Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24 EKİM 2005 PA2ARTESİ 14 KULTUR kulturfa cumhuriyet.com.tr Erol Uysal, Türkiye'deki ilk kişisel sergisi ile 28 Ekim tarihine kadar Galeri Artisfte görülebilir Dünya insanıolarak 'şimdi'de gezmekGÜNERYÜREKLtK BERLtN - Yaşamını ve sanat çalışmala- nnı 15 yıldır Berlin'de sürdüren 1963 Istan- bul doğumlu Erol Uysal, geçen ay Berlin Galeri Artisfte Almanya'daki 9. icişisel ser- gisini açmıştı. Almanya'da çok sayıda kar- ma sergiye de katılan sanatçının, 20OO'li yıl- larda yaptığı plastik ve pentürlerinden olu- şan bu son sergisi. 28 Ekim'e kadar Istan- bul'daJd Galeri Artisfte. 90'h yıllardaki 'ilk dönem' plastik çahş- malannda yalın bir dille yalnızca makinele- ri konu edinen Erol Uysal'ın, özellikle son iki yıl içinde gerçekleştirdiği yapıtlannda belli bir senteze ulaştığı ve anlatımda akri- lik resim ile kolaj olanaklanndan da yarar- lanmaya çalıştığı göriilüyor. Bu son dönem çalışmalan ile Türkiye'de ilk kez sanatsever- lerin karşısına çıkan sanatçı, tstanbul Gale- ri Artisf in iki salonunda 60'a yakın yapıtı- ru sergiliyor. Paha şllrsel ve soyut bir anlatım 1985-89 yıllan arasında Marmara Üni- versitesi Güzel Sanatlar Akademisi'nde se- ramik öğrenimi gören Erol Uysal, 1990'da Berlin'e gelir ve Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda Prof. Lothar Fischer'in yanın- da heykel öğrenimiyle sanat yaşamını sür- dürür. 1996'da Prof. Fischer'in usta öğren- cisi olarak öğreniminı tamamlayan Erol Uy- sal, sanatta bugünkü noktaya geliş aşamala- nnı şöyle anlahyor: u Bu 15 yılın her 5 yı- lını bir dönem olarak düşünmek müm- kün. Akademi yıllannı da içine alan ilk beş yıllık dönem, gündelik nesneleri ve makine motiflerini ironik biçimde kul- landığım popvari heykeller dönemimdi. Nesne dünyasıyla teknolojinin eleştirel sorgulamasına giriştiğim bu dönemi, da- ha az plastikük ve form endişesi taşıyan kavramsal yanı agırlıklı 'organon' ve 'lo- gos" adını verdiğim dekonsrrüktif objeler dönemi izledi. Motif olarak kuNandığun yine makineler ve gündelik nesnelerdi. Dünyanın insanileştirme etkinliğini ifade eden, insanın yine kendi zihinsel ve nes- nel yapısını yansıttığı, dünyayı çözme ve anlama edimi olan teknoloji karşısında dönük bir anlatım biçiminin etkin oldu- ğu, yine insana ve rüm yeryüzü üzerinde- ki sınırsız kültürüne gönderme yapan ye- ni bir dönem olduğunu söyleyebilirim." Yapıtlannda çizgi-form ve çizgi-yüzey ilişkileri üzerinde durduğunu söyleyen Uy- sal, bu sanat anlayışını şu sözlerle açmaya çalışıyor: "Plastik sanatlar zaten bu iliş- kinin olumlanmasıdır. Benim son çalış- malanmda da bu çizgi-form ve çizgi-yü- zey ikilemleri bu ilişkinin olasılığıdır ve olasılıkları gösterir. Yapıtlanmda çizgi hem kendisidir hem de kendisi ve form- • Erol Uysal "Resimlerimin dokusunda birbiri üstüne yığılan çizgilerin ritmi zaman boyutunun tanımıdır da. Aynı zamanda bu doku bizim gerçeklik dediğimiz dış dünyadan mümkün olduğunca fark ve mesafe koyarken kelebeğin kozasında başkalaşımı gibi yeniden varlıklaşan suret, belki de dış dünyanın içsel yaşamı ile ilintilidir" diyor. kendisi ile nasıl karşılaştığının ve nasıl ya- bancılaştığının ironik esprisiydi bu dö- nemdeki çaiışmalanmda betimledikle- rim. Örneğin organon obje serisinin vur- gulaması insanın göründüğü gibi gördü- ğü, olduğu gibi kurduğu dünyasının için- de, fakat göründüğü gibi olmadığının eleştirisi idi. Dikilerek yapılan dikiş ma- kinesi heykeli 'Nasılsan öyle ol, neysen öy- le görün'ün ifadesi idi. Ve bu son dönem için heykel ve resimlerimde plastik-este- tik değerlerin hâkim olduğu, daha şiirsel, soyut anlatıma dönüşen bir tarz, daha içe yüzey ile ilişkilerinde içeriğe dönüşen sü- rekliliktir. Orneğin Yankı' resmimde ol- duğu gibi uzamı ve formu tanımlarken hızb-uzak-yoğun-sürekli tanımlarını da koyar. Karşıda, yakında ya da uzakta ola- nın, yönlerin, sınırların, mesafenin ve bü- yüklüklerin olanağını sağlar. Bu Uişkile- rin merkezinde özne olarak sorulan so- ran insanın kendisi durur. O bilinciyle şeylerin ilişkilerinde varlığını uzam ve za- man bağıntıhlığında bakan ve gören ola- rak sorgulayan ve uzam-oluş, zaman-de- ğişim bağlamında tarihseiliğini diyalektik sürdürendir." Yapıtlannda bu imgesel durumu, oluştur- duğu kurmaca ve sanal uzam dili ve çizgi- lerin sürekliliği ile betimlediğini belirten Erol Uysal, "Çizgisel resmi belirlerken resmin yüzeyini kaplayan fraktal örgüsü ile iç-dış ve mesafeyi metaforik ifade ede- ne dönüşüp nesne dünyası ile insanın ken- disine yabancılaşmasına karşı koyan do- ku olur. Uzamı da betimleyen, çizgisel ola- nın sürekliliği, aynı zamanda kozmopolit olanın, başka uzamlann, zamanların, başka yolların. caddelerin. tarihlerin ol- duğunun ifadesinin gramatigidir" diyor. Zaman boyutunun tanımı Erol Uysal, sanat anlayışı ile ilgili görüş- lerini anlatırken bir süre düsünüyor ve ko- nuşmasını şu sözlerle tamamhyor: "Resim- lerimin dokusunda birbiri üstüne yığılan çizgilerin ritmi zaman boyutunun tanı- mıdır da. Aynı zamanda bu doku bizim gerçeklik dediğimiz dış dünyadan müm- kün olduğunca fark ve mesafe koyarken kelebeğin kozasında başkalaşımı gibi ye- niden varlıklaşan suret, belki de dış dün- yanın içsel yaşamı ile ilintilidir. Çizgiler çerçevenin dışına taşar ve saydamlığı sağ- lar. Işte bu mekânsal saydamlıkta izleyi- cinin bir dünya insanı olarak Valcamoni- ca Vadisi'nde dolaşmasını, Afrika'ya, Mayalara uğramasını, sonra Mısır'a. ora- dan Hitit'e geçmesini, arkaikten günü- müze ve geleceğe uzanmasını ve insanın serüveninin sınırsız kozmopolit uzamın- da, sınırsız şimdide gezinmesini iste- rim." H A F T A N I N S A N A T Ç İ Z E L G E S t • Mustafa Horasan - İstıla' - 30 Ekım'e dek - Evın Sanat Galensı nde. (O212 265S1 58) • OttO Dix - 'Eleştirel G-afik 1920 - 1924" - Kazım Taşlent Sanat Galerisı - 30 Ekıme dek. (0 212 25:47 00) • Saim Erken - resım - $ Ekim'e dek - Terakki Vakfı Sanat Galensı. (0 ?J2 351 00 60) • Ender Güzey - •Kurn - resim - 5 Kasım'a dek - Vakko Beyoelu Sanat Gdensı. (0 212 2514092) • Mithat Şen - Son işler' - resım - 31 Ekim'e dek - Modem and Conteıroorary Art Gallery. (0 212 343X5 40) • Canan Toton - 29 Ekm'e dek - Galeri Nev (0 212 231 6^63) • Hakan Esmer - resim- 7 Kasım'a dek - Leonardo Sanat Galerisi'nie. (0212 2X083 94) • Genco Demirer - re-sm - 29 Ekim'e dek - Nellı Sanat Evı. 10 212 22' ^3 75) • Artin Demirci - resım- 30 Ekim'e dek - Harmon> Sanat Galensı. t< 216 553 21 67) • Nezir Aydın, Şive Meşe Baydar, ütku Dervent - •Soyut Boyut" tş Sanat Kıbele Sanat Galensı - 12 Kasım'a'dek '0 212 21 ~" 29 99, • Gül llgaz, Nazan Azeri, Nancy Atakan - "Hayat ve Kör Talıh' - 19 tasım'a dek - ICarşı SERGİİ Sanat Çalışmalan (0 212 245 15 0*) • Bedri Rahmi - Eren Eyuboğlu - 9 Kasım'a dek - Dmmart (0 212 291 34 3 7 ) • Ismail Yıldınm - heykel - Çatı Sanat Galensı. (0 212 24-~4 1", • Bülent Çetinor - suluboya resım - 16 Kasım'a dek - \e\ zemın Sanat Galensi (0 216 330 XX 02) • Barbara - Zafer Baran - 'Yeryüzü Hazlan Bahçesı - 12 Kasım'a dek - Borusan Sanat Galensı. (0212 336 32 80) • Gül Han - resım - 27 Ekim'e dek - Tekel Sanat Galensi. 10 212 53319 00) • Ahmet Fazıl Aksoy - resım - 27 Ekım'e dek - Harbıye Asken Muze • Gulseren Kayalı - resım - Otel Daphnis - 24Ekım'edek ıl) 212 531 48 11) • Nebahat Şimşek - 3 1 Ekim'e dek - Uran Kültur \e Sanat Merkezı. 10216 4^4 9^ 9?) • Cavit Atmaca, Fahri Sümer, Hasan Rastgeidi - resım - 30 Ekim'e dek - Galen Bınyıl. (0212 244 9i 41) • Sibel Sicimoğlu - resim - 29 Ekim'e dek - Avşe Takı Sanat Galensı (0212 343 21 54) • Orhan Algök, Ditek Işıksel, Galip Nahit Noyan - resım. he\kel - 10 Kasım'a dek - Ares Sanat EM 10 216 345 11 62) • Istanbul Şehir Tiyatrolan Harbıye Muhsın Ertuğrul Sahnesı'nde IV Murat". Kadıköy Haldun Taner Sahnesı'nde "Savaş ve Kadın'. Osküdar Müsahıpzade Celal Sahnesı'nde 'Baba'. Fatıh Reşat Nun Sahnesı'nde 'Kım Kımı Kjmınle'. Omranıye Sahnesı'nde 'Kantocu', Gazıosmanpaşa Sahnesı'nde 'Dosya' ızlenebılır. • Oyuncular Tiyatro Grubu'nun 'Binbir Gece' adlı oyunu her cumartesı saat 20.00'de Cem Safran Sahnesı'nde ızlenebılecek. (0212 245 13 14) • Akbank Sanat Prodüksiyon Tiyatrosu'nda 'Aşk Delısı' adlı O)iın her pazar saat 15 30 \e 18 OO'de sahnelenecek • Oyun Atöryesi bugün 20 30'da 'Kara Sohbef, perşembe. cuma günü saat 20 30'da. cumanesı saat 16.00 ve 20 30'da. pazar günû saat 16 OO'da 'Jeanne d'Arc'ın Ötekı Ölümû' adlı oyunlan sahneleyecek. (0216 345 39 39) • Yunus Emre ve Turhan Tuzcu Sahneleri'nde perşembe. cuma günü saat 20 30'da 'Klaksonlar. Borozanlar ve Bırtlar'. cumartesı günu saat 20 30'da ve pazar günü saat 15 30'da 'Sezuan'ın lyı İnsanı' adlı ovunlar sahnelenecek. (0 212 661 38 94-95) • Ortaoyuncular bugün saat 20 OO'de 'Felek Bir Gün Salakken'. cuma. cumartesı günü saat 20 OO'de. pazar gûnü saat 15.00'te 'Kıralık Oyun'u sahneleyecek. (0 212 251 18 65) • Semaver Kumpanya cuma \e cumanesı günu saat 20 30'da. pazar günü saat 15 OO'te "MuzafTer' adlı oyunu Çevre Tıyatrosunda sahneleyecek. (0 212 5X5 59 35/ B Dot'ta FrozenDonmuş' adlı oyun perşembe. cuma ve cumartesı günleri saat 20.30'da ve pazar günü ıse 19 OO'da izleyıcısıyle bulusacak (0212 251 45 45} • Tiyatro Stüdyosu nun yann ve çarşamba günü saat 20 30'da Oyun Atölyesı'nde, cuma ve cumartesı günü saat 20 OO'de İSM 2 Kat'ta "Teyzem ve Ben" adlı yenı oyunlan ızlenebılır. (0212 327 42 98) • Avusturya Kürtür Ofisi'nde bugün saat 19 30'da Bırsen Ulucan'ın (pıyano) konsen dınlenebılır (0 212 223 ~<J 43ı • Akbank Kûltür Sanat Merfcezi nde perşembe günü saat 20 OO'de Amaldur Amarson'un konsen dınlenebılır (0 212 252 35 00) • Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bugün saat 20 30'da 'Balkanlann Dört \anındanHalk Türkülen'. çarşamba gûnü saat 20 30'da Ahenk. perşembe günü saat 20 30'da 'Gülün Kokusu Vardı'. cuma günü saat 20.30'da 'Sazlann Sohbetı', cumartesi günü saat 20.30'da Cumhunyet konsen dınlenebılır. (0 216 556 98 001_ • Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi'nde yann saat 19 30"da .Akbank Oda Orkestrası dınlenebilır. (02165569800) • KaVe'de yann. çarşamba. perşembe. cuma v e cumartesı günü saat 20 OO'de Cemal Özennç, cuma \e cumartesı günü saat 23 OO'te Bob Jester&Rıcky Ford dınlenebılır (0 212 251 43 38ı " GÖSTERİİ SÖYLEŞİ • Cinebonus Maçka G- Mall'de '4 Lluslararası Komedı Fılmlen Festıvalı' kapsamında bugün saat 14 OO'te "Boudu". saat 16 30'da 'Se\gılıler'. saat 19 OO'da'Kabuklularve Kabuklan'. saat 23 OO'te "Yalanlar ve Ihanetler' adlı filmler göstenlecek (0 212 232 44 40) • Beyoğlu Cine Majestic Salon 1'de '4 Uluslararası Komedı Fılmlen Festnah' kapsamında bugün saat 14 OO'te 'Babamın Sınemasr. saat 16 30'da "Soguk Büfe'. saat 19 OO'da'Bılınçsiz'. saat 21 30'da 'Hohganlar' adlı filmler göstenlecek (0 212 244 V 0 1 ) • Beyoğlu Cine Majestic Salon 2'de '4 Uluslararası Komedı Fılmlen Festıvalı' kapsamında bugün saat 14 OO'te Metro'dan Sevgılerle'. saat 16.30'da 'Havatımın En Güzel Günü', saat 19 OO'da 'Ne>e Yarar ^'.533121 30'da'Yüksek Oktanlı' adlı filmler göstenlecek (0 212 244 9^ 0 1 ) • Fransız Kürtür Merkezi'nde '4 Uluslararası Komedı Fılmlen Festıvalı' kapsamında bugun saat 14 OO'te 'Tunst Ömer Boğa Güresçısı". saat 16 30'da 'Lorel Hardı Kaçınlan Kız', saat 19.00'da 'Bu Akşam ya da Asla' ızlenebılır (0 212 334 8740) iOPERAJOALE • AKM'de Istanbul Devlet Opera ve Balesı yann saat 20.OO'de 'Emrah ile Selv ıhan' balesını. çarşamba günü saat 20 OO'de "Carmen" operasını. perşembe günü saat 20 OO'de 'Sıhırlı Flüt' operasını. cuma günü saat 19.30'da Bır Tenor Aranıyor' müzıkal komedismı sahneleyecek. (0 212 251 56 00, KÜLTÜK • SANAT io atölyesi Arcjrı G15* WU M5 39 39 27-28-29 Ekim 20.30 29-30 Ekim 16.00 Cts 16 00 ındınmlıdır Arcjrı lpl\Jl Haluk Bıigıner Güven Kıraç TülayGünal -. .-ı Hüseyın Mevsim ««.^Kemal Aydoğan ifiasanraBeıgi Günay-Gamze Kuş i Alper Manl ıS:k ıjsi,ı<nı Irfan Varlı EFES .PUsen. ,, E F E S PUsen'in lultürvesanata katkılarıartaraksürecek. PERA PERA GİIZEL SANATLAR 2005-20Oc Eğitim Öğretim Yllı QRAFİK İÇ MİMARİ SİNEMA-TY TAKITASARIM (Ku^umculuk) BÖLIJMLERİ İÇİN SON KAYITLAR ! Sıraselviler Ca«d No:70 34433 Taksim Beyoğlu Tel: 0(212) 245 3S 08-09 - Fax: 0(212) 252 30 82 pera@p3eaguzelsanatlar.c0m.tr wvw*.perasanat.com.tr GEBZE 1. tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No. 2002'622 Talımat Satılmasına karar verilen taşınmaziD cinsi, niteliği, kıymeti. adedi, önemH özellikleri: Gebze ılçesı. Osmanyılmaz Mahallesı. Emlakbank Konutlan, 2. Blok. K:l, D: 21'de tapuda 30 L III a, Pafta: 2403, Ada: 1 No'lu parsel üzennde kayıtlı da- ıre. Evsaf: Mesken 110 m2 taban alanlı, 3 oda, salon, mutfak, banyo, antre, hol ve 2 balkonu mevcuttur. Odalar ve salonun zemini parke, ıslak zemin seramik kaplı, mut- fak mobılya dolaplı, mutfak ve banyo tavana kadar fayans kaloriferli, bidroforlu, asansörlüdür. İmar durumu: Gebze Belediye Başkanhgı'run 02.11. 2004 tarih ve 818 sayilı ımar yazısında taşınmazın 1 1000 ölçeklı imar planında konut alanında kaldığı, ay- nk nizam 5 kat H: 15.50 m. olduğu belırtılmıştır. Kıymeti: Arsa ve inşaat değeri toplam 34.733,45 YTL'dır. Satış şartları: 1- Satış 12.12. 2005 Pazartesı günü saat 11. 00'den 11.10'a kadar Gebze 1. lcra Dairesi'nde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60'rnı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok ar- tıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 22.12.2005 Perşembe günü aynı saatlerde aynı yerde ikinci artırmaya çıkanlacaktir. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklılann alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nisbetinde pey akçesi veya bu mıktar kadar banka teminat mektubunu vermeleri lazundır. Satış pe- şüı para iledır. Alıcı ıstediğınde 10 günü geçmemek üzere mehil venlebilir. Tellaliye resmı, damga vergisi tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış be- delınden ödenır. 3- îpotek sahibı alacaklılarla diğer ilgilılerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki hakla- nnı özellikle faız ve gıderlere daır olan ıddıalannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazundır. Aksı takdirde haklan tapu sicili ile sabit ol- madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Icra ve Iflas Kanu- nu'nun 133. maddesı gereğince ihale feshedilıı. îki ihale arasmdaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbır hükme hacet kalmadan kendile- rinden tahsil edilecektir. 5- Şartname ilan tarihinden ıtibaren herkesuı görebılmesı ıçın daırede açık olup gideri venldiğı takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayı- lacaklan, başkaca bilgi almak ısteyenlerin 2002 622 Talimat sayıh dosya numarasıy- la müdürlüğumüze başvurmalan ilan olunur. (*) Ilgilıler tabınne ırtıfak hakkı sahip- leri de dahildir. Not: Tapuda ilişiği olup adresı belli ohnayanlara ve teblıgat yapıla- mayanlara işbu ilan tebliğ olunur. Basuv. 49722 TC İSTANBUL 2. tFLAS DAİRESt MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN SERA CETVELİ İLANI Dosya No: 2004 17 Müflisin adı, soyadı adresı: AOG Havacılık Sems Seyahat Nakliyat Mümessillık Ticaret Limited Şirketi, Atatürk Havalımanı Iç Hatlar Terminali C Blok Kat:l Yeşil- köy-lstanbul Müflis şirket hakkındaki alacak ve ıstihkak iddialannın tahkik ve tetkik işlemi bit- miş, lÜC'nun 206 ve 207. maddeleri gereğince düzenlenen alacaklılar sıra cetveli in- celemeye hazır bulundurulmuştur. Sıraya ait şikâyetin ilan tarihinden ıtibaren 7 gün içinde lcra Tetkik Mercıı'ne, ala- cağın esasına ve miktanna ilişkin itirazlann ise ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Asliye Ticaret Mahkemesı'ne IlK'nun 235. maddesine göre yapılması gerekir. Alacağı kısmen veya tamamen reddedilen alacaklılann 2. alacaklılar toplantısına katılabilmeleri için kayıt- kabul davası açtıklan Asliye Ticaret Mahkemesi'nden top- lantıya katılma karannı dosyaya ibraz etmelen gerekmektedir. îlK'nun 232, 234 ve 235. maddeleri gereğince tebliğ ve ilan olunur. 18.10.2005 Basın: 49716 TC İSTANBUL 2. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN EK SIRA CETVELİ VE İKİNCİ ALACAKLI- LAR TOPLANTISI İLANI Dosya No: 2004 16 Müflisin açık kimlıği: Miltur Millıyet Tunzm Ano- nim Şirketi, Cumhunyet Cad. No:193 A Kat.l Elma- dağ- Istanbul Müflis masasında sıra cetvelınin ılamından sonra geç kayıt yaptıran 13 numarada kayıtlı alacaklılarla ilgili olarak tahkik ve tetkik ışlemlen bıtirilmiş ve hazırlanan ek sıra cetveli incelemeye hazır bulundu- rulmuştur. Sıraya aıt itirazlann ilan tanhınden ıtibaren 7 gün içinde lcra Tetkik Mercıı'ne alacagın esasına ve mik- tanna ılişkın itirazlann ıse ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Asliye Ticaret Mahkemesi'ne IlK'nun 235. maddesine göre yapılması gerekir. ÜK'nun 166, 232, 234 ve 235. maddesine göre ya- pılması gerekir. Müflis şirket masasına ılanın düzenlendığı tanhe kadar kaydedilen alacak ve ıstihkak iddialannın tah- kik ve tetkik işlemlen tamamlanarak IlK'nun 206, 207, 230. 231, 232 ve 233. maddelerine uygun olarak düzenlenen alacaklılar sıra cetveli 234. maddenın ön- gördüğü şekil şartlanna uygun olarak ilan edilmış ve alacaklılara doğnıdan dogruya haber venlmıştır. IlK 235 ve 237 maddelenndekı süreler nazara alı- narak 2. alacaklılar toplantısının 15.11.2005 Salı gü- nü saat 11.OO'de Istanbul 2. Iflas Müdürlüğü'ne ait odada yapılmasına karar venlmıştir. Alacağı tamamen veya kısmen kabul edilen ala- caklılar ile alacağı tamamen veya kısmen reddedilen alacaklılardan yasanın 235. maddesine göre ilgili Ti- caret Mahkemesi'ne kayıt kabul davası açıp toplantı- ya katılma karan getiren alacaklılann bu toplantıya katılabılecekleri, Toplantıya katılacak alacaklılann belirtilen gün ve saatte toplantı mahallınde bizzat hazır bulunmaları veya yetkili bir vekil ile kendilerim temsıl ettırmeleri hususu llK'nun 237 1-2. maddelen gereğince tebliğ ve ilan olunur. 14.10.2005 Basın: 49715 İSTANBUL 2. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN SIRA CETVELİ İLANI Dosya No: 2004 1 Müflisin adı, soyadı ve adresi: Doğan Lastikçilik Sanayi ve Ticaret ÂŞ Eski Büyükdere Caddesı 4. Le- vent Karşısı Doğan Lastık Fabnkası Kâğıthane-Istan- bul Müflis hakkındaki alacak ve ıstihkak iddialannın tahkik ve tetkik ışletnleri bıtmış llK'nun 206 ve 207. maddelen gereğince düzenlenen alacaklılar sıra cet- veli incelemeye hazır bulundurulmuştur. Alacagın esasına ve miktanna ılişkın ıtırazların (15) gün içinde iflasa karar verilen yerdekı ticaret mahkemesinde dava yoluyla ilen sürülebileceği, yal- nız sıraya ılişkın itirazlann ise (7) gün içinde şıkâyet voluyla ıcra mahkemesinde ileri sürülebileceği llK'nun 166, 232, 234 ve 235. maddelen gereğince tebliğ ve ilan olunur. 18.10. 2005 Basın: 49712 DERSANELERİN DİKKATtNE! KPSSHazırhk kursunu birlikte verelim! Yayın desteği bizden!.. un Uzman Yayın Ekibi'nin haztrlamış olduğu Yardımcı Kitap - Soru Bankası - Konu Tarama testlerinden yararlanarak, tüm öğrencilerinizi yüzde yüz başanya ulaştırabilirsiniz. Ilkumut 24 yaşında Bilgi için: (0 216 418 92 40) www.ilkumut.com.tr "Seain adresin" İSTANBUL 2. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN EK SIRA CETVELİ İLANI Dosya No: 2002,8 Müflisin adı. soyadı ve adresi: Kalkavan Transport Denizcılik AŞ. Rıhtım Caddesi No:131 Kat:4-5 Ka- raköy- Istanbul Müflis masasında, sıra cetvelınin ılanından sonra geç kayıt yaptıran 26 ıla 29 numarada kayıtlı alacak- lılar ile ilgili olarak tahkik ve tetkik işlemleri bitiril- miş ve lcra Iflas Kanunu'nun 206 va 207. maddelen gereğince düzenlenen alacaklılar sıra cetveli incele- meye hazırdır. Alacagın esasına ve miktanna ilişkin ıtırazların (15) gün içinde iflasa karar verilen yerdekı ticaret mahkemesinde dava yoluyla ileri sürülebileceği, yal- nız sıraya ilişkin itirazlann ıse (7) gün içinde şıkayet yoluyla ıcra mahkemesinde ileri sürülebileceği İÎK'nun 166. 232, 234 ve 235. maddelen gereğınce tebliğ ve ilan olunur. Basın: 49713 TC İSTANBUL 2. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN EK SIRA CETVELİ İLANI Dosya No: 2002 12 Müflisin adı, soyadı ve adresi: Timur Taylan Kalka- van, Rıhtım Caddesı No:131 Kat:4-5 Karaköy-Istan- bul Müflis masasında, sıra cetvelınin ilanından sonra geç kayıt yaptıran 10 numarada kayıtlı alacaklılar ile ilgili olarak tahkik ve tetkik işlemleri bıtinlmış ve tcra Iflas Kanunu'nun 206 va 207. maddeleri gereğınce düzenlenen alacaklılar sıra cetvelı incelemeye hazır- dır. Alacagın esasına ve miktanna ilişkin itirazlann (15) gün içinde iflasa karar verilen yerdekı tıcaret mahkemesinde dava yoluyla ileri sürülebileceği, yal- nız sıraya ilişkin itirazlann ıse (7) gün içinde şıkâyet yoluyla ıcra mahkemesinde ileri sürülebileceği llK'nun 166. 232, 234 ve 235. maddeleri gereğince tebliğ ve ilan olunur. Basın: 49714
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog