Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

İTA P L AR I AFRİKA'NIN UÇLARINDA Mustafa Balbay ÇagPazarlamaAŞ Ttnkocagı Cad No 39 41 (34334ı Cagüoğiu-lsBnbuiTel (212)514 01 % Cumhuriye82. YIL SAYI: 29236 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU. YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) Türkiye'deki 77 üniversiteden biri dışında hepsi Rektör Aşkın'a sahip çıktı Akadeınîk destelCezaevİnde görüştüler Rektörler ve YÖK üyeleri, yolsuzluk ve çete id- •-_ diasıyla îutuklanan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aşkın 'a destek vermek üzere Van 'a çıkarmayaptı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Teziç baş- lt kanhğındaki heyet, Van Valisi Tanılır ve Jandarma Asayiş Kolordu Komu- y tanı Korgeneral Uğurlu ile bir araya geldi. Heyet, daha sonra cezaevine | giderekAşkın 'la görüştü. Görüşmenin ardından Rektörler Komitesi toplan- dı. Ermeni Konferansı nedeniyle eleştirilen Sabancı, Bilgi ve Boğaziçi üni- versitelerinin rektörlerinin Van 'a temsilci göndermeîeri dikkat çekti. 'HUKUKA SİYASÎ ETKİ SONA ERMELÎ' TezİÇ? Hükll Çlktlk Rektörler Komitesi 'nin tavrının yargıya müdahale olarak değerlendirilmesine karşı çıkan Prof. Teziç, yetki alanlan içindeki bir konuyu çözme girişiminde bulunduklannı söyledi. Aşkın 'ın tutuklanma- sına yol açan nedenlerin belirsizliği karşısında duyarsız kalamayacakla- rını vurgulayan Teziç, "belirsizlik nedeniyle dile getirdikleri düşüncelerin kendilerini haklı çıkardığını "söyledi. Üniversitelerin ülkenin geleceğinde rol oynayan kurumlar olduğunu belirten Teziç, rektörlerin bu inançla yol- larına devam edeceklerini ifade etti. FIRAT KOZOK'un haberi • 4. Sayfada Baykal: Ortaya çıkan tablo ibretlikVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın'ın başına gelenlerin bugün adaleti yönetenle- rin adaleti sarstığının ve sıyasallaştırdığının göster- gesi olduğunu vurgulayan CHP Genel Başkanı Denız Baykal, "Bu son olay, adaletın sıyası etkılere maruz kalacağına dikkat çekmıştır. Takıp edılen yöntem ve rektör hakkında ortaya çıkan tablo ıbrethktır" dedi. Baykal, Van Emnıyet Müdürlüğü'nü basan kişılerın serbest bırakıldığını ancak Prof. Aşkın'ın bır haftadır tutukJu bulunduğunu anımsattı. YÖK'ün konuyla il- gılı hukukı çerçevede açıklamalarda bulunduğuna işaret eden Baykal, "YÖK, olayı siyasal nitelıği ile REKTÖRLERE TEKBİRLİ PROTESTO - Van Yüzüncü Yü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın'a destek vermek sergileme gereğı duymuştur. Hukuka sıyasetın etkısı üzere Van'a giden rektörler protesto edildi. YÖK Başkanı Teziç ve beraberindeldler Cumhuriyet Caddesi'nden geçerken tekbir varsa bır an önce sona ermelidır" dedi. • 4. Sayfada getiren bir grup, Teziç'in içinde bulunduğu aracı yumrukladı. Teziç"in aracı polis tarafından korumaya alındı. (Fotoğraf: AA) CHFLİ SELVİ Dinçer 'e istifa çağrısı CHP Genel Başkan Yar- dımcısı Selvı, bıhmsel hırsızlığı kanıtlanmış bir kışının tepe noktasında tutulmasının kabul edile- meyeceğını belirterek "Aslında geç kalınmıştır ama, bu karardan sonra Dinçer orada durmamalı- dır. Eğer kendısı aynlmı- yorsa görevden alınmalı- dır"dedı • 5. Sayfada ERMENİ KONFERANSINI DURDURAN YARGIÇ GÖREVDEN ALINDI P 8. Sayfada ISTANBUL'DA BlR TON EROtN ELE GEÇtRlLDt M 8. Sayfada ORHAN BURSALI'NIN KÖŞE YAZISI Mn.Savfada Kamu İhale Kurumu BaşkanıAkkaynak, Dubai ve Galataport projelerini eleştirdi 'Üıalelerde saydamlık yeterli değiPKamu Ihale Kurumu Başkanı Akkaynak, ihalelere yönelık şikâyetlerin arttığını söyleyerek "Havuzda bahklann kaçabı- leceği delikler var. Bir delıği kapatıyo- ruz. Sonra başka arayış içine giriyorlar" dedi. Akkaynak, ıhalelerin yasaya uyma- sının ve şeffaf olmasının da yeterli olma- dığını belirterek ıhalenin kendileri tara- fından da ızlenmesı gerektiğini söyledi. MURAT KIŞLALI ANKARA - Kamu thale Kuru- mu'na (KÎK) yapılan ıhalelerle ilgili şıkâyetler 2005 yılının ilk 9 ayında, bır önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 54 oranında arttı. KÎK Başka- nı Sener Akkaynak, arhşı "Havuz- da bahklann kaçabileceği delikler var. Her seferinde bir deliği kapa- tıyoruz. Ondan sonra bir başka arayış içine giriyorlar" şeklinde de- ğerlendırdı. KİK Başkanı Akkaynak, Cumhuriyet'e, kamu ihale mevzuatı kapsamındakı ihaleler ile hükümetin yürüttüğü bazı özelleştirmeler ve pro- jeler hakkında değerlendırmelerde bulundu. Akkaynak, 2004 yılının ilk 9 ayında 1202 olan "uyuşmazlık ka- ran" sayısının, bu yılın aynı döne- mınde yüzde 54 oranında artarak 1852'ye çıktığını söyledi. Artışın ar- ka plandakı nedenlennden bır tanesı- nin KÖC'e bıldınlen ihale sayısında- ki artış olduğunu belirten Akkaynak, şöyle konuştu: "Ama sonuçta sayı- sal olarak baktığınızda, geçen >ila oranla şikâyette bulunıüan ihale sa- UArkası Sa. 8, SiL 3 te 'iTCumhuriYet ^ . K İ T A P L A R I IYETTEAHLAX IN-3 Gelenek-gelecek ve gençlik Gelenek-gelecek ve gençlik Aslı Erdenn, cınsel ozgurluk ıstıyor Murat Aksoylu, metropolde buyumemış o!sa da kendını Isfanbullu hissedıyor Ahmet Nergız'ın amacı "hayırlı evlat olmak" Aydan Çakar, hem bılıme hem kadere hem de Allah'a ınanıyor Cumhuriyet 'le birlikte. u w t v . TRATEJİ^. aış gribiyle Pakistan depreminde sömiirü yoksulu vun. / Kuş gribi üzerinden ekonomik çıkar savaşları / Pakistan depremıne yardım gıtmıyor / Orta Asya Bırlığı'ne darbe / Çın-Tayvan Barışçı Bırleşme' / Balkanlar'da Kosova Detleti mi? Cumhuriyet 'le birlikte. GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Savaşımda Eksik Olan Kaçakçılıktan, eroınden yakalananlar, suçüstü olan- lar, emnıyet basıp adam kaçıranlar tutuksuz yargılanır- ken... bır rektörün tutuklanmasının Türkiye'ye onur ka- zandırmayacağını öne sürenler... ...ulustan yetki aldım, ne istersem yapanm diyen ilkel mantıkla bu ülkenin yönetildiğinin hâlâ ayırdında değil- ler galıba. Yasalara saygı, hukuk devleti gibi kavramlar sözde MArkasıSa.8,Sü.l'de Sarıyer'de fare paniği yaşandı Sarıyer'de kımliği belirsiz kışı ya da kişilerce ormanlık alana bırakılan kobay olarak kullanılan beyaz fareler panik ya- rattı. Farelerden bazılannın ölmek üzere olduğu anlaşıldı. Farelerin bulunduğu bölge güvenlik şeridine alunrken Bü- yükşehir Belediyesi yetkilileri, farelerin herhangı bir mikrop ya da hastalık taşı- yıp taşımadığuıı araştmyor. • & Sayfada Suıiye: Işbiriiği devam edecek Alman Der Spiegel dergisi, BM adına Hariri suikastını soruşturan savcının ra- porundaki en önemli tanıklardan Suheyr Sadık'uı "sabıkalı bir sahtekâr olduğu- nu" yazdı. BM raporunda suçlanan Su- riye, uluslararası toplulukla işbirliğini sürdüreceğini açıklarken Arap gazete- leri raporun "kanıtlara değil şüphelere dayandığını" savundu. • 11. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Yeni Siyasi Sozluk... Diyanet Işleri Başkanlığı da dinin şekle boğulma- sından, cami avlularının panayıra dönmesinden ya- kınıyorsa, demek ki gidişte bir sakatlık var. AKP iktidanyla birlikte sistemin işleyişi şöyle özet- lenebilir: Din, devlet ve sıyaset ışlerınin harmanlanarak her birinin öteki için kullanılması, ortak paydanın iktida- rı güçlendirmesı... UArkası Sa. 8, Sü. 8'de 1 Â Orta Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog