Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

^"Cumhuriyet ^ K İ T A P L A R I SOSYAL DEMOKRASlDE TEMEL EĞİLİMLER Deniz Kavukçuoğlu Çai Pîzarkma \ Ş Türicocağı O d No 39 41 (34334 Cagaiogiu-IsanbuITel 1212ı51401 96 Cumhuriyet (34'34j CagaioŞj-Isantnıl Tel (2i2 5140196 82. YIL SAYI: 29237 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 24 EKİM 2005 PAZARTESİ TMSF'nin el koyduğu Göltaş'a atanan yöneticiler, keyfi harcamalannı şirkete ödetiyor Göltaş krallık gibi Van Olayı? Van Yüzüncü Yıl Üni- versitesi Rektörü Profe- sör Yücel Aşkın'ın tutuk- lanması, çok üzücü ol- makla biriikte, kimi ger- çeklerin açık seçik ortaya çıkmasına yaradı; ülke- mizdeki iktidar - muhale- fet çatışmasının içeriğini ve niteliğini bir kez daha ortaya koydu. Bu içerik ve nitelik Batı demokrasilerinde çoktan tarihe gömülmüştür; Av- rupa'daki çok partili re- jimlerde dincilik - laikük kavgası yoktur. Türkiye'de ise laikliğe karşıtlık üzerine oturan Islamcılık sorunu iktidar - muhalefet arasındaki te- mel çelişkiyi oluşturuyor; bununla da kalmıyor, yar- gı, Cumhurbaşkanhğı, as- ker - sivil bürokrasi ve üniversiteler de ister iste- mez çatışmanın içine çe- kiliyorlar. • Laiklik ile dincilik çeliş- kisinden kaynaklanan ça- tışmanın en önemli bö- lümlerinden biri, belki de birincisi, eğitim-öğretim kapsamındadır. Cumhuriyetin çağdaş- lık ve uygarhk yolundaki en önemli devrimlerinden biri 1924'te gerçekleştiri- len 'Öğretim Birliği'dir. Bu ülkenin yurttaşları akıl ve bilime dayab çağ- daş eğitimle yetiştirilecek- lerdir. 1933'te benimse- nen üniversite reformu da bu yolda atılması gereken bir büyük adımdı. Bugünkü iktidar-takıy- yeci lakabına hak verdire- cek biçimde- eğitim ve öğ- retimi geriye doğru değiş- tirmeye çabalamaktadır. AKP iktidarının orta- öğretimde imam okullan- nı (meslek mektepleri ni- teliğinin üstüne çıkara- rak) temel öğretim ku- rumlarına dönüştürme gayretieri elle tutulur bir güncel siyasete dönüş- müştür. L T niversiteleri medrese- ye çevirmek politikası bu tutumun yükseköğretim kesimine yansımasıdır. Van Yüzüncü Yü Üni- versitesi'nde yaşananlar da aynı temelde yürütülen iktidar merkezli strateji- nin türettiği tartışmalar- dan biri olarak yorumlan- malıdır. • Yargının savcılan ve hâ- kimleri vardır; başta sav- cılar olmak üzere bu kad- roların içinden kimileri siyasal iktidarın görüşle- rine yakın olabilirler. Yalnız bugünlerde de- ğil, geçmişte bu nedenle e- sef verici olaylar yaşandı; dileriz ki Van'daki olaylar bu zincirin yeni bir halka- sı olmasın! Ancak ne olursa olsun, ülkede 77 üniversite rek- törünü ayağa kaldıracak 'vahim' bir oluşumun var- lığı tartışmasızdır. 'Hükümetm başı' en si- nirli haüyle taraf tutacak ve bir cepheden kavgaya dalacak yerde, serinkanlı ve yansız bir tutumu be- nimseyebilseydi, takıyye- cı' lakabının şaibesinden sıynlmak için eline geçen bir fırsatı kullanmış olur- du... Cumhuriyef El konan şirketlere yöneticilerAKP kadro- lanndan seçildi. Genel koordinatörlüğe getirilen 15 milyar maaşlı Aslan Yaman, tüm harcamalannı da Göltaş ve Orma AŞ'ye fatura ediyor. TMSF yöneticileri şirketlere el konulmadan önceki faturala- nnı da yine Göltaş'a ödettiler. Isparta Be- lediyesi'nin sünnet düğünü, Ispartaspor'un sponsorluğu, yönetimce seçilen öğrencile- rin bursu Göltaş kesesinden sağlandı. Yasa- ya göre yönetime el koyanlann yetkileri ne- redeyse sonsuz, ama sonımluluklan yok. MUSTAFA BALBAY ANKARA - Tasarruf Mevdu- atı ve Sigorta Fonu (TMSF), Yahya Murat Demirel'in sahibi olduğu Egebank'tan fon aktanl- dığı gerekçesiyle el koydu- ğu 9 şirketi tartışmah / usullerle yönetıyor. TMS- / F'nin yönetime getirdiği ki- ' şilerin, tüm harcamalannı 9 şirketin motor gücü Göltaş'a yüklediği, kadrolaşma yaptık- lan, seçtikleri öğrencilere Göl- taş kesesinden burs verdikleri, AKPTi beledıyelere sponsorluk yaptıklan ortaya çıktı. TMSF, 26 Haziran 2005'te Yahya Murat Demirel'in babası Şevket Demirel'in ortaklan ve yöneticileri arasında olduğu 9 şir- ketin yönetimine el koydu. Ge- rekçe olarak da bu şirketlere Ege- bank'tan fon aktanmını gösterdi. Aradan geçen 4 ayı aşkın zaman diliminde Egebank'la bu şirketler UArkası Sa. 8, Sü. 3'te • T E D A Ş ' T A K U Ş K U L U I H A L E L E R M U R A T K I Ş L A L I ' n ı n h a b e r i 18. Sayfada Van'daki gerici kadrolar, üniversite lojmanlannın tasanmında bile etkili oldu Balkon yaptırmadılarYüzüncü Yıl Cniversitesi'nde görev- lı öğretim üyelerinin rektörlere ver- diği bilgiye göre, üniversitede öğre- tim üyelerinin yüzde 85'i tarikatla- ra yakın. Yöneticiler, Aşkın 'dan ön- ce yapılan lojmanlara "mahremi- yet" gerekçesiyle balkon yapılma- dığını ve üniv ersıtede toplu namaz- ların kılındığını belirtiyor. YÖK, üniversıtede geniş bir soruşturma başlatmaya hazırlanıyor. FIRAT KOZOKun haberi • 5. Sayfada Teziç: Rahat çalışamıyoruz YÖK Başkanı Teziç, rahat çalışma ortamı bulamadıklannı belirterek "Tepkilerimizin temelinde çalışma- lanmızuı engellenmesi yatıyor" de- di. Van'a "gösteri" için gitmedikle- rini söyleyen Teziç, "Üniversiteler hem devlete hem de hükümetlere lazun" diye konuştu. YÖK Başkanı, Başbakanlık Müsteşan Dinçer'le il- gili karann "intikam" hu^ıyla aluı- madığını vurguladı. • 5. Sayfada Cumhuriyet Resepsiyonu Sezer'den anlamlı davet Cumhurbaşkanı 29 Ekim'de ev sa- hipliği yapacağı "Cumhuriyet Re- sepsiyonu"na bugüne kadar olduğu gibi yahıızca Ankara'dakileri değil, tüm rektörleri eşleriyle biriikte da- vet edecek. Rektörler, "Bu davete katılmamız gerekiyor. Bizzat kendi- miz gideceğiz" diyor. • 5. Sayfada Istanbul Park'ta ses var seyirdyok MotoGP'de tstanbul Park Pisti'nde yapılan sezonun 16. yanşını 15 bine yakın se- yirci izlerken zafer Movistar Honda'dan İtalyan Marco Melandri'nin oldu. Formu- la 1 yarışlan kadar ilgi görmeyen MotoGP'deki 3 günlük organizasyonda toplam seyirci savısının ise 21 bin 420 olduğu bildiriürken 22 tur üzerinden yapılan yarış- ta Melandri, 41.44.139'luk derecesiyle ilk sırayı aldı. Gauloises Yamaha'nın dünya şampiyonu sürücüsü İtalyan V'alentino Rossi (41.45.652) ikinciliği, Repsol Hon- da'dan ABDli Nicky Hayden ise (41.51.012) üçüncülüğü elde etti. • 7. Sayfada CHP lideri: Türkiye Ada'da hakkını savunmazsa bu coğrafyada yaşama hakkı sorgulanır 6 Kıbrıs artık önkosul''Cirit glbi gider' Hükümeti, sorunlann farkında ounamakla suçlayan Deniz Baykal, " Bize diyorlar ki sen KKTC 'nin varlığını inkâr et, Rum devletini, Kıb- ns'ın tümlüğünün temsilcisi olarak kabul et ve Kıbns sorunu çözülsün. Biz bunlan yaşadık . verdin mi gider. Girit nasıl gittiyse bu da öyle gider" diye konuştu. Kıbrıs'ın önkoşul haline getirildiğini vurgulayan Baykal, "3 Ekim anlaşmasuıda limanlar ve havaalanlannın açıhnası da var. Bunun devamı Londra ve Zürih anlaşmalannuı yok sayıunası olacak" dedi. • 8. Sayfada 'Üyellk LefkOŞa'dan geçer' Yunanistan Dışişleri BakanYardımcısı Vali- nakis, müzakere çerçeve belgesinin Türkiye'yi bağlayıcı olduğunu vurgula- yarak "Türkiye, Kıbns Cumhuriyeti ile ilişkilerini düzeltmek zorunda. Ak- si hald© kendi AB perspektifini dinamitleyecek" diye konuştu. "Ankara'nın uslu çocuk olmak zorunda olduğunu" söyleyen Valinakis, "Bir zamanlar Kıb- ns'ta çözümün Ankara'dan geçtiğini söylüyorduk. Bugün Türkiye'nin AB üyeliği Lefkoşa'dan geçiyor" dedi. REŞAT AKAR'ın haberi • //. Sayfada Hasankeyf, sular altında kalacak kültürel miraslarımızdan biri. Yeni rant dalgası löyeni santral geliyorEnerji Piyasası Düzenleme Kuru- lu, hükümetin ödenek ayırmadı- ğı hidroelektnk santralı (HES) projelerini ihaleyle özel sektöre devrediyor. Projeyı alan özel sektör, santrallann yapımını ta- mamlayıp 49 yıllığına işletecek. HES'lenn 1 megavatı ortalama 1 milyon dolara mal olurken bu- günkü elektrik fiyatıyla 49 yıllık geliri 10 milyon doları aşıyor. Konunun uzmanı ışadamlan. bu yatınmı yapacak olan şırketlenn riskli dönemi atlatmalan halınde çok kâr edebileceklerinı belirtti. Uzmanlar "Esas tehlıke aşın kâr edihnesi değil, bu lisanslan alan şirketlerin yatırun yapmaması ve kamunun sahip olduğu sulann kullanım hakkını başkalanna sa- k. tarak rant elde etmeye çalışma- sı" diyorlar. • 12. Sayfada ATO, birliği eleştirdi: AB'nin gözü suda ATO Başkanı Aygün. Türkiye'nin sanılanın aksine su zengini de- ğil, su sıkuıtısı çeken ülkeler ka- tegorisine girdiğini belirtti. AB'nin Fırat ve Dicle sulan ile bölgedeki barajlann uluslarara- sı yönetime bırakılmasını istedi- ğini aramsatan Aygün, "AB, Or- tadoğu'da suyun vanasını elinde tutmayı planlıyor. AB suyun ba- şına geçmek ve suyumuzu bu- landırmak istiyor. Bu kabul edi- lemez" dedi. • 10. Sayfada tstanbul'da kolokyum Felsefeye bilim aşısı Goethe Enstitüsü ve Boğaziçi Üni- versitesi öğretim üyesı Prof. Sö- zer'in işbirliğiyle düzenlenen "Değişmekte Olan Felsefe" baş- lıklı uluslararası kolokyum bıtti. Sözer kolokyumu "Bu tartışma, ancak bilimlere atıfla yapılabı- lirdi. Dolayısıyla dısıplınlerara- sı işbirliğinin olması gerekliydi" diye özetledi. MArka Sayfada • MÜMTAZ SOYSAL'IN KÖŞE YAZISI M8.Sayfada Kadınlann işiyok TİSK'in hazırladığı rapora göre, çalışma çağındaki kadm nüfusunun yüzde 24.3 'ünün çalıştığı Türkiye, bu oranla OECD ülkeleri içinde son sırada yer alı- yor. Yüzde 56 olan AB ortalamasının da çok gerisın- de bulunan Türkiye'nin bu konuda acil önlem alma- sı gerekiyor. Raporda, kadın istihdam oramnın art- tınlması ıçın esnek çalışma yöntemlennin uygula- nabılır hale getinlmesi ve kadımn çalışma hayatına teşvik edihnesi gerektiği \oirgulandi. • 12. Sayfada F. BAHÇE VE G. SARAY BAŞA BAŞ Cumhuriyet 'le biriikte. Zirveyanşı Jazıştı Turkcell Süper Ligi'nde, Fenerbahçe Malatya'yı dep- lasmanda Mehmet Yozgatlı (2) ve Tuncay Şanlı'nın gollenyle 3-0 yenerken Galatasaray'la puan ve ave- rajını eşitledi. Ligin zırvesine iki takım kurulurken Beşiktaş da kötü gidişe Konya'da "dur" dedi. Siyah - Beyazlılar, Ahmet Hassan'ın golüyle 3 puana u- laştı. Günün diğer maçlannda alınan sonuçlar ise şöyle: Gaziantep- Rıze : l-l,Sıvas - Dıyarbakır: 4- 1, Vestel Manısa - Gençlerbu-liğı: 0-3. • Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY AKP'nin Universitelerle Dansı. AKP, dansı pek sevemedi ama ayak oyunlarıyla ilgili ı^k iyi figürler bldiği ortada. Van olayını Van'- dan çpcarıp iki açıdan irdele^İvm: ' V AKP'nin bugüne kadar üniversitelerle ilgili attı- ğı adımlar. •• ^ P UArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog