Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: CUMHURIYET VAKFI adma İLHAN SELÇUK Genel YaymYönetmeni: îbrahim Yıldız # Yazıişleri Müdürü: Salim Alpaslan • Sorumlu Müdür: Mehmet Sucu#Haber Merkezi Müdürü: Ilakan Kara tstıhbarat Cengiz Yıldınm • Ekonomı: Hasan Eriş # Kultur Egemen Berköz 0 Spor: Ab- dülkadir Yücelman • Makaleler: Sami Ka- raöreo # Duzeltme. Abdullab Yazıcı 9 Bıl- gı-Belge Edibe Buğra • Yurt Haberleri: Meh- met Faraç • Avrupa Temsılcısı Güray Öz Yayın Kurulu: tlhan Selçuk (Baş- kan), Emre Kongar (Başkan Yardımcısı). Orhan Erinç, Hik- met Çetinkaya, Şükran Soner, İbrahim Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. Ankara Temsılcısı Mustafa Balbav Ataturk Buhan \ o 125, Kat4. Bakanlıklar Te! 4195020 (7 hat). Faks 4195027 • Izmır Temsılcısı S«rdar Kıak. H ZıyaBlv 1352 S 2 3 Tel 4411220, Faks 4418"45 • ^dana Temsılcısı Çetin V iğenoglu. Inonû Cd. 5 S Aksoğan Iş H Kat 1 Tel 363 12 11, Faks 363 12 15.\ntah a Temsılcısı Ahmet Oruçoğlu Denız Mah Çelıkbaş îş Merkea Kat 6 Tel' 0242 2480057 Faks 248"I 5P # fdam e Malı tşler BülentYener 4 Satış Fa- zilet Kuza 0 Cumhurfcet Reklam: 9 Genel Mudur Özlem \yden 9 Genel Mudur Yardım- cısı Nazende Pal Tel (0212)251 98^4-75 251 98 81 - 82 Faks (0212) 251 98 68 Rezer- vasvon:(212)343 72 74Faks 212 343 7 2 53 j B b i n .e'u.ıncıiA ^ Prot NuttnnMazharOiaelSk \o 2 34381 Şışjıldanbul Tel U2C) "vt3 "2 "4ı20 hai) Faks ıO212ı W Ü Baskı: Mertcez Gazete Derş Basun \ a\uKılık Saü ve Tn. A$ Faüh Mah Hasan Basn Cad Samandoa Kartalîstanbul Dağıam: Mertcez Dagıtım Pa22iiama San ve Tıc A.Ş ^a>gın sürelıuym w cûmhumeı com tr 24 EKIM 2005 tmsak:5.25 Güneş:7.18 Ögle 12 55 Ikındı 15 49 Akşam: 18 20 Yatsr 19.40 Aıme pandanm koilarmda... I Çeviri Servisi - Anne panda, yeni doğan yavrusunu kucağına aJmış, yakmdan ilgi göstenyor. Çin'in kuzeyinde, Shaanxi bölgesindeki Qinling Dağlan'nda, bu dev boyutlu panda türünün soyunu korumak amaçlı kurulan özel bannakta yaşıyorlar. Qinling Dağlan'ndakı panda fürleri, diğer bölgelerdeki topluluklardan daha zor durumda. Üremelerine uygun bir ortam sunan bannakta yaşamakta olan pandalar, daha sonra doğaya sahverilecekler. (AFP) ÜPküten araç sayısı • ANKARA (AA) - Içınden çıkılmaz trafik sıkışıklığı, park sorunu ve yok edilen temiz hava gibi olumsuzluklara yol açmasına karşın 20. yüzyıldan ıtibaren günlük yaşamın vazgeçümezlen arasuıa giren motorlu taşıtlara, her yıl milyonlarcası ekleniyor. Dünyada 2002'de 751 milyon olan motorlu taşıt sayısı 2010'a kadar 188 milyon adet artışla 939 milyon adede, 2020'de 1 milyar 255 milyon, 2O3O'da ise 1 milyar 660 milyon adede çıkacak. 2030'a gelindiğinde dünyada en çok motorlu taşıt Çin'de olacak. Çin'de 2002'de 21 milyon olan motorlu taşıt sayısı, 2010'da 80 milyon adede ulaşacak. Shri üveve Öçal konseri • tZMtR (AA) - Hint asılh bas sanatçısı Shri Live ile perküsyon ustası Burhan Öçal, Izmir'de de konser verdi. Kültürpark tsmet Inönü Sanat Merkezi'nde British Councıl sponsorluğunda düzenlenen konsere, tzmırli müzikseverler büyük ılgi gösterdı. Geç saatlerde biten konsere, darbuka solosuyla başlayan Burhan Öçal, daha sonra sahneye çıkan Shri Live ile bir süre birlikte çaldı. Hint ezgi ve ritimleriyle Izmırli müzikseverlenn beğenisinı toplayan gruba zaman zaman Burhan Öçal da katıldı. 1995'te hazırlatılan '3. köprü riskplanı'nda, kuzeyde yaratacağı tahribat belgelenmişti Ret planıErdoğanimzalıydı OKTAYEKİNCİ Istanbul Büyükşehır Beledıye Meclısi'nın öncekı hafta onayla- dığı "Arnavutköy-Kandifli''köp- rüsünün yerine Başkan Kadir Topbaş taranndan "kuzeye" öne- rilen 3. köprü projesı 1995'te de gündeme gelmış, ancak döne- min beledıye başkanı RecepTay- yip Erdoğân'ca reddedilmışti. Aynı yıl beledıye meclisinde de "oybiriîğj ile" alınan ret karan ise Erdoğan' uı başlattığı "metro- pofiten planlama " çalışmasında- kı "ulaşım ve kentsel geiişıneetüt- kri"ne dayanıyordu... KENTSEL TAHRIBAT 1994'ün sonlannda belediye- de oluşturulan planlama büro- sunca başiatılan çahşmalar kap- samında, Karayollan'nın Bey- koz ve Sanyer ile Karadeniz ara- sından geçınlmesini önerdiğı 3 karayolu köprüsü ıçın "güzer- gâh ve etkflenme alanlan" araş- tırmalan yapılmıştı. Yaklaşık bir yıl süren ve şehircilığın tüm ön- görüleri esas alınarak gerçekleş- tirilen araştırma sonucunda ola- sı bir 3. köprünün yaratacağı "kentsel ve çevresel tahribat" alanlan saptanarak hantalara iş- lenmışti. 'SENARYOPAFTA* Bu haritalann, tstanbul için "kuzeyden 3. köprü olasıhğına bağlı geHşim planı" şeklindeki bir "senaryo pafta"ya dönüştü- rülmesi sonucunda ise böyle bir tercıhın "çözüm olmadığT bi- İŞTE ERDOĞAN'IN HAZIRLATTIĞI<3. KÖPRÜ RÎSK' PLANI 1995teki metropoliten planlama çahşmalan kapsamında Erdoğan'ın kendi ekibine hazırlattığı ve "kuzeyden olası 3. köprünün böîgede yaratacağı etküerTni belgeleyen bu senan o plan üzerine Bü\ükşehirBeledrve MecBsi'nde de3. köprü reddedilmiştL. Plandakikah\erengilekekr,yeniçevre yolunun imara açacağı orman alanlannı göstenyor. lımsel verilerle kanıtlanmıştı. Plannı sentez paftalannda, yeni köprünün kuzeydeki korunması gerekli orman ve su havzalannı da büyük oranda tahrip edecek ye- ni bu- yapılaşma yaratacağı gö- rüuııüş, bu nedenle "KarayoDa- n teklnT'nın genel nazım plan ılkeleri açısından "kabul edile- mez" olduğu ortaya çıkmıştı. Dönemin Büyükşebir Beledi- ye Baskanı Recep Tayyip Erdo- ğan, işte bu tt senaryopafta"v]da metropoliten planlamanın temel belgelen arasuıda onaylayarak, "3. boğazköprüsünü içermeyen" ve özellıkle de kuzeyden karayo- lu geçişini Istanbul için "çokteh- Kketi" bulan çahşmalan meciis- te de sa\aınarak plancılanna te- şekkür etmişti... Ardından dü- zenlenen basın toplanrılannda da "3. köprü risk planı" da ta- nıtılarak Anadolu ve Asya ya- kası arasuıda "demiryolu tünel geçişj"nin tek ve en doğru çö- züm olduğu savunulmuştu... 'Pazarlama politikalan' T? rdoğan 'm Istanbul 'u yönetir- JZ/ ken altına imza attığı ve 3. köp- rününgereksizliğiyle birlikte "zarar- lan "m da belgeleyen senaryo pafta- ya ait veriler, bugün degeçerll.. Örneğin, özellikle kuzeyden yeni çevreyoluna "neden " olarak öne sü- rülen "şehirierarası kamyon ve oto- büs trafiği"nin 3. bir köprüyügerek- tirmeyecek oranda olduğu saptanmış y durumda. \ GeçenyılMimarlar Odası ile İnşa- atMüheruhsleri Odası 'nin îstanbulşu- belerince düzenlenen "Ulaşım ve Bo- ğaz Geçişleri" panelinde Prof. Dr. Haluk Gerçek şu bilgileri vermişti: "Boğaziçi'nde transit trafiğin payı yüzde 2 'dir... Bu da gece saatierine kaydırılarak FSM Köprüsü 'nde ra- hatlıkla çözümlenebilecek bir oran." Prof. Dr. Zerrin Bayraktar ise şu oran- lara dikkatçekiyor: "Boğaz Köprüsü 'nden özel araç geçişi yüzde 89, bunlann taşutı- f3 ğıyolcu oranı ise yüzde 31. Buna karşüık ^ yüzde S'i oluşturan otobüsler, yolcu geçi- şinin yüzde 58'ini sağhyorlar. Demek ki toplu taşımaya öncelik veren bir geçiş dü- zenlemesinde sorun zaten kalmayacak." Bu veriler ile 1995'te üretilen "3. köprü risk haritası" birlikte düşünüldüğünde, Başbakan 'daki "görüş değişikliğinin "ger- çekçi nedenlerden değil, kentin kuzeyinde- kiarazilerin de "pazarlamapolitikalan "nda önent kazanmaya başlamasından kaynak- \ landığını söyleyenler haklı çıkıyor. j . 15 milyon dOİarllk pOPSelen vazo 3 günlük kolokyum sona erdi |HONGKONG(AA)- Hong Kong'da düzenlenen bır müzayedede, Çing hanedanlığı dönemine ait nadir bulunan bir porselen vazo, 115.48 milyon Hong Kong Dolan'na (14.89 milyon Amerikan Dolan) satıldı. Sotheby's müzayede evi yöneticileri, Hong Konglu sanat eserleri toplayıcısı William Clark'a satılan vazonun benzerlerinden yahıızca 4 tane olduğunu açıkladı. 1736 ve 1795 yıllan arasuıda yaşayan Çing (Qing) Hanedanı ünparatoru Çıenlong dönemine aıt vazoya biçilen fiyatın, vazonun tarihi öneminı doğruladığı belirtildi. Meme kanserine karşı yürtiyüş • tSTANBUL (AA) - "Avon'la Sağlığa Yolculuk Projesi" kapsamında "Meme kanseriyle savaşım yürüyüşü" düzenlendi. Beşiktaş Hayrettin Paşa Parkı'ndaki etkinlikte konuşan kozmetik firması Avon Türkiye Genel Müdürü Ron Griffiths, 41 ülkede yapılan meme kansen dünya turunun son durağının îstanbul olduğunu, bunun 25 Ekim'de, bu ülkelerde hastahğı yenen kadınlann katılımıyla New York'ta bir galayla tamamlanacağını söyledi. Türk Tabiplen Birliği Merkez Konseyı Başkanı Füsun Sayek de kısa süre önce meme kansen tanısı konmuş biri olduğunu belirterek erken tanının önemine değindi. Nepal'de 18 dağcı çığ altmda • KATMANDU (AA) - Nepal'in batısında 5 gün önce çığ altında kalan 11 'i Nepalli, 7'si Fransız 18 dağcının kurtanlması için çahşmalar sürüyor. Himalaya Arama Kurtarma Derneği Başkanı Bikram Naupane, 21 kışilik tırmanma ekibinin 6 bin 981 metre yükseklikteki Kang Guru tepesine kamp kurduğunu, çığ düşmesinden sonra ekiple bağlantıyı yitirdiklerini söyledi. Naupane, Nepalli 3 dağcıyı kurtardıklannı, ancak 18 kişinin halen bulunamadığını anlattı. Dünyada değişen felsefe ZEYNEPALTAY Goethe Enstıtüsü, Humboldt Kolleg ve Boğaziçi Ümversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. ÖnaySözer'in ışbırliğıyle 20-22 Ekim tarihleri arasında Istanbul Goethe Ensti- tüsü'nde düzenlenen 'Değişmekte Olan Febefe' başlıklı uluslararası kolokyum ön- cekı gün sona erdı. Üç gün süren kolok- yumda yerli ve yabancı felsefeciler tara- nndan on beş bildiri sunuldu. Kolokyumun açıhş konuşmasında Prof. Dr. Peter Sloterdijk, tarih sonrası kavra- mı üzennde durdu. "Şu sıradaki görünü- me bakarak tarih durmuş gibi oiabibr" de- di ve bu bağlamda terorızm sorununu ye- niden tanım- ladı. Kolok- yumu tasarla- yan Önay Sözer "Buko- (Soldan sağa ön sıra) D. Lohmar, G. \Iarramao,GoefljeEnstitüsiiMüdürüR Bob,Ö.Sözer,C.Bickmann,O.Erdoğan c d e r l e (arkasıra)BayanSloterdijk,P.Gehrfag biüm adama- lannı bir araya getirdi. Değişmekte olan dünyamızda, felsefenin durumunu ve ro- lünü tarüştık. Bu tartışma, ancak bilim- lere aöfla yapılabilirdi Dolavısıvla disip- Hnlerarası işbiıüğmin olması gerekliydi" dedı. Felsefe kolokyumuna ıkinci kez katılan Prof. Dr. Claudia Bickmann ko- lokyumu şu sözlerle değerlendirdi: "Bu- gün felsefe her zamankinden fazla diğer disiplinlerkyakm bir iBşld kurmakzorun- da. Felsefe, içinde buJunduğumuz dünya durunıu ile bir diyalog içine girmek ve dünyamn geçirdiği değişimi, felsefenin kendi içinde yorumlamak zorunda." Beş genç felsefeciler adına ise Özgün Aktok "Genç felsefeciler için kolokyumun özel bir anlamı var, çünkü gelecekle, de- ğişmekte olan felsefe ile en yabn ve yakm ilişkiyi onlar kuracaklar" dıyerek kolok- yumun gençlere yer vermesüıuı yerinde bir karar olduğunu behrtti. TURKİYE, SERTAB ERENER'LE 9. OLDU Yanşma organizasyonunu, "Avrupa'ya özgü bir gecevdi" şeklinde tanımlayan Erener, "Biz de bunun içine sızdıkve önemB olan da bu. Güzel bir yanşmajdL Organi- zasyon güzeldi ve çok eğlendim. Muduyum ve yinetivonım, burada olmamız, kazanmaktan daha önemliydL Biz Türkiye olarak hep gerekçe aranz ama aramanıamız lazun. Türkrye'nin burada olması en önemüsiydi" dedi (AA) 50yılın birincisi AISBAgrubuoldu KOPENHAG (AA) - "Eurovision 50 Yıhn Birincisi'' yanşmasmda Türkiye'yi temsil eden Sertab Erener, yanşmayı A ® A'nın kazanma- sından sonra yaptığı açıklamada, "Burada ol- mamız, kazanmaktan daha önemliydi" dedı. Yanşmada 14 katılımcı arasından 9'uncu olan Sertab Erener, "Benim de favorim A9BA idi ve onlar da kazanmavı hak ediyordu. Ük üç sıra bence doğru oldu. Yapılacak bir şey yoktu, bu bir yanşma ve önce duyurulanlaîia, sonra olanlar farklı olur. Futboİ maçı gibi bir şey. ÖnemJi olan Türkiye'nin adımn duyulmasıy- dı" diye konuştu. Yanşma yayını sırasuıda Türkiye'nin eski yanşma filmlerinın gösterilmemesini eleşti- ren Erener. "Buna biraz tepldm var" dedi. Ünlü Cleveland Clinik'e giden Türk eğitim görevlileri ameliyatlara girdi ABD'denyüz nakli dersiIVIERSİN (Cumhuriyet)-Insandan in- sana yüz transplantasyonu için yüksek büt- çeli araştrrma ve uygulamalar yürüten Cleveland Clinik Mikrocerrahhı Araş- tırma Laboratuvan Şefi Dr. Maria Si- emk>now ile çahşan Türk öğretim üye- leri doku, yüz ve sınir nakli ameliyatla- nna girdi. Khnik yöntemin basanlı olma- sı durumunda tıp tarihinde bir ilk gerç ekleştirilecek. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Plas- tik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Da- lı Başkanı Doç. Dr. Ferit Demirkan ve öğretim üyelen Doç. Dr. Emrah Aslan, Yrd. Doç. Dr. Şakir Ünal ve Yrd. Doç. Dr. Afeîer San, ABD'nin ünlü tıp mer- kezlerinden Cleveland Clinik'te yüz nak- li konusunda eğitim gördü. Yrd. Doç. Dr. San, yüz naklinin önemı, uygulama biçimleri ve riskleri hakkında bilınmesi gerekenleri anlattı. Yüzünün tamamı veya büyük bir kıs- mı yanan ya da hasar gören hastalara uy- gulanabilecek olan yüz naklinin olduk- ça zor bir amelıyat olduğunu belirten Sa- n, "Yapılan naküierde yüzün derisi, üst derideki yağ tabakası, mimik kaslan, si- nirler, tükürük bezleri, kulak ve saçh de- ri de dahil ohnak üzere hastaya naJdi söz konusu. Bu yüzden yapılan amefiyatlann başanb geçmesinin yanı sıra hasta- mn bağışıkJık sisteminin yeni doku- ya verdiği yanrt da önemlL Deri, nakledildiğinde ret vanıünı ohış- turma risld okhıkça yüksek bir or- gan" dıye konuştu. San, yüz naküni deneysel ve ka- davTa modelleri üzennde yapabi- lecek bilgi donanımına sahip oldukla- nnı belirterek "Bu işlemlerin kKniğe uv- gulanabümesi için ise başta immünoloji ohnak üzere yüksek bütçeh* transplan- tasyon araşürnıa laboratuvarlannm ku- rulması ve çahşmalarm devamhhğımn sağlanması gerekmektedir" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog