Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

24 EKİM 2005 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA KULTUR kuttur@cumhuriyet.com.tr 15 Johny Casb anısına miizjkal • Kültür Servisi - Önümüzdeki yılın başında Johny Cash'i şarkılanyla yaşatacak olan müzİkalin hazırlığı tamamlanacak ve seyirciyle buluşacak. Bu müzikalde, doğrudan sanatçının kimliğini taşıyan bir rol olmasa da, Tony ödüllü yönetmeni Richard Maltby, Cash'in anısı üzerinde özellike durduklannı açıkladı. 'Siyahlı Adam' olarak anılan Cash, 2003 yılında 73 yaşında ölmüştü. Sanatçının yaşamı da yakında gösterime girecek olan 'Walk the Line' adlı fılme konu oldu, Cash'i bu fılmde Joaquin Phoenix canlandınyor. "The Ring of Fire: The Johnny Cash Musical Show' adlı söz konusu müzikal ise 'jukebox müzikalleri' geleneğine uygun olarak sahnelenecek.. Bu türe tanınmış örneklerden ikisi de 'Mamma Mia' ve 'the Rat Pack'. Memet Fuat ÖdüUeri'nde son üç ay • Kültür Servisi -19 Aralık 2002 'de yitirdiğimiz Memet Fuat'ın anısına düzenlenen 'Memet Fuat Eleştirilnceleme, Deneme, Yayıncılık Ödülleri'nin doğum günü 16 Şubat'ta verilecek olan ikincisi için başvurular sûrüyor. Memet Fuat Ödülleri 2005'e ' 1 Ekım 2004 - 31 Aralık 2005' tarihleri arasında yayımlanan yapıtlar ve yayıncılık çalışmalan aday olabilir. Adaylık için son başvuru günü 10 Ocak 2006. Katılma koşullan ve ödüllerle ilgili aynntılı bilgi (www.memetfuat.com) internet adresinden de edinilebilir. Memet Fuat Ödülleri Sekreterliği:(Avdın Sok. No: 3 Altunizade/ htanbul. Tel: 0 212 288 62 63 /Faks:0216 4283889) Istanbul Bienali'nde son tıafta • Kültür Servisi - Dünyanın en önemli güncel sanat etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Uluslararası Istanbul Bienali'nin dokuzuncusu son haftasına giriyor. 30 Ekim'e kadar sürecek olan tstanbul Bienali'nin, açılışından bu yana 38.000'den fazla ziyaretçisi oldu. Türkiye'nin uluslararası boyutta dikkat çekici bu güncel sanat buluşmasında yan etkinliklerin bir bölümü de ilgili bölümlerde sürüyor. 9. Uluslararası tstanbul Bienali'nin 'Istanbul' olarak belirlenen konusu, kentsel mekâna olduğu kadar, kentin dünya için taşıdığı anlarmn çeşitli açılımlanna da işaret ediyor. 53 sanatçı ve sanatçı topluluğunun bu çerçevede hazırladığı işler 7 mekânda sergileniyor. HAYATIN ÖTE YAKASI FERİPIİNANDAÇ Sesininsolgungöğünde1/Seslni Yakalamak Duygulanmı dindirerekyazdıklannıza dönmek istiyorum... Fotoğrafinız bir yerlerden bana bakı- yor... Ama daha çok sesiniz, sesinizin yansıması, vurgulannız var kulağımda. Dingin bir denize ba- kar gibi bakıyorum şimdi size. Liman önünden ge- lip geçtiğim günlerdi... Her sabah, ama her sabah gemilere bakar, kaptanı, tayfalan düşünür; bu kı- yıdan açılaraknerelere gidilebileceğini düşlerdim. Tophane ile Sahpazan arasındaki bu düş yolculu- ğuna şantiyedeki odamdan devam ederdım. Bo- ğaz'ın Marmara Denizi'ne açılan seyri, bende, gitmek, ötelerdeki hayatlara kanşmak düşüncesi- ni hep canlı tutardı. Koltuğumun altındaki çantam- da yer alan, kitaplan sererdim masama. Günün işi, benim için bunlarla yol almaktı biraz da. Ötede iş- çiler... Kalıptı, mıcırdı, kumdu, çimentoydu, de- mirdi... Bir yapıyı yükselten ne varsa seyrime dü- şerdi... Onlann her bir deviniminde bir ezgi var- dı. Yükselen alçalan sesleri dalga dalga gelip ma- sama ulaşırdı. Şiirler okurdum Nâznn'dan, sizden, Hasan Hü- seyin'den, Cansever'den, OktaryRifitf'tan.Yirrnin- ci yaşın dumanı vardı başımda. Ezberimdeki 'Üçün- cü Şahsm Şiiri'nin bir kahramam gibi gidip Maç- kaParkı'ndagezinmiştimogünlerinbirinde... Ya- züdığı, yaşandığı yer gibi düşünerek Taşhk'a doğ- ru inerken fisüdamış durmuştum bu şürinizi: "gözterin güzJerime değince febketim olurdu ağjantam beni sevmiv'ordun bflirdim bir sevdiğin vardı duyanhm'' Dayanılır gibi değildı... Sesim başka seslere katılarak dağıhrdı Maç- ka'dan denize, denizden ötelere... Oturup yazar- dım... Öyküler kaleme akr, romanlar kurup bozar- dım... II. / Yurdumun Renpl Sonra alıp başımı gittim bu kentten... Acının sa- ğanağında yaşamaktansa, yurdumun renklerine kanşmak, yeni bir hayata yüzümü dönmek daha iyileştirici gelmişti bana. Gittiğim dağ köyünde, ıssızlığın diline gömülmüştüm... Bir bahçe kurar- casına çocuklara vermiştim kendimi... Güne söz- le başlardık. Ezberlerine şürlerin yazılmasım is- terdım...OnlarKaracaoğlan'ı.Dadaloğlu'nu, Ko- zanoğhı'nu anlatmışlardı bana. O yerin toprağının sesinde, renginde bunlar vardı. Sizden söz etmiş- tim bir dersimde. Duvar'daki şiirlerinizden oku- muştum... Şiirlerinizin getirdiği duygu atlasından sıynlıp Türkiye'yi düşünmeye başlamamda Han- gi Sol, Hangi Baü kıtaplannızın etkısi olmuş tu. Editörlüğünü üstlendiğiriiz Bilgi Yayınevi'nin flNFRİI FRİ * Attilâ tlhan: Bütün yapıtları Bilgi Yayınevi ve T. Iş Bankası Kültür Yayınlan tarafindan yayımlanıyor. * Selim 1leri: Nam-ı Diğer Kaptan: "Attilâ tlhan 'ı Dinledim ", Bilgi Yay., 2002, 352 s. * Belgin Sarmaşık: Attilâ tlhan: "Söyletme Kötüyü ", Röportajlar: 1983-1987, 2005, Bilgi Yay.,432 s. * Gönülden Esemenli Söker: Attilâ tlhan 'da Kültür Sorunsalı, 2002, Bilgi Yay, 394 s. * Yakup Çelik: Şubat Yolcusu Attilâ tlhan 'ın Şiiri, 1998, Akçağ Yay, 556 s. * Erol Manisalı: Attilâ tlhan 'la Siyaset Güncesi, 2004, Derin Yay., s. BELLEK KUTUSU "Aydınianmtzın solcu olduğuna inanmıyorunu Çiinkü sokuluk, bir altyapı ilericiliğidir ikigözüm kardesinu Bizint aydınlanmız üstyapı ilericisidirler. Onun için , bizimkiler solcu değillerdir. Kendilerini solcu zanneden , komprador aydınlarıdırlar. Ancak altyapısal sokuluk solculuktur. Onlar zaten kendilerine sosyal demokrat diye acayip bir isim buldular. Ben onları bir salın üzerinde, tarihte uzaklaşırken görüyorum ve onlara el sallıyoruz." Attilâ tlhan • 1970'lerde yayımladığı bir dizi kitap ufuk açıcıy- dı. Berkes'inTürkDüşünündeBanSorunuıleart arda okuduğum bu kitaplannız, bana, yurdumun bu ücra köşesinde yeni bir bakış açısı kazandır- mıştı. Birzaman, "Arükburadakapanarakyaşa- yacagını demek, ne acı!" gibisinden düşüncelere kapanmışken; tutunduğum yazarlann da etkisiy- le, oradan kopmaya, başka yerlere gitmeye karar vermiştim. Dostoyevsld'yi de yoğunca okuduğum bir dönemdi. Bir yandan siz, Sabahattm AM, Or- han KemaL Kemal Tahir öte yandan Dostoyevs- kd, Sartre, Camus. Kafka. Şolohov, Gorid gibi ya- zarlarla yol alıyordum o günlerde. Edebiyatın ge- tirdiği oluşturduğu bilinçlilik durumu hem yaşa- dığınız coğrafyaya hem de insan gerçeğine bak- ma bilgisini veriyordu size. Öyledır. Bir okur ola- rak, bir zaman sonra kendinize seçtiğiniz yazar- lan okur, onlarla yol almayı yeğlersiniz.Yaşadığı- nız yer, soluk aldığınız ortam onlann duygu/dü- şünce ikhminden size ağanlarla renklenir, yeni bi- çimalır. III. / Slzlnle Buluştuflumuz Kıyı Önce uzaktan görmüştüm sizi. Cağaloğlu Yo- kuşu'nda, bir güz mevsiminin başlangıcıydı. Is- tanbul 'a yeni yerleşmiş olmalıydınız.Dostlanm, arkadaşlanm vardı çevrenizde. Gelip onlardan biri olmak istememiştim nedense. Duyardnn gençlere el verip ilgi gösterdiğini- n... "Şuıüanvunyonmvbirbakarrntsmız?'' de- mek doğama aykınydı nedense. Kalemdaşınız, yoL düşün arkadaşınız Asım Bezirci'yle dostlu- ğumuz başlamıştı. Sizden ne çok söz ederdik... Size dair yazdığı bir yazısmdaki şu sözleri bel- leğımdedır: "_fihan'ınşiirserihçnitophımcuş> irimizeolduğu kadar,bireyd şiirimize de yeni bo- yuüar kazandırma yohındaki çabalann serüve- radn-." Bir gün sizi aramış, telesekreterden de ol- sa, telefondaki sesinize kavoışmuştum. Yoktunuz e\de... Sonra dönüp beni aramıştınız."Kendini anlatma, tanrtma ya\Tucuğum, ben seni okuyo- rum," sözlenniz ayaklanmı yerden kesmişri bir an. Gelip Divan Pastanesi'nde karşınıza oturdu- ğumda, bin yılın yokuşunun nehrine kapıhruş gi- bi hissetmiştim kendimi... Söz aJap gitmişti ara- mızda... Buluşmalar, konuşmalar... En son, bir konuşma kitabı için buluşup uzun uzun konuş- muştuk... Mekânımzı değiştirmiştiniz artık... Marmara Cafe'deki görüşmelerimiz ara ara sür- müştü... Her buluşmada önünüzde bir kâğıt, ya yanlanmış ya da yazılıp bitirilmiş olurdu... Za- manı kullanma biçiminiz, yaşama disiplininiz be- ni hep kendine çekerdi... Hissettirmeden öğre- tir, incitmeden eleştirilerinizi yapardmız... Bir us- tadan el almak böyle olabilirdi, ancak... ıyy Yazdıklarınıza Dönerken Benim için yazdıklannız bir bütün... Şiirle- rinizle başlayan yolculuğum deneme/eleştiri- leriniz, romanlannızla bambaşka bir seyir al- mıştır.Son dönem yazdıklannızı konuştuğu- muzda; "Bunca yineleme niye Ağabey?" diye bir soru sorduğumda; "Topluma hafizasnu ge- ri vennekgerekh'or," demiştiniz...Bu yaz, Sö- ke de, yancısı olduğum usta yazanmız Samim Kocagöz'ün arşivini elden geçirirken; sizin ona yazdıklannıza göz atmıştım.Bizleri buluşturan duygunun kaynağında bu yere ait ohnak, bu yur- du sevınek düşüncesi vardı. Bir yazann önce bir yere, sonra da bir dile ait olması gerekiyor... O yerin rengiVsoluğu, tarihseL/kültürel değer- leriyle oluşabilir ancak. Bir yazar da bunlarla kurduğu dildüşün dünyasıyla var olabilir. Biz- lere bunu gösteren bir kuşağın 'fedai'sı oldu- nuz... Şimdi sizi yeniden okumak, düşünmek zamanıdır sevgili Attilâ tlhan... ] tLAN TC 5EYOĞLU1. ASLtYE TtCARET MAHKEMESİ'NDEN Davacı Bayram Zengin vekili A\ karan gereğince; SıraBanka 1. TEB 2. TEB 3. TEB 4. TEB 5. TEB 6. TEB 7. TEB 8. TEB 9. TEB 10. TEB 11. TEB 12. TEB 13. TEB 14. TEB 15. TEB 16. TEB 17. TEB 18. TEB 19. TEB 20. TEB 21. TEB 22. Garanti 23. Garanti 24. Garanti 25. Garanti 26. Garanti 27. Garanti 28. Garanti 29. Garanti 30. Garanti 31. Garanti 32. Garanti Dosya No: 2005/327 '. Esra Baloğlu tarafindan açılan çek iptali davasında verilen tensip Aşağıda dökümü yapılan; Şube HesapNo Taksim Taksim Taksim Taksim Taksim Taksim Taksim Taksim Taksim Taksim Taksim Taksim Taksim Taksim Taksim Taksim Taksim Taksim Taksim Taksim Taksim G.Saray G.Saray G.Saray G.Saray G.Saray G.Saray G.Saray G.Saray G.Saray G.Saray G.Saray Keşideh 32 adet çekın kaybolduğundan luğu kuvvetle muhtemel görüldüğünden 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11477 11477 11477 11477 6201895 6201895 6201895 6201895 6201895 6201895 6201895 6201895 6201895 6201895 6201895 ÇekNo 9520799 9520798 9592972 9592973 9592974 9659160 9659179 9520797 9520788 9520786 9659161 9424642 9554961 9554962 9424641 9659162 9659159 9659287 9593013 9593012 9520835 8099144 8069893 8069894 8069895 8069896 0444760 8069143 8069142 8069141 8069562 8069563 Miktar 12.000.00 7.000.00 15.500.00 12.450.00 12.671.00 13.375.00 12.000.00 12.000.00 12.500.00 12.500.00 13.375.00 18.500.00 12.500.00 10.000.00 20.000.00 13.375.00 13.375.00 12.000.00 12.750.00 12.671.00 6.000.00 9.000.00 16.500.00 16.500.00 16.500.00 2.800.00 8.750.00 9.000.00 9.000.00 9.000.00 10.000.00 10.000.00 Keşideci Elkar Otomotıv AŞ. Elkar Otomotiv AŞ. Elkar Otomotiv AŞ. Elkar Otomotiv AŞ. Elkar Otomotiv AŞ. Elkar Otomotiv AŞ. Elkar Otomotiv AŞ. Elkar Otomotiv AŞ. Elkar Otomotiv AŞ. Elkar Otomotiv AŞ. Elkar Otomotiv AŞ. Elkar Otomotiv AŞ. Elkar Otomotiv AŞ. Elkar Otomotiv AŞ. Elkar Otomotiv AŞ. Elkar Otomotiv AŞ. Elkar Otomotiv AŞ. Yunus Çolakel Yunus Çolakel Yunus Çolakel Yunus Çolakel Elkar Otomotiv AŞ. Elkar Otomotiv AŞ. Elkar Otomotiv AŞ. Elkar Otomotiv AŞ. Elkar Otomotiv AŞ. Elkar Otomotiv AŞ. Elkar Otomotiv AŞ. Elkar Otomotiv AŞ. Elkar Otomotiv AŞ. Elkar Otomotiv AŞ. Elkar Otomotiv AŞ. bahısle iptaline karar verilmesi istenmiş; mahkememizce de iddianın doğru- durumun ilan edilmesine karar verilmiştir. Karar gereğince çeklen eline geçirenlerin ilan tarihınden itibaren üç ay içinde mahkememize de iptallerine karar verileceği ilan olunur. 20.10. 2005 Basın: 49478 getinneleri, aksi takdiı- BAKIRKÖY 8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN MENKULÜN AÇIK AKITIRMAİLANI Dosya No: 2004 2963 Tai. Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı mallar satışa çıkanlnuştır. Birinci açıkarttınna 11.11.2005 günü saat 10.20 ile 10.30 arasında Ferit Selünpasa Cad. tlhan Sok. No: 1 Bahçelievler-lstanbul adresuıde yapılacak ve o günü kıymetle- rin yüzde 60'ına istekli bulunmadığı takdırde 16.11.2005 günü a>Tiı yer ve saatte 2. arttırma yapılarak satılacağı. Şu kadar kı arttırma bedelının mahn tahmın edilen kıy- metinın yüzde 40'ını bulmasının ve satış isteyenın alacağına rüçhanı olan alacaklının toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevırme ve paylann paylaştırma masraflannı geçmesınin şart olduğu, mahcuzun satış bedeli üzennden % 18 oranında KDV'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesının ıcra dosyasında görülebıleceğı, masran verildiğı takdırde şartnamenuı bir öraeğının isteyene göndenlebıleceği. fazla bilgi almak isteyenlenn yukanda yazılı dosya numarasıyla daıremıze başvurmalan üan olunur. 18.10.2005 Mtthammen kıymeti Lira Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 6.000.00.-YTL. 6 Mıtsubişı marka bılgısavarlı düz dıkış makınelen. 600.00 6 Mıtsubişı marka bılgısayarlı dûz dıkjş makıne sehpalan. 1.500.00 1 Pegasus marka 5 iplık reçme makınesı. komple motor ve tablası ile. Basın: 49444 İNEGÖL 2. tCRA DAİRESİ'NDEN MENKULÜN AÇIK AKITIRMAİLANI Dosya No: 2005'889 Talimat Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins ve kıymetlerı vazılı mallar satışa çıkanlmıştır Birinci arttırma 18.11.2005 günü saat 14.00-14.20'de kıegöl üçesi Yenıce kasabası Yenice Meydanı No: 6'da yapılacak ve o günü kıymetlerinin yüzde 60'ına ısteklı bu- lunmadığı takdirde 23. 11. 2005 günü aynı yer ve saatte 2. arttınnada yüzde 40'dan arttırma yapılarak en çok fiyat verene satılacağı ve satış şarrnamesinin ıcra dosyasın- da görülebileceği, masran verildiği takdırde şartnamenın bir örneğinin isteyene gön- derilebileceği, satış bedeli üzerinden yüzde 18 KDV'nin alıcısına ait olacağı, fazla bilgi almak isteyenlenn yukanda yazılı dosya numarasıyla icra müdürlügüne başvur- malan üan olunur. Malrn Kıymeti YTL Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 140.000.-YTL. 225 43.860 metre Viscan cerd kanşık top halinde kumaş 43.500.-YTL. -225 Viscan (20-1) 10.890 kg. dokuma iplıği bobın Basın: 49471 AYBASTIASLÎYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2005 14 - Karar No: 2005 140 Aybastı Alacalar köyü nüfusuna kayıtlı davacı Osman kızı 1965 doğumlu Dürdane Karademır tarafindan aynı yerde nüfusa kayıtlı davalı Ahmet Karademir aleyhine açı- lan şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanma davasmda davanın kabulüne, tarafların boşanmasına, taraflann müşterek çocuklan 1998 doğumlu Hatıce, 1993 doğumlu Ha- vise, 1995 doğumlu Kenan'ın velayetinin davacı anneye venlmesine ve baba ile kü- çük çocuk arasuıda şahsı münasebet tesisıne, yargılama gıderlennın davacıdan tahsili- ne dair temyizı kabil olmak üzere verilen karar tüm aramalara ragmen adresi tespit edilemeyen davalıya teblığ edilemediğmden adresi meçhul sayılmış ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup işbu karann ilanından itibaren 7 gün sonra teblığ edilmiş sayılacağı Tebligat Kanunu'nun 28. ve devamı maddeleri gereğince ilanen teblig olunur. Basuı: 49386 TC ANKARA 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN 2003 1595 Davacılar, Emine Berktaş ve Elif Berktaş vekili tarafindan davalı Mehmet Hanifi Berktaş, aleyhine açılan nafaka davasuun yapılan yargılamasuıda verilen ara karan uyannca, Davalı Mehmet Hanifi Berktaş'ın Subaşı köyü - Gölbaşı/Ankara adresine çıkartılan tebligatlann tebliğ edilemediği ve adreslerimn de zabıtaca yapılan araştırmada tespit edilemediginden adı geçen davalının duruşma günü olan 13.12.2005 günü saat 09 50'de tüm deliller ile birlikte mahkememizde hazır bulunması ve kendisini bir vekille temsil ettinnesi. aksi takdirde duruşmalara yokluğunuzda devam edileceği ve karar verileceği HUMK'nın 509. maddesı ge- reğince tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basuı: 49417 AYBASTI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2004/59 - Karar No: 2005'40 Aybastı Pelitözü beldesi nüfusuna kayıtlı davacı Durmuş oğlu 1966 doğumlu Neca- ti Hanilçe tarafindan aynı yerde nüfusa kayıtlı davalı Gülüzar Hanilçe aleyhine açılan şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanma davasında davanın kabulüne, taraflann boşan- masına, taraflann müşterek çocuklan 1996 doğumlu Volkan'ın velayetinin davacı ba- baya verilmesine ve anne ile küçük çocuk arasında şahsi münasebet tesisine, yargıla- ma giderlerinm davahdan tahsilıne dair temyizi kabil olmak üzere verilen karar tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalıya tebliğ edilemediginden adresı meçhul sayılmış, ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup ışbu karann ilanın- dan itibaren 7 gün sonra tebliğ edılmış sayılacağı Tebhgat Kanunu'nun 28. ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. Basın: 49358 İLAN TC İSLAHİYE İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2004-36 Tal. Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıy- meti, adedi. evsafi: A) Satışa konu olan yerler Islahiye ilçesi, Güllühüyük köyü, sayfa 624, cilt 6 parsel 621 'de tapuda kayıtlı, B)lslahiye ilçesi Güllühüyük köyü, 621 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde avlulu kargir ev olup taşm- mazın toplam yüzölçümü 900 m2 miktanndadır. Ta- şınmazın üzennde 92 m2 miktannda iki oda, bir kori- dor bir mutfak, bir banyo ve wc olup. betonarme kar- kas binadır. Konutun dış duvarlan sıvasız, ıç duvarla- n kısmen sıvalı, tabanı kara beton, pencereler ve ka- pılar ahşaptan yapılmıştır. Taşınmazın toplam değeri 25.000.00 YTtdir. SaOşşartian: 1- Birinci arttırmanın 29.11. 2005 günü sat 14.30- 14.40 arası Islahiye ilçesi hükümet konağı önünde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 60'ını ve rüçhanb ala- caklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masrafla- nnı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa. en çok arttıranın laahhüdü baki kal- mak şartıyla 09.12. 2005 günü aynı saatte aynı yerde ıkınci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıra- nın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ıhale edi- lecektir. Şu kadar kı arttırma bedelinin mahn tahmin edilen kıymetimiLyüzde 40'mı bulması ve satış ıste- venin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevinne ve pay- laştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle ahcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıy- metin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu mik- tar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu ver- meleri lazımdır. Saüş, peşin para iledir, ahcı istedığin- de 10 günü geçmemek üzere mehil verilebihr. Tellali- ye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedehnden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (•) bu gayrimenkul üzenndeki haklannı hususiyle faız ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgelen ile on beş gün içinde daıremize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaş- madan hariç bırakılacaklardır. 4- îhaleye katılıp daha sonra ihale bedelını yatu"- mamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müte- selsilen mesul olacaklardır. thale farkı ve te- merrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa ön- celikle teminat bedelinden almacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herke- sin görebilmesi için dairede açık olup masrafi verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi gör- müş ve münderecatuıı kabul etmiş sayılacak- lan, başkaca bilgi almak isteyenlenn 2004/36 T. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 10.10.2005 (*) Ilgi- liler tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 49463
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog