AKP, Van 100. Yıl Üniversi- tesi olayında taraftır. Taraf ol- maması gerekirken taraftır. İkinci nokta ise yargının duru- mu. Yargı, Türkiye'de ciddi şekilde siyasallaşmıştır. Bu yalnızca bu olayda değil, bir- çok kritik olayda kendini gös- teriyor. Şimdi iki taraf da "Yargıyı ze- detemeyelim" diyerek, işin asıl yanını gözlerden kaçınyorlar. Yargının zedelenmemesi için, yargının ciddi bir şekilde de- mokratikleştırilmesine ihtiyaç olduğu bir gerçek. Yargıç ata- malarında hep siyasi tercihler öne çıktı. Geçmiş deneyimlerimden biliyorum, solculan en ağır ce- zalara çarptıran, en ağır oto- riter kararları veren hâkimler, bu tür iddialarla ortaya çıkan savcılar terfi ettirildiler. fersi- ne, demokrasiye, insan hak- lanna duyarlı hâkim ve savcı- lar ise süründürüldüler. Son örneği Diyarbakır'dafaili meç- hulter ve yargısız infazlar için dava açan, devlet görevlileri- ni cinayetle suçlayan savcı- nın sürülmesinde yaşandı. • • • Yücel Aşkın'ın tutuklanma- sıyla ortaya çıkan tablo, Tür- kiye'nin birçok gerçeğini de or- taya çıkardı. Türkiye'de yargı- nın, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan ve bunu uygulayan bir noktaya çekil- mesi gerekiyor. Sağcılan mah- kûm edince solcular sevini- yor, solculan mahkûm edince de sağcılar. Sonuçta hukuk devleti elden gidiyor, buna kimse aldırmıyor. Bu olay da böyle bir şey. Türkiye'de siyaset yapan- lar hâlâ ırkçı ve şoven görüş- lerin etkisi altındalar. Her ne ka- dar, Avrupa Birliği'ni savun- sak da, demokrasi ve insan haklarından söz etsek de, bu henüz laf düzeyinde. Bir üni- versite rektörünü suçlamak için, "O Ermenidir" diyen an- layışla "Apo Ermeni dölü "di- yen anlayış örtüşüyor. Hukukçu AKP'li Ramazan Toprak, Yücel Aşkın Ermeni- dir, sözüne hâlâ üzülmemiş. Hâlâ bu söylediklerinin arka- sında duruyor. Zorla güzellik olmaz ki! AB zorlamasıyla da ısmarlama demokrat olunmuyor! yok Onlara sorulduğunda "yok bi şey..." derler. Size onlar sorulduğunda ne diyeceksiniz? Gelin bu Ramazan da onların iftar sofralarını donatalım. Cevabımız hazır olsun... Paylaşalım... \A/>A/W.denizfeneri.org.tr 0212 414 60 60 Halkbank Yapı Kredi Anadolu Finans Fatih Fatih Fatih YTL:9999 YTL-9999 YTL:9999 US0:9999 USO:9998 USD:9999 EURO: 9999 EURO: 9999 EURO: 9999 KuveytTûrk Ziraat Bankası Akbank Zeytinburnu Fatih (2140948) Fatih YTL9999 YTL:-5009 YTL:9999 USD:9999 USO: -5007 US0:9999 EUR0:9999 EURO: -5008 EURO: 9999 Posta Çekieri Tûm PTT Şubeleri Hesap No: 999999 2000'Lİ YILLARDA ERDAL ATABEK Sorusu Olmayanın Yanıtı da Olmaz... Dogmanın yanıtı vardır, sorusu yoktur. Bilimin sorusu vardır, yanıtı yoktur. Bilim insanlannın bütün çabası işte bu yanıtı ol- mayan sorulann yanrtlannı bulmaktır. Onun için de 'Bilim kuşkuyu sever', 'Dogma kuşkuyu yasaklar'. Bir toplumun yaşamında da 'soru sorma, seçe- nekoluştunva, tartışma, daha doğru olanı arama' özel bir gelişmişlik ölçütüdür. Gelişmemiş toplum ise, 'merak etmeyen, soru sormayı sevmeyen, seçenekleri olmayan, tartış- mayan' insanlann toplumudur. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın tutuklandı. 'Neden' diye sormak ge- rekiyor. Neden, bir üniversite rektörünü tutukladı- nız? Buna 'Canım, işte yargının karandır bu, so- nucu beklemekgerekir' diye yanıt verilemez. Van'da eroin kaçakçısı eski bir milletvekili olan aşiret re- isinin oğlu olduğu zaman karakoldan kaçınlması bile pek olay yapılmamıştı da bu rektör ne suç iş- lemiş ki, iki koluna girip hapishaneye götürüyor- sunuz? Soru soracaksınız, merak edeceksiniz, peşini bırakmayacaksınız. Bakın, bir tek Cumhuriyet, Mehmet Faraç im- zasıyla günlerdir Saidi Nursi'nin din eğitimi te- melli üniversite vasiyetiyle ilgili yayın yapıyor. Merak edeceksiniz, soru soracaksınız, peşini bı- rakmayacaksiniz. Ba'şbakanhk Müsteşarı Ömer Dinçer, yayım- lanmış bir bilim kitabından kendi yazdığı kitaba bilgi aktarmış. Kaynak göstermeyip kendine mal ederek intihal (bilgi aşırması) suçunu işlemiş, hak- kında YÖK karar verecek. Şimdi ne olacak? Böy- le bir suçtan ceza alacak bir profesör, Başbakan- lık müsteşarlığı görevinde kalacak mı? Merak edeceksiniz, soru soracaksınız, peşini bı- rakmayacaksınız. Almanya'da Islami sermayenın topladığı para- lar konusu çoktandır gündemde işleniyor. Bu pa- ralann nasıl toplandığına ilişkin ilginç bilgiler var. Ama anlaşılıyor ki inanç temelinde yürütülen ça- lışmalarla büyük bir sermaye toplanıyor, sonra da bu paralar geriye dönemiyor. Bu işler nasıl yürü- yor, toplanan para ne oluyor? Merak edeceksiniz, soru soracaksınız, peşini bı- rakmayacaksınız. Avrupa Topluluğu Müzakere Çerçeve Belgesi pek açıklanmadan geçiştiriliyor. Anlaşılıyor ki bel- gede, sonradan kalıcı kılınabilecek pek çok kısıt- lamavar. Bunlann görüşmeler sırasında çözümle- neceğini söylemek yeterli değil. Başka ülkelerin gö- rüşmelerinde konu edilmeyen noktalann Türki- ye'nin önüne konması basit metin farklılıklan de- ğil. Sonradan kesinleşecek pek çok kısıtlama, bu belgede açık kapılar olarak bırakılıyor. Bugünün si- yasal iktidarı bu görüşmelerde yannın haklannı ko- ruyacak güce sahip olmaktan çok kendisinin ka- bul edilmesine yönelik çalışmalara ağırlık veriyor. Avrupa Topluluğu görüşmelerini bu iktidarla yap- mak aslında bir handikap. Ama olan bitenin ger- çeğı nedir? Merak edeceksiniz, soru soracaksınız, peşini bı- rakmayacaksınız. Ama bütün bunlann ortasında görülenler neler? rftar çadıriarı kuruluyor, millet buralara doluşup iftar yapıyor, televizyonlarda iftar görüntüleri, fakir fukara söylemleri. Siyasal iktidann başanlı medya ilişkileriyle geçip giden zaman. Yönlendirilmiş bilgi ile doldurulmuş beyinler. Merak dedikodu düzeyine indirgenmiş, orada kal- mış. Sorulan sorular futbol takımlannın teknik direk- törleri ile sınırlanmış. Düne bakmayan, yannı sormayan bir yaşamın peşine takılmış giden toplum. Merak mı? Kim kiminle ne yapmış? Soru mu? Ne var ne yok? Peşine takılmak mı? Kim önde yürüyorsa onun peşinde. Ortada hiçbir şeyin yanıtı yok. Nedeni de açık. Sorusu olmayanın yanıtı da olmaz. Olay budur. Şaşılacak bir şey de kalmıyor. e-mail: erdalatak « superonline.com erdalatakca gmail.com website: www.erdalatabek.oom HALKI SOKAĞA ÇAĞIRDILAR Yerel TV'den 'RektöHeri protesto edin' anonsu WırtHaberieriSer\isi -Rektörler Komitesi'nin Van Yüzüncü Yıl Üni- versitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın'ı ceza- evinde ziyaretinden bir gece önce, bir yerel tele- vizyonda halkın olayla- n protesto etineye çağnl- dığı öğrenildi. Progra- mın yayunından sonraki gün, kente ulaşan rektör- lerin araçlannın tekbir getiren gruplar tarafın- dan yumruklanması so- ru işaretleri oluşturdu. Cuma günü saat 20.30'da yerel Van Tele- vizyonu'nda genel yayın yönetmeni Baki Kara- ca'nın sunduğu "Sahç- siz Mikrofon" adlı prog- rarna Sabah gazetesinin Ankara Bürosu Istihba- rat Şefi Mevlüt Yüksel, Sabah gazetesi Van mu- habiri Ercan Demirci ile yerel Prestij Gazetesi Ya- zuşleri Sorumlusu Fer- hat Atacan konuk oldu. 3.5 saat süren program- da konuklar CHP, DYP, Barolar Birliği ve YÖK üyelerinin Van'a çıkar- ma yapmalannı yanlış bulduklarını söylediler. Heyetlenn ziyaretlerinı "Van üzerinden sivaset yapmakve siyasi rantel- deetmek" olarak yorum- layan konuklar. "Van'ın adı,ülkegündemindeka- rabıımavacalışdıyor" de- diler. 'Halka suçlama' Bu olaylara karşı du- yarsız kalan Van halkını da cahülikle ve bilgisiz- likle suçlayan konuklar, kentteki sivil toplum ör- gütleri yöneticileri ve si- yasetçilere de hakaret içe- rikli sözler sarf ettiler. Tüm katüımcılar, ağız birliği etmişçesine Van halkım bu olaylan protes- to etmeye çağırarak şun- lan söylediler: "Birhaf- tadır ülkenin gündemi Van'a yoğunlaşırken ve Van iller arasında kara- lanırken Van halkı bu olaylara seyirci kalma- mahjdL Buiüara tzin ver- memeth dL Burada açık- lamayapmalanna se>ir- Cİkahnamah> T rtı. Van'da- ki sivil toplum örgütleri- nin hepsi cahil ve bilgisiz olmasaydı çıkıp bunlan protesto edeceklerdi. Ama bunlann hepsi ca- hil ve bilgjsizdirler. Van halkı bu olaylara karşı duyarsız kalmamalıduf
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog