Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

24 EKİM 2005 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER B URSA-KARACABE Y SÖZÇİZGİNİN Turhan Selçuk Beş öğrenci trafikkurbanı BURSA(Cumhuriyet) -Bursa'da ön- ceki gece meydana gelen trafik kaza- sında Dumlupınar Cnıversitesi öğren- cisi 5 genç yaşamını yitirdi. Kaza öncekı akşam 20.00 sıralann- da Bursa-Karacabey yolunun 44. kılo- metresindeki Karaagaç mevkünde mey- dana geldi. Dumlupınar Üniversitesi öğ- rencisi Harun Çelebi'nin (21) kullan- dığı 43 LP 492 plakalı özel araç karşı şeride geçerken Karacabey yönüne gi- den Sami Aşır'ın yönetimindeki 45 F 6186 plakah kamyonla çarpıştı. Kazada, aracın sürücüsü Harun Çe- lebi ile Bursa'ya iftara gıden arkadaş- lan Ufiık Akyol (21), Hüseyin Turan (22), Cihan Karagöz (22) olay yerin- de, Hüseyin Yurttaş(23) dakaldınldı- ğı Uludağ Cnıversitesi Tıp Fakülte- si'nde yaşamını yitirdi. Harun Çelebi'nin, yola çıkmadan önce Bursa'da görev yapan polis me- muru babası YücelÇelebi'yı arayarak "Arkadaşlarmnziaiftarageüyonız. Haf- ta sonunu da Bursa'da geçireceğiz" dediği öğrenildi. Kaza yerine giden baba Yücel Çelebi ve ailenin diğer fertleri sinir krizi geçirdiler. KASASINA46 TRlLYONGtRDl KPSS'de ÖSYMkazandı AIVKARA(CumhuriyçtBürosu)-Dev- let Bakanı Mehmet AK Şahin, geçen yıl yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'na 1 mılyon 731 bın 759 adayın katıldığını belirtırken bunlann 20 bın 826'sının işe yerleştirildıgıni bildırdı. Şahin, sınava katılanlardan toplam 46 trilyon lira alın- dığını kaydettı. DYP Denizli Milletvekili ÜmmeCKan- doğanın KPSS'ye ilişkın önergesini ya- nıtladı Şahin, AKP ıktıdan döneminde KPSS'nın bır kez yapıldığını belirterek geçen yıl yapılan sınava 1 milyon 731 bin 759 adayın başvurduğunu bildirdi. Aday- lardan alınan sınav ücretlerınin yüzde 15'inin Hazme payı, yüzde 18'inin de KDV olarak devlete ödendığini belirten Şahin, KDV ıle Hazıne payı hariç sınav ücreti toplamının 46 trilyon lıra olduğu- nu bildirdi. Şahin, elde edılen paranın ne kadannın KPŞŞ için harcandığıru belır- lemenin mümkün olmadığını söyledı. Şahin, 2004KPSŞ'yebaşvuran 1 mil- yon 731 bın 759 adaydan 1 milyon 92 bin 479'unun ortaöğretim, 246 bin 434'ünün ön lisans, 392 bin 846'sının ise lisans se- vıyesinde olduğunu kaydetti. Şahin, baş- vuranlardan 7 bin 982 ortaöğretim, 3 bin 676 ön lisans, 9 bin 168 lisans sevıye- sinden olmak üzere toplam 20 bin 826 adayın işe yerleştirildiğini bildirdi. DİYANET İŞLERİ BAŞKANI: "CAMİLER PANAYIR YERİNE DÖNDÜ." Deprem nedeniyle geceyi dışanda geçirenyurttaşlar evlerinegirmeye başladı îzmirnormale dönüyorİZMtR(Cumhuriyet Ege Bürosu) - Izmir'de geçen hafta pazartesi günü ardı ar- dına 5.7, 5.9 ve 5.6 büyûk- lüğunde gerçekleşen ve pek çok artçı sarsıntının ardın- dan, Izmır'i 21 Ekim'de sa- at 00.40"ta 5.9 şiddetinde yenıden vuran depremler dizisinde sarsıntılann şid- detinin küçülmesiyle kent- lılerin büyük bölümü gece- yi evlerinde geçirdi. Tedirginlik duymaya de- vam eden azınlüc ise açık alanlarda, parklarda, araçla- rında ya da çadırlarda sa- bahladı. Haftanın ılk iş gü- nünün başlamasıyla yaşa- mın tamamen normale dön- mesi bekleniyor. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde deprem söylentileri yurttaşların geceyi dışanda geçirmelerine neden oldu. (Fotoğraf: AA) Izmir Büyükşehır Belediye Baş- kanı Aziz Kocaoğlu'nu ziyaret eden DSP Genel Başkanı Zeki Sezer de depremlerle ilgıli bilgi aldı. Şezer, "Getir düzeyi artük- ça, depremde zarar düzevi azab- yor" dedı. Sezer, Türkıye'nın bü- yük bölümünün deprem kuşağın- da yer aldığını anımsatarak bu bilinçle yaşanması gerektiğini söyledi. Kocaoğlu da depremler- de 30 kişinin paniknedeniyle pen- cere ve balkonlardan atlayarak yaralandığını kaydetti. Bu arada CHP Izmir H Başka- nı Selçuk Ayhan. il başkanlığı binasında düzenlenen toplantıda gazetecilere yapüğı açıklamada Iz- mir'de meydana gelen deprem- ler sırasında yıpranan binalann güvenilirliklerinin tespiti ve ihti- yaç duyulacaklann güçlendiril- mesı için, hükümetın gerekli fo- nu yaratmasını istedı. Ote yandan Aydın'ın Kuşada- sı ilçesinde önceki gecefisılnga- zetesı yurttaşı sokaklara döktü. Deprem söylentisi nedeniyle ev- lenne giremeyen ilçe halkı geceyi dışanda yatarak geçirdi. ŞİDDETİ 4.3 Sıvas hafif sallandı SIVAS (Cumhuriyet)- Sıvas'ın Zara ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen hafif şıddette deprem can ve mal kaybına yol açmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre dün saat 08.54 sıralannda, merkez üssü Zara ilçesi ile Şerefiye beldesi arasmdaki bölge olan, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa sürdüğü ve vatandaşlarca hissedilmediği bildirilen depremde can ve mal kaybının olmadığı behröldı. Fiat Punto Üstün donanım ve uygun ödeme koşullarıyla çok cazip. r Şimdi 10.000 YTL kredi için 12 ay %O faiz avantajıyla! Peşinat 14 324 Kredi Tutan 10.000 Vade 12 18 24 36 48 Faiz Oranı (%) 0 00 0 39 0 61 0.83 0.95 Aylık Ödeme 833 581 456 332 271 AYDINLAIVMA EMRE KONGAR Çok Partili Düzen Demokrasi Değildir Değerli okurlanm, Türkiye'de 1980 askeri darbesinden beri ivme kazanan bir biçimde, bütün tanımlar, kavramlar ve terimler saptınlıyor. Türkiye'yi kendi çıkarianna göre "dönüştürmek" isteyen dış güçlerin de desteğiyle, dinci-liberal ittifakı, birtakım ana tanım, kavram ve terımleri kullanarak toplumun "beyni- ni yıkıyor", onu, kendi istedikleri doğrultuda koşulluyor. Orneğin, "atanmışlar-seçilmişler" paradigması: Bu sınıflama yanlıştır, çünkü Türkiye'deki bütün atanmış- ları, seçilmişler atamaktadır. Siyasal iktidarlann sivil ve asker bürokrasiden yakınması "çok partili düzenimizin" klasik söylemlerinden biridir. Oysa gerek sivil ve asker bürokratlann atanmaları, gerek- se bunlann bürokratik davranışlanna temel oluşturan yasal metinler doğrudan doğruya seçilmişler tarafından belirienir. Bu paradigma, dinci-liberal siyasal iktidarlann meşru ol- mayan bir takım hedeflerinin önündeki demokratik ve yasal engelleri kaldırmak, sivil ve asker bürokrasiye itibar kaybet- tirmek için kullanılmaktadır. örneğin, "şeriatçı-laikçi" söylemi: Bu söylem de yanlıştır, çünkü "şeriatçılık" bir inanca (ra- dikal Islama) dayalı bır siyasal tutum ve davranışı belirler. Oysa laiklik, bir inanç değildir, bır yönetım ılkesidir. Devletın dine değil, ulus iradesine dayalı olmasını ve bu nedenle de bütün inançlara eşrt davranmasını gerek- tirır. Bu nedenle de laiklikten yana olan kişi "laik" sözcüğü ile ifade edilir. Ona "laikçi" denmesi, laiklik ilkesini de bir "dinsel inanç" düzeyine indirgemek ve şeriatçılarla aynı kefeye koyarak, bu kavramın altnı oymak amacını gütmektedır. Bu çerçevede, "demokrasi" kavramı da, genellikle sade- ce "çok partili düzen" anlamıyla eşrt kılınmakta ve büyük bir saptırmayla, "çoğunluk yönetimi" yani "çoğunluk dik- tatöıiüğü" anlamıyla eşitlenerek saptınlmaktadır. Oysa, "çok partili düzen" demokratik rejim için gerekli- dir ama yeterli değildir. Bir "çok partili düzenin" demokrasi olabilmesi için, laik temele dayanması ve laik uygulamalara riayet etmesi, temel hak ve özgürlüklere saygılı olması ve en önemlısi de azınlık- ta kalmış olanların yani muhalefetin bütün özgüriüklerini ve haklannı güvence attına almış olması gerekir. Ne yazık kı Türkıye'nin demokrasi tarihinde, tek partı dö- neminden "çok partili düzene" geçişte büyük bir devrim yaşanarak, iktidarın seçim ıle değiştirilebilmesinin gerçek- leştirılmesine karşın, "demokratik" yöntemle iktıdara gel- miş olan Demokrat Parti, demokrasıyı gelişfreceğine ge- riletmiş, yukarda belirtilen demokrasinin ötekı koşullarını gerçekleştırmemış ve sonunda rejimi bir askeri darbe ile karşı karşıya bırakmıştır. • • • Türkiye'nin "çok partili düzene" geçtiği 1946 yılından beri demokrasi adına yapılan temel saptrmalan şöyle sı- ralayabilirız: 1) Demokrasi eşittir çoğunluk diktatörlüğü anlayışı topluma egemen kılınmak istenmıştir. Bu bağlamda hem genel olarak toplumun temel hak ve özgürlükleri hem de özel olarak muhalefetin siyasal hak ve özgürlükleri kısıt- lanmıştır. 2) Demokrasinin bu saptırılmış yorumuna dayalı olarak rejimin laik temelleri, dinci çizgide zedelenmiş, yasalar ve uygulamalar değıştirilerek, eğitim, dil, kültür alanlarında "Islamcılığa" doğru bır kayma gerçekleştirilmiştir. 3) Siyaset, politikacılar için bir servet edinme meka- nizması haline getirilmiştir. Bu mekanızma, aşağıdan "gecekondu yağmacılığı", yukarıdan "nüfuz suiistimali" davranışlarının siyasal parti örgütü içinde buluşturulması aracılığıyla oluşturulmuştur. Işte sevgili okurlanm, şimdi topluma yanlış ve sapta- nlmış paradigmalar aracılığıyla dayatılmak istenen dü- şünce, bu yozlaştıncı "çok partili sistemin" "demokra- si" ve hatta "ilericilik", "değişimcilik" diye yutturulması çabasından ibarettir. ekongar@cumhuriyet.com.tr; www.kongar.org Purto 1.4 16V Yeni Dynamic DAB ABS AC İçin haartanmış ömek ödeme tablosudur. Tablodaki tutartar YTL'dlr. Sınıfında ^OOö Yılının En lyı Motoru" seçılen 1.3 16V 70 hp Multıjet dızel motor • ABS+EBD+ESP • 6 hava yastığı (Sürucü, yolcu, tavan ve yan hava yastıklan) • Çift bölge kontrollü otomatik Mıma (Istendığınde surucuye ayn, yolcuya ayn ıklım) • Den dıreksıyon sımıdı • Radyo-CD+MP3 çalar • 6 hopariorlu 220 W ses sıstemı • Çrft parça katlanabıten arka koftuklar • EtektnkJı on camlar • Ss farten Çağn Meritezr 4M 22 55 wwwfiatcomtr FIHT Selami Öztürk bayrak dağıttı • tstanbul Haber Servi- si - Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, "Cumhuriyet Bayramı Haftası" etkinlikleri kap- samında ilçede Türk bayrağı dağıttı. Öztürk, etkınlıkler çerçevesinde 5 bin Türk bayrağı dağıtacaklannı, bu bay- raklann bir kısmını okullara, resmı kurumla- ra, sıvıl toplum örgütlen- ne, bir kısmını da yurttaşlara vereceklennı söyledi. Öztürk, ulusal günlenn bu konudaki duyarhğın en fazla gösterihnesı gereken günler olduğunu belirtti. Artj MezaTtan iki müzayede • İSTANBUL(AA)- Artı Mezat, Kadir Has Üniversitesi'nde iki ayn müzayedeyi bir arada gerçekleştirdi Latincede "Sanat doğanın güzelli- ğidir" anlamına gelen "Ars renum graria" baş- lıklı müzayedede, 136 parça eser satışa sunul- du. Ağırlıklı olarak Türk ve yabancı ressamlann eserlennden oluşan mü- zayedede, tbrahim Çal- lı'nın "Balıkçılar" adlı yağhboya tablosu, 74 bin YTL'ye ahcı bularak mü- zayedenın en pahalı eseri oldu. îkincı müzayedede ise 133 parça eser sanat- severlerle buluştu. Mü- zayedede, 90 bin YTL başlangıç bedeliyle satı- şa sunulan Şevket Dağ'a ait 1917 tanhli "Ayasof- ya" adlı yağhboya tablo, 210 bın YTL'ye satıldı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog