Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

KADARKONTÖR IR TURKCELL Cumhuriyet "5MIK0NTÖR KADARKONTÖR 82. YIL SAYI: 29235 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 22 EKİM 2005 CUMARTESİ Merkeze çekilen Kırklareli Valisi Metin, illerin tarikatlara teslim edilmek iste Rektörden sonravVali Ismet Metin, ll Genel Sekreterliği 'ne "tarikatçı "birisinin getiril- mesine karşı çıktığı için görevden alındığını vurgulayarak "tstedikle- ri tarikatçıyı teklifetmedim. Amaç valileri by-pass edip kendilerine uy- gunyapı içinde hükümetigötürme anlayışıyla kurgulanmış bir düzen- leme "dedi. Valileri kenara itip illerin kendi adamlarıyla vepartizan- ca yönetilmek istendiğini belirten Metin, mülki idarenin içi boşaltıla- rak bugüne kadar oturmuş sistemin de zedelenmek istendiğini söyledi. Metin, uzunca süredir kendisinin Kırklareli 'nden ayrılmasını hedef- leyen tavırlarsergilenmeye başlandığını belirterek "karşı çıktığı imam hatip olayının son nokta olduğunu " vurguladı. îçişleriBakanlığı Müs- teşarı Harput 'un kendisine "Merkezi iste ya da emekli ol" dediğini aktaran Metin, "Kabul etmedim. 'Geçicigörevle alacağız 'dediler. Ben de alın dedim. Buradaki olay devlet geleneğine, bakanlığın uygula- malarına uygun değil"dedi. tLHAN TAŞCI'mn haberi M4.Sayfada Aşkın'ın üniversiteyi çağdaş bir görünüme soktuğunu, cemaatlerin buna karşı çıktığını vurguladılar Van'da dekanlann isyanıSıkıntılı günler yaşayan Van Yüzüncü Yıl Üniversite- si'nin dekanları, üniversitenin geçmışte cemaatçi kadrolann elinde olduğunu belirttiler. Dekanlan Aş- kın'la birlikte ünıversitenın çehresinin değiştiğinı kaydederek "Tam ayakJanmızın üstünde durmaya kalkıyorduk, izin vermediler. Cumhuriyet kurumla- n bıze sahıp çıkmalı" dıyerek destek istedıler. 'Rektör Ermeni' AKP'den tuhaf suçlama Bilimsel toplantı içın Almanya'da bulunan AKP'li Toprak, ırkçı bir yaklaşım sergileyerek Rektör Aşkın'ı "Ermeni kökenli" olmakJa suçla- dı. Toprak, rektörlerin görevden alınacağını da ılerı sürdü. • 8. Sayfada FIRAT KOZOK VAN-Van Yüzüncü Yıl Ünıversıtesfnın dekanla- n, Rektör Prof. Dr. Yücel Aşkın'la birlikte üniversi- teye yerleşen Atatürkçü, laik, demokratik çızgiden ödün vermeyeceklerinı vurguladılar. "Tam ayak- larımızın üstünde dur- maya kalkıyorduk, izin vermediler" dıyen dekan- lar, ünıversitenın geçmişte cemaatçi kadrolann elın- de olduğunu kaydettı. De- kanlar, "Cumhuriyet ku- rumları bize sahip çık- MArkası Sa. 8, Sü. 3'te Müsteşann 'intihal' yaptığı onaylandı Universite kapısı Dinçer'e kapandı YÖK Genel Kurulu, Başbakanlık Müsteşan Ömer Din- çer'ın intihal (bılım hırsızlığı) yaptığını oyçokluğuyla onayladı. Kurul, Dınçer'ın ünıversıte öğretim üyeliği görevınden alınmasını kararlaştırdı. Dınçer, "Prof. Dr." unvanını kullanabılecek ancak bir daha herhangi bir üni- versitede öğretim üyeliği yapamayacak • 8. Sayfada • CHP VE BAROLAR: UTANÇ VERİCÎ • 9. Sayfada Bebek beyninin içyüzü ınYenı bir araştırma, bebekleri beynınde neler olup bıttığı konusundakı gız perdesını aralamaya başladı Bebeklerde kıskançlık, duygudaşlık ve duşkırıklığı gıbı karmaşık duygular, konuşmaya ya da yurumeye başlamadan çok daha once gelişiyor Cumhuriyet 'le birlikte. Şimdi de - söylenti depremi Gelenek-gelecek ve gençlik Pazartesi günü ardı ardına yaşanan 3 büyük sarsıntının tedirginliğini üzerinden atamayan tzmirliler, dünkü 5.9 büyüklüğündeki depremle birlikte sokakta sabahladı. Depremin ardından şiddetli bir dep- remin daha olacağı yönündeki söylenti halkı sokağa döktii. BÜ Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araş- tırma Enstitüsü Müdürü Prof. Barbarosoğlu. deprem dizisinin aylarca devam edebileceğini belirterek bu deprem dizisi süresince 4'ün üzerinde hissedüebilir 5.0-6.0 büyüklüğünde depremlerin olabileceği- ni söyledi. Barbarosoğlu, "Fısıltı gazetelerinin dedikodulanna kulak asmayalım" dedi. • 3. Sayfada BM'nin Hariri suikastı raporunun ardındanABD, konuyu Güvenlik Konseyi'ne taşıma karan aldı Şam'ı suçlamakta kararblar Bakû'da lansiyon vükseldi Azerbaycan'da seçimler öncesinde Aliyev iktidanyla muhalefet arasındakı gergınlık tırmandı. Son 3 gün içinde sürgündeki mu- halif lider Guliyev'le darbe planlamak ve yolsuzluk suçlamala- nyla çok sayıda üst düzey yetkili gözaltına alındı. Gözaltuıdaki isimler arasında görevden alınan Ekonomık Kalkınma Bakanı, Sağlık Bakanı ve ülkenin en büyük petrol dağıtun şirketi Azpet- rol'ün başkanı Rafig Aliyev de bulunuyor. • 10. Sayfada Refik Hariri BM tarafından görevlendirilen Aknan savcı Mehlis'in hazırladığı Hariri suikastı raporunda, Suriyeli ve Lübnanlı istihbarat yetkililerinin eyleme kanştığı yönün- de "kanıtlar" bulunduğu ileri sürüldü. ABD'nin Irak'ta olduğu gibi yine düz- mece rapor hazırlattığı belirtilirken ABD Başkam Bush, "Dünyanın çok dik- katli bakmasını ve ona göre yanıt vermesini gerektiren bir rapor ortaya çıktı" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Rice, uluslararası toplumun, Hariri'nin öldürül- mesinden Suriyeli yetkilileri sorumlu tutmanın bir yolunu bulması gerektiği- ni söyledi. Şam, "dedikodu" olarak nitelendirdiği raporu reddetti. • 11. Sayfada Gelenek-gelecek ve gençlik Aslı Erdem, cınsel ozgurluk istıyor Murat Aksoylu, metropolde buyumemiş olsa da kendıni Istanbullu hıssedıyor Ahmet Nergiz'ın amacı "hayırlı evlat olmak" Aydan Çakar, hem bilime hem kadere hem de Allah'a inanıyor Cumhuriyet 'le birlikte. Türkiye Pakistan 'a elini uzattı İş Bankası 80yû öncesini unutmadı tş Bankası Grubu, kuruluşunda katkı- sı bulunan Pakistan halİanı deprem sonrası yahıız bırakmadı. Pakistan- lı depremzedeler için 1 mılyon 750 bin YTL'lik yardım yapıldı. Kurtuluş Savaşı sırasında, Pakistan'da destek için toplanan ve Atatürk'ün şahsına gönderilen paranın harcan- mayan kısmı 1924'te bankanın ku- ruluş sermayesini oluşrurmuşru. . PakKtanh depremzedelere destek için ydKİım Türkiye'den gider- Ç H^lding ve çalışanlan ta- J ^ milyon 412 bin YTL " yardım toplândı. • 10. Sayfada AKP'Lİ BELEDtYE ÎAÎDI NURSİ'Yî ANDI • 5. Savfada HÜSNÜAMCA'YI UĞURLADIK • 8. Sayfada DEVLET BABANIN ÜVEY EVLADI • 13. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK •Yerini Bilmek!' AKP'ye tam destek veren yalakalann Van'daki ge- rici oluşumlara, eylemlere sesleri çıkmıyor. Ayrı bir dünyanın insanları mı bunlar? Yalılarda, lüks apartman dairelerinde ayak ayak üstüne atmış, ellerinde puro, viski kadehi; AB örtüsüne sığınan bu iktidarın din, düşünce ve konuşma özgüriüğü adı al- tında ülkenin hemen her yanında giderek gelişen gericilık hareketlerine kol kanat gerdiğini görmezden MArkası Sa. 8, SiL ı 'de Ahmet Taner Kışlalı anıldı Bombalı salduı sonucu yaşamını yiti- ren gazetemiz yazan Prof. Kışlalı, dün düzenlenen etkinliklerle amldı. Çay- yolu'ndaki evinin önünde yapılan tö- rende konuşan CHP'li Okay, devlet görevlileri sorumluluklarmı yerine ge- tirmedikleri için ayduılanmacı ya- zarlann peş peşe öldürüldüklerini dile getirdi ve "Kışlah'yı katledenler onun bedenini değil düşün.slerini hedef al- mışlardı" dedi. • 8. Savfada Rumlann liman tehdidi sürüyor Diplomatik kaynaklardan edinilen bil- gilere göre Rum kesimi, AB ülkelerine, ek protokol TBMM'de kabul edılmeden Ankara'ya ilışkin "müzakere açış bel- gelerini" imzalamayacağını sözlü ola- rak bildirdi. Rumlar, Türkiye'nin gemi ve uçaklannı limanlanna alıncaya ka- dar tarama sürecının başlamasına izin verecek, ancak "müzakere açış raporla- nnı" imzalamayacak. MAHMLJT Gİ RER'in haberi • 11. Sayfada GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Van-dallık! Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Yücel Aşkın'ın yargılanmadan tutuklanmasıyla ilgili geliş- meler Van'ın yanı sıra Ankara'yı da içine alacak ge- nişliğe ve derinlığe ulaşıyor. Pazartesi günü de vurguladık; Prof. Aşkın'a yöne- lik iddialar bir yargılamayı da gerektirebilir. Ortaya so- mut bir belge konduğunda bunu okura duyurmak da bizım boynumuzun borcu. Ancak önce rektörü tu- mArkasıSa.8,Sü.8'de *
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog