Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

24 EKİM 2005 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishab(â cumhuriyet.com.tr 11 Yunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Valinakis, Türkiye'nin AB üyeliğinin Lefkoşa'dan geçtiğini söyledi 'Ankarauslu çocuk olacak'REŞATAKAR LEFKOŞA - Yunanistan Dışişle- ri Bakan Yardımcısı Yannis Valina- kis. Müzakere Çerçeve Belgesi'nın Türkiye yi bağlayıcı olduğunu belir- terek "Çerçeve beigesine, Türkiye'>i bağjayıcı vazıh parametreler koydur- mayı başardığmuz için mutluyuz" dedi. Valinakis, Güney Kıbns'ta yayım- lanan Fileleftheros gazetesine verdi- ği demeçte. "Ankara uslu çocuk ol- makzonındadır" dedi. Yannis Va- • Yunanistan Dışişleri Müsteşan Yannis Valinakis, AB Müzakere Çerçeve Belgesi'nın bağlayıcı unsurlar içerdiğini belirtti. Valinakis, Türkiye'nin Kıbns Cumhuriyeti ile ilişkilerini düzeltmek zorunda olduğunu kaydetti. linakis, Türkiye'nin sıkı takvimler içerisinde denetleneceğini ve 3 Ekim'den sonra oluşan atmosferin, Kıbns sorununa Birleşmiş Milletler (BM) çerçevesinde adil, kalıcı ve iş- levsel bir çözüm bulunması açısın- dan kesinlikle daha elverişli olduğu- nu savundu. "Birzamanlar Kıbnsso- rununun çözümünün Ankara'dan geçtiğini söytüyorduk. Bugün Türki- ye'nin AB üyeliğinin Lefkoşa'dan geçtiğini söyleyebiüriz. Bundan da gurur duyuyorum" diyen Yannis Valinakis sözlerini şöyle sürdürdü: "Tekraredijonım, Kıbns sorunu ve ek protokolîe ilgili olarak gösterece- ği davranış Türkiye'nin üyelik pers- pektifıni doğrudan etkileyecek. Do- layısıyla Ankara iyi çocuk olmak du- rumundadır." Kıbns sorununun, BM Güvenlik Konseyi kararlan, Annan Planı, aynı zamanda Avrupa ilke ve değerleri temelinde çözüleceğini ve bu çözümün hem adil hem de işlev- sel olması gerektiğini söyleyen Va- linakis, Kıbns Cumhuriyeti'nin AB üyeliğinin tarihi önem taşıdığını, tüm Rum ve Yunan hükümetlerinin bu konuda işbirliği yaptıgını belir- terek şöyle dedi: "Türkiye bundan sonra ciddi ve tarihi bir ikflemle kar- şı karşıya kalacaktır. Yavaş yavaş Kıbns Cumhuriyeti'yle Uişkiİerini düzeltmek zorundadır. Aksi halde sonu gelmeyen çaOşma potitikasında ısrar edip kendi AB perspektiflni di- namitleyecek." 'Sert ama adil olacağız' Yannis Valinakis, Türkiye'nin AB ile müzakere sürecinde, Yunanis- tan'ın ne tür bir rol üstleneceği so- rusuna ise "Sert, aynı zamanda adil denetçi olacağız" yanıtını verdi. KAZA NEDENIARAŞTIRILIYOR Nijerya'da uçak düştü: 117 ölü Dış Haberler Servisi - Nijerya'da 117 kişiyi ta- şryan bir yolcu uçağı düş- tü. Uçaktan kurtulan ol- madığı açıklandı. Önceki akşam La- gos'tan başkent Abuja'ya gitmekte olan özel Bell- vievv Havayollan'na ait uçak kalkıştan kısa bir sü- re sonra düştü. Uçağın pi- lotunun, kazadan kısa bir süre önce, uçakta teknik bir anza olduğunu belir- ten çağn gönderdiği be- lirtildi. Pilotun çağnsının ardından uçağın düştüğü, acil uçuş yaptığı ya da ka- çınldığı konusunda kısa süreli belirsizlik yaşandı. Ancak, Nijerya Federal Havaalanı Idaresi Sözcü- sü Jide Ibinola. Lagos Uluslararası Havaala- nı'ndan Önceki akşam 08.45"te(TSl 22.45) ha- reket eden 210 sefer sayı- h uçağm kalkışından 5 dakika sonra kontrol ku- lesiyle bağlanhsının kesil- diğinı açıkladı. Ibinola, uçakta 111 yolcu ve 6 ki- şilik mürettebat olmak üzere 117 kişinin bulun- duğunu söyledi. Devlet radyosu, uçakta çok sa- yıda üst düzey hükümet yetkilisinın bulundugunu duyurdu, ancak ısimleri açıklamadı. Özel havayo- lu şirketinin özellikle yurt- dışında çalışanlann ter- cih ettiği bir şirket oldu- ğu belirtildi. Yolcular ara- sında yabancılar olup ol- madığı konusunda kesin açıklama yapılmazken bir ABD'li diplomatın ve ba- zı Avrupahlann uçakta bulunduğu belirtiliyor. Kazanın ardından ilk açıklamaian yapan yet- kililer, uçaktakilerin yan- sından fazlasının kurtul- duğunu açıkladı. Uçağın düştüğü Oyo eyalet söz- cüsü Abflola Otoko, "Kur- tulanlar var. Bu yüzden acil yardun ekipkrini böl- geye gönderdik" dedi. Başkanlık açıklamasın- da, Devlet Başkanı Olu- segun Obasanjo nun halk- tan, "uçaktakfler ve aile- leriiçinduaetmelerini' ıs- tediği belirtildi. Ancak, akşam saatle- rinde bir açıklama daha yapan Abılola Oloko, kendilerine gelen son bil- gilere göre uçaktaki 117 kişinin tamamının öldü- ğünü söyledi. Daha önce kazada uçaktakilerin ya- nsından fazlasının kur- tulduğu açıklamasını ya- pan Oloko, uçak kazasın- da can kayıplan konusun- daki bu kanşıkhğı kaza yerinden gelen farkJı bil- gilere bağladı. Bellview Havayollan Şirketi'nin uçağm düşü- şünü 11 saat sonra kabul etmesi ise yolcu yakınla- nnın tepkisini çekti. Birmingham kentindeld olaylar sırasında çok sayıda otomobil öfkeU göçmen gençler tarafindan ateşe veriMi. (Fotoğraf: AP) İngiltere'de, Asyalılarla siyahlar arasındaki çatışmada bir kişi öldü Birmingham savaş alanı Dış Haberler Servisi - tngiltere'nin Bir- mingham kentinde önceki akşam Afrika ve Karayib kökenlilerle Güney Asyalılar arasında çıkan çatışmalarda 1 siyah öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Ağırlıİclı olarak göçmenlerin yaşadığı Lozzel Road böl- gesi, bir Güney Asyalının 14 yaşındaki si- yah bir kıza tecavüz ettiği yönündeki sav- lann ardından savaş alanına döndü. Polis, kızın saldınya uğradığına ilişkin kanıt bu- lunmadığını bildirdi. Geçen hafta bir genç kızın tecavüze uğ- radıği yönündeki savlarbölgedeki etnik top- luluklar arasındaki gerilimi arttırdı. Yak- laşık 300 siyah ve Asyalı, gerginliği azalt- mak ve saldınya uğradığı iddia edilen kı- zı ortaya çıkıp polise başvurmaya ikna et- mek için önceki gün bir kilisede bir araya geldi. Polis, bir saldın gerçekleştiğine iliş- kin kanıt olmadığını belirrirken siyahlar kı- zın ailesinin kaçak göçmen olduğunu ve bu nedenle polise başvurmadıklannı öne sürdü. Görgü tanıldan, toplantı sürerken 30 ka- dar Asyalının kiliseyi taşladığını anlattı. Bir kadın, 100 kadar Güney Asyalının bir dük- kânda toplanıp yüzlerine kar maskeleri taktıklannı ve silahlanacaklanm söyledik- Ierini belirtti. Çıkan çatışmalarda 20 ya- şındaki bir siyah bıçaklanarak öldürüldü. Olaylarda, aralannda bir polisin de bulun- duğu 20 kişi yaralandı. 3 saat süren çatışmalar sırasında mağa- zalann camlan beysbol sopalanyla kınl- dı, otomobiller yakıldı. Ofkeli gençler, olaylara müdahale eden polislere şişeler ve taşlarla saldırdı. Olaylann ardından çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis, olaylara az sayıda insanın kanştı- ğını, bölgedeki göçmen topluluklan ara- sında büyük bir sorun olmadığını bildir- di. Bölgeye dün çok sayıda polis konuş- landınldı. Durumun hâlâ gergin olduğu ancak alınan güvenlik önlemleri sayesin- de bir olay çıkmadıgı belirtildi. TC KADIKÖY 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞEVMAZIN SATIŞ İLANI EsasNo: 2003 5260 Müdürlüğümüz dosyasından açık arttırma ile satışına karar verilen ve hacizli bulunan tapunun, Kadıköy 3. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü'nün 27.08.2005 tarih ve 1502 sayılı tezkeresinden taşınmazın Kozya- tağı Mahallesi'nde kâin 172 2 pafta, 620 ada, 257 parsel sayılı 1543 m2 miktarlı taşınmazda kat mülkiyetli 24 720 arsa paylı onuncu kat 21 nolu dairesinin 1 2 payının tamamı hacizlidir. Taşınmazın son imar durumu: Gayrimenkulün imar durumu: Dosyada mevcut. Kadıköy Belediye Başkanhğı Imar Müdürlüğünün 04.02.2005 tarih, 2005434741 sayılı imar durumu yazısında söz konusu 257 sayılı parselin, 11.04.1979 tt'li 1 1000 ölçekli Bostancı-Erenköy imar planı. 10.05.1985 tt'li plan tadili ile 1/5000 ölçekli bölgeleme planında, bina yüksekliği h: serbest irtifada, kat alanı kat sayısı KAKS: 2.07, taban alanı kat sayısı TAKS: 0.25 Yapılanma şartlannda aynk ni- zam iskan sahasında kaldığı, aynca Kültür ve Tabiat Varlıklanm Koruma Yüksek Kurulu'nun 5.11.1999 tarih 664 sayılı karan gereği söz konusu parsele komşu veya yol karşısında tespitli tarihi eser niteliğinde yapı bulunması halinde uygulama esnasında Anıtlar Kurulu'ndan görüş alınması gerektiği bildirilmiştir. Gayrimenkulün evsafı: Söz konusu gayrimenkul, Kadıköy ilçesi, Kozyatağı Mahallesi. Bayar Caddesi'nden ay- nlan Gürsoylu Sokağı'nda. Mahallen 46 kapı nolu. betonarme karkas sistemde bir bodrum. bir zemin, ondört nor- mal katlı inşa edilmiş Koru Apartmanı'nın onuncu kat 21 nolu dairesidir. Daire tespit sırasında kapalı olduğundan aynı yapıhş ve aynı metrekare sahalı alt kattaki daire gezilerek tespit yapıldı. Daireye girişte hol, hole açılan balkonJu salon ve salondaki aynı balkona mutfak, solda bir koridorda biri kapalı balkonlu üç yatak odası banyo ve tuvlet mahalleri mevcuttur. Döşemeler ıslak zeminlerde mermerle, salon ve odalar ahşap parke ile kaplıdır. Mutfakta mermer tezgâh ve tezgâh altı üstü dolaplan, banyoda küvet, klozet ve la- vabo vardır. Daire takriben 140.00 m2 sahalıdır. Bina vasat üstünde malzeme ve işçilikle inşa edilmiş olup binada su, elektrik, kalorifer (doğalgaz yakıtlı) ve çift asansör tesisatlan vardır. Gayrimenkulün kıymeti: Bulunduğu semt, semt içindeki yeri, imar durumu, inşa tarzı, halihazır vaziyeti, bu ci- vardaki daire alım satım rayiçleri, hisseli oluşu, kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi, binanın yıpranma payı ile günün iktisadi koşullan da göz önünde bulundurularak dairenin tamamının 160.000.- (yüzaitmışbin) YTL'si ve borçlunun 1,2 payının 80.000.- (seksenbin) YTL'si kıymete mütehammil olacağı kanaatine vanlmıştır. SaOş şartJan: 1- Birinci satışın 06.12.2005 Salı günü saat 14.00-14.10 arasında Kadıköy 7. lcra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 60'mı ve varsa rüçhanlı alacaklann taplamını ve satış masraflannı geçmesi şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla, satışın on gün sonraya ertelenmesine, 2- tkinci satışın 16.12.2005 Cuma günü saat 14.00-14.10 arasında Kadıköy 7. lcra Dairesi Müdürlüğü'nde ya- pılmasına muhammen bedelin yüzde 40'ını bulması ve satış paylaştırma masrafını karşılaması, varsa rüçhanlı ala- caklann toplamını karşılaması şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaması halinde satış düşürülecek- rir. 3- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde nakdi veya bu miktar kadar milli bir bankanın kesin ve süresiz teminat mektubunu ibraz etmesi lazımdır. Satış, peşin para iledir. Alıcı istedi- ğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. thale bedeli üzerinden alınması-gereken damga vergisi, KDV, tapu harcının 1 '2'si ve tahliye teslim masraflan alıcıya aittir. Tapu harcının 1 2'si ve birikmiş vergiler ile tellaliye resmi satış bedelinden ödenir. 4- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin bu taşınmazın üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır 5- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebqj olan tüm alıcılar ve ke- fîlleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizin- den müteselsilen mesul olacaklardır. ihale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tah- sil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği şekilde icra dosyasında açık olup isteyene masrafını vermesi halinde sureti PTT ile gönderilecekîir. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan. başkaca bilgi almak isteyenin yukanda yazılı dosya numarası ile müdürlüğümüze müracaat etmeleri IlK 127. mad. uyannca adresi ta- puda kayıtlı olmayan ılgililere bu ilanın tebligat yerine geçeceği ilan olunur. 17.10.2005 (*) llgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 49285 TC SERİK MAHKEME SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN GAYRİMENKULÜN SATIŞİLANI 2005/2 Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafi: 1-) Serik ilçesi Yeni Mahalle 319 ada 7 nolu parselin tamamı olup 580 ra2 alana sahip tapuda arsa niteliğindedir. Yolu bulunmaktadır. Şehir merkezindedir. Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Arsa içerisinde batı cepheden üç kat batı cepheden 2 kat betonarme bina vardır. înşaatın toplam kullanım alanı 573.80 m2'dir. Batı cep- hesi kahvehane üstü ikı kat ev olarak kullanılmaktadır. Doğu cephe zemin katta üç adet dükkân ve üzeri ev olarak kullanılmaktadır. Betonarme binanın değeri: 300.000.00 YTLdir. Arsanuı arazi değeri 98.600.00 m2'dir. Üzerindeki değerleri ile birlikte Serik ilçesi Yeni Mahalle 319 ada 7 nolu parselin satışa esas muhammen be- deli: 398.600.00 YTL'dır. Sauş şartlan: 1- Serik ilçesi Yeni Mahalle 319 ada 7 nolu parselin ilk satışı 12.12 2005 günü sa- at: 10.00-10.15 arası Serik adliye bahçesinde açık arttırma suretiyle yapılacaktır Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 60"ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakla- n miktannı ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 22.12.2005 günü aynı yer- de ve aynı saatlerde ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu artnrmada da bu miktar elde edilememışse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ila- nında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana üıale edilecektir. Şu kadar ki arttır- ma bedelinüı malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve paraya çevirme ve paylaşnrma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin. tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri la- zımdır. Satış, peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehü veri- lebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu alıcı harcı ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki hakla- nnı hususiyle faiz ve masrafa daır olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildırmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olma- dıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır. 4- Öıaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacak- lardır thale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname. ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmış sayıla- caklan, başkaca bılgi almak isteyenlerin 2005 2 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğü- müze başvurmalan ilanen tebliğ olunur. 17.10.2005 (*) llgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 49290 Pasaportumu ve nüfüs cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. ZEYNEP BUDAK BIÇAK SIRTI EROL MAMSALI Gönüllü Sömürgeleşme Süreci mi?Türkiye AB ve Batı ile ilişkilerinde gönüllü sömürge- leşme süreci içine sokuluyor. 1) önceleri, örneğin 12 Eylül darbesi bu süreci, "yu- kardan aşağıya doğru" yönlendiren bir işlev gördü. 24 Ocak ve özalcılık, bu operasyonun ön ve arka paspa- sı gibi kapı eşiğine oturtuldu. 2) 1989'da özalcılık bir adım daha attı; AB bizi içine almasa da gümrük birliğine girecegiz, dedi. "Medeni nikâh olmasa bile kumalık anlaşması yapanz" mesajı verildi. 3) 1990-1991, "ABD ile birlikte Irak'ınişgaligihşimi", yukardan aşağı sömürgeleşmenin ikinci bir köprüsü gi- bi kurulmak istendi; ters tepti, yürümedi. 4) AB'ye tek yanlı bağlanarak "Batı'nın denetimi al- tına gönüllü girmek" en emin çözümdü. Hatta Özal bu- nun adını, "uzun ince biryol" olarak koydu. Doğruydu, sömürgeleşmenin uzun ince yoluna, taşlar yavaş ya- vaş döşenmeye başlanmıştı. Içimizdeki kimi güç odaklan, Türkiye'nin gönüllü ola- rak sömürgeleştirilmesine baş koymuşlardı." Gayri mil- li sermaye çevreleri, bazı siyaset adamlan (ve kadınla- rı) arkalanna Brüksel'i ve Vaşington'u alarak Türkiye'yi uzun ince bir tünelin içine sokmaya başlamışlardı. 5) Ancak sermaye partileri ve seımayeci siyasiler ya- nında, solda boy gösteren kimi siyasiler de gönüllü sö- mürgeciliğin yanında yer aldılar. Bunlar, örtülü (veya açık) yeni Tanzimatçılardı. Atatürkçülük, laiklik, özgür- lük gibi kavramlan da kendilerine siper etmişlerdi. Söyleyemedikleri tek şey, "antiemperyalizm" idi. Ya- ni, örtülü sömürgeciydi bunlar. 6) Işin içine, "yedekte tutulan Islamcı siyasiler" de so- kuldu. 28 Şubat 1997 darbesi bunun için ideal altyapı yaratmıştı. Onlarda, Batı'ya(vesömürgecilere) ilhaket- mek zorunda kalıyorlardı. Ve aşağıdan yukan... Üst düzeyde ve "yukardan aşağıya" yürütülen ope- rasyonlar, 199O'lı yıllardan itibaren "aşağıdan yukanya doğru" hareketlenme şeklinde kendisini göstermeye baş- ladı. Hem yukardan aşağı hem de aşağıdan yukan "bü- tünleşmeler", Türkiye'de Cumhuriyet'in, ülke bütünlü- ğünün, gerçek demokrasinin uzağında bir noktaya doğ- ru, ülkeyi sürüklemeye başladı. - Sivil toplum örgütleri Soros'lara, Brüksel'e, ABD fon- lanna bağlanıyordu. - öğrenciler, asistanlar burslannı kendi devletleri ve kurumlan yerine "dış kaynaklardan" sağlamak zorun- da, özellikle bırakılıyorlardı. AB, Türkiye'den sağladığı 20 milyarlık (oyro) dış ticaret fazlası kazancının 50-60 milyonunu, kemik atar gibi Türkiye'de dağıtmaya baş- lamıştı. - Batı'nın dev tekelci şirketleri de aynı şekilde, Türki- ye pazannı işgalle sağladıklan kazançlann binde birini öğrenci, çocuk yardımı gibi masum alanlara kullanıyor- du!.. - Işçi sendiklannın bir kısmı, kimi barolar ve meslek kuruluşlan aynı yola itilmiştir. Üstelik, "sol adına sö- mürgecilehe işbirliği yapan'', yeni bir sol üretildi. Ken- dilerine "ilerici, solcu adını yakıştıran kimi insanlar ve kuruluşlar emperyalizmle işbiriiğine başladılar. - Sokaktaki insan, farkında olmadan "sistemin ku~ cağına" oturtuluyor. Sonuçta Türkiye, emperyalizme teslime hazırianıyor. Adeta, "gönüllü birsömürgecilik" uygulanır hale gel- di. AB'ye tek yanlı bağlanma sürednin 6 Mart 1995,17 Aralık 2004 ve 3 Ekim 2005 belgeleriyle perçinlenme- si, sömürgeleşmenin altyapısını daha ileri bir noktaya götürüyor. - Iç piyasadan eğitim düzenine; - Sosyal devietin sıfirlanmasından AB kuoımlanna ka- yrtsız şartsız bağlanmaya kadar yaygınlaşan bir süreç bu. Türkiye uzun ince bir tünelin içine ite kaka sokulmuş, sürüklenmekte. Van'daki tarikatçı ve bölücü gelişme- ler de AB'yi arkalanna alanlann girişimleridir. Tarikatlar ve bölücüler, emperyalizmin desteği sayesinde gelişir ve güçlenirler. www.istanbul.edu.tr/iktisat/emanisali Pasaportumu kaybettim. Hükümsüzdür. EMİN BUDAK SİLİVRt İCRA M Ü D C R L Ü Ğ Ü ' N D E N GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 2005 510 Tal. lpoteğin paraya çevrilmesi işlemi nedeniyle, satışına karar alınan taşınmazın cinsi, evsafi ve kıymeti; Silivri ilçesi Gümüşyaka beldesi Maşatlık altı mevkii 10 pafta 10142 parselde kayıtlı 3192 m2 yüzölçümünde- kitoşmmazdalâırulu kat irtifaklı 444 3192 arsa paylı G Blok 15 nolu bağımsız bölüm mesken aşağıdaki koşul- larda satılacaktır. Imar durumu: Taşınmazın 1 1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde 2 kat konut imarlı saha içinde kal- dığı bildirilmiştir. Halihazır durumu ve kıymeti: G Blok 15 nolu bağım- sız bölüm mesken Besim Erun Sitesi 30 numarada yer almakta olup, dubleks vasıflı meskenin zemin katında salon, mutfak, oda, banyo ve wc. 1 katta 4 oda. banyo, çatı arasında 3 oda ve banyodan ibarettir. Bilirkişi tarafindan taşınmazın tamamına 160.000.00.- YTL. değer takdir edılmiştir. Satış şartlan: 1- Birinci satış, 02.12.2005 günü saat 14.30-14.45 arası Silivri lcra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretiyle yapüacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüz- de 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan topla- mını ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taah- hüdü baki kalmak şartıyla 12.12. 2005 günü aynı yer ve saatte ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıra- nın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında göste- rilen mühlet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıy- metinin yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağı- na rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştınna masraflan- nı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin. tahmin edilen kıy- metin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış. peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 gü- nü geçmemek üzere mehil verilebilir. thale pulu, tapu harç ve masraflan. KDV alıcıya aittir. Tellaliye. birik- miş vergiler ve tapu satış harcı, satış bedelinden ödene- cektir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve mas- rafa dair olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdir- de haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırma- mak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasın- daki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt fa- izinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ye temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemiz- ce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat be- delinden alınacaktır. 5- Şartname. ilan tarihinden itibaren herkesin görebil- mesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde is- teyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mün- derecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2005 510 Tal. sayılı dosya numarasıyla mü- dürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 18.12. 2005 Basın: 49392
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog