Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24 EKİM 2005 PAZARTESİ 10 DIŞ HABERLER dishaba cumhuriyet.com.tr Rumları kcdındı • LEFKOŞA(AA)- îngiltere Başbakan Yardımcısı John Prescott bugün Kıbns'a gelecek. Prescott, KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve Rum lider Tasos Papadopulos ile görüşecek. İngiltere YüksekKomiserliği' nin taslak programda, Talat için "Cumhurbaşkanı", KKTC Başbakanı Ferdi Sabit Soyer için 'Başbakan" ve Rum lideri Papadopulos için ise "Sayın Papadopulos" ifadelerini kullanması, Rum tarafında rahatsızlık yarattı. Papadopulos ise, "Bu, elle yapılmış bir taslaktır ve görüş belirtmemiz için bizlere sunulmuştur. Kullanılan ifadenin ne önemi var? Resmi belgede, sıfatlann olması gereken şekilde yazılacak" dedi. Papadopulos öneri bekJiyor • ATtVA(AA)-Kıbns Rum Yönetimi lideri Tasos Papadopulos, Kıbns sorununun çözümü için yıl sonuna kadar yeni bir öneri getirilmesi beklentisinde olduğunu söyledi. Bunun çok önemli gelişmeler beklendiği anlamım taşımadığını belirten Papadopulos, "Yeni tur müzakere başlayabilmesi için çözüme gidilebileceği yönünde mantıklı bir beklenti bulunması lazım. Çünkü yeni bir girişimin başansızlığı, Kıbns'ta sorunun çözümsüz ve tek yolun bölünme olduğu şeklinde kötü bir mesaj verecek" dedi. Türkiye'den Sheetian'a destek • Istanbul Haber Servisi - "Emekçi Kadınlar Birliği" üyeleri, oğlu Irak'ta ölen annelerden Cindy Sheehan'ın ABD'de yaptığı savaş karşıtı eylemlere Galatasaray'da gösteri yaparak destek verdi. Galatasaray'da toplanan kadınlar adına yapılan açıklamada, Sheehan'ın sesinin Ortadoğu'nun annelerine yankı olduğu belirtilerek "Analann öfkesi katilleri boğacak" denildi. Hz. Muhammed karikatürleri • KOPENHAG (ANKA) - Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen, Jyllands Posten gazetesinde yayımlanan Hz. Muhammed' in karikatürlerine ilişkin olarak kendisine şikâyette bulunan ve aralannda Türkiye'nin de olduğu 11 Müslüman ülke büyukelçisine, "Bana gelmeyin, mahkemeye gidin" dedi. tfade özgürlüğünün Danimarka demokra- sisinin temelini oluşturduğunu kaydeden Rasmussen, Danimarka hükümetinin hiçbir şekilde yargıya müda- hale etmesinin beklene- meyeceğini söyledi. Kaczynski kazandı • VARŞOVA (AA) - Polonya'da yapılan devlet başkanlığı seçi- minin 2. tunında, sandık başı çıkış anket sonuçlanna göre muhafazakâr Lech Kaczynski devlet başkanı seçildi. Polonya devlet televizyonu TVP'nin anketlerine göre, muhafazakâr Hak ve Adalet Partisi'nin adayı Kaczynski, oylann yüzde 52.8'ini, liberal Yurttaş Platformu'nun adayı Donald Tusk, oylann yüzde 47.2'sini aldı. Bu arada, Tusk, sandık başı çıkış anket sonuçlannın açıklan- masının ardından seçimi kaybettiğini kabul ettL Ankara Ticaret Odası, Fırat ve Dicle'de uluslararası yönetim isteyen birliği eleştirdi: AB suyubulandınyorANKARA(CumhuriyrtBüro- su)-Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafindan hazırlanan "Su Rapo- ru"nda, Türkiye'nin Fırat ve Dic- le'yi kullanma seviyesini arttıra- cak olmasının Suriye ve Irak'ı kaygılandırdığı belirtildi. ATO Başkanı Sinan Aygûn, Avrupa Birliği'nin (AB) Fırat ve Dicle su- lan ile bölgedeki barajlann ulus- lararası yönetime bırakılmasını istediğini belirterek "AB, Orta- doğu'da suyun vanasmı elinde tut- mayı planbyor. AB suyun başına geçmek ve suyumuzu bulandır- mak istiyor" dedi. ATO'nun, BM, Devlet Istatis- tik Enstitüsü (DlE) ve Devlet Su tşleri (DSÎ) Genel Müdürlü- ğü'nün verilerine dayanarak ha- zırladığı "Su Raponı", Türki- • Türkiye, Ortadoğu'nun su kaynaklannı elinde tutarken BM, 2040 yılında Ortadoğu'da 'su savaşlan' yaşanabileceği uyansmda bulunuyor. ATO'nun Su Raporu, Türkiye'nin GAP ile Fırat ve Dicle'yi daha fazla kullanacak olmasının Suriye ve Irak'ı kaygılandırdığını belirtiyor. ye'nin sanılanın aksine "suzen- gmi obnadığını" ortaya koydu. BM'nin "Gekcek için Tath Su 2003Raponı''nda, "Türkrye'nin 2O25'te ciddi bir su sıkuıüsı ile karşı karşrya kalabileceğme" dik- kat çekildiği belirtilen raporda, DSÎ verilerinin de bunu doğrula- dığı vurgulandı. DSl'nin verile- rine göre kişi başına düşen kul- lanılabilir su miktan yıllık 1642 metreküp olan Türkiye, uluslara- rası ölçütlere göre "su sıkınrjsı çeken ülkeler'' kategorisinde yer alıyor. DlE, 2030'da Türkiye'nin nü- fusunun 100 milyon olacağını tahmin ediyor. 2030'da kişi başı- na yıllık su miktannın bin met- reküpün altına düşmesi ve Tür- kiye'nin "su faküi" olmasından endişe ediliyor. Ortadoğu sorunlu bölge Dünyanın su bakımından en sorunlu bölgesı olan Ortadoğu, dünya nüfusunun yüzde 5'ini ba- nndınyor. Ancak temiz su kay- naklannın sadece yüzde 1 'i bu bölgede bulunuyor. Bu kaynağın yüzde 9O'ı sınır aşan sulardan oluşuyor. Türkiye, Ortadoğu'nun su kaynaklannı elinde tutarken, BM, 2040'ta Ortadoğu'da "su sa- vaşlan" yaşanabileceği uyansın- da bulunuyor. Rapora göre Tür- kiye'nin GAP Projesi ile Fırat ve Dicle'yi kullanma seviyesini art- tıracak olması Suriye ve Irak'ı kaygılandınyor. Lozan Banş Ant- laşması Türkiye'nin hak ve çıkarlannı koruyor. Buna karşın Türkiye, Fırat ve Dicle'yi "snnraşan sular" olarak kabul ederken Suriye ve Irak, "uluslararası sular" olduğunu öne sürerek Türkiye'nin haklan- nı kısıtlamaya çalışıyor. Aygün, Türkiye'nin su varhğıyla AB'nin de ilgilendiğini belirterek "AB, Ortadoğu'da suyun vanasmı elin- de rutmayı planbyor" dedi. Etki Raporu'nda ve Müzake- re Çerçeve Belgesi'nde AB'nin niyetini satır aralanna gizlediği- ni belirten Aygün, şunlan kay- detti: "AB, ild belgede de, Fırat ve Dicle sulan ile bölgedeki barajlar ve GAP'ın uluslararası yönetime bırakılmasını istiyor. Bunun an- lamışudur: AB suyun başına geç- mek ve suyumuzu bulandırmak istiyor. 9 Kasım'da açıklanacak tlerieme Raporu ve Kauhm Or- takhğı Belgesi'nde bu konu şart olarak getirilcbüir. AB'nin Tür- kiye'nin su potitikalannda söz sa- hibi ohnası kabul edilemez." Araştırmaya göre, halkın yüzde 82'si ülkedeki ABD ve İngiliz askerlerinin gitmesini istiyor Irak'ta işgal güçlerine destek yok • tngilizlerin gizli araştırmasına göre, Irakhlann sadece yüzde 1 'i işgalcilerin ülkede güvenliği sağladığını düşünüyor. Halkın yüzde 45'i saldınlan onaylıyor. Dış Haberier Servisi - ingiliz Savunma Bakanlığı'nın yaptırdığı gizli bir araştır- maya göre Iraklılann yüzde 45'i, ABD ve ingiliz birlilderine yönelik saldınlan hak- Iı buluyor. Sunday Times gazetesinde yayımlanan araştırma, işgal güçlerinin ülkede güven- liğin korunmasına yardımcı olduğunu dü- şünen Iraklılann oranının yüzde 1 'den daha az olduğunu ortaya koydu. Araşnrmaya göre, Iraklılann yüzde 65'i de ingiliz askerlerine yönelik saldınlan hakh buluyor. Araştırmanın bir başka çar- pıcı sonucu, Iraklılann yüzde 82'sinin ül- kede işgal birliklerinin varlığına "şiddetfe karşı çıkoğmın" saptanması oldu. Aynca yüzde 67'lik bir kesim ABD işgali nede- niyle kendisini daha az güvende hissettiği- ni söylüyor. Gazete, araştırmanın Irak'ta bir iiniversitedeki araştırma ekibiyle gerçekleş- tirildiğini yazdı, ancak üniversitenin adıru ve araştırmanın kaç kişilik bir örneklem kü- mesi üzerinde yapıldığını belirtmedi. Öte yandan, Arap Birliği Genel Sekre- teri Amr Musa, Irak'ta sürdürdüğü temas- lar çerçevesinde Kürt yetkililerle bir ara- ya geldi. Erbil'deki yerel parlamentoda Kürt milletvekillerine konuşan Musa, Irak'ta istikrarla güvenliğin sağlanmasını ve dost- lukla uzlaşmanın Irak devletüıi oluşruran unsurlardan olmasını istediğini söyledi. Ilk kez bir Arap yetkilinin, bu yerel parla- mentoyu ziyaret ettiği belirtiliyor. ABD birliklerinin Suriye sının yakınla- nnda yürttükleri operasyonlarda, Husay- ba'da 20 direnışçiyi öldürdükleri açıklandı. Önceki günde 4 ABD askeri öldürüldü. Bağdat'ta bomba yüklü bir aracın patlama- sı sonucu 2'si polis 4 kişi öldü, 13 kişi ya- ralandı. Kerkük'te bir araçla düzenlenen saldında iki shil öldü, 13 kişi yaralandı. Tik- rit'te yol kenanna yerleştirilen bir bomba, bir polisin sivil aracını hedef aldı. Saldın- da polis, araçta yanında bulunan 4 çocuğuy- la birlikte öldü. Bakuba'da da bir polis öl- dürüldü. Petrol boru hatüna saldın Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattında birkaç gün önce yeniden başlayan petrol akışı, önceki akşam düzenlenen saldınlaryü- Başkent Bağdat'ta patlayan bomba yüklü araç, 2'si polis 4kişinin ölümüne yol açtL Patlamamn ardından çevrede ağır hasar oluştu. Direnişçiler önceki gün 4 Amerikan askerini öldürdü. (Fotoğraf: AP) zünden yine kesıldı. Irak Petrol Bakanlığı kaynaklan, hatta Kerkük, Canbur, Bay Ha- san ve Habaz bölgelerinde dört ayn nokta- da meydana gelen patlamalar yüzünden akı- şın durduğunu bildirdıler. Boru hattındaki onanmın bir ay sürebileceği kaydediliyor. Kerkük-Yumurtalık hattındaki petrol akışı, süriip giden sabotajlar yüzünden Irak'ın ABD tarafindan işgal edildiğı 2003 yılın- dan beri defalarca kesilmişti. HARİRİ SUİKASTI Lübnan f da başşüpheli tutuklandı • ABD Dışişleri Bakanı Rice, BM raporunun "öylece masada bırakılamayacağını" belirterek BM'nin kararlılıkla harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Dış Haberier Servisi - Birleşmiş Milletler (BM) tarafindan eski Lübnan Başbakanı Refık Hariri'nin öldürübnesiyle ilgili hazırlanan soruşturma raporunun ardından Lübnan'da şüphelilerden Mahmud Abdül El dün tutuklandı. Raporda, Abdül El'in Refık Hariri öldürülmeden birkaç dakika önce Lübnan'm Suriye yanlısı Devlet Başkanı Emil Lahud'u cep telefonundan aradığı öne sürülüyordu. Lahud ise iddialan reddetmişti. BM tarafindan görevlendirilen Alman Savcı Detlev MehBs tarafindan hazırlanan ve Lübnan ile Suriye istihbarat servisleriyle üst düzey isimlerin suçlandığı raporda, Mahmud Abdül El'in kardeşi Ahmed Abdül El'in de çok sayıda üst düzey yetkiliyle telefon görüşmeleri yaptığı belirtiliyordu. Sünni Arap Mahmud Abdül El'in üyesi olduğu tslamcı örgüt Ahbaş'ın Suriye ile yakın bağlan bulunuyor. 'Rapor masada kalamaz' ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rke, BBC'ye verdiği demeçte, Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye'ye karşı harekete geçmesi gerektiğini belirterek BM raporunun "öylece masada bırakılamayacağuıı" söyledi. Condoleezza Rice şunlan söyledi: "Öncelikle vahim bulgular içeren bu raporun BM Güvenlik Konseyi tarafindan dışişleri bakanîan düzeyinde incelenmesi gereknor. Raporda, Suriye'nin BM soruşturma heyetiyle işbiriiği yapmadığı göriilüyor. Aynca, Şam'ın bir şekilde suikasta kanşüğı da ortada. Bunlar çok ciddi suçlamalar ve bu dosya öylece masada bırakılamaz." Geçen cuma yayımlanan raporun ardından ABD ve Ingiltere, BM Güvenlik Konseyi'ni olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Washington ve Londra, Suriye'ye ekonomik ve siyasi yaptınmlar uygulanmasını istiyor. Suriye, raporu reddederek kanıtlara dayanmadığını ve taraflı olduğunu belirtmişti. ANTALYA-DEMRE (KALE) İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞENMAZEV AÇIK AKTTffiMA İLANI Dosya No: 2004 79 Tal. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: Tapu kaydı: Antalya, Demre (Kale) ılçesi, Zümrütkaya Mahallesı, Kumüstü mevkiınde kâın ada:0, parsel:503, cilt.6, sayfa:5O3'te borçlu adına tam hisseli olarak kayıtlı tarla cinsindeki 2800.00 m2 yûzölçümlü taşınmaz. Imar durumu: Demre Beledıyesı'nden alman ımar yazısında: satışa çıkanlan ta- şınmazın. kısmen tanm. kısmen konut ve kısmen yol alanı içerisuıde kalmakta oldu- ğu. tarun alanlannda inşaat alanı %5 olup 2 kat. konut alanlannda o o30 olup aynk nizam 3 kat yapılabıleceği. yol alanlannda kalan kısmın ise terkj gerektıği bıldinl- miştir. Halihazır durumu ve evsafı: Borçlunun satışa çıkanlan taşınmazı ilçe yerleşim sahası içensinde olup. ulaşım ve sulama problemi bulunmayan portakal bahçesin- den ıbarettır. tçerisinde bakımlan tanm tekniğine uygun olarak yapılmış 10-15 yaş- lannda 119 adet (narencıye) portakal ağacı mevcuttur. Taşınmazm toprak yapısı kumlu-tınlı humuslu alüvyon toprak yapısına sahiptir. Toprağın organik madde kap- samı ıyi derecededir. Drenaj \ e su-rüzgâr erozyon bulunmamaktadır. Eğim ortalama o 'o0 civannda olup. dûzdür. 1 sınıf tanm arazisı olarak mütalaa edilip toprağın bıyo- lojik ve fıziksel yapısmdan tanmsal vasıflı bir yer olduğu anlaşılmaktadır. Taşınmazın muhammen bedeli: Satışa çıkanlan borçluya aıt taşınmazın, içen- smdeki portakal ağaçlan ile birlikte toplam muhammen bedeli 143.850,00 YTL'dir (Y.Yûzkırküçbınsekizyüzelli \TL) Satış şartlan: 1- Satış 09.12. 2005 Cuma günü saat 10.00- 10.15'e kadar Antal- ya Demre (Kale) ilçesı belediye mezat salonunda açık artırma suretıyie yapılacak- tır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 0 o60'ını ve rüçhanlı alacakhlar \arsa ala- caklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile en çok arttırana ihale olu- nur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü bakı kalmak şartıyla 19.12.2005 Pazartesi günü saat 10.00-10.15 "e kadar Antalya Demre (Kaleı ilçesı belediye mezat salonunda ikinei artırma yapılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklılann alacağım \e satış giderlerini geçmesi şar- tıyla en çok artırana ihale olunur Şu kadar ki. artırma bedelmin malın tahmin edilen kıymetinin o o40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevimıe ve paylaştırma masrafla- nnı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya tştiıak edeceklerin. tahmin edilen kıymetin %20'si nisbetinde pey akçesı veya bu miktar kadar millı bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazım- dır. Satış peşın para iledir. Alıcı istediğınde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. KD\', resmi ihale pulu, tellaliye, tapu harç ve masraflan alıcıya aıttir. Taşınmazın aynından doğan bi- rikmiş vergilen satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindekı hak- lannı özellikle faız ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içensinde dauemize bildirmeleri lazımdır. .Aksi takdirde haklan tapu sicilı ile sabit olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır. 4- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshıne sebep olan tüm alıcılar \e kefılleri teklıf ettiklen bedel ile son ihale bedeli arasında- ki farktan ve dığer zararlardan \e aynca temerrüt faızinden müteselsilen mesul ola- caklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak. bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname ilan tanhinden itibaren herkesın görebilmesı ıçın müdürlüğümüzde açık olup giden verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilır. 6- Satışa iştırak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmış sayı- lacaklan. başkaca bilgi almak isteyenlenn 2004 79 Tal. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başviirmalan ilan olunur. 11.10. 2005 (*) llgililer tabırine ırtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 48700 ANTALYA 2. tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA tLANI Dosya No: 2004 10047 Esas Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: Tapu kaydı: Antalya ili. Merkez ilçe. Kışla Mahallesi. 3312 ada. 4 parsel. 1 No'lu bağımsız bölüm üzerinde 01.02.2005 tarih, 809 yevmiye no'lu Toprak Gıda ve Tük. Mad. Paz. Tic. San. Ltd. Şti. lehıne bulunan kira şerhınden an olarak satıl- maktadır. tmar durumu: Blok nızamda. kat adedi 4. saçak seviyesinin 14.50 m'dir. Halihazır durumu: Kızılsara\ Mah.. Milli Egemenlik Caddesi. 66 Sokak No:3'te yer alan tbrahım Emir Apartmanı'nın olduğu yerdir. Bulunduğu yere tüm belediye hizmetleri. altyapı hizmetleri getirilmiştir. Ulaşımı kolay \e çok rahattır. Güllük Caddesı'nin doğusundadır. Güllük Caddesi'ne mesafesi yaklaşık 60 m"dir. Yener Ulusoy Bulvan"nın güneyinde bulunmaktadır. Yener Ulusoy Bulvan'na mesafesi yaklaşık 40 m'dir. Etrafında işyerlen ve ticarethaneler vardır. Şehır mer- kezındedır. Güllük altgeçıdine mesafesi yaklaşık 80 m'dir. Satışa konu 1 no'lu ba- ğımsız bölüm, betonarme kargas yapı tarzında. zemin kat •*• 3 normal kat olarak in- şa edilmiş. tbrahim Emir Apartmanı'nın zemın katında kuzey- güney-batı cephelı bodrumlu. asma katlı bir işyeridir. Brüt 308 m2 alana sahiptir. Içinde WC ve lava- bosu \ardır. Iç ve dış du\arlan snalı ve boyalıdır. Zemin kattan bodrum kata de- mır imalattan yapılmış merdıvenle inılmektedır. Zemin kattan asma kata demir ımalattan >apılmış merdı\enle çıkılmaktadır. Bodrum kat. zemin kat ve asma katı tabanlan seramüc kaplıdır. Bodrum katın tavan ve duvarlan kıreç badanadır. Ze- min katın du\arlan plastık boya. tavanlan kireç badanadır. Asma katın, ta\an ve duvarlan kireç badanadır Dükkânın cephelen demir doğrama olup. camlıdır. Düz vitrini vardır. Elektrik \e su tesısatlıdır. Tapuda 540 m2'lik arsada. 16 56 arsa pay- lı, kat ırtifakiı (depolu asma katlı dükkân) bağımsız bölüm olarak tescillidir. Takdir olunan kıymet (16/56 arsa payı dahil): 300.000.00 YTL Satış şartlan: 1- Satış 29.11 2005 günü saat 14.00'ten 14. 20"ye kadar Antalya 2. tcra Müdürlüğü'nde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60'ını \e rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 09 12.2005 günü saat 14.00'ten l4.20"ye kadar Antalya 2. tcra Müdürlüğü'nde ikinei artırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada da bu mıktar elde edilmemişse gaynmenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kal- mak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edile- cektir. Şu kadar ki artırma bedelının malın tahmin edilen kıymetinin o o40"ını bul- ması ve satış isteyenin alaca|tna rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olma- sı ve bundan başka paraya çevırme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle aiıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir 2- Artırmaya ıştırak edeceklenn, tahmin edilen kıymetin %20'si oranında pey akçesı veya bu miktar kadar banka temmat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşın para iledir. Alıcı istediğınde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. KDV. tellaliye resmi. damga vergısı. tapu alım harcı ile tahliye ve teslim masrafla- n alıcıya aittir. Tapu satım harcı ve birikmiş \ergiler satış bedelinden ödenir. 3- tpotek sahibi alacaklılarla dığer ılgılilenn (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı özellikle faiz \e giderlere dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içınde dairemize bildirmelen lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Satış bedeli hemen veya venlen mühlet içinde ödenmezse tcra ve tflas Kanu- nu"nun 133. maddesı gereğince ihale feshedtlir. tkı ihale arasmdaki farktan ve o 'ol0 faizden alıcı ve kefılleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edılecektir. 5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesı için daire açık olup gideri \ erildigi takdirde isteyen alıcıya bir ömeği gönderilebilir. 6- Satışa iştırak edenlenn şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sa- vılacaMarı. başkaca bilgı almak ısteyenlenn 2004 10O47 Esas sayılı dosya numa- rasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 11.10.2005 (*) tlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 49015 GEBZE 1. tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMEN- KULÜN AÇTK ARTTIRMA tLANI 2004/24 Satış Satılmasına karar verilen gayrimenkulün adedi. cinsi, evsafı. kıymeti ve önemli nıtelıkleri: Gebze Sulh Hukuk Mahkemesi'nın ortaklığın satış suretiyle giderilme- sıne ilişkin kararlan uyannca satılmasına karar venlen taşınmazın ışbu satış ilanı- nın tapuda adresi bulunmayan ılgililere ve tebligat yapılamayan ilgililere tlK'nın 127. maddesı uyannca tebligat yerine kaım olacağı ilan olunur. Tapu kaydı: Taşınmaz Gebze 2. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü'nde kayıtlı Os- man Yılmaz Mahallesi pafta 43 3. ada 413. parsel l'de bulunan 570 m2 miktarlı arsa vasıflıdır. Taşınmaz Köşklüçeşme Parkı ile Gümüşpala Caddesi arasında kal- maktadır. Taşmmaz her ne kadar tapu arsa olarak görülsede üzerinde üzennde 2 katlı yığma türünde bina bulunmaktadır. .Ahşap çatı üzeri kiremit kaplamalı bina- nın her katında bir daire mevcuttur. Daireler 2 oda mutfak banyo. wc ve holden ıbarettir. Odalann marley, ıslak zeminler ise seramik kaplıdır. Banyı ve vvc'lerin duvarlan yanya kadar fayanslıdır. Yapı zeminde 75.76 nİ2'dir. Toplam yapı mik- tan 151.52 m2'dır. Bina 2. sınıf yapı olup 16-20 yıllıktır. Yıpranma payı yüzde 25'tır Taşınmaz şehir merkezine yakın bir konumda olup adres kolaylığı ve alım satım kabiliyetı vüksektir. Çe\Tesınde yoğun yapılaşma olup belediyenin hizmet- lennden tamamen yararlanmaktadır. tmar durumu: Gebze Belediye Başkanlığı'ndan alınan imar yazısında 1/1000 ölçeklı imar planında konut alanında kaldığı. inşaat nizamı aynk nizam 5 kat h: 15050 m olduğu bildirilmiştir Gayrimenkulün kıymeti: Bilirkişi tarafuıdan verilen raporda: Taşınmazın bulunduğu mevkıdeki emlak alım ve satım rayiç bedelleri nazara ahnarak binaya 19.659.720.000 TL ve arsanın m2'si 110.000.000 TL'den 62.700. 000.000 TL olmak üzere toplam 82.359.720.000 TL değer biçilmiştir. Satış şartlan: Birinci satış. Gebze 1. lcra Müdürlüğü'nde 05.12.2005 günü saat 10.40- 10.50'ye kadar açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartıyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa. en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 15.12.2005 günü aynı yer ve aynı saatler- de ikinei arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gös- terilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektır. Şu kadar ki arttırma be- delinın malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla ohnası ve bundan başka pa- raya çevirme \e paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır Böyle bir bedelle alıc\ çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklenn, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetin- de pey akçesi veya bu miktar kadar mılli bir bankanın teminat mektubunu verme- leri lazımdır. Satış, peşm para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye. damga resmi, KDV ile tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenır. 3- tpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faız ve masrafa dair olan iddıalannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içınde dairemize bildirmeleri lazımdır Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- thaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshi- ne sebep olan tüm alıcılar ve kefılleri, teklıf ettikleri bedel ile son ihale bedeli ara- sındakı farktan \e diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen me- sul olacaklardır. İhale farkı ve temerriit faizi aynca hükme hacet kalmaksızın da- iremizce tahsil olunacak. bu fark. varsa önceiikle teminat bedelinden alınacaktır 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilır. 6- Satışa ıştırak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sa- yılacaklan. başkaca bilgı almak isteyenlenn 2004 867 Tal. sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 31.08.2004 (*) tlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 49253
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog